RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62

Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z „Funduszu Dróg Samorządowych” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu”.


Znak: ZP.271.1.1.2020
Nowy Targ 07.01.2020r.

Dotyczy: pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z „Funduszu Dróg Samorządowych” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu”.

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z „Funduszu Dróg Samorządowych” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu”.

1. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane przedmiotowego zadania. Specyfikacja ta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ pod adresem: http://www.nowytarg.pl/jb_wys_dane.php?zm=8775&zm_art=1

2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót: realizacji zadania zgodnie z wymaganiami zamawiającego, w tym zgodnie z dokumentacją projektową przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, rozliczenia robót na bazie postanowień umownych i kosztorysu ofertowego oraz wykonania robót w terminie ustalonym w umowie.

3. Wykonawca będzie sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót związanych z realizacją w/w zadania od dnia podpisania umowy, między innymi poprzez uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (planowany termin realizacji robót budowlanych: rozpoczęcie – od grudnia 2019r, zakończenie - do 31 sierpnia 2020r. uzyskanie potwierdzenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych/pozwolenia na użytkowanie).

Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy robót (8 lat).

4. Wykonanie usługi wymaga zabezpieczenia osób do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w następujących specjalnościach:

1/ inżynieryjnej drogowej,
2/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
4/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych posiadających aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

5. Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą w umowie o wykonanie usługi wyznaczy spośród inspektorów nadzoru koordynatora nadzoru inwestorskiego (preferowany inspektor nadzoru w specjalności drogowej).

6. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności nadzorowanie następujących robót:

1/ robót rozbiórkowych, demontażowych i przygotowawczych,
2/ robót ziemnych ze skarpami i nasypami drogowymi,
3/ jezdni o nawierzchni asfaltowej ze ściekiem z kostki brukowej o szerokościach podstawowych 5,0 i 6,0 m, z poszerzeniami na łukach, na nowych warstwach konstrukcyjnych podbudowy i odsączających (z kruszywa mineralnego) z geowłókniną separującą,
4/ chodników szer. 2,0 m oraz utwardzonego pobocza szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa mineralnego z krawężnikami betonowymi i obrzeżami,
5/ rozbudowy skrzyżowań dróg gminnych z przebudową włączenia drogi gminnej do drogi krajowej,
6/ remontu istniejącego przepustu pod drogą (2x fi 1500 mm),
7/ przebudowy, rozbudowy i budowy zjazdów,
8/ budowy i przebudowy ogrodzeń i ich elementów (np. furtka, brama, fundament),
9/ ścieżki rowerowej szer. 2,5 m o nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi klasy Z,
10/ kanalizacji deszczowej z wylotami do odbiornika oraz odwodnienia drogi,
11/ oświetlenia ulicznego,
12/ przebudowy sieci elektroenergetycznej,
13/ przebudowy sieci teletechnicznej,.
14/ przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej,
15/ elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
16/ rekultywacji terenu z humusowaniem i obsianiem trawą.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1).
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami.

7. Inne wymagania zamawiającego:

1/ Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie nadzorowania robót: od dnia podpisania umowy,
- zakończenie nadzorowania robót: do dnia odbioru końcowego i rozliczenia inwestycji określonej w przedmiocie zamówienia,
- zakończenie realizacji zamówienia: do czasu wygaśnięcia terminu gwarancji na wykonane roboty.
2/ Planowany okres realizacji zadania:
- rozpoczęcie nadzorowania robót: od dnia podpisania umowy,
- zakończenie nadzorowania robót: do dnia odbioru końcowego i rozliczenia inwestycji określonej w przedmiocie zamówienia,
- zakończenie realizacji zamówienia: do czasu wygaśnięcia terminu gwarancji na wykonane roboty,
- okres rękojmi i gwarancji: 8 lat od daty odbioru końcowego robót,
(planowany okres realizacji robót budowlanych: grudzień 2019 – sierpień 2020 r.)
3/ Nadzorowana inwestycja rozliczana będzie w formie kosztorysowej.
4/ Wartość realizacji nadzorowanej inwestycji wynosi 4 188 203,96 zł. brutto.
5/ Obowiązującą formą zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia (pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego) jest wynagrodzenie ryczałtowe.
6/ Rozliczenie pomiędzy stronami za nadzorowane roboty będzie następować sukcesywnie po złożeniu w siedzibie zamawiającego faktur wystawionych przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołów częściowych odbioru czynności nadzoru inwestorskiego w wysokości proporcjonalnej do wartości zrealizowanych robót. Maksymalna wysokość wszystkich wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia umownego. Pozostała część kwoty zostanie wypłacona po końcowym, protokolarnym odbiorze
i rozliczeniu robót na podstawie protokołu końcowego odbioru czynności nadzoru inwestorskiego.
7/ Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy leżących po stronie zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych lub innych stron/uczestników procesu inwestycyjnego.

8. Kryterium wyboru wykonawcy

Cena - 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższa ceną.

9. Istotne postanowienia umowy.

 1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019.1186 z późn. zmianami), egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych ich realizacji zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją ZRID i porozumieniami z gestorami sieci dotyczącymi usunięcie kolizji sieci z inwestycją.
 2. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:
  1/ wykonywania czynności nadzoru zgodnie z :
  a) Prawem budowlanym ( Dz. U. z 2019.1186),
  b) Prawem zamówień publicznych (Dz. U. z 2019.1843),
  c) umową, sztuką budowlaną i innymi obowiązującymi przepisami prawa,
  2/ pobytu na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót ma być potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy. Dodatkowo inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do przybycia na budowę na wezwanie zamawiającego w razie zaistniałej potrzeby w terminie 3 godz. od telefonicznego powiadomienia (godziny rozliczane będą w ramach standardowego czasu pracy 700-1500).
  Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku przekroczenia terminu godzin stawienia się na wezwanie telefoniczne,
  3/ w razie konieczności codziennego telefonicznego kontaktu z zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji,
  4/ kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo, bezwzględnie obowiązującymi przepisami w tym BHP, p.poż. oraz sztuką budowlaną,
  5/ udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,
  6/ wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
  7/ organizacji oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym między innymi postępu robót, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie oryginału zamawiającemu i jego kopii pozostałym uczestnikom narad,
  8/ monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy,
  9/ dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez projektantów i zamawiającego),
  10/ zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót,
  11/ zgłaszania projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub zamawiającego do rozwiązań projektowych i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień lub wyjaśnień przy równoczesnym informowaniu zamawiającego i jego udziale w podejmowanych ustaleniach,
  12/ wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
  13/ informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do przewidzianych w kosztorysie ofertowym wykonawcy robót w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami zrealizowania inwestycji.
  14/ żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
  15/ w razie konieczności określenia zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów przez niezależnego inspektora, bądź firmę.
  16/ zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych sporządzanych przez wykonawcę robót,
  17/ weryfikowania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót,
  18/ kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,
  19/ poświadczania usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad,
  20/ weryfikowanie dokumentów do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, w oparciu o kosztorys ofertowy i harmonogram robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru w tym kosztorysów powykonawczych, uczestnictwo w odbiorach robót,
  21/ poświadczenia terminu zakończenia robót,
  22/ zweryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości,
  23/ rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez jakąkolwiek ze stron,
  24/ wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji i wymaganych przez zamawiającego,
  25/ udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji oraz uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,
  26/ udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,
  27/ wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
  28/ zaopiniowanie propozycji wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy na inną osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy,
  29/ wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania,
  30/ określenia zakresu usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
  31/ wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,
  32/ zapoznania się z umową o dofinansowanie inwestycji ze środków Budżetu Państwa („Fundusz Dróg Samorządowych”). Monitorowania przestrzegania zobowiązań zamawiającego w nich zawartych dotyczących realizacji i rozliczania przedmiotowych robót budowlanych,
  33/ poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu realizacji nadzoru inwestorskiego wynikających z umowy,
  34/ uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez Wykonawcę. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
 4. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonany nadzór będzie następować sukcesywnie po złożeniu w siedzibie zamawiającego faktur wystawionych przez wykonawcę oraz na podstawie protokołów odbioru czynności nadzoru inwestorskiego podpisanych przez obie strony, w wysokości proporcjonalnej do wartości zrealizowanych i odebranych robót w stosunku do ich całkowitej wartości określonej w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
 5. Wykonawca w tym inspektor nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących dodatkowe skutki finansowe dla zamawiającego.
 6. Faktury za wykonanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego będą wystawiane na Gminę Miasto Nowy Targ.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub rezygnacji z postępowania dotyczącego wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego bez podania przyczyn.

10. Szczegółowe informacje można uzyskać:

1/ Referat ds. Zamówień Publicznych Miasta Nowy Targ pokój nr 221, mgr inż. Krzysztof Iskra, tel. 18 26 11 244, e-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl

2/ Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ, mgr inż. Marian Pajerski, tel. 18 26 11 277, e-mail: marian_pajerski@um.nowytarg.pl

 

11. Ofertę należy złożyć: do dnia 16.01.2020 r. do godz. 12.00 na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z „Funduszu Dróg Samorządowych” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu”.

Załączniki:

1/ Formularz ofertowy.

Jednocześnie informuje się, że Pana/Pani dane osobowe w przedmiotowej sprawie podlegają przetwarzaniu zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”

Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 261 12 00,
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z „Funduszu Dróg Samorządowych” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu” znak: ZP.271.1.1.2020,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 6. Posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki do pobrania

oferty_do_20000_8924.pdf (4 405) KB
oferty_do_20000_8924_z01.odt (84) KB

Wytworzył: Krzysztof Iskra
Data wprowadzenia: 07-01-2020
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 479
Wyświetlane do: 16-01-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE