Uchwała Nr 102/XII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu
z dnia 4 grudnia 2003 r.
w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz.U. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Dz.U. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, zm. z 2001 r. Dz.U. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Dz.U. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1

 1.  Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części:
  1. przeznaczone na wykonywanie zadań gminy w zakresie obsługi obiektów sportowych, obsługi ogólnodostępnych zieleńców miejskich i nieodpłatnych usług komunalnych oraz w zakresie opieki społecznej;
  2. przeznaczone na wykonywanie zadań gminy w zakresie różnych form działalności kulturalnej oraz usług biblioteki miejskiej i powiatowej;
  3. przeznaczone na wykonywanie zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowe;
  4. zajęte na cmentarze komunalne i nie wynajęte na inne cele.
 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości części budynków szkół publicznych i niepublicznych zajętych na działalność gospodarczą w zakresie żywienia dzieci i młodzieży szkolnej .
 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty stanowiące tereny gminy przeznaczone na realizację niezbędnych inwestycji gminnych, ogólnodostępne gminne tereny wypoczynkowo - rekreacyjne i sportowe, pozostałe grunty i budynki gminne nie oddane w posiadanie zależne osobom trzecim oraz lokale mieszkalne nie stanowiące odrębnych nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.