Uchwała Nr 42/XXX/05 Rady Miasta Nowego Targu
z dnia 15 czerwca 2005 r.
w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.)
art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
z 2000 r. Dz. U. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala co następuje:

§ 1

Niniejsza uchwała określa:

 1. stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Nowy Targ w celu:
  1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3,
 2. sposoby naliczania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1,
 3. za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 2

 1. Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 4:

  L.p.

  Określenie celu zajęcia pasa drogowego

  Stawki (w zł.)

  1. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego z naruszeniem nawierzchni dróg, poniżej 20 % szerokości jezdni 2,00
  2. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego z naruszeniem nawierzchni dróg, powyżej 20 % do 80 % szerokości jezdni 4,00
  3. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego z naruszeniem nawierzchni dróg, powyżej 80 % do 100 % szerokości jezdni 6,00
  4. Dla zajęcia pasa drogowego opisanego w wierszach 1, 2 i 3 tabeli, bez naruszenia nawierzchni, stawki zmniejsza się o 50 % 
     
 2. Zajęcie pasa drogowego trwające przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 3. Opłaty naliczane są za każdy rozpoczęty dzień.

§3

 1. Ustala się roczne stawki za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2:

  L.p.

  Określenie celu zajęcia pasa drogowego

  Stawki (w zł.)

  1. Roczna stawka za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczanych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - opłata coroczna 10,00
  2. Roczna stawka za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczanych w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - opłata coroczna nie mniejsza niż 10 zł., 0,10
   
 2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
 3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
 4. W przypadku uiszczenia opłaty za więcej niż 1 rok, naliczana opłata nie będzie korygowana po zmianie stawek jednostkowych w okresie, za który opłata została uiszczona.

§4

 1. Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3:

  L.p.

  Określenie celu zajęcia pasa drogowego

  Stawki (w zł.)

  1. Za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 0,30
  2. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego przez reklamy o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczone nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierające wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej 0,20
  3. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego przez 1 m2 reklamy innej niż wymienione w punkcie 2 0,40
 2. Reklama umieszczona nad lub na obiekcie jest to reklama przymocowana do budynku i wystająca nad pasem drogowym będącym we władaniu Gminy Miasta Nowy Targ.
  Nie pobiera się opłat za reklamę przylegającą do ściany budynku, ogrodzenia lub innego obiektu budowlanego usytuowanego na działce reklamodawcy.
 3. Jeżeli część reklamy zlokalizowana zostanie nad lub na działce będącej własnością Gminy Miasta Nowy Targ, a pozostała część nad lub na działce będącej własnością reklamodawcy, opłatę pobiera się za całą powierzchnię reklamy.

§5

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§6

Traci moc uchwała numer 77/XXI/04. Rady Miasta z dnia 24.09.2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną.

§7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.