RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 73

ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.133.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie: 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie edukacji polegającego na transporcie i opiece w  trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno  –Edukacyjno - Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełniania obowiązku szkolnego, przez organizację pożytku publicznego w roku 2020.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 14, art. 11, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Nr XIII/131/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7  października 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie w roku 2020 oraz Zarządzenia Nr BBiA.3020.1.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 listopada 2018 r. w  sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na rok 2020, ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2020r. zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie transportu i opieki w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełniania obowiązku szkolnego.

§1
Rodzaje zadań.

Konkurs obejmuje zadanie określone w Rozdziale 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr Nr XIII/131/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7  października 2019r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie w roku 2020.
Zadaniem z zakresu edukacji, objętym niniejszym konkursem jest transport i opieka w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełniania obowiązku szkolnego w roku 2020.

§2
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadań objętych niniejszym konkursem z zakresu edukacji w roku 2020 zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok 2020 do kwoty 26.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych), zabezpieczone w rozdziale 80113.

§3
Zasady przyznawania dotacji.

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej wymienionych w art. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty o przyznanie dotacji. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy oraz rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
 3. Istnieje możliwość złożenia oferty wspólnej na realizację zadania publicznego. W  wypadku złożenia oferty wspólnej należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera biorącego udział w realizacji zadania.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w § 5. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego przez Burmistrza Miasta nie będą rozpatrywane.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 6. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzania i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i  na zasadach określonych w umowie sporządzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Targ o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
 8. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
  1) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;
  2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 9. Gmina Miasto Nowy Targ, zgodnie z art. 17 ustawy o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie, zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

§4
Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Terminem realizacji objęte są zadania od dnia 2 stycznia 2020r. do dnia 31  grudnia  2020r. w dniach nauki (poniedziałek - piątek) łącznie 180 dni opieki i transportu.
 2. Dowóz środkami komunikacji samochodowej przystosowanymi do transportu osób - dzieci niepełnosprawnych (pojazdy z homologacją) w godzinach dających możliwość uczestnictwa uczniów na zajęciach szkolnych, które realizowane będą od 8.00 do 14.00 (dowóz na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, odbiór do 15 minut po zajęciach). W trakcie transportu opieka przez osoby posiadające uprawnienia zgodne z  wymogami prawa (pedagogiczne, lub w zakresie opieki zdrowotnej). Odbiór i  przekazanie uczniów na rzecz rodziców lub upoważnionych opiekunów.
 3. Dzienny przebieg trasy około 50 km. Szczegółowy przebieg trasy dostępny w  siedzibie Wydziału Oświaty (pok. 212).
 4. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w  umowie, to uznaje się go za zgodnego z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%.
 5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

§5
Termin składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. nr 001, 34-400 Nowy Targ, bądź przesłanie oferty na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019r. (liczy się data wpływu).

§6
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, której skład osobowy określony zostanie odrębnym zarządzeniem.
 2. Rozpatrywanie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 3. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność oferty z wykazem zadań w dziedzinie oświaty (§1 niniejszego zarządzenia), które mogą być zlecone w  wyniku konkursu:
  1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
  2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
  4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
  5) uwzględnia planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  6) uwzględnia planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy oraz pracę społeczną członków;
  7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 4. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1) merytorycznymi (skala ocen od 0-5):
      a) kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie;
      b) atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania;
      c)     wpływ realizacji projektu na wzbogacenie oferty Miasta w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych;
  2) finansowymi (skala ocen od 0-5):
      a) budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania;
      b) odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania;
      c) zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z  innych źródeł na realizację zadania;
  3) organizacyjnymi (skala ocen od 0-5):
      a) rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac;
      b) posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną, dotychczasowe udokumentowane dokonania oferenta;
      c) dotychczasowa współpraca z Miastem w zakresie zadań realizowanych przez oferenta.
 5. Ocena końcowa danej oferty jest sumą ocen wystawionych przez osoby oceniające ofertę (maksymalnie 75 pkt).
 6. Oferty nie obejmujące zadań z dziedziny pomocy społecznej oraz o ocenie łącznej mniejszej niż 45 pkt zostaną odrzucone.
 7. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Nowy Targ propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosków, w formie protokołu.
 8. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Nowy Targ w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z prac komisji.
 9. Dla zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
  1) nie złożono żadnej oferty;
  2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, znajdującym się na stronie www.nowytarg.pl, na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1.

§7
Informacja o zrealizowanych w roku 2018 oraz 2019 tego samego rodzaju zadaniach i związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i jednostkom podległym organom administracji publicznej.

 1. W 2018 roku zadanie było realizowane: przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Nowym Targu, przy ul. Podtatrzańskiej 47a. Kwota przyznanej dotacji: 19.570,00 zł
 2. W 2019 roku zadanie było realizowane: przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Nowym Targu, przy ul. Podtatrzańskiej 47a. Kwota przyznanej dotacji: 21.300,00 zł

§8
Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie edukacji w roku 2020 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 1. Ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, znajdującym się na stronie www.nowytarg.pl a także na tablicy informacyjnej Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Nowy Targ oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta ul. Krzywa 1.
 2. Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
 3. Formularze są również dostępne w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Nowy Targ jak i  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.nowytarg.pl, zakładka organizacje pozarządowe.

§9
Burmistrz Miasta zastrzega prawo do:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny;
2) negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania przyjętych w ofertach;
3) możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań;
4) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_0050z_133.pdf (80) KB

Wytworzył: Krzysztof Aksamit
Data wprowadzenia: 25-11-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 430

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
Deklaracja Dostępności
SLE