RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 26 stycznia 2020 roku

26 dzień roku, 4 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:20
Zachód słońca: 16:24

Imieniny obchodzą: Paula, Paulina, Polikarp, Skarbimir, Wanda

Światowy Dzień Celnictwa
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 79

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja odsypisk żwirowych na rzece Czarny Dunajec w km 202+000 – 203+000”.


OO.4207.106.2017.BM
Kraków, 7 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2081 z ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu decyzji znak: OO.4207.106.2017.BM z dnia 31.10.2019 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja odsypisk żwirowych na rzece Czarny Dunajec w km 202+000 – 203+000”. Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, działająca przez Pełnomocnika Panią Edytę Pszczółka, „EPA-EKO” Usługi w zakresie ochrony środowiska, ul. Nadmłynówka 55, 34-400 Nowy Targ.

Ponadto informuję, iż z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, w pok. 809), w godzinach od 8.00 do 15.00.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków), w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
Specjalista
mgr Jagoda Potoczny-Zając
/podpis elektroniczny/

 

 

Podstawa prawna:

  • 49 § 1 Kpa – „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”;
  • 74 ust. 3 ustawy ooś – „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji - przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

1/ administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

2/ Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w celu prowadzenia postępowania administracyjnego/sądowo-administracyjnego, zgodnie z  art. 6 ust.1 lit c) RODO. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.

3/ dane Pana/Pani mogą być udostępniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4/ Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

5/ posiada Pan/pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6/ w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7/ dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod.krakow@rdos.gov.pl, adres pocztowy: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Pliki do pobrania

obwieszczenie_8785.pdf (172) KB

Wytworzył: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Data wprowadzenia: 07-11-2019
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 130
Wyświetlane do: 21-11-2019

Print Wersja do druku









Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE