Uchwały Rady Miasta w Nowym Targu z 2004 roku


Nr Uchwały Data Uchwały Treść Uchwały (uchwała w sprawie)
1/XIV/200428.01.2004 Uchwała Budżetowa na rok 2004
2/XIV/200428.01.2004 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu.
3/XIV/200428.01.2004 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
4/XIV/200428.01.2004 sieci prowadzonych przez Gminę-Miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zmieniona


5/XV/200426.02.2004 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6/XV/200426.02.2004 wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach.
7/XV/200426.02.2004 zmiany uchwały nr 75/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ.
8/XV/200426.02.2004 zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2004-2005 pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. J. Rajskiego Burmistrza Nowego Targu na os. Na Skarpie 11 w Nowym Targu".
Zmieniona Uchwałą Nr 49/XXXI/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 21 lipca 2005r.
9/XV/200426.02.2004 realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Doszczelnienie istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w Nowym Targu" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego województwa Małopolskiego.
10/XV/200426.02.2004 zmian Uchwały Budżetowej na 2004 r. Nr 1/XIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2004 roku oraz zmian w budżecie miasta.
11/XV/200426.02.2004 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, oraz nauczyciela zatrudnionego
w pełnym wymiarze, prowadzącego w danym roku szkolnym zajęcia na stanowiskach nauczycielskich o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLIII/487/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 kwietnia grudnia 2010r.
12/XV/200426.02.2004 oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia własności na rzecz spółdzielni mieszkaniowych gruntów komunalnych położonych w Nowym Targu.
13/XV/200426.02.2004 przeznaczenia do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ, położonej w Nowym Targu przy ul. Lotników 2.
14/XV/200426.02.2004 uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Nowy Targ.
Uchwała utraciła moc na podstawie  Uchwały Nr XXXV/322/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 roku

15/XVI/200431.03.2004 wygaśnięcia mandatu radnego.
16/XVI/200431.03.2004 udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.
17/XVI/200431.03.2004 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
18/XVI/200431.03.2004 oddania nieruchomości w dzierżawę lub najem na okres powyżej trzech lat.
19/XVI/200431.03.2004 wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu miasta Nowy Targ.
20/XVI/200431.03.2004 zmian Uchwały Budżetowej na 2004 r. Nr 1/XIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2004 roku oraz zmian w budżecie miasta.
21/XVI/200431.03.2004 przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2003 r. zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu.
22/XVI/200431.03.2004 szczegółowych zasad udzielania dotacji do niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Nowego Targu.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XI/102/07 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 13 sierpnia 2007r.
23/XVI/200431.03.2004 szczegółowych zasad udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Nowego Targu.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XI/102/07 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 13 sierpnia 2007r.
24/XVI/200431.03.2004 nadania Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu imienia Tadeusza Kościuszki.
25/XVI/200431.03.2004 oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

26/XVII/200429.04.2004 obsadzenia mandatu radnego.
27/XVII/200429.04.2004 absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2003.
28/XVII/200429.04.2004 zmian w składzie komisji Rady.
29/XVII/200429.04.2004 zmian w składzie komisji Rady.
30/XVII/200429.04.2004 zmian w składzie komisji Rady.
31/XVII/200429.04.2004 zmian w składzie komisji Rady.
32/XVII/200429.04.2004 zmiany uchwały o powołaniu Przewodniczących Komisji.
33/XVII/200429.04.2004 powołania Rady Sportu.
34/XVII/200429.04.2004 udzielenia Samorządowi Powiatu Nowotarskiego pomocy finansowej w realizacji prac remontowych w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Nowym Targu.
35/XVII/200429.04.2004 zmian Uchwały Budżetowej na 2004 r. Nr 1/XIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2004 roku oraz zmian w budżecie miasta.
36/XVII/200429.04.2004 zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXVI/306/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 października 2008r.
37/XVII/200429.04.2004 zmian w podziale na obwody głosowania.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 60/XXXI/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 21 lipca 2005r.
38/XVII/200429.04.2004 utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXX/350/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r.
39/XVII/200429.04.2004 oddania nieruchomości w dzierżawę na okres powyżej trzech lat.
40/XVII/200429.04.2004 planu sieci i granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Nowy Targ.
  • Zmieniona Uchwałą Nr XXX/351/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r.
  • Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XVII/133/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 r.
41/XVII/200429.04.2004 planu sieci i granic obwodów szkolnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę-Miasto Nowy Targ.
Zmieniona Uchwałą Nr XXX/351/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r.

42/XVIII/200431.05.2004 rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWY TARG 16".
43/XVIII/200431.05.2004 rozpatrzenia zarzutu Jana Bednarskiego nieuwzględnionego w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWY TARG 16".
44/XVIII/200431.05.2004 rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWY TARG 16".
45/XVIII/200431.05.2004 rozpatrzenia zarzutu Władysławy Plewy, nieuwzględnionego w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWY TARG 16".
46/XVIII/200431.05.2004 rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWY TARG 16".
47/XVIII/200431.05.2004 rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWY TARG 16".
48/XVIII/200431.05.2004 rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWY TARG 16".
49/XVIII/200431.05.2004 rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWY TARG 16".
50/XVIII/200431.05.2004 przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. NOWY TARG 18 na terenie miasta Nowy Targ. (teren położony po zachodniej stronie ul. Krakowskiej przy granicy z gminą Szaflary)
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLV/506/2010 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 czerwca marca 2010r.
51/XVIII/200431.05.2004 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
52/XVIII/200431.05.2004 upoważnienia Burmistrza Miasta do zabezpieczenia umowy w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki udzielonej ze środków NFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie ekologiczne
53/XVIII/200431.05.2004 zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury
54/XVIII/200431.05.2004 zmiany nazwy ulicy
55/XVIII/200431.05.2004 uchwalenia zmiany i jednolitego tekstu Statutu Podhalańskiego Związku Gmin w Nowym Targu
56/XVIII/200431.05.2004 oddania nieruchomości w dzierżawę na okres powyżej trzech lat
57/XVIII/200431.05.2004 zmiany liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

58/XIX/0430.06.2004 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przejęciu zadań z zakresu administracji rządowej zawartych w "Programie rządowym na rzecz społeczności romskiej w Polsce
59/XIX/0430.06.2004 udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.
60/XIX/0430.06.2004 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
61/XIX/0430.06.2004 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
62/XIX/0430.06.2004 zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
63/XIX/0430.06.2004 zmian Uchwały Budżetowej na 2004 r. Nr 1/XIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2004 roku oraz zmian w budżecie miasta
64/XIX/0430.06.2004 ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla miasta Nowego Targu i powołania Kapituły Honorowej.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXV/291/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2008r.
65/XIX/0430.06.2004 wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji salonu gier na automatach.
66/XIX/0430.06.2004 przyjęcia darowizny.
67/XIX/0430.06.2004 upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2005 i 2006.

68/XX/0430.07.2004 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Nowy Targ w latach 2004 - 2008.
69/XX/0430.07.2004 zmiany Uchwały Nr 60/XI/99 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie utworzenia środka specjalnego "Promocja Miasta".
70/XX/0430.07.2004 zmiany Uchwały Nr 47/IX/2003 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 11 lipca 2003r. w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu pod nazwą "Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu".
71/XX/0430.07.2004 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej
Zmieniona Uchwałą Nr 99/XXII/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 25 października 2004r.
72/XX/0430.07.2004 upoważnienia Burmistrza Miasta do zabezpieczenia umowy w sprawie przeznaczenia środków pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki udzielonej ze środków NFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcie ekologiczne
73/XX/0430.07.2004 zmian Uchwały Budżetowej na 2004 r. Nr 1/XIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2004 roku oraz zmian w budżecie miasta
74/XX/0430.07.2004 zmiany uchwały o powołaniu Przewodniczących Komisji.

75/XXI/0424.09.2004 nadania prof. dr hab. Stanisławowi Hodorowiczowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Targu.
76/XXI/0424.09.2004 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ
77/XXI/0424.09.2004 ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 42/XXX/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 15 czerwca 2005r.
78/XXI/0424.09.2004 zmian Uchwały Budżetowej na 2004 r. Nr 1/XIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2004 roku oraz zmian w budżecie miasta
79/XXI/0424.09.2004 zmian w Statucie Miasta.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXI/261/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 kwietnia 2013r.
80/XXI/0424.09.2004 wystąpienia z Podhalańskiego Związku Gmin w Nowym Targu.

81/XXII/0425.10.2004 przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Miasta Nowy Targu.
82/XXII/0425.10.2004 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
83/XXII/0425.10.2004 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
84/XXII/0425.10.2004 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
85/XXII/0425.10.2004 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
86/XXII/0425.10.2004 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
87/XXII/0425.10.2004 przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
88/XXII/0425.10.2004 oddalenia skargi p. Janiny i Józefa Topór na działalność Burmistrza Miasta.
89/XXII/0425.10.2004 nabycia udziałów w nieruchomościach przeznaczonych na realizację Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Nowym Targu.
90/XXII/0425.10.2004 trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta Nowy Targ przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
91/XXII/0425.10.2004 ustalenia cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej.
92/XXII/0425.10.2004 oddania nieruchomości w dzierżawę (najem) na czas dłuższy niż trzy lata.
93/XXII/0425.10.2004 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Zmieniona Uchwałą Nr 99/XXXIV/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 1 grudnia 2005r.
94/XXII/0425.10.2004 wysokości stawek podatku od nieruchomości
Zmieniona
95/XXII/0425.10.2004 zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizację zadań bieżących.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 108/XXIII/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 3 grudnia 2004r.
96/XXII/0425.10.2004 zaciągnięcia zobowiązania na realizację w latach 2004 - 2005 zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakup zintegrowanego pakietu programów do kompleksowej obsługi Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań budżetowych, księgowych, podatkowych, sprawozdawczych oraz ewidencyjnych"
97/XXII/0425.10.2004 zaciągnięcia zobowiązania na 2004-2005 rok dotyczącego realizacji Projektu ze środków Wspólnych Funduszy Małych Projektów Polska Słowacja 2002/2003 "Euroregion Tatry. Mapa atrakcji turystycznych".
98/XXII/0425.10.2004 zaciągnięcia zobowiązania na 2004-2005 rok dotyczącego realizacji Projektu ze środków Wspólnych Funduszy Małych Projektów Polska Słowacja 2002/2003 "Album Nowy Targ- Kieżmark wczoraj i dziś".
99/XXII/0425.10.2004 udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej
100/XXII/0425.10.2004 zmian Uchwały Budżetowej na 2004 r. Nr 1/XIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2004 roku oraz zmian w budżecie miasta.

101/XXIII/043.12.2004 ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez punkt opieki nad chorym w domu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XIX/207/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2008r.
102/XXIII/043.12.2004 przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
103/XXIII/043.12.2004 przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.
104/XXIII/043.12.2004 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Nowy Targ.
105/XXIII/043.12.2004 nadania nazwy rondu w Nowym Targu.
106/XXIII/043.12.2004 określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XIII/102/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2011 r
107/XXIII/043.12.2004 zmian Uchwały Budżetowej na 2004 r. Nr 1/XIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2004 roku oraz zmian w budżecie miasta
108/XXIII/043.12.2004 zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wieloletnich umów na realizację zadań bieżących
109/XXIII/043.12.2004 zmiany uchwały nr 94/XXII/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 października 2004 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XIV/132/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 października 2007r.
110/XXIII/043.12.2004 oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy niż trzy lata.
111/XXIII/043.12.2004 udzielenia pełnomocnictwa.
112/XXIII/043.12.2004 udzielenia pełnomocnictwa.
113/XXIII/043.12.2004 udzielenia pełnomocnictwa.
114/XXIII/043.12.2004 udzielenia pełnomocnictwa.
115/XXIII/043.12.2004 udzielenia pełnomocnictwa.

116/XXIV/0429.12.2004 zmian Uchwały Budżetowej na 2004 r. Nr 1/XIV/04 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia 2004 roku oraz zmian w budżecie miasta
117/XXIV/0429.12.2004 wydatków budżetu miasta, które w 2004 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego
118/XXIV/0429.12.2004 Uchwała Budżetowa na rok 2005
119/XXIV/0429.12.2004 zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasta Nowy Targ
Uchwała utraciła moc w dniu 31 grudnia 2006r.
120/XXIV/0429.12.2004 zmiany uchwały Rady Miasta.
121/XXIV/0429.12.2004 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ, położonej przy ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu.
122/XXIV/0429.12.2004 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
123/XXIV/0429.12.2004 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu.
Zmieniona Uchwałą Nr 64/XXXI/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 21 lipca 2005r.
124/XXIV/0429.12.2004 wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących zwrotu przez Gminę Miasto Nowy Targ kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie tych gmin przez osoby prawne i fizyczne na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Nowy Targ.
125/XXIV/0429.12.2004 wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących uzyskanie przez Gminę Miasto Nowy Targ od innych gmin zwrotu kosztów dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasta Nowy Targ na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innej gminy.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XX/223/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 marca 2008r.