RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 36

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.142.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie: 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2020.


Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16, art.18 i art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z pózn. zm. ), oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/131/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr BBiA.3020.1.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2020 ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2020.

§1

Rodzaje zadań.

 1. Konkurs obejmuje zadania określone w Rozdziale V Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LIII/513/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowego Targu z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z pózn. zm. ) zwanej dalej ustawą.
 2. Zadaniami z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu objętymi niniejszym konkursem są:
  1) Organizacja atrakcyjnych imprez sportowych o lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym znaczeniu,
  2) wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży, 3) wspieranie zadań promujących uprawianie sportu i rekreacji ruchowej,
  4) wspieranie projektów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, w tym zakup sprzętu sportowego,
  5) udział w zawodach sportowych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, krajowym i zagranicznym, promowanie miasta podczas wyjazdów,
  6) organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży przez uczniowskie kluby sportowe,
  7) organizacja letnich i zimowych obozów sportowych – wyjazdowe turnusy sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Nowy Targ
  8) umożliwienie składania wniosków o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe.

§2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2020 do kwoty 230 000,00 zł. (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

§3

Zasady przyznawania dotacji.

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 2. Do Konkursu mogą przystąpić podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych nie działające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje, stowarzyszenia i ich oddziały, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn.zm ), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 3. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie:
  1) oferty podmiotu o przyznanie dotacji. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy oraz Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).
  Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnioną/e osobę/y do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań pod rygorem nieważności złożonej oferty. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów uznaje się:
  a) osoby wskazane do takich czynności w dokumentach podmiotu, uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub innym rejestrze;
  b) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez odpowiedni organ, osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji;
  c) osoby uprawnione na mocy przepisów szczególnych.
 4. Istnieje możliwość złożenia oferty wspólnej na realizację zadania publicznego. W wypadku złożenia oferty wspólnej należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera biorącego udział w realizacji zadania.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w §5. Oferty niekompletne pod względem merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Burmistrza Miasta nie będą rozpatrywane.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 7. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzania i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057). oraz art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz.869 z pózn. zm.).
 8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 9. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
  1) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
  2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 10. Miasto Nowy Targ zgodnie z art. 17 ustawy, zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

§4

Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacją są objęte zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

§5

Termin składania ofert.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. nr 001, 34-400 Nowy Targ, bądź przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu).

§6

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Złożone oferty są opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, której skład osobowy określony zostanie odrębnym zarządzeniem.
 2. Rozpatrywanie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 3. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność oferty z wykazem zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (§1 niniejszego zarządzenia), które mogą być zlecone w wyniku konkursu:
  1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
  2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
  4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy oraz pracę społeczną członków,
  5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
  7) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 4. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1) merytorycznymi (skala ocen od 0-5)
  a) kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,
  b) atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
  c) wpływ realizacji projektu na wzbogacenie oferty Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu
  2) finansowymi (skala ocen od 0-5)
  a) budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
  b) odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,
  c) zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  3) organizacyjnymi (skala ocen od 0-5)
  a) rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
  b) posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną, dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy
  c) dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.
 5. Ocena końcowa danej oferty jest sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające ofertę (maksymalnie 75 pkt).
 6. Oferty nie obejmujące zadań z dziedziny kultury fizycznej oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 45 pkt zostaną odrzucone.
 7. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Nowy Targ propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w terminie do 14 dni od dnia rozpatrzenia wniosków, w formie protokołu.
 8. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Nowy Targ w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
 9. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
  1) nie złożono żadnej oferty,
  2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronie www.nowytarg.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1.

§7

Informacja o zrealizowanych w roku 2018 oraz 2019 roku tego samego rodzaju zadaniach i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i jednostkom podległym organom administracji publicznej.

Wykaz projektów i realizujących je podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2018 w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

 

 

 

L.p

Nazwa Podmiotu

Zadanie

Kwota dotacji

1

Aeroklub Nowy Targ

Udział 2 zawodników Aeroklubu w balonowych zawodach Pucharu Polski

2 500 zł

2

Aeroklub Nowy Targ

Udział 4 zawodników Aeroklubu w szybowcowych Mistrzostwach Polski Klasy Standard I krajowych zawodach szybowcowych

4 500,00 zł

3

Nowotarski Klub Kolarski

GRAND PRIX Nowego Targu w kolarstwie szosowym

2 000,00 zł

4

Nowotarski Klub Kolarski

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie kolarstwo

4 000,00 zł

5

MMKS Podhale Nowy Targ

Prowadzenie zajęć z unihokeja i udział w turniejach

4 500,00 zł

6

MMKS Podhale Nowy Targ

Wspieranie projektów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych w tym zakup sprzętu

50 000,00zł

7

Auto Moto Klub Gorce

Runda Otwartych Mistrzostw Polski TRIAL

4 000,00 zł

8

Auto Moto Klub Gorce

Całoroczne treningi grupy dzieci i młodzieży AMK „ Gorce” Nowy Targ, udział i strat w zawodach krajowych

5 000,00 zł

9

Auto Moto Klub Gorce

Organizacja zawodów o Trial i piknik Country

3 000,00 zł

10

KS „Wiaterni”

Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie sportowym, organizacja regat o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ, udział w regatach Pucharu Polski i Systemu Sportu Młodzieżowego

3 500,00 zł

11

Stowarzyszenie Sportowe Karate „Yokozuna”

XVI Ogólnopolski Turniej Karate Pod Patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ

3 000,00 zł

12

Stowarzyszenie Sportowe Karate „Yokozuna”

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu karate

5 000,00zł

13

KS „Gorce”

Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do KS Gorce w dyscyplinach: tenis stołowy i siatkówka.

45 000,00 zł

14

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ruch to zdrowie i radość życia

2 000,00 zł

15

Stowarzyszenie Biegam po górach

Maraton Podhalański

4 000,00 zł

16

KS Szkółka Piłkarska Górale

Szkolenie sportowe, organizowanie oraz udział w turniejach piłki nożnej dla dzieci z Gminy Miasto Nowy Targ

8 000,00 zł

17

UKSOrkan”

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w biegach narciarskich w tym zakup sprzętu , udział w zawodach

2 900,00 zł

18

Liga Obrony Kraju

Szkolenie i treningi członków szkolnych kół LOK w gimnazjach w roku 2018

3 300,00 zł

19.

Liga Obrony Kraju

Liga szkolna 2018

2 300,00 zł

20.

Liga Obrony Kraju

Akcja Lato 2018

3 000,00zł

21.

Nowotarski Klub Piłkarski „Podhale”

Młodzieżowy Futbol 2018

25 000,00 zł

22.

Ognisko TKKF „Gorce – Nowy Targ”

MŚ 2018 Piłkarska Liga Piłki Nożnej dzieci i młodzieży

2 000,00 zł

23.

UKS „Tęcza”

Szkolenie młodzieży w zakresie podstaw wspinaczki sportowej.

2 500,00 zł

24.

UKS „Tęcza”

Upowszechnianie projektów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

4 500,00 zł

25.

UKS „Delfin”

Szkolenie młodych pływaków oraz ich udział we współzawodnictwie sportowym na terenie małopolski

13 000,00 zł

26.

Uczniowski Klub Sportowy „Gimpel”

Szkolenie zawodników sekcji lekkoatletycznej UKS „Gimpel” Nowy Targ. i udział w zawodach sportowych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, i, krajowym

1 500,00 zł

27.

Polski Związek Wędkarski Koło nr 17 „Podhale” w Nowym Targu

Młodzi łowią 2018

2 484,00 zł

28.

Stowarzyszenie

Rajd Wokół

Tatr

XXIII

Ogólnopolski

Rajd wokół

Tatr

6 000,00 zł

29.

Nowotarski Klub Sportów Walki „Hoły Team”

Gala Zawodowa Kickboxingu i MMA

10 000,00 zł

    RAZEM: 228.484,00 zł

Wykaz projektów i realizujących je podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2019 w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

 

L.p

NAZWA PODMIOTU

ZADANIE

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI

 1.  

Aeroklub Nowy Targ

Udział 1 zawodnika Aeroklubu Nowy Targ w Balonowych Zawodach Pucharu Polski

4.000,00 zł

 1.  

Aeroklub Nowy Targ

Udział 6 zawodników Aeroklubu w szybowcowych Mistrzostwach Polski Juniorów, Krajowych zawodach szybowcowych oraz regionalnych zawodach szybowcowych

5.000,00 zł

 1.  

Nowotarski Klub Kolarski

Szkolenie młodzieży w dyscyplinie kolarstwo

3.500,00 zł

 1.  

MMKS Podhale Nowy Targ

Prowadzenie zajęć z unihokeja i udział w turniejach

5.000,00 zł

 1.  

MMKS Podhale Nowy Targ

Wspieranie projektów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych w tym zakup sprzętu

50 000,00 zł

 1.  

Auto Moto Klub Gorce

Organizacja zawodów Trial

2.500,00 zł

 1.  

Auto Moto Klub Gorce

Całoroczne treningi grupy dzieci i młodzieży AMK „ Gorce” Nowy Targ , udział i start w zawodach międzynarodowych

5.200,00 zł

 1.  

Auto Moto Klub Gorce

Organizacja zawodów Trial i Piknik Country

2.500,00 zł

 1.  

KS „Wiaterni”

Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie sportowym, organizacja regat o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ, udział w regatach Pucharu Polski i Systemu Sportu Młodzieżowego

3.500,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Sportowe Karate „Yokozuna”

Organizacja XVII Młodzieżowego Turnieju Karate

pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ

3.000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Sportowe Karate „Yokozuna”

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu karate

5.000,00 zł

 1.  

UKS „ Metalka”

Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami lekkoatletyki, piłki ręcznej i tenisa stołowego

1.500,00 zł

 1.  

KS „Gorce”

Szkolenie dzieci i młodzieży należącej do KS Gorce w dyscyplinach:

tenis stołowy, siatkówka,

46.000,00 zł

 1.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ruch – niezastąpione lekarstwo

1.800,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Biegam po górach

Turbacz Winter Trial

5.000,00 zł

 1.  

KS Szkółka Piłkarska Górale

Szkolenie sportowe, organizowanie i udział w turniejach piłki nożnej dla dzieci z Gminy Miasto Nowy Targ

5.500,00 zł

 1.  

UKS „ Orkan”

Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w biegach narciarskich , w tym zakup sprzętu sportowego i udział w zawodach.

2.000,00 zł

 1.  

Liga Obrony Kraju

Szkolenie i treningi członków szkolnych kół LOK w w roku 2019

3.000,00 zł

 1.  

Liga Obrony Kraju

Liga Szkolna 2019

3.000,00 zł

 1.  

Liga Obrony Kraju

Akcja Lato 2019

3.500,00 zł

 1.  

Nowotarski Klub Piłkarski „Podhale”

Młodzieżowy Futbol. Edycja 2019

25.000,00 zł

 1.  

U KS „Tęcza”

Szkolenie młodzieży w zakresie podstaw wspinaczki sportowej.

2.500,00 zł

 1.  

UKS „Tęcza”

Upowszechnianie projektów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

4.500,00 zł

 1.  

UKS „Tęcza”

Szkolenie i treningi młodzieży w zakresie podstaw treningu Cross Fit , gimnastycznego i siłowego

1.500,00 zł

 1.  

UKS „ Delfin”

Szkolenie pływaków oraz ich udział we współzawodnictwie sportowym na terenie województwa małopolskiego

13.000,00 zł

 1.  

UKS „Gimpel”

Szkolenie zawodników sekcji lekkoatletycznej UKS „Gimpel” Nowy Targ, Udział w zawodach sportowych na

szczeblu wojewódzkim, krajowym.

1.500,00 zł

 1.  

Polski Związek Wędkarski Koło nr 17 „Podhale” w Nowym Targu

Młodzi łowią 2019

3.000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Rajd Wokół Tatr

XXIV Ogólnopolski Rajd Wokół Tatr

7.000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Promocji Sportu

Wsparcie w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji judo działającej w Stowarzyszeniu

1.000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Promocji Sportu

Całoroczne zajęcia motoryczne dla dzieci i młodzieży z sekcji działającej w Stowarzyszeniu

1.000,00 zł

 1.  

Nowotarski Klub Sportów Walki „ Hoły Team ”

Mistrzostwa Polski w Kickboxingu junior/senior w formule low - kick

10.000,00 zł

 1.  

Podhalańskie Stowarzyszenie Jeździeckie Pro Nati

Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ

4.500,00 zł

 1.  

UKS „ Victoria”

Turniej 6 Narodów

5.000,00 zł

    Razem:   240.000,00 zł

 

§8

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej w roku 2018 oraz o wzorach formularzy : oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 1. Ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronie www.nowytarg.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta ul. Krzywa 1.
 2. Wzory formularzy określa Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018,poz. 2057).
 3. Formularze są również dostępne w Referacie ds. Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Nowy Targ, jak i na stronie internetowej Urzędu Miasta www.nowytarg.pl. /zakładka organizacje pozarządowe/.

§9

Burmistrz Miasta zastrzega prawo do:
1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
2) negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania przyjętych w ofertach,
3) możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
4) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_0050z_142.pdf (105) KB

Wytworzył: Arkadiusz Szymczyk
Data wprowadzenia: 09-12-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 521

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE