RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 84

ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.23.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie
wzoru zgłoszenia dziecka przez rodziców do klasy I publicznej szkoły podstawowej w obwodzie szkolnym, w którym zamieszkuje, wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej, wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.


Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. r. Prawo oświatowe (Tekst jedn. Dz. U z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ustalam wzór:
  1) zgłoszenia dziecka przez rodziców do klasy I publicznej szkoły podstawowej w obwodzie szkolnym, w którym zamieszkuje, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2) wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  3) wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
  4) wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowe jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio w ramach rekrutacji do innych oddziałów szkoły podstawowej, z wyjątkiem rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych.
 3. Wskazany w ust. 1 wzór zgłoszenia i wzory wniosków obowiązują odpowiednio w publicznych przedszkolach i publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.

§ 3

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 0050.Z.21.2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wzoru zgłoszenia dziecka przez rodziców do klasy I publicznej szkoły podstawowej w obwodzie szkolnym, w którym zamieszkuje oraz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Nowy Targ.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE