RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 67

ZARZĄDZENIE NR 120.Z.2.2019 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 3 STYCZNIA 2019 r. w sprawie:
zmian do "Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu".


Na podstawie art.1042 § 2 oraz 1043 , w związku z art. 86 § 3 i art. 87 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W "Regulaminie pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu" stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0152-26/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 lipca 2009 r. (tekst jednolity, Zarządzenie nr 120.Z.32.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 sierpnia 2016 r., z późn. zm.) wprowadza się poniższe zmiany:

 1. 1. § 63 otrzymuje brzmienie:
  "§ 63 1. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
  2. Termin wypłaty uważa się za dotrzymany, jeżeli w terminach wskazanych w § 62 wynagrodzenie (zasiłek) znajdzie się na rachunku pracownika w banku i pracownik będzie mógł nim dysponować."
 2. 2. § 64 otrzymuje brzmienie:
  "§ 64 Jeżeli pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, wypłata wynagrodzenia (zasiłków) odbywa się w kasie urzędu, w terminach wskazanych w § 62, w godzinach od 900 do 1400."
 3. 3. Wykreśla się § 65.
 4. 4. § 73 otrzymuje brzmienie:
  "§ 73 1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie znajomości przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, dotyczących zagrożeń zawodowych oraz poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
  2. Instruktaż wstępny pracownika w zakresie przepisów bhp przeprowadzają:
      1) pracownik służby bhp - instruktaż ogólny,
      2) bezpośredni przełożony - instruktaż stanowiskowy.
  3. Szkolenie okresowe w zakresie bhp winien ukończyć pracownik w ciągu najpóźniej 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. Nie dotyczy to pracodawców i kierowników komórek organizacyjnych, którzy przedmiotowe szkolenie winni ukończyć w przeciągu 6 miesięcy, a także pracowników określonych w ust.4.
  4. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych nie jest wymagane z uwagi na fakt, iż rodzaj przeważającej działalności urzędu w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  5. W przypadku zmiany przeważającej grupy działalności urzędu w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej na kategorię wyższą niż trzecią, pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii.
  6. Ustala się częstotliwość i czas trwania okresowych szkoleń dla pozostałych pracowników urzędu:
      1) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niż co 3 lata, minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45 minut,
      2) dla pracodawców - nie rzadziej niż co 5 lat, minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45 minut,
      3) dla pracowników kierujących pracownikami - nie rzadziej niż co 5 lat, minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45 minut,
      4) dla pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy - nie rzadziej niż co 5 lat, minimum 32 godziny lekcyjne trwające 45 minut.
  7. Szkolenia okresowe w zakresie bhp prowadzą:
      1) dla pracowników na stanowiskach robotniczych i kierowniczych - pracownik służby bhp;
      2) dla pracodawców oraz pracowników służby bhp - jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  8. Przeszkolenie w zakresie bhp powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie.
  9. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp oraz podstawowych umiejętności.
  10. Czas szkolenia w zakresie bhp jest traktowany na równi z czasem pracy."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2019_120z_002.pdf (195) KB

Wytworzył: Agnieszka Młynarczyk
Data wprowadzenia: 09-01-2019
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 570

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE