RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 5 kwietnia 2020 roku

96 dzień roku, 14 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:08
Zachód słońca: 18:16

Imieniny obchodzą: Borzywoj, Irena, Wincenty

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 59

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego dla Urzędu Miasta Nowy Targ - II termin (w związku z brakiem ofert w pierwszym terminie)


Znak: AiK.142.7.2019
Nowy Targ, 2019-12-30

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Nowy Targ, 34-400, Nowy Targ, ul. Krzywa 1, NIP:735-001-40-12
Osoby do kontaktu: Tomasz Turwoń, pomoc administracyjna, tel. 18 26-11-267;
Łukasz Knurowski, Naczelnik Wydziału Administracji i Kadr, tel. 18 26-11-282

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Nowy Targ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - zwanym dalej RODO, ustawy o ochronie danych osobowych - zwanej dalej UODO.
 2. Świadczenie usług doradztwa informatycznego, tj. udzielanie konsultacji, wydawanie zaleceń oraz wsparcie merytoryczne w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w systemie informatycznym, a także wykonanie audytu informatycznego w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2247) lub inne przepisy wydane w miejsce tego rozporządzenia.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od 8 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. Są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i spełniają warunki w zakresie:
  1. posiadania kompetencji/uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - złożą w tym zakresie oświadczenie na formularzu ofertowym;
  2. sytuacji finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia - złożą w tym zakresie oświadczenie na formularzu ofertowym;
  3. posiadania potencjału technicznego i osobowego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia - złożą w tym zakresie oświadczenie na formularzu ofertowym;
  4. posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu przedmiotu zamówienia i wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat świadczyli usługę w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych/Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz wykonywania audytu informatycznego wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w co najmniej 3 podmiotach sektora finansów publicznych przez okres minimum 1 roku w każdym z nich. Dowodami na spełnienie tego warunku będą referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonywane wskazane usługi potwierdzające należyte wykonanie wskazanej usługi;
 2. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych na kwotę minimum 5 mln zł - dowodem na spełnienie tego warunku jest przedstawienie kopii polisy ubezpieczeniowej;
 3. Posiadają Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - dowodem na spełnienie tego warunku jest przedstawienie kopii posiadanej akredytacji;
 4. Złożą formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego (wraz z projektem umowy na świadczenie usług, będących przedmiotem zamówienia).

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I UPRAWNIENIA

Wykonawca składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania dołączając dowody potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być dostarczona osobiście do pokoju 001-Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1 , w godzinach pracy Urzędu lub przesłana na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1 - w terminie do dnia 7 stycznia 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferta musi obejmować całość zadania, nie dopuszcza się ofert częściowych.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie zamawiającego : www.nowytarg.pl
 6. Wynik postępowania ofertowego ukaże się na stronie zamawiającego: www.nowytarg.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o kryterium ceny 100%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców w formie pisemnej/telefonicznej lub drogą mailową.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

Formularz ofertowy.

 

Klauzula Informacyjna

Jednocześnie informuje się, że Pana/Pani dane osobowe w przedmiotowej sprawie podlegają przetwarzaniu zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 261 12 00,
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na: świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Nowy Targ.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 6. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Pliki do pobrania

oferty_do_20000_8907.pdf (327) KB
oferty_do_20000_8907_z01.docx (30) KB

Wytworzył: Agnieszka Młynarczyk
Data wprowadzenia: 30-12-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 171

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE