Uchwała Nr 24/XXXVII/06 Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie
nadania Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Targu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm) oraz uchwały Nr 64/XIX/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla miasta Nowego Targu i powołania Kapituły Honorowej - Rada Miasta Nowego Targu uchwala co następuje :

§ 1

Na wniosek Kapituły Honorowej przyznaje się :
"Honorowe Obywatelstwo Miasta Nowego Targu"
JEGO EMINENCJI KSIĘDZU KARDYNAŁOWI
STANISŁAWOWI DZIWISZOWI

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.