RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 360

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia: pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlano-konstrukcyjnej nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym Targu"


1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności budowlano-konstrukcyjnej nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym Targu" w zakresie dla Wykonawcy obejmującym:

 1. wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową typu EPDM o grubości 16 [mm] na powierzchni ok. 1151,50 [m2]. Linie boiska: do piłki ręcznej w kolorze białym, do siatkówki w kolorze żółtym i do koszykówki w kolorze zielonym oraz logo Województwa Małopolskiego.
 2. wymianę istniejącego ogrodzenia boiska na ogrodzenie typu 2D Super o wzmocnionej konstrukcji paneli kratowych z piłkochwytem do 6 [m].
 3. wymiany urządzeń do gier zespołowych.

2. Rozliczenie robót z wykonawcą: rozliczenie ryczałtowe.
Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót "Wymiana nawierzchni boiska sportowego na os. Bór" wykonany przez Pana Zbigniewa Jarosa, os. Na Skarpie 7/7, 34-400 Nowy Targ, dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ.

3. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. do obowiązków inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r., poz. 12, 317, 352, 650),
 2. Inspektor ma obowiązek dokonać weryfikacji przedstawionej do zatwierdzenia dokumentacji projektowej przed jej ostatecznym zatwierdzeniem przez Zamawiającego,
 3. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do pobytu na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót, każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót winien być potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy,
 4. Inspektor zobowiązany jest do przybycia na budowę na wezwanie zamawiającego w razie zaistniałej potrzeby w terminie do 4 godz. od telefonicznego powiadomienia (godziny rozliczane będą w ramach standardowego czasu pracy 700-1500). Wymagane są minimum 2 pobyty w tygodniu na budowie.
 5. Inspektor zapewnieni we własnym zakresie transport w celu dotarcia na budowę,
 6. kontrolowania wykonawcy w zakresie zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy i w otoczeniu,
 7. kontrolowanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami,
 8. informowanie zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych i terminach ich wykonania,
 9. sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentacji powykonawczej (sprawdzenie ilości i wartości wykonanych robót oraz kompletności dokumentów odbiorowych),
 10. jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą, to inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego, który podejmuje decyzję co do zlecenia tych robót wykonawcy,
 11. w razie konieczności inspektor nadzoru zabezpieczy nadzór w podzakresie stanowiącym część inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania. Jednocześnie zobowiązuje się inspektora nadzoru do dostarczenia do siedziby zamawiającego dokumentów potwierdzających, że dana osoba posiada uprawnienia do nadzorowania robót oraz potwierdzenia wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Inspektor za działania i (lub) zaniechania osób, którymi się posługiwał odpowiada jak za własne,
 12. wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
 13. organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym na budowie dotyczącym między innymi postępu robót, w których biorą udział przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację robót stron, sporządzanie na bieżąco protokołu z narad i przekazywanie jego kopi zamawiającemu oraz pozostałym uczestnikom narad,
 14. monitorowania postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót. Powiadamiania zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy,
 15. dopuszczania materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z projektem lub równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez projektantów i zamawiającego na wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń),
 16. zatwierdzania receptur i technologii wykonania proponowanych przez wykonawcę robót,
 17. wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta i zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,
 18. informowania zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu inwestycji,
 19. żądania od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,
 20. zatwierdzania w uzgodnieniu z zamawiającym rysunków wykonawczych warsztatowych sporządzanych przez wykonawcę robót,
 21. kontrolowania wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych,
 22. przygotowania do ewentualnych odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów, wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót i uczestnictwo w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,
 23. poświadczenia terminu zakończenia robót,
 24. weryfikowania operatu kolaudacyjnego pod kątem jego kompletności i prawidłowości,
 25. rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez jakąkolwiek ze stron,
 26. wystawiania wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji inwestycji i wymaganych przez zamawiającego,
 27. udziału w rozwiązywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,
 28. udzielania w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,
 29. wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
 30. zaopiniowanie propozycji wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy na inną osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy,
 31. wspierania zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z wykonawca robót,
 32. określenia zakresu usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
 33. wnioskowania do zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego,
 34. uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,
 35. Inspektor nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.
 36. Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego,
 37. Inspektorowi nadzoru nie wolno wydawać wykonawcy poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych nie objętych umową, bez zgody zamawiającego,
 38. w dniu podpisania umowy zamawiający przekaże inspektorowi nadzoru Program Funkcjonalno-Użytkowy na podstawie protokołu przekazania potwierdzonego przez obie strony, który inspektor zobowiązany jest zwrócić po zakończeniu i rozliczeniu robót,
 39. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej,
 40. Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli nie zostały one wcześniej zaakceptowane przez zamawiającego,
 41. faktury za wykonanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego będą wystawione na Gminę Miasto Nowy Targ,
 42. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub rezygnacji z postępowania dotyczącego wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego bez podania przyczyn,
 43. ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1).

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 1. Obowiązującą formą zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
 2. Rozliczenie pomiędzy stronami za nadzorowane roboty będzie następować sukcesywnie po złożeniu w siedzibie zamawiającego rachunku wystawionego przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołów częściowych odbioru czynności nadzoru inwestorskiego w wysokości proporcjonalnej do wartości zrealizowanych robót. Maksymalna wysokość wszystkich wystawionych rachunków częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia ryczałtowego. Pozostała część kwoty zostanie wypłacona po końcowym, protokolarnym odbiorze i rozliczeniu robót na podstawie protokołu końcowego odbioru czynności nadzoru inwestorskiego

5. Termin realizacji zamówienia:

 • rozpoczęcie nadzorowania robót: od dnia podpisania umowy,
 • zakończenie nadzorowania robót: do dnia odbioru końcowego i rozliczenia inwestycji określonej w przedmiocie zamówienia,
 • zakończenie realizacji zamówienia: do czasu wygaśnięcia terminu gwarancji na wykonane roboty (planowany okres realizacji zadania: lipiec 2019 - wrzesień 2019 r.)

6. Szczegółowe informacje można uzyskać:

w Wydziale Funduszy Pomocowych i Inwestycji, Urzędu Miasta Nowy Targ, pokój nr 216, inż. Piotr Pudzisz, tel. 18 261 12 65, e-mail: piotr_pudzisz@um.nowytarg.pl

7. Ofertę należy przesłać e-mailem: do dnia 21.05.2019 r. na adres: sekretariat@um.nowytarg.pl

 

 

Pliki do pobrania

oferty_do_20000_8467.pdf (386) KB
oferty_do_20000_8467_z01.odt (19) KB

Wytworzył: Piotr Pudzisz
Data wprowadzenia: 13-05-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 410

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE