RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 59

Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Znak: ZP.271.1.3.2020
Nowy Targ 13.03.2020r.


Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Przedmiot główny: CPV 71520000-9 usługi nadzoru budowlanego.

1. Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmuje:

1/ część 1 (zakres drogowy):
a/ Przebudowa ul. Młynówka w Nowym Targu polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym,
b/ Przebudowa ul. Roberta Schumana w Nowym Targu polegającą na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym,
Dokumentacja inwestycji dostępna pod adresem: https://www.nowytarg.pl/jb_wys_dane.php?zm=8951&zm_art=1

c/ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w okolicach lotniska.
Dokumentacja inwestycji dostępna pod adresem: https://www.nowytarg.pl/jb_wys_dane.php?zm=8909&zm_art=1

2/ część 2 (zakres mostowy):
a/ Remont kładki pieszo rowerowej na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Nowy Targ, obok lodowiska,
b/ Remont kładki pieszo rowerowej na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Nowy Targ, Kowaniec za Urzędem Gminy,
Dokumentacja inwestycji dostępna pod adresem: https://www.nowytarg.pl/jb_wys_dane.php?zm=9008.

3/ część 3 (zakres ogólnobudowlany):
Wykonanie rozbudowy strefy wypoczynku dla rowerzystów.
Dokumentacja inwestycji dostępna pod adresem: https://www.nowytarg.pl/jb_wys_dane.php?zm=8934&zm_art=1.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w ramach poszczególnych zadań w celu realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych i kosztorysu ofertowego (dot. części 1 pkt a, b oraz części 2) oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie.

3. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót związanych z realizacją w/w zadania od wprowadzenia na plac budowy wykonawcy robót po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

4. Wykonanie usługi wymaga zabezpieczenia osób do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach:

1/ dla części 1:
a/ inżynieryjnej drogowej,
2/ dla części 2:
a/ inżynieryjnej mostowej,
b/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3/ dla części 3:
a/ inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej,
b/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5. Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą w umowie o wykonanie usługi wyznaczy spośród inspektorów nadzoru koordynatora nadzoru inwestorskiego.

6. Roboty budowlane będą rozliczane w formie
1/ kosztorysu powykonawczego – część 1 pkt a, b oraz część 2,
2/ ryczałtu – część 1 pkt c, część 3

7. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe – płatne oddzielnie dla każdego zadania .

8. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pełnienia funkcji inspektora nadzoru przez osoby posiadające stosowne uprawnienia we wszelkich niezbędnych branżach występujących przy realizacji zadania posiadające aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez wykonawcę.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

10. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonany nadzór będzie następować sukcesywnie po złożeniu w siedzibie zamawiającego faktur wystawionych przez wykonawcę oraz na podstawie protokołów odbioru czynności nadzoru inwestorskiego podpisanych przez obie strony, w wysokości proporcjonalnej do wartości zrealizowanych i odebranych robót w stosunku do ich całkowitej wartości określonej w umowie z wykonawcą robót budowlanych.

11. Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących dodatkowe skutki finansowe dla zamawiającego.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub rezygnacji z postępowania dotyczącego wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego bez podania przyczyn.

13. Opis sposobu przygotowania oferty:

1/ Ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1).
2/ Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
a/ część 1 (zakres drogowy),
b/ część 2 (zakres mostowy),
c/ część 3 (zakres ogólnobudowlany).
4/ Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
5/ Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6/ Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami.

14. Inne wymagania zamawiającego:

1/ Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie nadzorowania robót: od dnia podpisania umowy,
- zakończenie nadzorowania robót: do dnia odbioru końcowego i rozliczenia poszczególnych zadań określonych w przedmiocie zamówienia,
(planowany okres realizacji robót budowlanych: marzec 2020 – czerwiec 2020 r.)

15. Kryterium wyboru wykonawcy

Cena - 100 %

W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba zdobytych (C) = (Cn/Cb) x 100 pkt x waga kryterium 100%

Gdzie:

Cn – cena najniższa
Cb – cena oferty badanej
100 % – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższa ceną w danej części zamówienia.

16. Istotne postanowienia umowy.

16.1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami i uzgodnieniami.

16.2. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:

1/ wykonywania czynności nadzoru zgodnie z :
a) Prawem budowlanym
b) Prawem zamówień publicznych,
c) umową, sztuką budowlaną i innymi obowiązującymi przepisami prawa,
2/ pobytu na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu (na każdym zadaniu), każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót ma być potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy. Dodatkowo inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do przybycia na budowę na wezwanie zamawiającego w razie zaistniałej potrzeby w terminie 3 godz. od telefonicznego powiadomienia (godziny rozliczane będą w ramach standardowego czasu pracy 7:00-15:00).
Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku przekroczenia terminu godzin stawienia się na wezwanie telefoniczne,
3/ w razie konieczności codziennego telefonicznego kontaktu z zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji,
4/ kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo, bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym BHP, p.poż. oraz sztuką budowlaną,
5/ udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,
6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
7/ organizacji oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym między innymi postępu robót, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie oryginału zamawiającemu i jego kopii pozostałym uczestnikom narad,
8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy,
9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez projektantów i zamawiającego),
10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót,
11/ zgłaszania projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub zamawiającego do rozwiązań projektowych i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień lub wyjaśnień przy równoczesnym informowaniu zamawiającego i jego udziale w podejmowanych ustaleniach,
12/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
13/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu inwestycji,
14/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
15/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź firmę.
16/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych sporządzanych przez wykonawcę robót,
17/ weryfikowania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót,
18/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,
19/ poświadczania usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad,
20/ przygotowania do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, w oparciu o kosztorys ofertowy, dokumentację projektową i harmonogram robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru w tym kosztorysów powykonawczych, uczestnictwo w odbiorach robót i uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,
21/ poświadczenia terminu zakończenia robót,
22/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości,
23/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez jakąkolwiek ze stron,
24/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji i wymaganych przez zamawiającego,
25/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,
26/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,
27/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
28/ zaopiniowanie propozycji wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy na inną osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy,
29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania,
30/ określenia zakresu usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
31/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,
32/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego wynikających z umowy,
33/ uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

16.3 Faktury za wykonanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego będą wystawiane na Gminę Miasto Nowy Targ.

17. Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez zamawiającego zamówienie, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

18. Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:

1/ zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w umowie, zaakceptowanych przez zamawiającego,
2/ zmiany danych teleadresowych wykonawcy, nazwy wykonawcy, osób reprezentujących firmę, - na wniosek zamawiającego lub wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiającego.
3/ Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy leżących po stronie zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych lub innych stron/uczestników procesu inwestycyjnego.

19. Szczegółowe informacje można uzyskać:

1/ Referat ds. Zamówień Publicznych Miasta Nowy Targ pokój nr 221, mgr inż. Krzysztof Iskra, tel. 18 26 11 244, e-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl.
2/ Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ, inż. Jacek Budz tel. 18 26 11 277, e-mail: jacek_budz@um.nowytarg.pl, inż. Marek Zych tel. 18 26 11 276, e-mail: marek_zych@um.nowytarg.pl, mgr. Olgierd Pustówka tel. 18 26 11 265, e-mail: olgierd_pustowka@um.nowytarg.pl.

20. Ofertę należy złożyć: do dnia 25.03.2020 r. do godz. 12.00 na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr”.

Załączniki:
1/ Formularz ofertowy.

Jednocześnie informuje się, że Pana/Pani dane osobowe w przedmiotowej sprawie podlegają przetwarzaniu zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” - szczegóły na następnej stronie.

Otrzymują:
1/ baza konkurencyjności,
2/ www.nowytarg.pl
3/ adresat wg rozdzielnika
4/ a/a

 

Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 261 12 00,
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytanie ofertowe na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr znak: ZP.271.1.3.2020,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 6. Posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_9062.pdf (141) KB
oferty_do_30000_9062_z01.odt (174) KB

Wytworzył: Krzysztof Iskra
Data wprowadzenia: 16-03-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 380
Wyświetlane do: 25-03-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE