RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 74

Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na odnowienia starego oznakowania poziomego oraz wykonywanie nowego oznakowania poziomego ulic miejskich w Nowym Targu.


Znak: ZP.271.1.4.2020
Nowy Targ 17.03.2020.

Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na odnowienia starego oznakowania poziomego oraz wykonywanie nowego oznakowania poziomego ulic miejskich w Nowym Targu.

I. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Odnowienie istniejącego lub wykonanie nowego oznakowania poziomego po sezonie zimowym nie później niż do 31.05.2020 r.
 2. Odnowienie istniejącego lub wykonywanie nowego oznakowania poziomego w okresie od 01.06.2020 r. do 30.11.2020 r.
 3. Zakres robót obejmujący ust. 1 i ust. 2:
  1) oznakowanie poziome przejść dla pieszych na kostce granitowej,
  2) oznakowanie poziome linii segregacyjnych, krawędziowych, strzałek i innych symboli na kostce granitowej,
  3) oznakowanie poziome przejść dla pieszych na nawierzchniach bitumicznych,
  4) oznakowanie poziome linii segregacyjnych, krawędziowych, strzałek i innych symboli na nawierzchniach bitumicznych,
  5) likwidacja śladu starego oznakowania poziomego,
  6) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego w kolorze czerwonym lub białym na nawierzchniach bitumicznych,
  7) oznakowanie poziome miejsc dla osób niepełnosprawnych (niebieskie tło, koperta, symbol osoby niepełnosprawnej) na nawierzchniach bitumicznych oraz kostce granitowej.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia zakresu wykonywanych prac bez konsekwencji ze strony kar umownych, koszt wykonania wszystkich prac nie może przekroczyć wartości umowy.
 5. Do oznakowania poziomego zastosować mikrokulki refleksyjne.
 6. Stary ślad oznakowania poziomego należy usunąć za pomocą strumienia wody pod ciśnieniem lub śrutownicy bądź innej metody nie wpływającej znacząco na stan nawierzchni. Zabrania się używania czarnej farby oraz frezowania. Stare oznakowanie musi zostać trwale usunięte.
 7. Współczynnik szorstkości oznakowania SRT minimum 50, potwierdzony wynikiem badań akredytowanego laboratorium (dotyczy ust. 1 i do 10 punktów pomiarowych wskazanych przez Zamawiającego). Badania należy wykonać najpóźniej do 1 miesiąca od zakończenia robót zawartych w ust. 1.

II. Szczegółowe warunki określające przedmiot zamówienia:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót został określony w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego:
  1) formularz ofertowy zał nr 1,
  2) przedmiot zamówienia zał nr 2,
  3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zał nr 3,
  4) przedmiar robót zał nr 4,
  które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ w zakładce zamówienia do 30 000 EURO pod adresem: http://www.nowytarg.pl/jb_wys.php?zmrs=2020&zm_art=15.
 2. Wykonawca udzieli minimum 7 miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji liczonego od daty odbioru.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1).
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami.

IV. Inne wymagania zamawiającego:

 1. Realizacja przedmiotu umowy zawartego w rozdziale I ust. 2 będzie następować etapowo na podstawie zlecenia określającego zakres. Nie określa się minimalnej powierzchni  oznakowania poziomego dla jednego zlecenia.
 2. Czas realizacji usług zawartych w rozdziale I ust. 1 – do 2 tygodni, zakończenie przed 31.05.2020r. Przystąpienie do realizacji do 5 dni od powiadomienia przez Zamawiającego (telefon lub e-mail).
 3. Czas realizacji usług zawartych w rozdziale I ust. 2 – do 7 dni od zlecenia w okresie 01.06 – 30.11.2020 r.
 4. Terminy zawarte w ust. 1 i ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym (np. niekorzystne warunki atmosferyczne).
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.
 6. Rozliczenie kosztorysowe, przy składnikach cenotwórczych podanych w ofercie.
 7. Wszelkie niezbędne materiały i wyposażenie zabezpiecza wykonawca.
 8. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu robót przedstawionych w zakresie zamówienia.
 10. Podane w ofercie ceny jednostkowe obejmują koszt wykonania wszystkich czynności, wynikających z technologii wykonania danej operacji, niezbędnych do jej realizacji, nawet jeżeli nie zostały uwzględnione w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
 11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia a nie wymienionych w dokumentach, a podana cena ofertowa zawiera również wartość tych prac.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia zakresu wykonywanych prac bez konsekwencji ze strony kar umownych, koszt wykonania wszystkich prac nie może przekroczyć wartości umowy.
 13. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z zamawiającym, dopuszcza się wykonanie czynności o innych parametrach niż założone w ofercie, w takich przypadkach należność za wykonane prace obliczona zostanie proporcjonalnie do cen z oferty.
 14. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego rozliczania wykonanych prac, konsekwencje z tytułu przekroczenia wartości umowy poniesie wykonawca.
 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 16. Wykonawca zapewni bezpieczne warunki BHP na placu budowy i w jego otoczeniu.
 17. Wykonawcy zaleca się dokonanie oględzin terenu, na którym będzie realizowany przedmiot inwestycji celem zapoznania się ze specyfiką terenu i podjęcia działań zmierzających do jak najlepszego wykonania zamówienia.
 18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowego wykonania prac lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.
 19. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego i ruchu poniesie wykonawca.
 20. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 21. Wykonawca umożliwi bezpieczną komunikację dla lokalnych mieszkańców, pojazdów służb specjalnych i powiadomi o ewentualnych utrudnieniach podczas wykonywanych robót,
 22. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy leżących po stronie zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych lub innych stron/uczestników procesu inwestycyjnego.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonywanie oznakowania poziomego ulic miejskich) o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł oraz wykazać że przynajmniej najważniejsze trzy z tych robót zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazać, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

VI. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę w/w warunków oferta musi zawierać:

1/ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem co najmniej trzech dowodów dotyczących wykonywania oznakowania poziomego ulic miejskich, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; /według załącznika nr 5 do zapytania ofertowego/,

VII. Kryterium wyboru wykonawcy

1. Cena - 100 %

W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba zdobytych punktów  (C) = (Cn/Cb) x 100 pkt x waga kryterium 100%

Gdzie:
Cn – cena najniższa
Cb – cena oferty badanej
100 % – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższa ceną.

VIII. Szczegółowe informacje można uzyskać:

 1. Referat ds. Zamówień Publicznych Miasta Nowy Targ pokój nr 221, mgr inż. Krzysztof Iskra, tel. 18 26 11 244, e-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
 2. Referat ds Drogownictwa i Transportu, pokój nr 217, Kamil Żegleń tel.18 26 11 289, e-mail: kamil_zeglen@um.nowytarg.pl.

Ofertę należy złożyć: do dnia 30.03.2020 r. do godz. 12.00 na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odnowienie starego oznakowania poziomego oraz wykonywanie nowego oznakowania poziomego ulic miejskich w Nowym Targu” lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres: umnt@um.nowytarg.pl.

Jednocześnie informuje się, że Pana/Pani dane osobowe w przedmiotowej sprawie podlegają przetwarzaniu zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” - szczegóły na następnej stronie.

Wykaz załączników:

 1. formularz ofertowy zał nr 1
 2. przedmiot zamówienia zał nr 2
 3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zał nr 3
 4. przedmiar robót zał nr 4
 5. wykaz robót zał nr 5

Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 261 12 00,
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Odnowienie starego oznakowania poziomego oraz wykonywanie nowego oznakowania poziomego ulic miejskich w Nowym Targu. znak: ZP.271.1.4.2020,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 6. Posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_9067.pdf (3 569) KB
oferty_do_30000_9067_z01.odt (27) KB
oferty_do_30000_9067_z02.pdf (155) KB
oferty_do_30000_9067_z03.pdf (185) KB
oferty_do_30000_9067_z04.pdf (49) KB
oferty_do_30000_9067_z05.odt (13) KB

Wytworzył: Krzysztof Iskra
Data wprowadzenia: 18-03-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 215
Wyświetlane do: 30-03-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE