RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 64

Urząd Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.


Nasz znak: GKiOŚ.6324.1.2020
Nowy Targ, 19 marca 2020r.

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO /art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych/

Przedmiot zamówienia:
Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, metodą chemiczną i mechaniczną obejmująca:

 1. trzykrotny oprysk odpowiednią mieszanką preparatów Chikara 250 WG + Roundaup 360 SL w dawce min. 200g + 3,5 l/ha, wg wskazanej proporcji niszczenia tej rośliny, jako chwastu trudnego do zwalczania,
 2. mechaniczne niszczenie barszczu Sosnowskiego.

Warunki udzielenia zlecenia:

 1. Czynności określone w przedmiocie zamówienia wykonywane będą na obszarze o łącznej powierzchni 5,5231 ha, wg wykazu działek na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, na których stwierdzono występowanie barszczu Sosnowskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający zastrzega, że powierzchnia ta może ulec zmianie do 10%, co nie będzie stanowić podstaw do zmiany ceny usługi.
 2. Terminy poszczególnych zabiegów należny dostosować do lokalnych warunków atmosferycznych i terenowych.
 3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację powykonawczą obejmującą:
  1. dokumentację fotograficzną miejsc występowania barszczu Sosnowskiego przed i po wykonaniu każdego zabiegu,
  2. inwentaryzację za pomocą GPS oraz wydruku map z naniesionymi miejscami występowania barszczu Sosnowskiego.
 4. Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznanie z terenem, gdzie prowadzone mają być prace. Zamawiający nie będzie uczestniczył w tych oględzinach.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

Termin realizacji zamówienia:
15 maja 2020r. – 15 października 2020r.

Inne warunki wymagane od wykonawców:

 1. prowadzenie działalności w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 3 lata,
 2. prowadzenie działalności w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia w ciągu 1 roku na obszarze o łącznej powierzchni min. 5 ha i o wartości robót min. 50 000 zł brutto.
 3. dysponowanie odpowiednim sprzętem i potencjałem kadrowym,
 4. przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków opisanych w pkt. 1, 2 i 3:
  1. wykaz wszystkich wykonanych usług w zakresie zwalczania barszczu Sosnowskiego, z podaniem ich wartości, powierzchni oraz daty i miejsca robót,
  2. referencje potwierdzające, że usługi, o których mowa w ppkt a, zostały wykonane z należytą starannością,
  3. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
  4. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Oferent.

Ofertę należy przesłać do 10 kwietnia 2020r. na adres:

Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem: „Oferta na na likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ”.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest Maria Góraś-Okła. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie pod numerem 18 26 11 241 lub pocztą elektroniczną, e-mail: maria_gorasokla@um.nowytarg.pl.

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_9084.pdf (106) KB
oferty_do_30000_9084_z01.pdf (41) KB
oferty_do_30000_9084_z02.odt (16) KB

Wytworzył: Maria Góraś-Okła
Data wprowadzenia: 03-04-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 209
Wyświetlane do: 10-04-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE