Uchwały Rady Miasta w Nowym Targu z 2006 roku


Nr Uchwały Data Uchwały Treść Uchwały (uchwała w sprawie)
1/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
2/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
3/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
4/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
5/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
6/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
7/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
8/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
9/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
10/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
11/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
12/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
13/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
14/XXXVI/06 20.02.2006 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowego Targu.
15/XXXVI/06 20.02.2006 udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.
16/XXXVI/06 20.02.2006 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
17/XXXVI/06 20.02.2006 udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej.
18/XXXVI/06 20.02.2006 najem na okres powyżej trzech lat lokalu użytkowego na os. Topolowym 8 w Nowym Targu.
19/XXXVI/06 20.02.2006 ustanowienia służebności gruntowej.
20/XXXVI/06 20.02.2006 oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
21/XXXVI/06 20.02.2006 zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizację zadań bieżących.
Zmieniona Uchwałą Nr Nr 91/XLIII/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 23 października 2006r.
22/XXXVI/06 20.02.2006 wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ.
 • Zmieniona Uchwałą Nr X/90/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2007r.
 • Zmieniona Uchwałą Nr XI/87/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 września 2011 r.
 • Zmieniona Uchwałą Nr XIII/103/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011 r.
 • Zmieniona Uchwałą Nr XXIV/201/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 października 2012r.
 • Zmieniona Uchwałą Nr XXVII/220/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2012r.
 • Zmieniona Uchwałą Nr XXXI/260/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 kwietnia 2013r.
 • Zmieniona Uchwałą Nr XLVII/429/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r.
 • Zmieniona Uchwałą Nr XII/108/2015 Rady Miasta Nowy Targz dnia 7 września 2015r.
 • Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015
23/XXXVI/06 20.02.2006 zmian Uchwały Budżetowej na 2006 r. Nr 101/XXXV/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2005 roku

24/XXXVII/06 29.03.2006 nadania Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Targu.
25/XXXVII/06 29.03.2006 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
26/XXXVII/06 29.03.2006 zmiany uchwały Nr 4/XIV/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2004r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę-Miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
27/XXXVII/06 29.03.2006 udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.
28/XXXVII/06 29.03.2006 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
29/XXXVII/06 29.03.2006 przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2005 r. zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu.
30/XXXVII/06 29.03.2006 trybu postępowania o udzielenie dotacji na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ.
31/XXXVII/06 29.03.2006 przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ.

32/XXXVIII/06 27.04.2006 absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2005.
33/XXXVIII/06 27.04.2006 przyjęcia Hejnału Miasta Nowy Targ.
34/XXXVIII/06 27.04.2006 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
 • Rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.II.0911-118-06 z dnia 19 maja 2006r. Wojewoda Małopolski stwierdził niewaznośc w zakresie art. 3 ust. 5, w części art. 3 ust. 6 w zakresie cyfry "5", art. 6 ust. 3 i 4, art. 17 ust. 6 i 7 uchwały.
 • Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXVI/208/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012r.
 • Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXVIII/226/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2013r.
35/XXXVIII/06 27.04.2006 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
36/XXXVIII/06 27.04.2006 zmian Uchwały Budżetowej na 2006r. Nr 101/XXXV/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2005 roku oraz zmian w budżecie miasta.
37/XXXVIII/06 27.04.2006 przyjęcia darowizny.

38/XXXIX/06 30.05.2006 przyjęcia Statutu Urzędu Miasta Nowy Targ.
Zmieniona Uchwałą nr XXXIV/384/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w Statucie Urzędu Miasta Nowy Targ.
39/XXXIX/06 30.05.2006 ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
40/XXXIX/06 30.05.2006 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
41/XXXIX/06 30.05.2006 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
42/XXXIX/06 30.05.2006 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
43/XXXIX/06 30.05.2006 rachunku dochodów własnych pod nazwą "Utrzymanie dróg"
44/XXXIX/06 30.05.2006 rachunku dochodów własnych pod nazwą "Promocja miasta"
45/XXXIX/06 30.05.2006 zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury
46/XXXIX/06 30.05.2006 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, przypadających Gminie Miasto Nowy Targ lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 527/XLVII/10 z dnia 13 września 2010r.
47/XXXIX/06 30.05.2006 zmian Uchwały Budżetowej na 2006r. Nr 101/XXXV/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2005 roku oraz zmian w budżecie miasta.
48/XXXIX/06 30.05.2006 likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu celem zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 38/VII/07 z dnia 28 marca 2007r.
49/XXXIX/06 30.05.2006 oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż trzy lata.
50/XXXIX/06 30.05.2006 najmu na okres powyżej trzech lat zabudowanej nieruchomości przy Al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu.
51/XXXIX/06 30.05.2006 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
Zmieniona Uchwałą Nr 65/XLI/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 26 lipca 2006r.
52/XXXIX/06 30.05.2006 zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2006 - 2008 pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Niwa w Nowym Targu".
53/XXXIX/06 30.05.2006 przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 957 na odcinku: Al. 1000-lecia od ul. Przechodniej i Sybiraków do wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 47" będącego zadaniem Województwa Małopolskiego.
54/XXXIX/06 30.05.2006 przyznania w roku 2006 dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz określenia jej wysokości.
55/XXXIX/06 30.05.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Nowego Targu miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

56/XLI/06 26.07.2006 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 7.
57/XLI/06 26.07.2006

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16.

Załącznik graficzny Nr 1 (Plik JPG 376KB)


58/XLI/06 26.07.2006 nadania nazwy rondu w Nowym Targu.
59/XLI/06 26.07.2006 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XI/106/07 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 13 sierpnia 2007r.
60/XLI/06 26.07.2006 zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2006-2007 pod nazwą "Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Nadmłynówka w Nowym Targu " oraz "Dokumentacja projektowa modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu ".
61/XLI/06 26.07.2006 zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizację zadań.
62/XLI/06 26.07.2006 udzielenia Gminie Miasta Gdańsk pomocy finansowej.
63/XLI/06 26.07.2006 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
64/XLI/06 26.07.2006 zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2006 - 2007 pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 957 na odcinku: Al. 1000-lecia od ul. Przechodniej i Sybiraków do wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 47".
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 84/XLII/06 z dnia 20 września 2006r.
65/XLI/06 26.07.2006 zmiany Uchwały Nr 51/XXXIX/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie: udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.

66/XLII/06 20.09.2006 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
67/XLII/06 20.09.2006 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
68/XLII/06 20.09.2006 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
69/XLII/06 20.09.2006 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
70/XLII/06 20.09.2006 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
71/XLII/06 20.09.2006 utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
72/XLII/06 20.09.2006 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Miasta Nowy Targ.
73/XLII/06 20.09.2006 wskazania podmiotów korzystających na preferencyjnych warunkach z gminnych pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do ustalania wysokości opłat za korzystanie z wymienionych pomieszczeń.
74/XLII/06 20.09.2006 zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania w zakresie turystyki w latach 2006 - 2007.
75/XLII/06 20.09.2006 zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania w latach 2006/2007 pod nazwą: Koncepcja układu komunikacyjnego miasta.
76/XLII/06 20.09.2006 zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
77/XLII/06 20.09.2006 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ, położonej na os. Willowym w Nowym Targu.
78/XLII/06 20.09.2006 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XIV/127/07 z dnia 29 października 2007r.
79/XLII/06 20.09.2006 zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2006-2007 pod nazwą: "Dokumentacja projektowa dobudowy oświetlenia w os. Oleksówki w Nowym Targu (żółty szlak)".
80/XLII/06 20.09.2006 rachunku dochodów własnych pod nazwą "SALA GIMNASTYCZNA SP-6".
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLVI/515/2010 z dnia 16 sierpnia 2010r.
81/XLII/06 20.09.2006 zmian Uchwały Budżetowej na 2006 r. Nr 101/XXXV/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2005 roku oraz zmian w budżecie miasta.
82/XLII/06 20.09.2006 zaciągnięcia zobowiązania w zakresie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów.
83/XLII/06 20.09.2006 zmiany w Uchwale Nr 82/XXXIII/05 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie restrukturyzacji należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu Miasta Nowy Targ.
84/XLII/06 20.09.2006 zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2006 - 2007 pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 957 na odcinku: Al. 1000-lecia od ul. Przechodniej i Sybiraków do wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 47".

85/XLIII/06 23.10.2006 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
86/XLIII/06 23.10.2006 oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ przyjętego uchwałą nr 14/III/2002 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30 grudnia 2002r. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
87/XLIII/06 23.10.2006 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.
88/XLIII/06 23.10.2006 oddania w najem na okres powyżej trzech lat lokali użytkowych w budynkach Rynek 6 i 7 w Nowym Targu.
89/XLIII/06 23.10.2006 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ, położonej w Nowym Targu.
90/XLIII/06 23.10.2006 przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007.
91/XLIII/06 23.10.2006 zmiany Uchwały Nr 21/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 luty 2006 r. w sprawie: zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizację zadań bieżących.
92/XLIII/06 23.10.2006 udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej.
93/XLIII/06 23.10.2006 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
94/XLIII/06 23.10.2006 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Zmieniona Uchwałą Nr 13/III/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 18 grudnia 2006r.
95/XLIII/06 23.10.2006 zmian Uchwały Budżetowej na 2006r. Nr 101/XXXV/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2005 roku oraz zmian w budżecie miasta.
96/XLIII/06 23.10.2006

procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały nr XLVII/528/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 września 2010r.

1/I/06 27.11.2006 wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.
2/I/06 27.11.2006 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta.

3/II/06 6.12.2006 wygaśnięcia mandatu radnego.
4/II/06 6.12.2006 zmian w Statucie Miasta.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXI/261/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 kwietnia 2013r.
5/II/06 6.12.2006 powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
Zmieniona Uchwałą Nr X/86/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2007r.
6/II/06 6.12.2006 powołania składu Komisji Budżetowej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
Zmieniona Uchwałą Nr XI/98/07 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 13 sierpnia 2007r.
7/II/06 6.12.2006 powołania składu Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
8/II/06 6.12.2006 powołania składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
9/II/06 6.12.2006 powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 21/V/07 z dnia 31 stycznia 2007r.

10/III/06 18.12.2006 obsadzenia mandatu radnego.
11/III/06 18.12.2006 zmiany Uchwały Nr 7/II/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2006r w sprawie powołania składu Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
Zmieniona Uchwałą Nr XI/96/07 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 13 sierpnia 2007r.
12/III/06 18.12.2006 zmiany Uchwały Nr 8/II/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 22/V/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
13/III/06 18.12.2006 zmiany Uchwały Nr 94/XLIII/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
14/III/06 18.12.2006 zmian Uchwały Budżetowej na 2006 r. Nr 101/XXXV/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2005 roku oraz zmian w budżecie miasta.
15/III/06 18.12.2006 wyrażenia opinii do projektu dodatkowego obszaru Natura 2000 pn. Gorce - rozszerzony w części położonej na terenie miasta Nowego Targu.

16/IV/06 28.12.2006 zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Nowy Targ oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
17/IV/06 28.12.2006 zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XVII/193/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2007r.
18/IV/06 28.12.2006 opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.
 • Zmieniona Uchwałą Nr XIV/128/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 października 2007r.
 • Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały nr XXXIV/389/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: opłat za przewóz osób i bagażu środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.
19/IV/06 28.12.2006 wydatków budżetu miasta, które w 2006 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.