Uchwała Nr 72/XLII/06 Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 20 września 2006 r.
w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Miasta Nowy Targ.

Na podstawie art.5 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z póź. zmianami) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Dla podkreślenia roli społeczności lokalnej Miasta w sprawnym jego zarządzaniu, podejmowaniu decyzji związanych z jego funkcjonowaniem, rozwojem, bezpieczeństwem publicznym oraz zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Miasta Nowy Targ
 2. Przedmiotem konsultacji społecznych mogą być sprawy szczególnie ważne dla gminy Miasta, w tym także dla społeczności oraz określonych środowisk.
 3. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określają odrębne przepisy.

§ 2.

Wprowadza się obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach przewidzianych ustawą oraz innych ważnych sprawach dla gminy a w szczególności:

 1. Strategii rozwoju Miasta,
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
 5. Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta,
 6. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta,
 7. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 8. Inwestycji celu publicznego realizowanych przez inwestorów zewnętrznych o znaczeniu ponadlokalnym.

§ 3.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

 1. referendum lokalnego,
 2. spotkań z mieszkańcami,
 3. środowiskowych zebrań; przedstawicieli organizacji pozarządowych, społecznych, naukowych, zawodowych, sportowych działających na terenie Miasta,
 4. badania opinii mieszkańców,
 5. kolumny miejskiej w prasie lokalnej.

§4.

 1. Każdą konsultację przeprowadza się przynajmniej w dwóch formach określonych w §3.
 2. Dodatkowo każda konsultacja musi być przeprowadzona w jednej z form uzupełniających, tj:
  1. informacji zamieszczanych na stronie miasta www.nowytarg.pl,
  2. informacji w lokalnej prasie, radiu, TV kablowej,
  3. poprzez zgłaszanie uwag i wniosków (do skrzynki na wnioski i uwagi znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ),
  4. poprzez zamieszczanie informacji na tablicach informacyjnych na terenie Miasta.

§ 5.

Konsultacje społeczne w sprawach wymienionych w § 2 pkt 2 i 3 (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) prowadzone są w formie dyskusji publicznej, na zasadach określonych w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 6.

W konsultacjach społecznych mieszkańcy Miasta Nowego Targu wyrażają swoją opinię co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy ważnej dla Miasta, bądź określonego środowiska.

§ 7.

 1. Decyzje o formie i terminie konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta w drodze Zarządzenia.
 2. O wyborze formy uzupełniającej konsultacji decyduje każdorazowo Burmistrz Miasta.
 3. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości informację o formie i terminie konsultacji na stronie internetowej Miasta, tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, oraz poprzez lokalne media.

§ 8.

Burmistrz Miasta może zlecić przeprowadzenie badania ankietowego wyspecjalizowanemu podmiotowi, profesjonalnie zajmującemu się badaniem opinii publicznej.

§ 9.

 1. Wyniki konsultacji analizuje i przedstawia Radzie Miasta Zespół powołany do przeprowadzenia konsultacji przez Burmistrza Miasta w drodze Zarządzenia.
 2. Wyniki konsultacji mają znaczenie opiniodawcze przy podejmowaniu decyzji przez organy gminy.
 3. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 4. Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta prowadzi całość dokumentacji z zakresu konsultacji.

§ 10.

Postanowienia niniejszej uchwały nie naruszają zasad i ustaleń zawartych w przepisach odrębnych.

§ 11.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.