RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 413

Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu zatoki autobusowej przy ul. Grel w Nowym Targu.


Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:

Długość zatoki – ok. 58,20m

Szerokość zatoki – 2,95m

Zamówienie obejmuje:

 1. projekt wykonawczy - 4 egz.
 2. kosztorys inwestorski - 2 egz.
 3. przedmiar robót - 2 egz.
 4. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
 5. Projekt organizacji ruchu na czas robót -2 egz.
 6. płytę CD z wersją elektroniczną prac projektowych (pliki w formacie pdf, dodatkowo kosztorys inwestorski i przedmiar robót w formacie xls) - 1 egz.
 7. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z prawem budowlanym - oryginał

Powyższe opracowania należy sporządzić w zakresie i formie wymaganymi ustawą Prawo zamówień publicznych, służącym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Założenia szczegółowe:

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu.
 2. Projektant wykona prace projektowe zgodnie z umową i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
 3. Wszystkie niezbędne materiały i dane potrzebne do wykonania prac projektowych zabezpiecza na własny koszt Projektant.
 4. Projektant uzyska na własny koszt wszelkie warunki i dane do projektowania: zgody, uzgodnienia, oświadczenia, postanowienia, decyzje, uzgodnienia branżowe i opinie.
 5. Rozwiązania projektowe i zakres opracowań, także w części kosztowej należy konsultować z Zamawiającym w trakcie prac projektowych.
 6. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.
 7. W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić ceny rynkowe z terenu przedmiotowej inwestycji.
 8. Projektant przyjmuje do wykonania wszelkie czynności wymagane do zrealizowania zamówienia, a podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją.
 9. Projektant ma prawo powierzyć częściowe wykonanie prac projektowych innej osobie, stosownie do zakresu branżowego. W takim przypadku odpowiada on wobec Zamawiającego za jej działanie i zaniechanie jak za własne.
 10. Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury, której podstawą wystawienia jest podpisany przez obydwie strony protokół zdawczo-odbiorczy prac projektowych.
 11. Czynności nadzoru autorskiego zgodne z treścią ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) na podstawie wezwania Zamawiającego. Czynności nadzoru autorskiego trwać będą przez cały okres realizacji robót.
 12. Projektant będzie odpowiedzialny za wady prac projektowych. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem niniejszego zaproszenia.
 13. Dokumentacja winna stanowić jednolitą całość i jasno precyzować poszczególne założenia projektowe, z uwagi na wykorzystanie jej jako materiału przetargowego.
 14. Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację.

Wymagania Zamawiającego:
termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – do 31 lipca 2019 roku.

Ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać: w Referacie ds Drogownictwa i Transportu Urzędu Miasta Nowy Targ, pokój nr 227, tel. 18 26 11 292, Marian Matejczyk, e-mail: marian_matejczyk@um.nowytarg.pl

Ofertę należy złożyć: do dnia 30.05.2019 r. na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "zatoka ul. Grel"

Pliki do pobrania

oferty_do_20000_8481.pdf (186) KB
oferty_do_20000_8481_z01.odt (12) KB

Wytworzył: Marian Matejczyk
Data wprowadzenia: 20-05-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 413

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE