RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 5 kwietnia 2020 roku

96 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:08
Zachód słońca: 18:16

Imieniny obchodzą: Borzywoj, Irena, Wincenty

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Piracki plac zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu" realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2020.


Nasz znak: FPiI.7011.1.2020,
Nowy Targ 28.01.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Piracki plac zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu" realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2020.

Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Piracki plac zabaw - doposażenie Nowotarskiej Strefy Relaksu"

Zakres prac projektowych obejmuje:

 1. projekt zagospodarowania terenu - 4 egz.
 2. projekt wykonawczy - 4 egz.
 3. przedmiar robót - 2 egz.
 4. kosztorys inwestorski - 2 egz.
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
 6. płyta CD z wersją elektroniczną prac projektowych - w ilości 1 egz.
 7. materiały do zgłoszenia robót i zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia bez sprzeciwu.

Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje:

 1. wykonanie nawierzchni bezpiecznych
 2. dostawę i montaż elementów placu zabaw (statek piracki, wieża linowa, huśtawki 3 szt., sprężynowce 4 szt., hamaki 3 szt.)
 3. dostawę i montaż elementów małej architektury ( ławki, kosze, stojaki na rowery, razem 14 szt.)
 4. nasadzenia

Projektant zaopatrzy przedmiotowe prace projektowe w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że prace projektowe zostały wykonane zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, polskimi normami i że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, tzn. są wystarczające do przeprowadzenia procedury przetargowej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) oraz do wykonania robót.

Założenia szczegółowe :

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu.
 2. Projektant wykona prace projektowe zgodnie z umową i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
 3. Wszystkie niezbędne materiały i dane potrzebne do wykonania prac projektowych w tym mapy do celów projektowych, zabezpiecza na własny koszt Projektant.
 4. Projektant uzyska na własny koszt wszelkie warunki i dane do projektowania: zgody, uzgodnienia, oświadczenia, postanowienia, decyzje, uzgodnienia branżowe i opinie (w tym pozwolenie wodno - prawne na realizację inwestycji).
 5. Rozwiązania projektowe i zakres opracowań, także w części kosztowej należy konsultować z Zamawiającym w trakcie prac projektowych.
 6. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.
 7. W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić ceny rynkowe z terenu przedmiotowej inwestycji.
 8. Projektant przyjmuje do wykonania wszelkie czynności wymagane do zrealizowania zamówienia, a podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją.
 9. Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury, której podstawą wystawienia będzie protokół zdawczo-odbiorowy prac projektowych podpisany przez obie strony.
 10. Projektant będzie odpowiedzialny za wady prac projektowych. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem niniejszego zaproszenia.

Wymagania Zamawiającego:

 1. wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.08.2020 r.
 2. ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ, pokój nr 216, mgr Olgierd Pustówka tel. 18 261 12 65, e-mail: olgierd_pustowka@um.nowytarg.pl pokój nr 215, mgr inż. arch Marta Słotwińska - Kluska tel. 18 261 12 76, e-mail: marta_slotwinskakluska@um.nowytarg.pl

Ofertę należy złożyć: do dnia 04. 02. 2020 r. na adres:
Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Piracki plac zabaw - doposażenie nowotarskiej strefy relaksu" lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@um.nowytarg.pl

Do pobrania

Pliki do pobrania

oferty_do_20000_8957.pdf (714) KB
oferty_do_20000_8957_z01.odt (78) KB
oferty_do_20000_8957_z02.pdf (2 461) KB

Wytworzył: Olgierd Pustówka
Data wprowadzenia: 27-01-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 180

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE