RSS facebook
Dziś mamy: poniedziałek
- 24 lutego 2020 roku

55 dzień roku, 9 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:34
Zachód słońca: 17:12

Imieniny obchodzą: Bogurad, Bogusz, Boguta, Bohusz, Lucjusz, Maciej, Piotr

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 75

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji w sprawie rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu w km 0+000,00 + km 0+486,50.


Nowy Targ, dnia 20.01.2020r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm. - dalej Kpa) oraz art. llf ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z późn. zm. - dalej Specustawd),

STAROSTA NOWOTARSKI

Zawiadamia, że w dniu 20.01.2020r. została wydana decyzja nr Z-l/20, znak: BA.6740.4.13.2019.MMB dla Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

działającego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Galus, zam. ul. Retoryka 4/17, 31-107 Kraków, adres do korespondencji: Poznachowice Górne 164, 32-415 Raciechowice, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:
Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu w km 0+000,00 + km 0+486,50.
Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych w m. Nowy Targ, gmina miasto Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie (jednostka ewidencyjna: 121101 1 Nowy Targ, obręb: 0001 Nowy Targ):
a) na działkach ewidencyjnych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji;
działki podlegające podziałowi:
7154/6 (7154/1), 7154/4 (7154/2), 7155/2 (7155), 7156/4 (7156/1), 7157/6 (7157/2), 7157/8 (7157/4), 7162/7 (7162/4), 7163/2 (7163), 7165/2 (7165), 7166/4 (7166/1), 7167/6 (7167/1), 7167/8 (7167/4), 7172/2 (7172), 7171/9 (7171/3), 7171/11 (7171/7), 7171/13 (7171/5), 7171/15 (7171/4), 7171/16 (7171/4), 7171/17 (7171/4), 7185/13 (7185/11), 7185/15 (7185/2), 7186/2 (7186), 7190/16 (7190/6), 7151/33 (7151/5), 7151/29 (7151/6), 7151/31 (7151/4), 19376/1 (19376), 7141/10 (7141/1), 7139/1 (7139), 7136/1 (7136), 7135/4 (7135/2), 7168/3 (7168/2), 7168/5 (7168/1), 7169/6 (7169/2), 7169/7 (7169/2), 7169/9 (7169/1), 7170/1 (7170), 7191/1 (7191), 7192/4 (7192/1), 7193/8 (7193/1), 7194/8 (7194/1), 6995/2 (6995),
(numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem - działki które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę), działki przeznaczone pod inwestycję w całości: 7153/1,7153/2,7141/9,7135/1,
b) na działkach poza Uniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek
przebudowy i budowy zjazdów (teren niezbędny do realizacji inwestycji):
7193/3, 7136/2 (7136), 7139/2 (7139), 7151/30 (7151/6), 7162/6 (7162/4), 7166/3 (7166/1), 7168/6
(7168/1), 7169/10 (7169/1), 7169/8 (7169/2), 7171/14 (7171/4), 7171/12 (7171/5), 7171/10 (7171/7),
7172/1 (7172), 7185/14 (7185/2), 7185/12 (7185/11), 7191/2 (7191), 7192/5 (7192/1), 7193/9
(7193/1),
(numery działek podane w nawiasie - działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym
drukiem - działki istniejące oraz działki które powstaną w wyniku podziału, pozostające w dotychczasowym władaniu),
c) na działce poza Uniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na której zachodzi obowiązek
przebudowy sieci uzbrojenia terenu - sieci wodociągowej (teren niezbędny do realizacji inwestycji):
7171/14(7171/4),
(numer działki podany w nawiasie - działka przed podziałem, nr działki zaznaczony pogrubionym drukiem - działka która powstanie w wyniku podziału, pozostająca w dotychczasowym władaniu),
d) na działce poza Uniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na której zachodzi obowiązek przebudowy innej drogi publicznej (teren niezbędny do realizacji inwestycji): 19729,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji, tj. mapą z proponowanym przebiegiem drogi.

Decyzją nr Z-l/20 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Miasta Nowy Targ - z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budo wlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, 11 piętro, pokój 3.36, godziny przyjmowania stron: poniedziałek 7:30-15:00, wtorek, piątek 7:30-11:00, czwartek 11:00-15:00, tel (18) 26-107-61, osoba prowadząca sprawę - Maria Majerczak-Bylina).
Niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na poprawę warunków bezpieczeństwa dla osób korzystających z terenu oraz zmniejszenie hałasu powodowanego ruchem pojazdów poprzez wykonanie nowej nawierzchni.
Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji:
- zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
- uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
- uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.
Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron - po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).

Pliki do pobrania

obwieszczenie_8953.pdf (1 088) KB

Wytworzył: Maria Majerczak-Bylina
Data wprowadzenia: 22-01-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 98
Wyświetlane do: 05-02-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE