RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 77

BURMISTRZ MIASTA NOWY TARG OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ GMINNEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ DZIAŁKI EWID. NR 10240/9 POŁOŻONEJ KOŁO DWORCA KOLEJOWEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ W NOWYM TARGU


Przedmiot przetargu:

Nieruchomość oznaczona jako część działki ewi. nr 10240/9 przy ul. Kolejowej w Nowym Targu stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ o pow. ok. 1 818 m2, opisana w KW NS1T/00142845/6, na której znajduje się budynek biurowy z wagą wozową (przeznaczone do wyburzenia i likwidacji przez oferenta), o utwardzonej nawierzchni (ok. 1 100 m2 nawierzchnia asfaltowa, pozostała część nawierzchnia betonowa w złym stanie); posiada kanalizację deszczową oraz przyłącz energetyczny, nieruchomość z trzech stron jest ogrodzona płotem z siatki metalowej i posiada bramę wjazdową.

Oferent zobowiązany jest do wykonania na własny koszt 8 ogólnodostępnych stanowisk parkingowych na samochody osobowe na nieruchomości od strony istniejącej bramy wjazdowej.

Ustala się maksymalny 10 - letni okres dzierżawy.

Ustala się minimalny miesięczny czynsz dzierżawy netto w wysokości: 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100).

 1. Ofertę w zaklejonej kopercie opisanej: "Dzierżawa nieruchomości stanowiącej część działki ewid. nr 10240/9 przy ul. Kolejowej w Nowym Targu", należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w terminie do dnia 4 października 2019 r. do godz. 10.00.
 2. Pisemna oferta w zaklejonej kopercie powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy netto, do którego zostanie doliczony podatek VAT,
  4. czasokres obowiązywania umowy dzierżawy zgodnie z § 6 ust. 1 regulaminu przetargu,
  5. opisowy i graficzny projekt zagospodarowania przedmiotu dzierżawy z wyraźnym zaznaczeniem granicy terenu, na którym będzie zlokalizowany parking ogólnodostępny,
  6. potwierdzenie wpłaty wadium wraz z nr konta, na które należy ewentualnie zwrócić wadium,
  7. opis planowanej działalności gospodarczej na przedmiocie dzierżawy,
  8. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami oraz oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ, (ewentualna kserokopia zaświadczenia z urzędu skarbowego winna być potwierdzona za zgodność przez oferenta i oświadczenie musi być podpisane przez oferenta),
  9. podpisane oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
  10. podpisane oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  11. podpis składającego ofertę.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) przelewem na konto Urzędu Miasta w Nowym Targu w Banku PeKaO S.A. Oddział w Nowym Targu, nr konta: 45 1240 1574 1111 0010 2422 2171. Wadium winno znaleźć się na koncie najpóźniej w dniu 3 października 2019 r.
 4. Otwarcie ofert w obecności oferentów /część jawna/, odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. w budynku Urzędu Miasta pok. nr 117 o godz. 12.00.
 5. Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, regulamin przetargu dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta www.nowytarg.pl.
 6. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium, jest zobowiązany do zawarcia umowy dzierżawy na warunkach określonych w regulaminie przetargu.
 7. Zastrzega się, że z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości oraz, że organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Nowy Targ, 13 września 2019 r.

Pliki do pobrania

przetarg_8710.pdf (173) KB

Wytworzył: Hanna Korczak
Data wprowadzenia: 18-09-2019
Termin składania ofert 04-10-2019, o godz. 10:00
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 647

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE