RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na z realizację usługi pn.: „Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o ankietowe przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ”.


Przedmiot zamówienia:

 1. Przeprowadzenie badań ankietowych w terenie indywidualnych źródeł emisji na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ („Ankieta bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków” w załączeniu).
 2. Wprowadzenie danych z przeprowadzonych ankiet do już istniejącej bazy „Inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce”.
 3. Stworzenie interaktywnej mapy z naniesionymi punktami źródeł emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ - (aplikacja GIS – zgeoreferowanie do układu współrzędnych 1992, zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1472 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy).

Warunki dotyczące realizacji przedmiotu umowy:

 1. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w oparciu o wykaz przekazany przez Zamawiającego (listę punktów adresowych) i obejmie inwentaryzację w terenie przez ankieterów, na podstawie wcześniej pozyskanych informacji.
 2. Lista punktów adresowych zawiera punkty adresowe wg. ewidencji gruntów i budynków. W przypadku stwierdzenia podczas ankietyzacji dodatkowych lokali lub budynków posiadających swoją kotłownię, nieujętych w przekazanym wykazie, ankieter dopisze lokal do wykazu i wypełni ankietę dla przedmiotowego lokalu.
 3. Inwentaryzacja nie stanowi spisu z natury, rozumianego, jako komisyjne liczenie urządzeń grzewczych na paliwo stałe, przez co najmniej dwie osoby w lokalu/budynku, w którym to urządzenie jest użytkowane. Informacje, jakie zbierać będzie ankieter w terenie będą pochodzić od użytkowników budynków (najemców, właścicieli) i pozyskane będą na podstawie wywiadu z nimi.
 4. Zebrane ankiety winny być opatrzone podpisem ankietera.
 5. W celu sprawnego przebiegu inwentaryzacji, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o przeprowadzaniu działań inwentaryzacyjnych.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych i innych informacji, nieudostępnionych w sieci publicznej, pochodzących z Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Nowy Targ, wyłącznie w celu realizowania przedmiotu umowy.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego kontaktu z Zamawiającym, w celu konsultowania wykonywanych prac.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.
 9. Na terenie miasta znajduje się około 4900 nieruchomości, z czego zinwentaryzowano własnymi siłami około 1400 nieruchomości.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.09.2020 r.

Sposób przygotowania i składania oferty:

 1. Ofertę sporządzoną na wzorze wg. Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, (przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane imiennymi pieczątkami), należy w formie skanu przesłać drogą elektroniczną na poniżej wymieniony adres e-mail, z dopiskiem w tytule, iż oferta dotyczy usługi pn.: „Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o ankietowe przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ”.
 2. Wykonawcy zobowiązani są dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 4. Do oferty należy dołączyć odpis z odpowiedniego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 5. W ofercie należy podać - kwotę brutto i netto świadczonej usługi.

Ofertę należy przesłać do dnia 10.02.2020. do godz. 12.00 na następujący adres e-mail: wojciech_lorek@um.nowytarg.pl, dariusz_jabcon@um.nowytarg.pl

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
 2. Wykaz usług załącznik nr 2.
 3. Ankieta inwentaryzacji ogrzewania budynków - załącznik nr 3.

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_8961.pdf (1 083) KB
oferty_do_30000_8961_z01.pdf (478) KB
oferty_do_30000_8961_z02.pdf (450) KB
oferty_do_30000_8961_z03.pdf (645) KB

Wytworzył: Wojciech Lorek
Data wprowadzenia: 28-01-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 302
Wyświetlane do: 10-02-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE