Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Targu
z 2000 roku

Nr Uchwały Data Uchwały Treść Uchwały (uchwała w sprawie)
1/XIX/2000 27.01.2000 Uchwała budżetowa na 2000 rok.
2/XIX/2000 27.01.2000 Opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.
3/XIX/2000 27.01.2000 Użyczenia obiektu sportowego "Gorce" w Nowym Targu.
4/XIX/2000 27.01.2000 Określenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu.
5/XIX/2000 27.01.2000 Określenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.
6/XIX/2000 27.01.2000 Określenie najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla potrzeb ustalenia wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
7/XIX/2000 27.01.2000 Obsadzenie mandatu radnego.
8/XIX/2000 27.01.2000 Oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.
9/XIX/2000 27.01.2000 Zawarcia porozumienia o przejęciu zadania publicznego od samorządu powiatowego.

10/XX/2000 29.02.2000 Utworzenia "Fundacji Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego".
11/XX/2000 29.02.2000 Zmiany Uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia gmin
12/XX/2000 29.02.2000 Przyjęcia sprawowania z realizacji w 1999 r. zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu.
13/XX/2000 29.02.2000 Zatwierdzenia Harmonogramu Realizacyjnego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Nowym Targu na rok 2000.
14/XX/2000 29.02.2000 Zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ i uchylenia niektórych uchwał.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XLI/467/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 1 marca 2010r.
15/XX/2000 29.02.2000 Likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Nowym Targu.
16/XX/2000 29.02.2000 Wyboru członka Zarządu Miasta.
17/XX/2000 29.02.2000 Uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej (K. Prawno Regulaminowa).
18/XX/2000 29.02.2000 Uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej.
19/XX/2000 29.02.2000 Uzupełnienia składu Komisji Rady Miejskiej.

20/XXI/2000 Zmian w Statucie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 46/IX/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 11 lipca 2003r.
21/XXI/2000  Podziału Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
22/XXI/2000  Lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
23/XXI/2000  Współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
24/XXI/2000  Przygotowania rozwiązań komunikacyjnych miasta Nowego Targu.
25/XXI/2000  Zaciągnięcia pożyczki w Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska.
26/XXI/2000  Upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
27/XXI/2000  Zmian w budżecie miasta na 2000 rok oraz zmiany w uchwale budżetowej na 2000 r. Nr 1/XIX/2000
28/XXI/2000  Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ położonej w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej.
29/XXI/2000  Budowy pomnika "Krzyż Milenijny".

30/XXII/2000 5.05.2000 Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 1999 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Nowego Targu.
31/XXII/2000 5.05.2000 Zmiany uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia gmin.
32/XXII/2000 5.05.2000 Podwyższenia kapitału zakładowego: Nowotarskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nowym Targu poprzez uniesienia wkładu niepieniężnego.
33/XXII/2000 5.05.2000 Wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawienie świadectw miejsca pochodzenia.
34/XXII/2000 5.05.2000 Ustalenia opłat za korzystanie z parkingów na terenie miasta Nowego Targu.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 20/XXVII/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 31 marca 2005r.
35/XXII/2000 5.05.2000 Udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości od pierwszej opłaty oraz od opłat rocznych z tytułu użytkowania nieczystego, gdy nieruchomość jest sprzedawana lub oddawana w użytkowanie nieczyste w trybie bez przetargowym poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy.
36/XXII/2000 5.05.2000 Szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Nowego Targu.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 31/XLIV/2002 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2002r.
37/XXII/2000 5.05.2000 Szczegółowych zasad udzielania dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych samorządu.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 90/XXII/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 25 października 2004r.
38/XXII/2000 5.05.2000 Przyjęcia "Regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Nr 5 w Nowym Targu im. Konf. Tatrzańskiej oraz składu osobowego Komisji Konkursowej.
39/XXII/2000 5.05.2000 Zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.
40/XXII/2000 5.05.2000 Zmian w uchwale Rady Miejskiej dotyczącej ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla miasta i powołania kapituły Honorowej.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 64/XIX/04 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 30 czerwca 2004r.

41/XXIII/2000 30.05.2000 Zamiany nieruchomości
42/XXIII/2000 30.05.2000 Przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ.
43/XXIII/2000 30.05.2000 Zasad przyznania i zwrotu pomocy w formie dożywiania uczniów w szkołach.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 22/XLIII/2002 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 27 maja 2002r.
44/XXIII/2000 30.05.2000 Utworzenia przy Urzędzie Miejskim w Nowym Targu środka specjalnego pod nazwą "Utrzymanie dróg".
45/XXIII/2000 30.05.2000 Zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowym Targu.
46/XXIII/2000 30.05.2000 Przyjęcia statutu Podhalańskiego Związku Gmin w Nowym Targu.
47/XXIII/2000 30.05.2000 Przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Nowy Targ, zlokalizowanych w budynku położonym w N.Targu na oś. Bór 4 .
48/XXIII/2000 30.05.2000 Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie miasta Nowego Targu.

49/XXIV/2000 29.06.2000 Zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
50/XXIV/2000 29.06.2000 Szczegółowych zasad i trybu umarzania nierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem miasta z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 37/VII/2003 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 30 kwietnia 2003r.
51/XXIV/2000 29.06.2000 Nadawania Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu - Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Targu.
52/XXIV/2000 29.06.2000 Budowy pomnika "Kapliczka Św. Katarzyny".

53/XXV/2000 25.07.2000 Realizacja gazyfikacji Miasta Nowy Targ.
54/XXV/2000 25.07.2000 Zawarcia umowy na dofinansowanie modernizacji Miejskiej Hali Lodowej ze środków U.K.F. i S.
55/XXV/2000 25.07.2000 Zmiany uchwały Nr 37/XXII/2000 R.M. w Nowym Targu z dnia 5 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych samorządu.
56/XXV/2000 25.07.2000 Zmiany uchwały w sprawie protestów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 9.
57/XXV/2000 25.07.2000 "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 9".

Załącznik do uchwały

Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXV/297/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013r.
58/XXV/2000 25.07.2000 "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 7".
Zmieniona Uchwałą Nr 56/XLI/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 26 lipca 2006r.
59/XXV/2000 25.07.2000 Upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
60/XXV/2000 25.07.2000 Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
61/XXV/2000 25.07.2000 Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
62/XXV/2000 25.07.2000 Upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
63/XXV/2000 25.07.2000 Upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
64/XXV/2000 25.07.2000 Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
65/XXV/2000 25.07.2000 Zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
66/XXV/2000 25.07.2000 Utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

65A/XXVI/2000 15.09.2000 Upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
66A/XXVI/2000 15.09.2000 Zaciągnięcia pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
67/XXVI/2000 15.09.2000 Zmiany uchwały Nr 58/XI/99 Rady Miejskiej w N. Targu z dnia 24 czerwca 1999 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 65/X/2003 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 27 sierpnia 2003r.
68/XXVI/2000 15.09.2000 Postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta Nowy Targ.
69/XXVI/2000 15.09.2000 Zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określających wysokość, oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
70/XXVI/2000 15.09.2000 Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowego Targu.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 54/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 20 września 2001r.
71/XXVI/2000 15.09.2000 Zmian w budżecie miasta na 2000 r.

72/XXVII/2000 8.11.2000 Przyznania medalu za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu Podhalańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Nowym Targu.
73/XXVII/2000 8.11.2000 Przyznania medalu za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu Panu Henrykowi Śmiałkowskiemu.
74/XXVII/2000 8.11.2000 Przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta nowy Targ - 13.
75/XXVII/2000 8.11.2000 Przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta N. Targ - 14.
76/XXVII/2000 8.11.2000 Zmian w budżecie miasta na 2000 r.
77/XXVII/2000 8.11.2000 Wniosków komunikacyjnych
78/XXVII/2000 8.11.2000 Ufundowania płaskorzeźby.

79/XXVIII/2000 18.12.2000 Wspólnej ze Starostwem Powiatowym realizacji zadań z zakresu infrastruktury komunalnej.
80/XXVIII/2000 18.12.2000 Upoważnienia Zarządu Miasta do zaciągnięcia kredytu w rachunkach bieżącym w BankuPKO S.A.
81/XXVIII/2000 18.12.2000 Zmian w budżecie miasta na 2000 r.
82/XXVIII/2000 18.12.2000 Ustalenia opłat za wodę pobieraną z miejskich.
83/XXVIII/2000 18.12.2000 Ustalenia opłat za odbiór i utylizację nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków.
84/XXVIII/2000 18.12.2000 Ustalenia opłat za wodę pobieraną z miejskich urządzeń wodociągowych (wodociągu lokalnego na terenie b.NZPS) w Nowym Targu.
85/XXVIII/2000 18.12.2000 Zawarcia umowy na dofinansowanie Miejskiej Hali Lodowej ze środków UKFiS w 2001r.
86/XXVIII/2000 18.12.2000 Wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz wzorów deklaracji podatkowych.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 70/XXXVIII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 29 listopada 2001r.
87/XXVIII/2000 18.12.2000 Opłaty administracyjnej.
88/XXVIII/2000 18.12.2000 Podatku od środków transportowych.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 71/XXXVIII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 29 listopada 2001r.
89/XXVIII/2000 18.12.2000 Podatku od posiadania psów.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 72/XXXVIII/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 29 listopada 2001r.

90/XXIX/2000 28.12.2000 Powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień z zakresie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr XXII/255/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 2 czerwca 2008r.
91/XXIX/2000 28.12.2000 Oddania w użytkowanie na okres powyżej trzech lat nieruchomości przy ul.Podtatrzańskiej 47 A w Nowym Targu.
92/XXIX/2000 28.12.2000 Oddania w użytkowanie na okres powyżej 3 lat nieruchomości przy ul. Kościuszki 4 w Nowym Targu.
93/XXIX/2000 28.12.2000 Wprowadzenia wymogu uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową oraz limitu wydawania nowych zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi w roku 2001.
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 79/XXXIX/2001 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 28 grudnia 2001r.
94/XXIX/2000 28.12.2000 Przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ 16.
95/XXIX/2000 28.12.2000 Opłaty administracyjnej.
Uchwała utraciła moc z dniem 1.01.2007 r. w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z dnia 08.12.2006 r., poz. 1635)
96/XXIX/2000 28.12.2000 Zmian w budżecie miasta na 2000 rok.
97/XXIX/2000 28.12.2000 Wydatków budżetu miasta, które w 2000 roku nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.