Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Targu
z 1998 roku

Nr Uchwały Data Uchwały Treść Uchwały (uchwała w sprawie)
1/I/98 30.X.1998 Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
2/I/98 30.X.1998 Wybór V-ce Przewodniczących Rady Miejskiej

3/II/98 12.XI.1998 Wybór Burmistrza Miasta
4/II/98 12.XI.1998 Wybór Zastępcy Burmistrza
5/II/98 12.XI.1998 Wybór członków Zarządu
6/II/98 12.XI.1998 Diet za udział po posiedzeniach Rady, Zarządu i Komisji
7/II/98 12.XI.1998 Powołanie stałych Komisji Rady Miejskiej i wybór członków tych Komisji
8/II/98 12.XI.1998 Powołania komisji dyscyplinarnej
Uchwała utraciła moc na podstawie Uchwały Nr 13/II/2002 Rady Miasta w Nowym Targu z dnia 10 grudnia 2002r.
9/II/98 12.XI.1998 Oddania w najem na okres powyżej trzech lat lokali użytkowych położonych przy Al. Tysiąclecia 44

10/III/98 14.XII.1998 Powołania Przewodniczących Komisji stałych
11/III/98 14.XII.1998 Powołanie do składu Komisji Rady Miejskiej członków spoza Rady
12/III/98 14.III.1998 Wyznaczenie przedstawicieli Miasta Nowego Targu do Zgromadzenia Podhalańskiego Związki Gmin w Nowym Targu
13/III/98 14.XII.1998 Przystąpienie Gminy Miasta Nowy Targ do Stowarzyszenia Międzygminnego Euroregion "Tatry", przedstawiciele do Kongresu
14/III/98 14.XII.1998 Opłaty administracyjnej
15/III/98 14.XII.1998 Podatku od nieruchomości
16/III/98 14.XII.1998 Podatku od środków transportowych
17/III/98 14.XII.1998 Podatku od posiadania psów
18/III/98 14.XII.1998 Powołania komisji inwentaryzacyjnej
19/III/98 14.XII.1998 Wyrażania zgody na podjęcie zadania z zakresu administracji rządowej w sferze oświaty
20/III/98 14.XII.1998 Zmian w budżecie miasta na 1998 roku
21/III/98 14.XII.1998 Przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa
22/III/98 14.XII.1998 Powołania komisji dyscyplinarnej
23/III/98 30.XII.1998 Odrzucenie protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6 /jednostka Waksmundzka

24/IV/98 30.XII/98 Wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej - zakup podręczników i książek edukacyjnych do bibliotek szkół podstawowych
25/IV/98 30.XII.1998 Cofnięcia udzielonego Podhalańskiemu Związkowi Gmin w N.Targu upoważnienia do realizacji niektórych zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska
26/IV/98 30.XII.1998 Wyznaczenia przedstawicieli miasta Nowy Targ do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Zimowa Olimpiada 2006"
27/IV/98 30.XII.1998 Zmian w budżecie miasta na 1998 rok