Uchwały Rady Miasta w Nowym Targu z 2007 roku


Nr Uchwały Data Uchwały Treść Uchwały (uchwała w sprawie)
20/V/0731.01.2007 wyrażenia opinii w przedmiocie wydzielenia ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu – Szpitala oraz Poradni Specjalistycznych w Rabce Zdroju i przekazanie ich Samorządowi Miasta Rabka-Zdrój.
21/V/0731.01.2007 powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
22/V/0731.01.2007 powołania składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
23/V/0731.01.2007 powołania składu Komisji Promocji, Współpracy i Funduszy Pomocowych Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
Zmieniona Uchwałą Nr XI/97/07 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 13 sierpnia 2007r.
24/V/0731.01.2007 wyboru delegatów do Kongresu Euroregionu „Tatry”.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 stycznia 2011 roku
25/V/0731.01.2007 inkasa opłaty skarbowej.
Zmieniona:
26/V/0731.01.2007 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2007.
Zmieniona Uchwałą Nr 33/VI/07 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 26 lutego 2007r.
27/V/0731.01.2007 nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu.
28/V/0731.01.2007 wyrażenia opinii do projektu obszaru Natura 2000 pn. Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (obszar specjalnej ochrony PLB120007) w części położonej na terenie miasta Nowy Targ.
29/V/0731.01.2007 wyrażenia opinii do projektu obszaru Natura 2000 pn. Ostoja Gorczańska (specjalny obszar ochrony PLH120018) w części położonej na terenie miasta Nowy Targ.

30/VI/0726.02.2007 oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
31/VI/0726.02.2007 wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
32/VI/0726.02.2007 udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pt. "Budowa Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego PPWSZ w Nowym Targu”.
33/VI/0726.02.2007 zmiany uchwały Nr V/26/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2007.
34/VI/0726.02.2007 Uchwała Budżetowa na rok 2007

35/VII/0728.03.2007 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 19 (rejon szpitala).
36/VII/0728.03.2007 powiadomienia Skarbnika Miasta Nowy Targ o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Nowy Targ oświadczenia lustracyjnego.
37/VII/0728.03.2007 powiadomienia Sekretarza Miasta Nowy Targ o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Nowy Targ oświadczenia lustracyjnego.
38/VII/0728.03.2007 likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu celem zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
39/VII/0728.03.2007 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
40/VII/0728.03.2007 wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o przekazaniu środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.
41/VII/0728.03.2007 zmian Uchwały Budżetowej na 2007r. Nr VI/34/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007 roku oraz zmian w budżecie miasta
42/VII/0728.03.2007 przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2006 r. zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu.
43/VII/0728.03.2007 udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.
44/VII/0728.03.2007 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
45/VII/0728.03.2007 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych w Nowym Targu.
Zmieniona Uchwałą Nr XIII/118/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 września 2007r.
46/VII/0728.03.2007 zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania wnioskowanego przez Gminę Miasto Nowy Targ do współfinansowania w ramach programu „Blisko boisko” Ministerstwa Sportu oraz spółek Grupy PZU.

VIII/47/0730.04.2007 zmiany w uchwale Nr IV/16/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Nowy Targ oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XX/232/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2008r.
VIII/48/0730.04.2007 zmian Uchwały Budżetowej na 2007 r. Nr VI/34/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007 roku oraz zmian w budżecie miasta.
VIII/49/0730.04.2007 powołania komisji inwentaryzacyjnej.
VIII/50/0730.04.2007 absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2006.
VIII/51/0730.04.2007 udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

IX/52/0728.05.2007 odwołania Przewodniczącego Rady Miasta.
IX/53/0728.05.2007 przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
IX/54/0728.05.2007 wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.
IX/55/0728.05.2007 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
IX/56/0728.05.2007 przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
IX/57/0728.05.2007 wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu na wynajem pomieszczeń w Szpitalu im Jana Pawła II ul. Szpitalna 14 w Nowym Targu z przeznaczeniem na działalność medyczną.
IX/58/0728.05.2007 wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej SP ZOZ w Nowym Targu.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXIX/336/089 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2009r.
IX/59/0728.05.2007 zaciągnięcia zobowiązania na realizację dokumentacji projektowych w latach 2007-2008 dla dobudowy oświetlenia drogowego w Nowym Targu
IX/60/0728.05.2007 zabezpieczenia przyznanych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w formie weksla „in blanco” na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja kompleksu sportowego Miejskiej Hali Sportowej „GORCE” w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 74”.
IX/61/0728.05.2007 zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury.
IX/62/0728.05.2007 zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury.
IX/63/0728.05.2007 zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania w latach 2007/2008 pod nazwą: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ.
IX/64/0728.05.2007 zmiany Uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
IX/65/0728.05.2007 zmiany Uchwały Nr 15/XXVI/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy-miasta Nowy Targ.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXVI/302/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008r.
IX/66/0728.05.2007

rodzajów przyznawanych świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ oraz warunków i sposobów ich przyznania.


IX/67/0728.05.2007 nabycia nieruchomości.
IX/68/0728.05.2007 zmian Uchwały Budżetowej na 2007 r. Nr VI/34/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007 roku oraz zmian w budżecie miasta.

X/69/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/70/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/71/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/72/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/73/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/74/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/75/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/76/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/77/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/7/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/78/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/79/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/80/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/81/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/82/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/83/0728.06.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ.
X/84/0728.06.2007 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
X/85/0728.06.2007 przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
X/86/0728.06.2007 zmiany Uchwały Nr 5/II/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXIX/345/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2009r.
X/87/0728.06.2007 zmiany liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  
Uchwała utraciła moc na podstawie UCHWAŁY NR LI/492/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 23 lipca 2018 roku
X/88/0728.06.2007 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
X/89/0728.06.2007 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
X/90/0728.06.2007 zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ
X/91/0728.06.2007 dzierżawy na okres powyżej trzech lat nieruchomości koło Hali Lodowej w Nowym Targu.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXV/281/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2008r.
X/92/0728.06.2007 udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 967 w Nowym Targu – ul. Ludźmierska.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XIII/119/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 września 2007r.
X/93/0728.06.2007 zmian Uchwały Budżetowej na 2007r. Nr VI/34/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007 roku oraz zmian w budżecie miasta

XI/94/0713.08.2007 przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta.
XI/95/0713.08.2007 zmiany Uchwały Nr V/21/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
XI/96/0713.08.2007 zmiany Uchwały Nr III/11/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
XI/97/0713.08.2007 zmiany Uchwały Nr V/23/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie powołania składu Komisji Promocji, Współpracy i Funduszy Pomocowych Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
XI/98/0713.08.2007 zmiany Uchwały Nr 6/II/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu Komisji Budżetowej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
XI/99/0713.08.2007 odwołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
XI/100/0713.08.2007 zmiany Uchwały Nr V/22/07 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie powołania składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i wyboru przewodniczącego Komisji.
XI/101/0713.08.2007 zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6”.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XVII/128/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 r.
XI/102/0713.08.2007 trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Nowego Targu przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XX/222/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2008r.
XI/103/0713.08.2007 powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych Radzie kandydatów na ławników do Sądów.
XI/104/0713.08.2007 powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XVII/192/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2007r.
XI/105/0713.08.2007 określenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXVI/307/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008r.
XI/106/0713.08.2007 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Zmieniona Uchwałą Nr XXVI/296/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008r.
XI/107/0713.08.2007 zmian Uchwały Budżetowej na 2007 r. Nr VI/34/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007 roku oraz zmian w budżecie miasta.
XI/108/0713.08.2007 zaciągnięcia zobowiązania na realizację w latach 2007-2008 zadania inwestycyjnego: „Modernizacja Sali Obrad Urzędu Miasta”.
XI/109/0713.08.2007 udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr VII/47/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 marca 2015 roku

XII/110/0713.09.2007 utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
XII/111/0713.09.2007 wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.
XII/112/0713.09.2007 wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach.

XIII/113/0724.09.2007 przyznania w roku 2007 dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz określenia jej wysokości.
XIII/114/0724.09.2007 określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na rok 2008 dla miasta Nowy Targ oraz wprowadzenia dodatkowego oznakowania taksówek osobowych
XIII/115/0724.09.2007 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Nowotarskim w sprawie realizacji zadnia Gminy Miasta Nowy Targ z zakresu kultury fizycznej i przekazania na ten cel środków finansowych.
XIII/116/0724.09.2007 nadania nazwy rondu w Nowym Targu.
XIII/117/0724.09.2007 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ, położonej na os. Bór w Nowym Targu.
XIII/118/0724.09.2007 o zmianie uchwały Nr 45/VII/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 marca 2007 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych w Nowym Targu.
XIII/119/0724.09.2007 udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 957 w Nowym Targu – ul. Ludźmierska.
XIII/120/0724.09.2007 zaciągnięcia zobowiązania w zakresie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów.
XIII/121/0724.09.2007 opłat za korzystanie z sal gimnastycznych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXV/399/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 sierpnia 2009 roku
XIII/122/0724.09.2007 zmiany Uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
XIII/123/0724.09.2007 zmian Uchwały Budżetowej na 2007 r. Nr VI/34/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007 roku oraz zmian w budżecie miasta.

XIV/124/0729.10.2007 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 20 (Oleksówki - Dziubasówki).

Załączniki do uchwały:
  • Załącznik nr 1 - Rysunek planu sporządzony na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000
  • Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy
  • Załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu
XIV/125/0729.10.2007 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i Sądu Rejonowego w Nowym Targu
XIV/126/0729.10.2007 wspólnej ze Starostwem Powiatowym realizacji zadań z zakresu utrzymania dróg.
XIV/127/0729.10.2007 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
XIV/128/0729.10.2007 zmiany uchwały Nr 18/IV/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały nr XXXIV/389/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: opłat za przewóz osób i bagażu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.
XIV/129/0729.10.2007 zaciągnięcia zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizację zadań bieżących.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XVI/189/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 gruudnia 2007r.
XIV/130/0729.10.2007 zaciągnięcia zobowiązania na realizację dokumentacji projektowych w latach 2007-2008 dla realizacji zadań inwestycyjnych.
XIV/131/0729.10.2007 zmiany uchwały Nr 107/XII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/448/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2009r.
XIV/132/0729.10.2007 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXVI/308/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008r.
XIV/133/0729.10.2007 opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
XIV/134/0729.10.2007 zmian Uchwały Budżetowej na 2007 r. Nr VI/34/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007 roku oraz zmian w budżecie miasta
XIV/135/0729.10.2007 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu
XIV/136/0729.10.2007 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu
XIV/137/0729.10.2007 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu
XIV/138/0729.10.2007 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu
XIV/139/0729.10.2007 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu
XIV/140/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/141/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/142/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/143/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/144/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/145/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/146/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/147/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/148/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/149/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/150/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/151/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/152/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/153/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/154/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/155/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/156/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/157/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/158/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/159/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/160/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/161/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/162/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/163/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/164/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/165/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/166/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/167/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/168/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/169/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/170/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ
XIV/171/0729.10.2007 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targ

XV/172/0714.11.2007 nadania Panu Janowi Kantemu Pawluśkiewiczowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Targu.
XV/173/0714.11.2007 powiadomienia Sekretarza Miasta o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Nowy Targ oświadczenia lustracyjnego.
XV/174/0714.11.2007 powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Nowy Targ oświadczenia lustracyjnego.
XV/175/0714.11.2007 uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Grażyny Jurkowskiej na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ.
XV/176/0714.11.2007 przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008.
XV/177/0714.11.2007 przedłużenia umów najmu.
XV/178/0714.11.2007 przedłużenia umów dzierżawy.
XV/179/0714.11.2007 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ.
XV/180/0714.11.2007 oddania w najem na okres powyżej trzech lat lokali użytkowych przy ul. Harcerskiej 2 w Nowym Targu.
XV/181/0714.11.2007 zmian Uchwały Budżetowej na 2007 r. Nr VI/34/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007 roku oraz zmian w budżecie miasta.
W związku z wydanymi wyrokami przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z dnia 6 listopada 2007r., w których to  Sąd stwierdził nieważność uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ zaistniała konieczność podjęcia ponownie uchwał
 z XV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia  14 listopada 2007r.

XVI/172/0717.12.2007 przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta.
XVI/173/0717.12.2007 przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
XVI/174/0717.12.2007 nadania Panu Janowi Kantemu Pawluśkiewiczowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Targu.
XVI/175/0717.12.2007 powiadomienia Sekretarza Miasta o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Nowy Targ oświadczenia lustracyjnego.
XVI/176/0717.12.2007 powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Nowy Targ oświadczenia lustracyjnego.
XVI/177/0717.12.2007 uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Grażyny Jurkowskiej na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ.
XVI/178/0717.12.2007 przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008.
XVI/179/0717.12.2007 przedłużenia umów najmu.
XVI/180/0717.12.2007 przedłużenia umów dzierżawy.
XVI/181/0717.12.2007 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ.
XVI/182/0717.12.2007 oddania w najem na okres powyżej trzech lat lokali użytkowych przy ul. Harcerskiej 2 w Nowym Targu.
XVI/183/0717.12.2007 zmian Uchwały Budżetowej na 2007 r. Nr VI/34/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007 roku oraz zmian w budżecie miasta.
XVI/184/0717.12.2007 oddania w najem na okres powyżej trzech lat lokali użytkowych przy Pl. Słowackiego 3 w Nowym Targu.
XVI/185/0717.12.2007 przedłużenia umów dzierżawy i umów najmu.
XVI/186/0717.12.2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Nowy Targ umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Budowa boiska sportowego z trawy syntetycznej przy Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A. oraz zabezpieczenia przyznanych środków w formie weksli „in blanco”
XVI/187/0717.12.2007 zmian Uchwały Budżetowej na 2007 r. Nr VI/34/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007 roku oraz zmian w budżecie miasta
XVI/188/0717.12.2007 uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Ryszarda Hoły, Pani Stanisławy Pełeńska, Pani Anny Jucha, Pani Zdzisławy Stefanik na postępowanie kierownictwa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie sposobu rozliczania opłat za wodę.
XVI/189/0717.12.2007 zaciągnięcia zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizację zadań bieżących .

XVII/190/0728.12.2007 wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.
XVII/191/0728.12.2007 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
XVII/192/0728.12.2007 powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
XVII/193/0728.12.2007 zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXX/352/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r.
XVII/194/0728.12.2007 zmiany Uchwały Nr 91/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 października 2004 r. w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXV/399/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 sierpnia 2009 roku
XVII/195/0728.12.2007 zmian Uchwały Budżetowej na 2007 r. Nr VI/34/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007 roku oraz zmian w budżecie miasta
XVII/196/0728.12.2007 wydatków budżetu miasta, które w 2007 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego
XVII/197/0728.12.2007 uchylenia uchwały Nr XV/181/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2007r. Nr VI/34/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2007 roku oraz zmian w budżecie miasta