RSS facebook
Dziś mamy: sobotę
- 22 lutego 2020 roku

53 dzień roku, 8 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:37
Zachód słońca: 17:09

Imieniny obchodzą: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

Europejski Dzień Ofiar Przestępstw
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Iluminacja kładek pieszo-rowerowych”


Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje wykonanie projektów iluminacji:

1) dla kładki pieszo-rowerowej za Miejską Halą Lodową,
2) dla kładki pieszo-rowerowej w okolicach ul. Kowaniec.

Kładki przeznaczone do remontu w ramach III etapu Historyczno- kulturowo przyrodniczego szlaku wokół Tatr.
Instalacja iluminacji jest rozbudową istniejącej ulicznej instalacji oświetleniowej (rozbudowa instalacji zalicznikowej).

Prace projektowe obejmują dla każdego zakresu oddzielnie:

 

1)

projekt wykonawczy

- 4 egz.

2)

kosztorys inwestorski

- 2 egz.

3)

przedmiar robót

- 2 egz.

4)

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

- 2 egz.

5)

płytę CD z wersją elektroniczną prac projektowych (pliki w formacie pdf, dodatkowo kosztorys inwestorski i przedmiar robót w formacie xls)

- 1 egz.

 

Powyższe opracowania należy sporządzić w zakresie i formie wymaganymi ustawą Prawo zamówień publicznych, służącym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Założenia szczegółowe:

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu.
 2. Projektant wykona prace projektowe zgodnie z umową i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
 3. Wszystkie niezbędne materiały i dane potrzebne do wykonania prac projektowych zabezpiecza na własny koszt Projektant.
 4. Projektant uzyska na własny koszt wszelkie warunki i dane do projektowania: zgody (w tym zgoda Polskich Wód na wykonanie instalacji), uzgodnienia, oświadczenia, postanowienia, decyzje, uzgodnienia branżowe i opinie.
 5. Rozwiązania projektowe i zakres opracowań, także w części kosztowej należy konsultować z Zamawiającym w trakcie prac projektowych.
 6. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.
 7. W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić ceny rynkowe z terenu przedmiotowej inwestycji.
 8. Projektant przyjmuje do wykonania wszelkie czynności wymagane do zrealizowania zamówienia, a podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją.
 9. Projektant ma prawo powierzyć częściowe wykonanie prac projektowych innej osobie, stosownie do zakresu branżowego. W takim przypadku odpowiada on wobec Zamawiającego za jej działanie i zaniechanie jak za własne.
 10. Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury, której podstawą wystawienia jest podpisany przez obydwie strony protokół zdawczo-odbiorczy prac projektowych.
 11. Czynności nadzoru autorskiego zgodne z treścią ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) na podstawie wezwania Zamawiającego. Czynności nadzoru autorskiego trwać będą przez cały okres realizacji robót.
 12. Projektant będzie odpowiedzialny za wady prac projektowych. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem niniejszego zaproszenia.
 13. Dokumentacja winna stanowić jednolitą całość i jasno precyzować poszczególne założenia projektowe, z uwagi na wykorzystanie jej jako materiału przetargowego.
 14. Zamawiający ma zamiar przeznaczyć po ok 25 tys. zł netto na wykonanie iluminacji każdej z kładek.
 15. Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację sporządzoną na potrzeby wykonania remontu kładek.

Wymagania Zamawiającego:

 1. wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 30 dni od podpisania umowy
 2. ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać: w Wydziale Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ, pokój nr 214, tel. 18 26 11 277, inż. Jacek Budz, e-mail: jacek_budz@um.nowytarg.pl

Ofertę należy złożyć: do dnia 05.02.2019 r. na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Iluminacja kładek pieszo-rowerowych”

(*) Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny lub zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia.

Załączniki

 

Pliki do pobrania

oferty_do_20000_8300.pdf (1 274) KB
oferty_do_20000_8300_z01.pdf (43) KB
oferty_do_20000_8300_z02.pdf (1 731) KB
oferty_do_20000_8300_z03.pdf (1 603) KB

Wytworzył: Jacek Budz
Data wprowadzenia: 25-01-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 351

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE