RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 42

ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.140.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2020.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1a, art.11, art.13, art.14, art.15, art.16, art.18 i art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), na podstawie Uchwały Nr XIII/131/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 07 października 2019 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr BBiA.3020.1.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2020, ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury i sztuki w roku 2020 zarządzam, co następuje:

§1

Rodzaje zadań.

 1. Konkurs obejmuje zadania określone w Rozdziale V załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIII/131/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowego Targu z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688) zwanej dalej ustawą.
 2. Zadaniem z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  1) organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta Nowy Targ,
  2) organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, plenerów malarskich i fotograficznych i innych działań z zakresu sztuk wizualnych, organizowanie lub udział w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach, a także innych wyjazdach na zewnątrz mających charakter promocji miasta,
  3) organizowanie koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych prezentujących różne gatunki twórczości muzycznej,
  4) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, w tym: periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Wraz z ofertą winien być dostarczony szczegółowy plan lub scenariusz,
  5) upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki,
  6) organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
  7) organizacja imprez plenerowych, koncertów i widowisk.

§2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem z zakresu kultury i sztuki w roku 2020 zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2020 do kwoty 70.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, zabezpieczone w rozdziale 92105).w tym kwota 30 % zostanie przeznaczona na organizację zadań związanych z realizacją obchodów 100 Rocznicy Urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu.

§3

Zasady przyznawania dotacji.

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.
 2. Do Konkursu mogą przystąpić podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych nie działające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje, stowarzyszenia i ich oddziały, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 3. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:
  1) oferty podmiotu o przyznanie dotacji. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz rozporządzeniu Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057). Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnioną/e osobę/y do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań pod rygorem nieważności złożonej oferty. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów uznaje się:
      a) osoby wskazane do takich czynności w dokumentach podmiotu, uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub innym rejestrze;
      b) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez odpowiedni organ, osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji;
      c) osoby uprawnione na mocy przepisów szczególnych.
 4. Istnieje możliwość złożenia oferty wspólnej na realizację zadania publicznego. W wypadku złożenia oferty wspólnej należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera biorącego udział w realizacji zadania.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w §5. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Burmistrza Miasta nie będą rozpatrywane.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 7. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzania i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057) oraz art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869).
 8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 9. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
  1) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
  2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 10. Miasto Nowy Targ zgodnie z art. 17 ustawy, zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

§4

Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacją są objęte zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

§5

Termin składania ofert.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. nr 001, 34-400 Nowy Targ, bądź przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu).

§6

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, której skład osobowy określony zostanie odrębnym zarządzeniem.
 2. Rozpatrywanie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 3. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność oferty z wykazem zadań w dziedzinie pomocy społecznej (§1 niniejszego zarządzenia), które mogą być zlecone w wyniku konkursu:
  1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
  2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
  4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy oraz pracę społeczną członków,
  5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  7) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 4. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1) merytorycznymi (skala ocen od 0-5)
      a) kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,
      b) atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
      c) wpływ realizacji projektu na wzbogacenie oferty Miasta w zakresie pomocy społecznej,
  2) finansowymi (skala ocen od 0-5)
      a) budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
      b) odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,
      c) zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  3) organizacyjnymi (skala ocen od 0-5)
      a) rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
      b) posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną, dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy
      c) dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.
 5. Ocena końcowa danej oferty jest sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające ofertę (maksymalnie 75 pkt).
 6. Oferty nie obejmujące zadań z dziedziny pomocy społecznej oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 45 pkt zostaną odrzucone.
 7. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Nowy Targ propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosków, w formie protokołu.
 8. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Nowy Targ w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
 9. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
  1) nie złożono żadnej oferty,
  2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, znajdującym się na stronie www.nowytarg.pl, na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1.

§7

 

 

 

Informacja o zrealizowanych w roku 2018 oraz 2019 roku tego samego rodzaju zadaniach i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i jednostkom podległym organom administracji publicznej.

Lista przyznanych dotacji w roku 2018
Kwota: 52 990,00 zł


L.p

Nazwa Podmiotu

Zadanie

Kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki

Koncert Muzyczny Trzeba
słuchać muzyki życia.

1500,00 zł

2

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „ Mali
Śwarni

XXI „ Karnawał na Śniegu-
Memoriał Władysława Sięki” Otwarte zawody narciarskie dla dzieci i młodzieży

4000,00 zł

3

Związek Podhalan
Oddział w Nowym Targu

XXXV Otwarte Zawody
narciarskie o Puchar
Przechodni Związku Podhalan

3000,00 zł

4

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

XV Sobótki Nowotarskie

7500,00 zł

5

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

Wigilia w Mieście

3500,00 zł

6

Związek Podhalan Oddział w
Ludźmierzu

XXVI konkurs Poezji Religijnej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera

1500,00 zł

7

Miejski Nauczycielski
Chór Gorce

Upowszechnianie, promocja
i popularyzacja Kultury

3500,00 zł

8

Miejski Nauczycielski
Chór Gorce Towarzystwo
Śpiewacze

Pozyskanie Nowych strojów
w związku z cyklicznymi,
corocznym występami

2270,00 zł

9

Podhalańskie Stowarzyszenie
Muzyczne Chór Echo
Gorczańskie

Koncert „ Wieczór Cecyliański” – Niepodległa Łączy pokolenia

3220,00 zł

10

Podhalańskie Stowarzyszenie
Muzyczne Chór Echo
Gorczańskie”

Wydanie publikacji „ 60 lat
chóru Echo Gorczańskie w
Niepodległej Polsce” koncert
„ Pieśnią do serca, sercem do
Ojczyzny”

2500,00 zł

11

Uniwersytet Trzeciego
Wieku”

Aktywność chóru UTW w
obchodach 100-lecia
Niepodległości

4000,00 zł

12

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina

Młoda Podhalańska Filharmonia

3000,00 zł

13

Polskie Towarzystwo
Historyczne

Program edukacyjny „ Nowy Targ na drodze ku Niepodległości - Nowotarżanie w walce o suwerenności ojczyzny”

6500,00 zł

14

Polskie Towarzystwo
Historyczne

Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz wydanie publikacji pt. „Koniec starego porządku początek nowej Europy. Rok 1918 w Europie
środkowo-wschodniej.”

7000,00 zł

Lista przyznanych dotacji w roku 2019
Kwota: 63 220,00 zł

 

Nazwa Podmiotu

Zadanie

Kwota, rodzaj kosztów

 1. 1.

Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki

Koncert Muzyczny Trzeba słuchać muzyki życia III

1500,00 zł

 1. 2.

Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Chór UTW zawsze z miastem – obchody 5-lecia istnienia chóru

 

1800,00 zł

 1. 3.

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór Echo Gorczańskie

Koncert „Wieczór Cecyliański” - Wdzięczni za 40-lecie wizyty Ojca Świętwgo Jana Pawła II w Nowym Targu

3220,00 zł

 1. 4.

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór Echo Gorczańskie”

Warsztaty muzyczne. Chóry w Hołdzie Św. Janowi Pawłowi II

8000,00 zł

 1. 5.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta

Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

0,00 zł

 1. 6.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta

Koncert Przyjaźni Orkiestr Dętych

0,00 zł

 1. 7.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta

Warsztaty orkiestrowe 2019

1900,00 zł

 1. 8.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta

Muzyczna Wizytówka Nowego Targu – Etap 5

1500,00 zł

 1. 9.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta

Warsztaty dyrygenckie 2019

0,00

10.

Stowarzyszenie PRO MUSICA

Młoda Podhalańska Filharmonia

7000,00 zł

 1. 11.

Związek Podhalan Oddział w Ludźmierzu

XXVI Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera

2000,00 zł

 1. 12.

Polsko – Niemieckie Forum Podhale

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – XIII edycja

5000,00 zł

 1. 13.

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

Wigilia w Mieście

3500,00 zł

 1. 14.

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

XVI Sobótki Nowotarskie

8500,00 zł

 1. 15.

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

XXXVI Otwarte Zawody narciarskie o Puchar Przechodni Związku Podhalan

3500,00 zł

 1. 16.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów I Inwalidów

Budowanie Postaw Patriotycznych Wśród Mieszkańców Nowego Targu w Szczególności Młodego Pokolenia

2500,00 zł

 1. 17.

Miejski Nauczycielski Chór Gorce Towarzystwo Śpiewacze

Pozyskanie środków finansowych na działalność Chóru w związku z udziałem w cyklicznych uroczystościach, oraz w uroczystości obchodów 40-lecia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu

4500,00 zł

 1. 18.

Miejski Nauczycielski Chór Gorce Towarzystwo Śpiewacze

Koncert Kolęd - „Ulubione Kolędy Jana Pawła II”

3500,00 zł

 1. 19.

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni”

XXII „Karnawał na Śniegu – Memoriał Władysława Sięki” Otwarte zawody narciarskie dla dzieci i młodzieży

4000,00 zł

 1. 20.

Podhalańskie Stowarzyszenie Muzyczne Chór Echo Gorczańskie

Koncert „Chóry Podhalańskie w Hołdzie Św. Janowi Pawłowi II – 40 Koncert w 40-tą rocznicę pobytu Ojca Św. W Nowym Targu

1800,00 zł

 

 

§8

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie kultury i sztuki w roku 2020 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 1. Ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, znajdującym się na stronie www.nowytarg.pl a także na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury Sportu i Promocji Urzędu Miasta Nowy Targ oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta ul. Krzywa 1.
 2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300)
 3. Formularze są również dostępne w Wydziale Kultury Sportu i Promocji jak i na stronie internetowej Urzędu Miasta www.nowytarg.pl. /zakładka organizacje pozarządowe.

§9

Burmistrz Miasta zastrzega prawo do:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
2) negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania przyjętych w ofertach,
3) możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
4) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_0050z_140.pdf (248) KB

Wytworzył: Iwona króżel
Data wprowadzenia: 11-12-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 376

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE