RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 52

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.82.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu oraz wprowadzenia jego tekstu jednolitego.


Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0050.Z.28.2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 7 lutego 2018 r.) - wprowadza się poniższe zmiany:

 1. w §1 ust. 3 pkt 1) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "1) Statutu Miasta uchwalonego przez Radę Miasta Nowy Targ Uchwałą Nr XXXI/261/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie Statutu Miasta Nowy Targ (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2013 r., poz. 3423) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XVII/150/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowy Targ (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r., poz. 380) oraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LIII/508/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowy Targ (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 6940),".
 2. w §3 ust. 1 i 2 otrzymują nowe poniższe brzmienie:
  "1. Wydziałami Urzędu kierują naczelnicy, Wydziałem Finansowym - Główny Księgowy Urzędu Miasta, Biurem Budżetu i Analiz - Skarbnik Miasta (Gł. Księgowy Budżetu), Biurem Rady - Sekretarz Miasta, Urzędem Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Kierownik, Referatami - kierownicy referatów, Biurem Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców - Kierownik Biura.
  2. Naczelnicy wydziałów, Główny Księgowy Urzędu Miasta, Kierownik USCiSO, kierownicy referatów, Kierownik Biura, zwani dalej "Naczelnikami" odpowiadają przed Burmistrzem za realizację powierzonych im zadań i kompetencji, organizację i skuteczność pracy wydziału oraz za wykonanie uchwał i zarządzeń."
 3. §5 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały (komórki organizacyjne o innej nazwie) i samodzielne stanowiska pracy o symbolach literowych:
  1 Wydział Administracji i Kadr "AiK",
      1a Biuro Rady "BR",
      1b Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców "BOMiP",
  2 Wydział Finansowy "F",
      2a Wydział Podatków i Opłat "PiO",
      2b Biuro Budżetu i Analiz "BBiA",
  3 Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego "EMK",
      3a Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami "RUiGN",
  4 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska "GKiOŚ",
  5 Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji "FPiI",
  6 Wydział Kultury, Sportu i Promocji "KSiP",
      6a Referat ds. Sportu i Turystyki "SiT",
  7 Referat ds. Gospodarki Odpadami "GO",
  8 Wydział Oświaty "O",
  9 Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich "USCiSO",
  10 Referat ds. Zamówień Publicznych "ZP",
  11 Referat ds. Drogownictwa i Transportu "DiT",
  12 Biuro Obsługi Prawnej "BOP",
  13 Stanowisko ds. Audytu i Kontroli "AK",
  14 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych "POIN",
  15 Stanowisko ds. BHP "BHP".
  2. W ramach Wydziału Administracji i Kadr funkcjonuje:
      a) Stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Burmistrza (Sekretariat),
      b) Biuro Obsługi Informatycznej,
      c) Biuro Obsługi Monitoringu.
  3. W ramach Biura Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców funkcjonuje Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
  4. W ramach Wydziału Podatków i Opłat funkcjonuje Referat ds. Gospodarki Odpadami.
  5. W ramach Wydziału Kultury, Sportu i Promocji funkcjonuje Referat ds. Sportu i Turystyki.
  6. W ramach Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich funkcjonuje Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej.
  7. Nazewnictwo stanowisk, liczbę etatów (w tym i etatów zastępców naczelników) w wydziałach i komórkach organizacyjnych równorzędnych o innej nazwie oraz samodzielnych stanowisk pracy, o których mowa w § 5, określa Burmistrz w odrębnym trybie.
  8. Strukturę organizacyjną Urzędu w ujęciu graficznym (schemat organizacyjny) przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.
  9. Pracownicy Urzędu zatrudniani są:
      1) na podstawie wyboru - Burmistrz Miasta,
      2) na podstawie powołania - Z-cy Burmistrza Miasta, Skarbnik Miasta oraz Ci pracownicy Urzędu, dla których taką podstawę zatrudnienia przewidują przepisy szczególne,
      3) na podstawie umów o pracę - pozostali pracownicy."
 4. w §10 ust. 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "1. Uchwały Rady, wnioski Komisji Rady, wnioski, zapytania i interpelacje radnych zgłaszane na piśmie w okresie międzysesyjnym są ewidencjonowane w Biurze Rady
  i przekazywane Burmistrzowi Miasta. Wnioski i zapytania radnych zgłaszane w toku obrad Rady są odnotowywane w protokole z sesji. Naczelnicy oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych udzielają odpowiedzi na wnioski i zapytania bezpośrednio na sesji Rady a w przypadku niemożności udzielenia takiej odpowiedzi z uwagi na konieczność zebrania niezbędnych, udokumentowanych informacji, bądź żądanie udzielenia odpowiedzi na piśmie przygotowują stosowne projekty odpowiedzi w terminie 14-tu dni."
 5. w §16 ust. 2 pkt 3) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "3) Stanowisko ds. Audytu i Kontroli".
 6. w §16 ust. 3 pkt 3) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "3) Stanowisko ds. Audytu i Kontroli".
 7. w §17 ust. 1 pkt 10) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "10) sprawy związane z wykonywaniem uprawnień Kierownika Urzędu określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych."
 8. w §19 ust. 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "1. Wydział Administracji i Kadr prowadzi centralny rejestr skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu oraz skarg zgłaszanych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza, Jego Zastępców, Sekretarza oraz naczelników i pracowników."
 9. w §20 pkt 7) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "7) rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji i interpelacji według właściwości rzeczowej,"
 10. w §20 dodaje się pkt 24) o poniższym brzmieniu:
  "24. uczestnictwo w realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego w sposób wynikający z zakresu działania danej komórki."
 11. w §21 ust. 1 pkt 1) (Wydział Administracji i Kadr - Zakres działania) w zakresie organizacji i zarządzania wykreśla się lit. c) o poniższym brzmieniu oraz dokonuje się odpowiedniej zmiany porządkowej kolejnych liter w pkt. 1):
  "c) przygotowywanie upoważnień dla pracowników Urzędu do wykonywania określonych zadań w imieniu Burmistrza Miasta oraz prowadzenie ich ewidencji,"
 12. w §21 ust. 1 (Wydział Administracji i Kadr - Zakres działania) w zakresie organizacji i zarządzania pkt 1) lit. o) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "o) wykonywanie we współpracy z Urzędem Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów,"
 13. w §21 ust. 1 (Wydział Administracji i Kadr - Zakres działania) w zakresie organizacji i zarządzania pkt 1) lit. r) i s) otrzymują nowe poniższe brzmienia:
  "r) organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków a także centralnego rejestru petycji,
  s) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie;"
 14. w §21 ust. 1 (Wydział Administracji i Kadr - Zakres działania) w zakresie kadr i szkolenia w pkt 2) wykreśla się lit. f) o poniższym brzmieniu oraz dokonuje się odpowiedniej zmiany porządkowej kolejnych liter w pkt. 2):
  "f) sprawowanie nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy w tut. Urzędzie,"
 15. w §21 ust. 1 (Wydział Administracji i Kadr - Zakres działania) pkt 5) Biuro Obsługi Monitoringu otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "5) Biuro Obsługi Monitoringu:
      a) obsługa monitoringu,
      b) organizowanie i kontrolowanie wykonania przez skazanych, nieodpłatnych, kontrolowanych prac na cele społeczne oraz prac społecznie użytecznych."
 16. w §21 ust. 1b (Biuro Obsługi Mieszkańców - Zakres działania) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "1b Biuro Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców - Zakres działania:

  - w zakresie obsługi klientów:
  1) wydawania druków oraz wniosków do załatwiania spraw, pomocy przy ich wypełnianiu, przyjmowania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją i przekazywania właściwym wydziałom celem ich załatwienia, wydawania korespondencji przygotowywanej przez inne wydziały,
  2) prowadzenie zbioru "kart usług" oraz udostępnianie ich wraz z załącznikami w formie druków urzędowych interesantom,
  3) obsługa dziennika podawczego,
  4) prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej, wysyłanie przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź doręczania na terenie miasta przez gońców,
  5) udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych, instytucjach, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach działających na terenie miasta,
  6) kontrola uiszczania należnej opłaty skarbowej wraz z dokonaniem na wniosku adnotacji potwierdzającej jego pobór,
  7) dysponowanie materiałami promocyjnymi Miasta,
  8) wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz prowadzenie ich rejestru,
  9) obsługa centrali telefonicznej oraz kserokopiarki (tylko dla potwierdzenia złożenia pisma przez klienta),
  10) nadzór nad systemem EZD "IntraDOK",
  11) obsługa punktu potwierdzania profilu zaufanego,
  12) obsługa usług na e-PUAP;

  w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
  1) ewidencjonowanie przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu,
  2) udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych osobom fizycznym i prawnym,
  3) wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń związanych z działalnością gospodarczą,
  4) współpraca z GUS, ZUS i US i in. we wszystkich sprawach związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
  5) wydawanie licencji na transport samochodowy taksówką osobową,
  6) prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, a nie zaliczonych do obiektów hotelarskich,
  7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  8) współpraca z Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
  1) przygotowywanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także sprawozdań z jego realizacji,
  2) bieżąca koordynacja i kontrola zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
  3) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
  4) przeprowadzanie okresowej analizy problemów alkoholowych i zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej na terenie gminy,
  5) organizowanie szkoleń dla grup zawodowo zaangażowanych w realizację Miejskiego Programu Profilaktyki tj. nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, pracowników policji, dyrektorów szkół, pracowników pomocy społecznej,
  6) bieżąca ewaluacja i prowadzenie lokalnych inicjatyw z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
  7) wdrażanie i prowadzenie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,
  8) obsługa techniczno-biurowa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym koordynacja prac poszczególnych Zespołów Komisji,
  9) prowadzenie działalności informacyjnej o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca z mediami, aktualizacja informacji na internetowej stronie.

  w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej:
  1) koordynowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz realizacja zadań własnych wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia,
  2) współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sprawach bezpieczeństwa sanitarnego w mieście,
  3) współdziałanie z jednostkami systemu pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
  4) sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej.
  prowadzenie zadań z zakresu polityki senioralnej, w tym prowadzenie Klubu Seniora."
 17. w §21 ust. 2 (Wydział Finansowy - Zakres działania) pkt 10) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "10) naliczanie, wypłata i rozliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz pozostałych należności wynikających ze stosunku pracy, a także umów zleceń i umów o dzieło, prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, sporządzanie stosownych deklaracji,"
 18. w §21 ust. 2a (Wydział Podatków i Opłat - Zakres działania) wykreśla się pkt 13) i 14)
  o poniższym brzmieniu oraz dokonuje się odpowiedniej zmiany porządkowej kolejnych punktów w ust. 2a:
  "13) wymiar i pobór należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacja tych należności oraz prowadzenie spraw z zakresu stosowaniu ulg w jej spłacie,
  14) wymiar i pobór opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej wraz z przekazywaniem wpływów z ww. opłaty na rachunek bankowy Wód Polskich.".
 19. w §21 ust. 3 (Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Zakres działania) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

  "3 Referat ds. Ewidencji Mienia Komunalnego - Zakres działania:
  1) przygotowywanie dokumentacji związanej z komunalizacją mienia państwowego,
  2) regulacja stanu prawnego istniejących gminnych dróg publicznych w trybie przepisów ustawy - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
  3) przekazywanie gruntów na cele rodzinnych ogrodów działkowych,
  4) czynności wynikające z ustawy o ogrodach działkowych,
  5) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości oraz prowadzenie operatu i rejestru numeracji nieruchomości,
  6) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie nazewnictwa ulic i placów oraz prowadzeniu operatu nazewnictwa ulic i placów Miasta Nowego Targu,
  7) prowadzenie postępowania dotyczącego scalania i podziału nieruchomości wynikającego z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie,
  8) prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,
  9) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
  10) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,
  11) prowadzenie spraw odszkodowawczych za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne w wyniku wydania decyzji zatwierdzającej projekty podziału nieruchomości,
  12) prowadzenie postępowań, przygotowywanie projektów uchwał i decyzji w sprawie naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej,
  13) prowadzenie postępowań, przygotowywanie projektów decyzji w sprawie naliczenia opłat lub odszkodowań z tytułu zmiany wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planów zagospodarowania przestrzennego."
 20. w §21 ust. 3a (Wydział Rozwoju i Urbanistyki - Zakres działania) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "3a Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami - Zakres działania:
  1) przygotowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta lub jego zmiany,
  2) przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
  3) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  4) prowadzenie rejestru wniosków o sporządzanie planów miejscowych lub ich zmianę,
  5) przechowywanie oryginałów planów miejscowych, w tym również uchylonych i nieobowiązujących,
  6) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  7) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  8) przygotowywanie koncepcji programowo-przestrzennych i kompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustaleniami wieloletniego planu inwestycyjnego,
  9) inicjowanie inwestycji wspólnych i towarzyszących,
  10) prowadzenie rejestrów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
  11) prowadzenie rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  12) prowadzenie rejestrów decyzji wydawanych przez inne organy w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, które dotyczą zagospodarowania terenu,
  13) prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ich realizację,
  14) sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
  15) sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  16) sporządzanie i wydawanie wypisów z dokumentów planistycznych,
  17) opiniowanie wniosków o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym, o którym mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  18) uwzględnienie potrzeb ochrony środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  19) przygotowywanie dla Burmistrza Miasta ocen aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i planów miejscowych,
  20) obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
  21) ustalanie przebiegu dróg gminnych w studium uwarunkowań i planach miejscowych,
  22) wydawanie opinii zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze,
  23) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego,
  24) wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego.
  25) prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków,
  26) planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  27) koordynacja działań w zakresie opracowywania Strategii Rozwoju Miasta, współpraca
  z Wydziałami Urzędu, partnerami społecznymi, przedstawicielami samorządów terytorialnych, gospodarczych i administracji rządowej oraz ekspertami zewnętrznymi w zakresie przygotowania, aktualizacji i realizacji Strategii Rozwoju Miasta,
  28) organizacja procesów monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta,
  29) opracowywanie informacji i raportów z realizacji zadań Strategii Rozwoju Miasta,
  30) kompleksowa obsługa inwestorów polegająca, między innymi, na: przygotowywaniu i aktualizacji ofert inwestycyjnych, organizowaniu spotkań z potencjalnymi inwestorami, opracowywaniu i aktualizacji Miejskiego Przewodnika Inwestora.
  31) koordynacja działań związanych z tworzeniem i obsługą Stref Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu.
  32) koordynacja działań inwestycyjnych na drogach publicznych związanych z realizacją przedsięwzięć, których inwestorami są partnerzy zewnętrzni, zarówno publiczni jak i komercyjni.
  33) wdrażanie systemu informacji przestrzennej,
  34) tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej,
  35) przygotowanie projektów uchwał określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
  36) przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji w zakresie właściwości gminy,
  37) tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
  38) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości,
  39) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie oraz określanie warunków umowy,
  40) wykup gruntów pod przyszłe inwestycje wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego,
  41) prowadzenie spraw odszkodowawczych za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  42) dokonywanie przekształceń własnościowych istotnych z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju miasta i wieloletniego planu inwestycyjnego,
  43) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę lub najem,
  44) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu,
  45) organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości w tym lokali oraz na oddawanie w dzierżawę lub najem,
  46) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz ustanawianie odrębnej własności lokali w domach komunalnych,
  47) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości mienia gminnego oraz ewidencji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste,
  48) sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego,
  49) sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego oraz prowadzenie czynności związanych z wcześniejszym wejściem w teren i wypłatą odszkodowania,
  50) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
  51) kształtowanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi,
  52) opracowanie planów modernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
  53) współdziałanie z wspólnotami mieszkaniowymi,
  54) zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  55) nadzór nad realizacją umowy dotyczącej powierzenia zarządzania zasobem mieszkaniowym przez zarządców nieruchomości,
  56) zarządzanie nieruchomościami gminnymi, które nie zostały oddane w zarząd lub administrację gminnym jednostkom organizacyjnym,
  57) zarządzanie miejskimi targowiskami,
  58) zarządzanie miejskimi parkingami,
  59) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i ochrony gruntów wnikających z przepisów stosownych ustaw,
  60) wydawanie zaświadczeń o okresie pracy w rolnictwie,
  61) wydawanie zaświadczeń do celów nabywania nieruchomości rolnych,
  62) prowadzenie spraw dotyczących własności gospodarstw rolnych w związku z wydanymi aktami własności ziemi,
  63) współdziałania z Urzędem Statystycznym w zakresie spisów rolnych,
  64) współdziałanie w postępowaniach związanych z powszechną taksacją nieruchomości oraz z zmianami w klasyfikacji gruntów,
  65) wydawanie opinii w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości gminnych (rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności, hipoteki i inne),
  66) oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz ustalanie warunków użytkowania wieczystego,
  67) sprzedaż gruntu na rzecz użytkowników wieczystych,
  68) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  69) ustalenie opłat rocznych za niewykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste,
  70) przygotowywanie projektów uchwał o ustalaniu bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości w tym lokali oraz ustalaniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
  71) prowadzenie postępowań w sprawach oddawania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek gminnych nie posiadających osobowości prawnych oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji,
  72) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu,
  73) uwłaszczenie przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych osób prawnych i fizycznych w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  74) korzystanie z prawa pierwokupu oraz ujawniania prawa pierwokupu w księgach wieczystych,
  75) nadzór właścicielski nad przekształceniami własnościowymi miejskich jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego).".
 21. w §21 ust. 4 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Zakres działania) w zakresie utrzymania czystości i porządku otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "1) prowadzenie ewidencji:
      a) przydomowych oczyszczalni ścieków,
      b) zbiorników bezodpływowych,   
  2) sprawowanie kontroli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku;"
 22. w §21 ust. 4 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Zakres działania) w zakresie ochrony wód dodaje się pkt 6) o poniższym brzmieniu:
  "6) wymiar i pobór opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej wraz z przekazywaniem wpływów z ww. opłaty na rachunek bankowy Wód Polskich."
 23. w §21 ust. 5 (Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji - Zakres działania) w zakresie realizacji inwestycji pkt 9) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "9) przygotowanie wykazu nieruchomości niezbędnych do zrealizowania i późniejszej eksploatacji inwestycji i przekazanie do Wydziału Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami celem uzyskania prawa do dysponowania terenem,"
 24. w §21 ust. 6 (Wydział Kultury, Sportu i Promocji - Zakres działania) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  " - w zakresie kultury, sztuki:
  1) nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Kultury,
  2) nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną, prowadzenie spraw związanychz bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych, ustalanie w planach miasta zadań w zakresie upowszechniania kultury,
  3) tworzenie instytucji i placówek upowszechniania kultury samodzielnie albo wspólnie w drodze umów i porozumień, określanie nazw instytucji i placówek upowszechniania kultury, ich siedzib, przedmiotu działania a także wyposażenie w niezbędne środki materialne techniczne oraz finansowe,
  4) opracowywanie projektów statutów dla instytucji kultury i placówek muzealnych,
  5) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
  6) utrzymanie własnych instytucji i placówek upowszechniania kultury i kontrolowanie ich a także dofinansowanie i nadzorowanie działalności instytucji i placówek upowszechniania kultury prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne na terenie miasta,
  7) pozyskiwanie od placówek upowszechnienia kultury informacji o realizacji zadań statutowych oraz rozliczeń ze środków pochodzących z funduszów celowych,
  8) współdziałanie ze stowarzyszeniami w zakresie kultury i sztuki,
  9) organizowanie oraz współudział w przygotowywaniu imprez kulturalnych na terenie miasta,
  10) organizowanie uroczystych rocznic i obchodów świat narodowych,
  11) działalność w zakresie wydawania niskonakładowych publikacji.

  w zakresie ochrony dóbr kultury:
  1) sprawowanie opieki nad zabytkami i prowadzenie prac konserwatorskich, w tym:
      a) współpraca w zakresie prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków,
      b) sporządzanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,
      c) wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora,
      d) zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru lub ewidencji zabytków po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami,
      e) składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,
      f) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska, niezwłoczne zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska.
      g) działanie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami;

  w zakresie promocji Miasta:
  1) realizacja i koordynowanie zadań związanych z promocją Miasta wynikających ze strategii rozwoju miasta,
  2) opracowywanie ofert wystawienniczych oraz udział w targach gospodarczych i turystycznych Miast,
  3) przygotowywanie i opracowywanie materiałów wydawniczych, folderów turystycznych i innych materiałów promocyjnych miasta oraz prowadzenie promocji poprzez media społecznościowe,
  4) prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz współpracą z miastami partnerskimi,
  5) prowadzenie spraw dotyczących używania nazwy Miasta, herbu, logo przez wnioskujące podmioty,
  6) organizacja imprez mających charakter promocji Miasta."
 25. w §21 dodaje się ust. 6a (Referat ds. Sportu i Turystyki - Zakres działania) o poniższym brzmieniu:
  "- w zakresie sportu i turystyki:
  1) prowadzenie kierunkowych działań miasta w zakresie współpracy z klubami i związkami sportowymi,
  2) analizowanie i opiniowanie wniosków w sprawie udzielania ulg klubom sportowym,
  3) w zakresie opłat należnych miastu Nowy Targ,
  4) prowadzenie bazy danych w zakresie działalności klubów sportowych,
  5) opiniowanie wniosków klubów sportowych dotyczących wyróżnień i odznaczeń,
  6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,
  7) prowadzenie i koordynacja zadań związanych z organizacją imprez sportowych i turystycznych każdego szczebla, w szczególności koordynacja rozgrywek sportu międzyszkolnego,
  8) współdziałanie z WOPR i GOPR w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających, uprawiających sporty wodne, przebywających w górach,
  9) współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania sportu i turystyki,
  10) nadzór nad działalnością Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

  - w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
  1) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 cyt. ustawy.
  2) opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i sprawozdania z jego realizacji,
  3) przeprowadzanie procedury powierzania organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych, w tym:
      a) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania konkursowego w zakresie zadań przypisanych do Wydziału,
      b) opracowywanie projektów umów na realizację zadań przez organizacje wyłonione w toku postępowania konkursowego,
      c) przekazywanie organizacjom pozarządowym środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
      d) bieżący nadzór i kontrola nad wykonywaniem przez organizacje pozarządowe powierzonych zadań,
      e) rozliczanie dotacji przyznanych z budżetu miasta organizacjom pozarządowym
      f) w zakresie zadań przypisanych do Wydziału,
      g) kontrola merytoryczna i finansowa sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych w zakresie zadań przypisanych do Wydziału,
      h) podejmowanie działań związanych z tworzeniem wspólnych zespołów
      i) charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów administracji samorządowej,
      j) przeprowadzanie okresowej analizy problemów dotyczących działalności organizacji pozarządowych,
      k) organizowanie szkoleń dla członków organizacji pozarządowych."
 26. w §21 wykreśla się ust. 7 (Wydział Spraw Społecznych - Zakres działania) o poniższym brzmieniu:

  "- w zakresie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
  1) ewidencjonowanie przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu,
  2) udzielanie informacji o podmiotach gospodarczych osobom fizycznym i prawnym,
  3) wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń związanych z działalnością gospodarczą,
  4) współpraca z GUS, ZUS i US i in. we wszystkich sprawach związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
  5) wydawanie licencji na transport samochodowy taksówką osobową,
  6) prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, a nie zaliczonych do obiektów hotelarskich,
  7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  8) współpraca z Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

  - zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:
  1) przygotowywanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także sprawozdań z jego realizacji,
  2) bieżąca koordynacja i kontrola zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
  3) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
  4) przeprowadzanie okresowej analizy problemów alkoholowych i zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej na terenie gminy,
  5) organizowanie szkoleń dla grup zawodowo zaangażowanych w realizację Miejskiego Programu Profilaktyki tj. nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, pracowników policji, dyrektorów szkół, pracowników pomocy społecznej,
  6) bieżąca ewaluacja i prowadzenie lokalnych inicjatyw z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
  7) wdrażanie i prowadzenie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,
  8) obsługa techniczno-biurowa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym koordynacja prac poszczególnych Zespołów Komisji,
  9) prowadzenie działalności informacyjnej o realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - współpraca z mediami, aktualizacja informacji na internetowej stronie.

  - w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej:
  1) koordynowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz realizacja zadań własnych wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia,
  2) współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sprawach bezpieczeństwa sanitarnego w mieście,
  3) współdziałanie z jednostkami systemu pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
  4) sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej,

  - zakresie spraw wojskowych:
  1) realizacja całokształtu zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w tym:
      a) przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
      b) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
      c) orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowych, żołnierzy oraz osoby odbywające służbę zastępczą bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznawanie za jedynych żywicieli rodzin,
      d) prowadzenie poszukiwania osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
      e) prowadzenie komórki niejawnej,
      f) nadzór nad przestrzeganiem ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta,
      g) przygotowanie i przeprowadzenie natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych na wypadek wojny.

  - w zakresie obrony cywilnej:
  1) tworzenie formacji samoobrony,
  2) wyznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej,
  3) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie tych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,
  4) utrzymanie w stałej gotowości sprzętu obrony cywilnej,
  5) wykonywanie innych zadań szefa obrony cywilnej miasta,
  6) organizowanie prac i obsługa kancelaryjno-biurowa Miejskiego Zespołu Reagowania.

  - w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:
  1) realizacja całokształtu spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w tym:
      a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
      b) dokonywanie wpisów PESEL w sprawach niezastrzeżonych dla Urzędu Stanu Cywilnego,
      c) sporządzanie spisów wyborców, wykazów do szkół, list przedpoborowych i poborowych,
      d) udzielanie informacji adresowych,
      e) wydawanie dokumentów tożsamości,
      f) prowadzenie archiwum dowodów osobistych.

  - w zakresie spraw wynikających z Kodeksu Cywilnego:
  1) ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
  2) wywieszanie ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie zostało ustalone,
  3) przygotowanie wyboru ławników do sądów rejonowych i sądów okręgowych.

  - w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie p. pożarowej w szczególności:
      a) rozeznanie potrzeb w zakresie utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej,
      b) wnioskowanie o zabezpieczenie budżetu miasta w środki finansowe na powyższe cele,
      c) realizacja zadań gminy określonych w ustawie o ochronie p. pożarowej,
  Prowadzenie spraw wynikających dla gminy z ustawy prawo o zgromadzeniach- przyjmowaniu zawiadomień i wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia.
  Prowadzenie spraw związanych z realizacją rządowego i lokalnego programu Karta Dużej Rodziny."
 27. w §21 dodaje się ust. 7 o poniższym brzmieniu:
  "7. Referat ds. Gospodarki Odpadami - Zakres działania:
  1) wymiar i pobór należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacja tych należności oraz prowadzenie spraw z zakresu stosowaniu ulg w jej spłacie, prowadzenie postępowań w myśl Ordynacji podatkowej w przypadkach niezgodności wynikających z deklaracji i stanu faktycznego,
  2) zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta i tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania - stosownie do postanowień i unormowań prawnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  3) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  4) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  5) wydawanie decyzji w myśl art. 6 ust. 7 oraz art. 9x w związku z art. 9zb ustawyo utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  6) wdrażanie, koordynacja i nadzór nad systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta,
  7) sprawowanie kontroli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku,
  8) nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami innymi niż komunalne w zakresie ustawyo odpadach."
 28. w §21 ust. 8 (Wydział Oświaty - Zakres działania) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "8. Wydział Oświaty - Zakres działania:
  1) prowadzenie spraw w zakresie zakładania, prowadzenia i likwidowania gminnych przedszkoli, szkół (zespołów szkół), w tym przygotowywanie projektów aktów założycielskich i pierwszych statutów, oraz innej dokumentacji, zawiadamianie rodziców uczniów i stosownych organów o zamiarze likwidacji przedszkola, szkoły,
  2) prowadzenie ewidencji niepublicznych i publicznych przedszkoli, szkół właściwych dla przedszkoli, szkół prowadzonych przez gminę oraz wyrażanie zgody na zakładanie publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych przez inne podmioty (osoby prawne lub fizyczne), w tym nadawanie i cofanie nadania szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
  3) sporządzenie analiz potrzeb i przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustalenia przez gminę sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także sieci publicznych szkół prowadzonych przez gminę oraz projektów uchwał w sprawie ustalenia dla szkół granic obwodów szkolnych,
  4) prowadzenie spraw w zakresie przekazywania na warunkach określonych ustawą szkół gminnych do prowadzenia przez osoby fizyczne lub osoby prawne, przejmowanie od tych osób wcześniej przekazanych szkół oraz przygotowywanie spraw w zakresie prowadzenia szkół przejętych przez gminę na podstawie porozumienia z innymi j.s.t,
  5) organizowanie konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej w tym przygotowywanie zarządzeń o składzie komisji konkursowych, a po zakończeniu konkursu przygotowywanie zarządzeń o powierzeniu kandydatowi stanowiska dyrektora przedszkola/szkoły,
  6) przygotowywanie spraw w zakresie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora wicedyrektorowi lub nauczycielowi (w szkole, w której nie ma wicedyrektora) na okres do dziesięciu miesięcy oraz osobie niebędącej nauczycielem,
  7) przygotowywanie spraw o zawieszenie w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły lub placówki, o odwołaniu dyrektora ze stanowiska w przypadku rezygnacji lub z urzędu w sytuacjach określonych w przepisach prawa,
  8) przygotowywanie projektów opinii o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska kierowniczych w szkołach lub placówkach,
  9) opiniowanie kryteriów oceny pracy dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły (przedszkola) oraz przygotowywanie projektów oceny cząstkowej pracy dyrektora w zakresie dotyczącym: zapewnienia szkole właściwych warunków do realizacji zadań, właściwego dysponowania środkami finansowymi, odpowiedniej organizacji administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, wykonywania zadań kierownika zakładu pracy,
  10) przygotowywanie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, a po ich uchwaleniu sprawowanie stałego nadzoru,
  11) prowadzenie dokumentacji kadrowej dyrektorów gminnych przedszkoli, szkół, w tym prowadzenie ewidencji urlopów, przygotowywanie pełnomocnictwie do działania, angaży płacowych wraz weryfikacją kwot okresowych dodatków dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora,
  12) wspieranie dyrektorów szkół w realizacji przez nich obowiązków w sferze edukacji i wychowania oraz opieki i w zakresie powierzonych im innych zadań,
  13) zatwierdzanie i bieżący nadzór nad ustaleniami arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół prowadzonych przez gminę, w tym ustalanie czasu pracy przedszkoli, liczby stanowisk kierowniczych, klas sportowych, klas dwujęzycznych, różnych form wsparcia uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego,
  14) ustalanie projektów zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i za korzystanie z wyżywienia przez pracowników oraz przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia dla przedszkoli prowadzonych przez gminę minimum godzin dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych realizowanych dla dzieci nieodpłatnie,
  15) zawieranie umów lub upoważnianie dyrektorów szkół do zawierania umów z zakładami opieki zdrowotnej w sprawie warunków korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania,
  16) przyjmowanie od dyrektora przedszkoli, szkół kopii protokołu z ustaleń okresowych kontroli obiektów pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich, oraz podejmowanie wynikających z przepisów prawa decyzji o zawieszeniu zajęć szkolnych,
  17) przyjmowanie zawiadomień o wypadkach i protokołów powypadkowych, uczestnictwo w pracach zespołu powypadkowego, rozpatrywanie zastrzeżeń do ustaleń protokołu powypadkowego,
  18) występowanie do właściwych instytucji, funduszy w sprawie dofinansowania zajęć dodatkowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży oraz organizowanie lub koordynowanie takich zajęć,
  19) przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie opłat i zasad korzystanie z gminnych obiektów oświatowych, w tym urządzeń sportowy oraz wykonywanie czynności w zakresie udzielania zwolnień lub ulg w uiszczaniu opłat,
  20) przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Usług Wspólnych, prowadzenie akt i spraw osobowych dyrektora oraz nadzór merytoryczny nad MCUW,
  21) organizacja bezpłatnej nauki języka polskiego i dodatkowych zajęć dla uczniów powracających z zagranicy oraz prowadzenie spraw w zakresie edukacji obcokrajowców,
  22) przygotowywanie wymaganych prawem projektów uchwał, zarządzeń w sprawie zasad, kryteriów i terminów rekrutacji do przedszkoli, klas I szkół podstawowych i klas sportowych, klas dwujęzycznych oraz przeprowadzanie rekrutacji lub wyznaczanie osoby do jej przeprowadzenia w przypadku nowo utworzonych szkół,
  23) przygotowywanie projektów regulaminów wynagradzania nauczycieli, projektów uchwał w zakresie przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i tryb tego obniżenia,
  24) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad ustalania tygodniowego pensum godzin dla nauczycieli i specjalistów, dla których tygodniowe pensum godzin nie zostało ustalone ustawą,
  25) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli oraz prowadzenie spraw w zakresie przyznawania nauczycielom nagród organu prowadzącego i odznaczeń państwowych,
  26) prowadzenie i nadzorowanie spraw w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę,
  27) ustalenie wysokości środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyznawanie takiej pomocy,
  28) przeprowadzanie corocznej analizy wynagrodzeń nauczycieli pod kątem osiągnięcia średnich wynagrodzeń gwarantowanych, a określonych w ustawie Karta Nauczyciela, oraz ustalanie (wypłacanie) jednorazowych dodatków uzupełniających w przypadku nie osiągnięcia średnich wynagrodzeń gwarantowanych ustawą,
  29) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela oraz prowadzenie spraw w zakresie ochrony nauczyciela w przypadku naruszenia jego godności,
  30) prowadzenie spraw w zakresie nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w tym obsługa administracyjno-biurowa komisji egzaminacyjnej i pokrywanie wydatków związanych z jej działalnością,
  31) udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego,
  32) prowadzenie spraw w zakresie statusu nauczyciela w ramach kompetencjach organu prowadzącego, w tym w zakresie opiniowanie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na jego i bez jego zgody, nakładanie na nauczyciela obowiązku uzupełnienia tygodniowego pensum,
  33) prowadzenie spraw w zakresie realizacji przez gminę obowiązku bezpłatnego transportu uczniom szkół z uwagi na ich niepełnosprawność lub odległość zamieszkania do szkoły wraz z finansowaniem tej działalności,
  34) kontrolowanie w imieniu gminy realizacji obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy oraz prowadzenie egzekucji administracyjnej wobec rodziców w przypadku nie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego czy obowiązku nauki,
  35) nadzór nad realizacją prawa dziecka sześcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego,
  36) przygotowywanie projektów priorytetów lokalnej polityki oświatowej,
  37) weryfikowanie i przygotowywanie zbiorczych planów finansowych jednostek oświatowych gminy i podmiotów dotowanych,
  38) sprawowanie nadzoru nad przedszkolami, szkołami prowadzonymi przez gminę w zakresie spraw organizacyjno - administracyjnych (z uwzględnieniem odrębnych przepisów) oraz finansowych, w szczególności nad prawidłowością dysponowania środkami finansowymi i gospodarowania mieniem oraz przestrzeganiem przepisów dotyczących BHP i organizacji,
  39) analizowanie zgodności ze stanem faktycznych danych stanowiących podstawę do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i dotacji do wychowania przedszkolnego oraz podejmowanie stosownych działań w celu zmiany poziomu subwencji (dotacji) w przydatku błędnego naliczenia subwencji(dotacji) lub w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych,
  40) przygotowywanie wystąpień pokontrolnych do stosownych przedszkoli i szkół, w zakresie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania środków finansowych i dotacji,
  41) przygotowywanie wymaganych prawem uchwał i zarządzeń w celu organizacji konkursów ofert dla wyłonienia niepublicznych przedszkoli prowadzących działalność na zasadach właściwych dla przedszkoli publicznych,
  42) występowanie do dyrektorów szkół lub placówek z wnioskami w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie,
  43) realizacja zaleceń Kuratora Oświaty wynikających z czynności nadzoru pedagogicznego w przydatku braku działania przedszkoli i szkół oraz uzgadnianie z dyrektorem szkoły programu poprawy efektywności kształcenia na polecenie Kuratora Oświaty,
  44) prowadzenie spraw i obsługi rady oświatowej,
  45) współdziałanie z organami społecznymi w przedszkolu, szkole w zakresie funkcjonowania przedszkoli i szkół,
  46) przyjmowanie od OKE sprawozdań ze sprawdzianów po szkole podstawowej,
  47) opracowanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych,
  48) prowadzenie spraw w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym opracowywanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego,
  49) prowadzenie spraw w zakresie wyrażanie zgody na działania innowacyjne i eksperymentalne wymagające przyznania dodatkowych środków oraz dotyczących wprowadzania dzienników (dokumentacji) elektronicznych,
  50) prowadzenie spraw dla powierzania i cofania powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego,
  51) prowadzenie spraw w zakresie wyrażania zgody na obniżenie przez dyrektora tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej lub prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę,
  52) zapewnienie warunków działania szkoły (przedszkola), w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz kontrola w przedmiotowym zakresie,
  53) typowanie większych zadań remontowych i inwestycyjnych oraz współdziałanie merytorycznymi wydziałami w zakresie wyboru wykonawców i realizacji remontów, modernizacji, inwestycji na rzecz przedszkoli i szkół,
  54) koordynacja działań dyrektorów przedszkoli i szkół w zakresie doposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych placówek oraz bieżących remontów obiektów oświatowych, poszukiwanie środków pomocowych,
  55) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania dofinansowania pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w tym pozyskiwanie w drodze porozumienia środków z Funduszu Pracy,
  56) przygotowywanie projektów szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych w zakresie zadań własnych miasta,
  57) ustalanie i weryfikowanie rocznej kwoty dotacji do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych w tym na dzieci niepełnosprawne, po przekazaniu metryczki subwencyjnej,
  58) przygotowywanie wniosków dla comiesięcznego dotowania publicznych, niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż gmina (osoby fizyczne i prawne) na podstawie określonego trybu udzielania i rozliczania dotacji,
  59) rozliczanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych w zakresie zadań własnych miasta, w tym w zakresie sposobu jej wydatkowania,
  60) refundowanie innym gminom kosztów przekazanej dotacji do szkół, przedszkoli dotowanych przez te gminy, w związku z udziałem na zajęciach przedszkola, szkoły uczniów zamieszkałych w Nowym Targu,
  61) obciążanie innych gmin kosztami udzielonej dotacji przedszkolu, szkole w związku z uczestnictwem do tego przedszkola, szkoły uczniów zamieszkałych na terenie innej gminy,
  62) weryfikowanie stanu organizacyjnego przedszkoli i szkół w celu pozyskania dotacji na wychowanie przedszkolne oraz podział tej dotacji,
  63) wskazywanie rodzicom dzieci nieprzyjętych do publicznych przedszkoli miejsca, w którym mogą uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych na tożsamych warunkach jak w przedszkolach publicznych,
  64) rozliczanie wykorzystania państwowej dotacji na wychowanie przedszkolne w aspekcie wymogów prawa, w tym wskazywanie dzieci, którym nie zapewniono warunków do korzystania z przedszkola publicznego,
  65) kontrola zgodności informacji o stanie uczniów, w tym niepełnosprawnych przekazywanych dla udzielenia dotacji do publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół,
  66) prowadzenie spraw w zakresie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  67) prowadzenie wykazu dziennych opiekunów, w tym zatrudnionych przez gminę,
  68) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zasad dotowania niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych,
  69) comiesięczne przekazywanie i rozliczanie sposobu wykorzystania przekazanej dotacji do żłobków i klubów dziecięcych,
  70) opracowanie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, oraz dziennymi opiekunami oraz wykonywanie planowych i doraźnych czynności nadzorczo-kontrolnych,
  71) przygotowywanie spraw w zakresie zakładania i prowadzenia gminnych żłobków i klubów dziecięcych oraz prowadzenie całokształtu spraw w zakresie gminnych żłobków i klubów dziecięcych, w tym przeprowadzanie procedury naboru i powoływanie dyrektora gminnego żłobka, klubu dziecięcego oraz sporządzanie obowiązkowych sprawozdań rzeczowo finansowych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3,
  72) przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) oraz comiesięczne refundowanie rodzicom uczniów poniesionych wydatków - o charakterze edukacyjnych - w ramach stypendiów szkolnych (zasiłków szkolnych),
  73) opracowanie projektu regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  74) współdziałanie z dyrektorami szkół w sprawie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe i przyznawanie szkole środków na ten cel,
  75) współdziałanie z OPS dla realizacja w szkole przez gminę programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
  76) prowadzenie spraw w zakresie realizacji projektu "Wyprawka szkolna" wraz z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych,
  77) prowadzenie baz danych obejmujących zbiory danych w ramach Systemu Informacji Oświatowej właściwych dla organów gminy,
  78) kontrolowanie zgodności danych w bazach danych obejmujących zbiory danych przedszkoli, szkół prowadzonych przez gminę oraz prowadzonych przez jednostki dotowane przez gminę,
  79) przygotowywanie wniosków do stosownych organów o niekompletności, nieprawidłowościach lub wątpliwościach dotyczących zgodności danych ze stanem faktycznym podmiotu, który wprowadził te dane do bazy danych oświatowych,
  80) sporządzanie informacji i sprawozdań wymaganym przepisami prawa dla GUS i innych organów w zakresie oświaty,
  81) współdziałanie z organem stanowiącym gminy w sprawach szkolnictwa,
  82) współdziałanie z organami państwa i instytucjami działającymi na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, w tym z sądami, prokuraturą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, kuratorium oświaty, stowarzyszeniami w zakresie edukacji i wychowania, zdrowia, kultury, kultury fizycznej, ekologii,
  83) wspieranie szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych działających na terenie lub na rzecz gminy."
 29. w §21 ust. 9 (Urząd Stanu Cywilnego - Zakres działania) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "9. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Zakres działania:

  w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, przyjmowanie oświadczeń o:
  1) wstępowaniu w związek małżeński,
  2) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
  3) stwierdzenie legalizacji procesowej do wystąpienia do Sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
  4) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  5) wstępowaniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  6) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  7) uznaniu dziecka,
  8) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
  9) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  10) wskazywaniu kandydata na opiekuna prawnego
  11) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

  w zakresie rozwodu i separacji - prawne skutki w zakresie rejestracji małżeństw, urodzeń i zgonów;
  wykonywanie czynności należących do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz art. 951 Kodeksu Cywilnego;
  w zakresie spraw wojskowych, realizacja całokształtu zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w tym:

  1) przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,
  2) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
  3) orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowych, żołnierzy oraz osoby odbywające służbę zastępczą bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznawanie za jedynych żywicieli rodzin,
  4) prowadzenie poszukiwania osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
  5) prowadzenie komórki niejawnej,
  6) nadzór nad przestrzeganiem ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta,
  7) przygotowanie i przeprowadzenie natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych na wypadek wojny;

  w zakresie obrony cywilnej:
  1) tworzenie formacji samoobrony,
  2) wyznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej,
  3) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie tych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,
  4) utrzymanie w stałej gotowości sprzętu obrony cywilnej,
  5) wykonywanie innych zadań szefa obrony cywilnej miasta,
  6) organizowanie prac i obsługa kancelaryjno-biurowa Miejskiego Zespołu Reagowania;

  w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:
  1) realizacja całokształtu spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w tym:
      a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
      b) dokonywanie wpisów PESEL w sprawach niezastrzeżonych dla Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,
      c) sporządzanie spisów wyborców, wykazów do szkół, list przedpoborowychi poborowych,
      d) udzielanie informacji adresowych,
      e) wydawanie dokumentów tożsamości,
      f) prowadzenie archiwum dowodów osobistych;

  w zakresie spraw wynikających z Kodeksu Cywilnego:
  1) ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
  2) wywieszanie ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie zostało ustalone,
  3) przygotowanie wyboru ławników do sądów rejonowych i sądów okręgowych;

  w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie p. pożarowej w szczególności:
  a) rozeznanie potrzeb w zakresie utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej,
  b) wnioskowanie o zabezpieczenie budżetu miasta w środki finansowe na powyższe cele,
  c) realizacja zadań gminy określonych w ustawie o ochronie p. pożarowej;
  prowadzenie spraw wynikających dla gminy z ustawy prawo o zgromadzeniach- przyjmowaniu zawiadomień i wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia.
  prowadzenie spraw związanych z realizacją rządowego i lokalnego programu Karta Dużej Rodziny."
 30. w §21 ust. 11 (Referat ds. Drogownictwa i Transportu - Zakres działania) w zakresie drogownictwa pkt 8) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "8) opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych od strony ulic miejskich, zgodnie z ustawą o drogach publicznych w porozumieniu z Wydziałem Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami,".
 31. w §21 ust. 11 (Referat ds. Drogownictwa i Transportu - Zakres działania) w zakresie drogownictwa pkt 21) i 22) otrzymują nowe poniższe brzmienie:
  "21) współdziałanie z Referatem ds. Ewidencji Mienia Komunalnego w zakresie regulacji stanu prawnego dróg gminnych,
  22) współdziałanie z Wydziałem Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie planów rozwoju sieci drogowej,"
 32. w §21 ust. 11 (Referat ds. Drogownictwa i Transportu - Zakres działania) w zakresie drogownictwa pkt 27) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "27) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego we współdziałaniu z dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego we współdziałaniu z Wydziałem Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami,"
 33. w §21 ust. 13 (Biuro Audytu i Kontroli - Zakres działania) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "13 Stanowisko ds. Audytu i Kontroli - Zakres działania:
  Przeprowadzanie audytów wewnętrznych, czyli działalności niezależnej i obiektywnej, której celem jest wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradczych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniami wykonawczymi,
  w szczególności:
  1) przeprowadzanie czynności audytowych zapewniających i doradczych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznanymi standardami oraz metodyką przyjętą w Urzędzie,
  2) ocena kontroli zarządczej w ramach przeprowadzanych zadań audytowych,
  3) sporządzanie, w porozumieniu z Burmistrzem, na podstawie analizy ryzyka planu audytu na następny rok,
  4) dokumentowanie przebiegu oraz wyników audytu wewnętrznego,
  5) sporządzanie i przekazywanie Burmistrzowi sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu wewnętrznego,
  6) ustalenie zasad i procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego.
  7) przeprowadzanie kontroli w Urzędzie Miasta oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych,
  8) przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
  9) koordynowanie kontroli tematycznych i kompleksowych poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
  10) nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych."
 34. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego (Podział zadań w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu pomiędzy członkami jego kierownictwa) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 35. W załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (Wykaz Miejskich jednostek Organizacyjnych) w ust. 1 wykreśla się pkt 17) o poniższym brzmieniu:
  "17) Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu."
 36. Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) otrzymuje nowe brzmienie, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ustala się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Nowym Targu, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_0050z_082.pdf (321) KB
zarz_bur_2019_0050z_082_z01.pdf (207) KB
zarz_bur_2019_0050z_082_z02.pdf (46) KB
zarz_bur_2019_0050z_082_z03.pdf (496) KB
zarz_bur_2019_0050z_082_z03_z01.pdf (206) KB
zarz_bur_2019_0050z_082_z03_z02.pdf (76) KB
zarz_bur_2019_0050z_082_z03_z03.pdf (46) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 14-06-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1229

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE