RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76

Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2020 r.


Znak: ZP.271.1.2.2020
Nowy Targ 10.02.2020.

Dotyczy: wykonania obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2020r.

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2020 r.

1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

 1. wykonanie podkładów mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:1000, „klauzulowane” z numerami ewidencyjnymi działek zgodnymi z rejestrem gruntów, wykonane w technice komputerowej oraz dostarczone na płycie CD,
 2. wykonanie podkładów mapowych do celów projektowych w skali 1:500, „klauzulowane” z naniesionymi granicami działek zaznaczonymi na kolorowo w zakresie danego zadania i numerami ewidencyjnymi działek zgodnymi z rejestrem gruntów wykonane w technice komputerowej oraz dostarczone na płycie CD,
 3. wykonanie kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, z naniesionymi granicami działek zaznaczonymi na kolorowo w zakresie danego zadania i numerami ewidencyjnymi działek zgodnymi z rejestrem gruntów, wykonane w technice komputerowej oraz dostarczone na płycie CD,
 4. wykonywanie okazania granic prawnych w terenie,
 5. opracowanie wstępnych projektów podziałów działek dotyczących inwestycji i dróg miejskich według ustawy o gospodarce nieruchomościami (do pięciu działek powstałych w wyniku wydzielenia z działki macierzystej),
 6. podziały działek dotyczących inwestycji i dróg miejskich według ustawy o gospodarce nieruchomościami, według ustawy reformującej administrację publiczną (Dz. U. z 1998r Nr 133 poz. 872 z późn. zm., według ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017r poz. 653 z późn. zm.) (do pięciu działek powstałych w wyniku wydzielenia z działki macierzystej),
 7. wykonanie mapy do celów prawnych - porównawcze wykazy zmian - stan ewidencyjny i katastralny.

2. Jeżeli w zleceniu nie określone zostanie inaczej przyjmuje się ogólnie ilość map:

dla skali 1:500 - jedna matryca z klauzulą
- trzy odbitki z klauzulą
- 1 szt. płyty CD
dla skali 1:1000 - jedna matryca z klauzulą
- trzy odbitki z klauzulą
- 1 szt. płyty CD

3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. ilości jednostek miary przyjęto orientacyjnie,
 2. zamawiający ma prawo ograniczyć zakres zamówienia przedstawionych w druku ofertowym ilości (jednostek) bez konsekwencji finansowych wynikających z kar umownych,
 3. podkłady cyfrowe mają być opracowane w formatach plików: dgn, dwg, pdf.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi zawierać:

 1. wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1),
 2. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wg załączników: nr 2 – wykaz wykonanych usług, nr 3 – wykaz narzędzi, nr 4 – wykaz osób),
 3. wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
 4. oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy, a w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo,
 5. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
 6. wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami,
 7. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

6. Wymagania zamawiającego:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1/ rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy
2/ zakończenie - do 21grudnia 2020r.
Termin wykonania zamówienia dla poszczególnych zleconych map zostanie określony przy każdorazowym zleceniu.

7. Wykonawcy muszą udokumentować:

 1. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł oraz wykazać, że co najmniej dwie z nich zostały wykonane należycie,
 2. dysponowanie następującym sprzętem do prac geodezyjnych:
  - dalmierzem elektronicznym z oprzyrządowaniem (total station) szt. 1
  - niwelatorem geodezyjnym z oprzyrządowaniem (łaty, statyw) szt. 1
  - stanowiskiem komputerowym z oprogramowaniem geodezyjnym
  (obliczeniowym i graficznym) szt. 1
 3. uczestniczenie w wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadającej co najmniej uprawnienia zawodowe minimum w pierwszych dwóch zakresach określonych w art. 43 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

8. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa powyżej oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług geodezyjnych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres ten jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dwóch dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  /według załącznika nr 2/,
 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług geodezyjnych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania następującym sprzętem do prac geodezyjnych:
  - dalmierz elektroniczny z oprzyrządowaniem (total station) szt. 1
  - niwelator geodezyjny z oprzyrządowaniem (łaty, statyw) szt. 1
  - stanowisko komputerowe z oprogramowaniem geodezyjnym
  (obliczeniowym i graficznym) szt. 1.
  /według załącznika nr 3/,
 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami /według załącznika nr 4 /.

9. Formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie wynikające z rozliczenia kosztorysowego, przy składnikach cenotwórczych podanych w ofercie.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym
w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

11. Kryterium oceny ofert – cena 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

12. Szczegółowe informacje można uzyskać:

 1. Referat ds. Zamówień Publicznych Miasta Nowy Targ pokój nr 221, mgr inż. Krzysztof Iskra, tel. 18 26 11 244, e-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, mgr Magdalena Kozielec, tel. 18 26 11 244, e - mail: magdalena_kozielec@um.nowytarg.pl
 2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ, pokój nr 302, inż. Maciej Gawlikowski, tel. 18 26 11 210, e-mail: maciej_gawlikowski@um.nowytarg.pl,

Ofertę należy złożyć: do dnia 20.02.2020 r. do godz. 14.00 na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wykonanie obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ – związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2020r.

Wykaz załączników:

 1. formularz ofertowy,
 2. wykaz wykonywanych usług,
 3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy,
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Jednocześnie informuje się, że Państwa dane osobowe w przedmiotowej sprawie podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - szczegóły na następnej stronie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Miasto Nowy Targ,
Adres: Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

 1. numer telefonu:   18 261 12 00
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • ostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_9003.pdf (2 708) KB
oferty_do_30000_9003_z01.odt (30) KB
oferty_do_30000_9003_z02.odt (22) KB
oferty_do_30000_9003_z03.odt (22) KB
oferty_do_30000_9003_z04.odt (23) KB

Wytworzył: Krzysztof Iskra
Data wprowadzenia: 11-02-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 249
Wyświetlane do: 20-02-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE