RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 48

Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i utrzymanie ratrakiem szlaków narciarstwa biegowego w obrębie rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”, w „Borze Kombinackim” obok dawnych zakładów NZPS „Podhale” oraz narciarskich tras biegowych w ramach Biegu Podhalańskiego, na naturalnej pokrywie śnieżnej w terminie od 7 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.


Znak: ZP.271.1.16.2019
Nowy Targ 23.12.2019r.

Dotyczy: przygotowania i utrzymania ratrakiem szlaków narciarstwa biegowego w obrębie rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”, w „Borze Kombinackim” obok dawnych zakładów NZPS „Podhale” oraz narciarskich tras biegowych w ramach Biegu Podhalańskiego, na naturalnej pokrywie śnieżnej w terminie od 7 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i utrzymanie ratrakiem szlaków narciarstwa biegowego w obrębie rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”, w „Borze Kombinackim” obok dawnych zakładów NZPS „Podhale” oraz narciarskich tras biegowych
w ramach Biegu Podhalańskiego, na naturalnej pokrywie śnieżnej w terminie od 7 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

1. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. zaproszenie do złożenia oferty obejmuje świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i utrzymaniu ratrakiem lub innym urządzeniem zapewniającym wykonanie usługi na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju prac (zwanym dalej ratrakiem), szlaków narciarstwa biegowego w obrębie rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem” (ilość kilometrów ok. 22 km), w „Borze Kombinackim” obok dawnych zakładów NZPS „Podhale” (ilość kilometrów ok. 11 km, wjazd od ul. Składowej) oraz narciarskich tras biegowych przygotowywanych przed Biegiem Podhalańskim (ilość kilometrów ok. 22 km), przy grubości naturalnej pokrywy śnieżnej od ok. 15cm.,
 2. trasy mają być przygotowywane przy pomocy profesjonalnego sprzętu tj. ratraka, będącego w posiadaniu zleceniobiorcy. Ratrak winien posiadać frez takiej szerokości aby umożliwiał przejazd maszyny w najwęższych fragmentach trasy wynoszących ok 3,5m,
 3. ratrak winien posiadać możliwość jednoczesnego frezowania i wyciskania torów biegowych do stylu klasycznego oraz możliwość hydraulicznego podnoszenia i opuszczania ze stanowiska operatora, elementów wyciskających tory biegowe,
 4. wykonywanie trasy będzie odbywało się najczęściej we wczesnych godzinach rannych, wieczorem oraz w nocy, w trakcie opadów śniegu lub niezwłocznie po ich ustaniu,
 5. wykonawca powinien posiadać możliwość bezproblemowego transportu ratraka na miejsce wykonania przedmiotu umowy, oraz być w dyspozycji zleceniodawcy, w szczególności w czasie opadów śniegu.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji w/w usługi zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zaproszenie na wykonanie usługi na przygotowanie i utrzymanie ratrakiem szlaków narciarstwa biegowego dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ w zakładce zamówienia do 30 000 EURO pod adresem: http://www.nowytarg.pl/jb_wys.php?zmrs=2019&zm_art=15

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1),
 2. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
 3. oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy, a w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo,
 4. wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami,
 5. wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres usługi przedstawiony w przedmiocie zamówienia.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia – od 7 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020r.

(przy grubości naturalnej pokrywy śnieżnej od ok. 15cm.)

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

6. Kryterium oceny ofert – cena 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

7. Szczegółowe informacje można uzyskać:

 1. Referat ds. Zamówień Publicznych Miasta Nowy Targ pokój nr 221 IIp mgr inż. Krzysztof Iskra, tel. 18 26 11 244, e-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl.
 2. Referat Sportu i Turystyki, pokój nr 206 IIp, mgr Mateusz Zamojski , tel. 18 26 11 237, e-mail: mateusz_zamojski@um.nowytarg.pl,

8. Ofertę należy złożyć: do dnia 02.01.2020 r. do godz. 13.00 na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przygotowanie i utrzymanie ratrakiem szlaków narciarstwa biegowego w obrębie rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”, w „Borze Kombinackim” obok dawnych zakładów NZPS „Podhale” oraz narciarskich tras biegowych w ramach Biegu Podhalańskiego, na naturalnej pokrywie śnieżnej, w terminie od 7 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.”

Załączniki:

 1. druk ofertowy
 2. projekt umowy

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_8886.pdf (1 258) KB
oferty_do_30000_8886_z01.odt (27) KB
oferty_do_30000_8886_z02.pdf (9 970) KB

Wytworzył: Krzysztof Iskra
Data wprowadzenia: 24-12-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 456
Wyświetlane do: 02-01-2020

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE