RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 68

Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).


Znak: ZP.271.1.8.2019
Nowy Targ 09.10.2019r.

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).

1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

 1. opracowanie aneksu do istniejącego opracowania ekofizjograficznego Nowego Targu, który dostosowuje to opracowanie do skali zmiany planu i terenu objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp; 2 egz.
 2. analizę złożonych wniosków do zmiany planu wraz ze stosownymi wykazami; 1 egz.
 3. sporządzenie:
  1. projektu zmiany planu miejscowego w formie tekstowej oraz w formie graficznej, rysunek zmiany planu w skali 1:2000; ilość egz. (ew. pomniejszeń rysunku) niezbędna do dokonania uzgodnień i opinii wymaganych przepisami;
  2. sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko; ilość egz. niezbędna do dokonania uzgodnień i opinii wymaganych przepisami;
  3. sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 1 egz.
 4. współpraca przy wdrożeniu procedury opiniowania i uzgadniania projektu zmiany planu miejscowego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 5. sporządzenie projektu zmiany planu miejscowego do wyłożenia do wglądu publicznego; 1 egz. oraz udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami;
 6. analizę złożonych uwag do wyłożonego projektu zmiany planu miejscowego wraz z wykazem, oraz przygotowanie stanowiska burmistrza dotyczącego ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia; 1 egz
 7. wprowadzenie zmian do projektu zmiany planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag i o ile to będzie konieczne współpraca przy wdrożeniu procedury ponowienia uzgodnień w niezbędnym zakresie;
 8. sporządzenie projektu zmiany planu do przedstawienia na sesji Rady Miasta Nowy Targ, 1 egz., oraz jego prezentacja na Komisji merytorycznej Rady Miasta oraz na sesji Rady Miasta;
 9. po uchwaleniu zmiany planu miejscowego, przygotowanie dokumentacji prac planistycznych do przedstawienia wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi oraz sporządzenie - 8 egz. uchwalonej zmiany planu miejscowego, w tym 1 egz. w postaci umożliwiającej wykonanie kopii, ponadto rysunek zmiany planu z opisem wykonany w technice zapewniającej możliwość publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a ponadto uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.);
 10. tekst i rysunek zmiany planu miejscowego + rysunki i teksty powstałe w trakcie opracowania zmiany planu – na CD, rysunki w formacie programu Microstation, JPG lub PDF oraz przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS – zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 2).
 11. po uchwaleniu zmiany mpzp Nowy Targ 24 (Dział) - sporządzenie 1 egz. projektu uchwały w sprawie tekstu i rysunku jednolitego mpzp NOWY TARG 24 (Dział) zgodnie z zasadami techniki prawodawczej ilość egz. niezbędna do przekazania Radzie. Po uchwaleniu tekstu i rysunku jednolitego przekazanie (8 egz.) wydrukowanych rysunków oraz rysunków w formacie programu Microstation, JPG lub PDF oraz przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS – zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 2).

Przedmiot umowy obejmuje również przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno – prawnych – projekty wszystkich pism zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i współpracę przy prowadzeniu procedury. Przedmiot umowy nie obejmuje wysyłki pism.

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z załącznikami stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

3. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy leżących po stronie zamawiającego lub projektanta.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawca do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wyboru wykonawcy.

5. Zaproszenie na wykonanie prac projektowych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ w zakładce zamówienia do 30 000 EURO pod adresem: http://www.nowytarg.pl/jb_wys.php?zmrs=2019&zm_art=15

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1),
 2. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
 3. oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy, a w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo,
 4. wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami,
 5. wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres przedstawiony w przedmiocie zamówienia.

7. Wymagania zamawiającego:

Wymagany termin realizacji zamówienia:

1/ Termin sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego – maksymalnie 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

8. Wykonawca musi udokumentować:

 1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, uchwalonych i opublikowanych w dzienniku urzędowym województwa na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujących obszary o powierzchni nie mniejszej niż 500 ha, w tym min. 1 sporządzony dla obszaru miejskiego.
 2. dysponowanie sprzętem oraz oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zamówienia w technikach umożliwiających przekazanie zamawiającemu zmiany planu w formacie dgn lub dxf oraz przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS – zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile wg wytycznych zamawiającego) oraz w wersji umożliwiającej publikację w Dzienniku Urzędowym.
 3. uczestniczenie w wykonaniu niniejszego zamówienia osób z następującym doświadczeniem zawodowym:
  • główny projektant planu musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, uchwalonych i opublikowanych w dzienniku urzędowym województwa na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujących obszary o powierzchni nie mniejszej niż 500 ha, w tym minimum 1 sporządzony dla obszaru miejskiego.
   Główny projektant musi spełniać warunki zgodne z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • wykonawca musi dysponować zespołem, (w tym główny projektant, specjaliści w dziedzinie komunikacji, ochrony środowiska i infrastruktury technicznej), który będzie wykonywał zamówienie, przy czym każda z tych osób musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu – w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres wykonywania zawodu jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch opracowań z zakresu planowania przestrzennego,

9. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa powyżej oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres ten jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dwóch dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie /według załącznika nr 2/,
 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem /według załącznika nr 3/,
 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami /według załącznika nr 4 /.

10. Kryterium oceny ofert:

1/ Cena - 90 %
2/ Termin sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego - 10 %

1/Kryterium cena.

W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba zdobytych  punktów (C) = (Cn/Cb) x 100 pkt x waga kryterium 90%

Gdzie:
Cn – cena najniższa
Cb – cena oferty badanej
90 % – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 90%.

3/ Termin sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego

Gdzie:

W kryterium terminu sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego (T1), zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (termin), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba zdobytych  punktów  (T1) = (T1min/T1b) x 100 pkt x waga kryterium 10%

Gdzie:
T1min – najkrótszy termin sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego wskazany przez wykonawcę w miesiącach
T1b – termin sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego oferty badanej wśród ofert nie odrzuconych
10 % – procentowe znaczenie kryterium terminu sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego
Uwaga:
Maksymalny termin sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego jaki może wskazać wykonawca wynosi 3 miesiące.
W ofercie termin sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego należy podać w miesiącach.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie długości najkrótszego terminu sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego wskazanego przez zamawiającego przez czas oferty badanej wśród ofert nieodrzuconych i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 10%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów liczoną według wzoru:

Liczba zdobytych punktów = C + T

11. Szczegółowe informacje można uzyskać:

 1. Referat ds. Zamówień Publicznych Miasta Nowy Targ pokój nr 221, mgr inż. Krzysztof Iskra, tel. 18 26 11 244, e-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.p
 2. Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, mgr inż. Wojciech Watycha, tel. 18 26 11 271, e-mail: wojciech_watycha@um.nowytarg.pl

Ofertę należy złożyć: do dnia 30.10.2019 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany mpzp NOWY TARG 24 (Dział).

Otrzymują:
1. adresat wg rozdzielnika
2. www.nowytarg.pl
3. a/a

 

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_8754.pdf (3 031) KB
oferty_do_30000_8754_z01.odt (24) KB
oferty_do_30000_8754_z02.odt (18) KB
oferty_do_30000_8754_z03.odt (18) KB
oferty_do_30000_8754_z04.odt (19) KB
oferty_do_30000_8754_z05.pdf (198) KB

Wytworzył: Krzysztof Iskra
Data wprowadzenia: 11-10-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 472
Wyświetlane do: 30-10-2019

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE