RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 62

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 11 grudnia do 28 grudnia 2018r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje;

 1. W dniu 18.12.2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej drogi od Al. 1000-lecia do
  ul. Waksmundzkiej. Wykonawca: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie. ul. Szwedzka 5,55-040 Kobierzyce. Wartość prac budowlanych: 6 773 680,02 zł. - Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W dniu 06.12.2018 r. uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu, która stała się prawomocna 07.12.2018 r. w zakresie drogi gminnej.
 2. W dniu 19.12.2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi ulicy Grel na odc. od ul. Partyzantów do torów kolejowych. Wykonawca konsorcjum firm: Podhalańskie Drogi sp. z o.o. Nowy Targ oraz Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. z Nowego Targu. Koszt umowny inwestycji: 5 624 711,18 zł. Zadanie współfinansowane zostało w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -219. W dniu 15.12.2018 r. uzyskano o pozwolenie na użytkowanie obiektu.
 3. Dokonano odbioru robót budowlanych zadań inwestycyjnych pod nazwą;
  - Przebudowa oświetlenia drogowego na os. Bór - (droga dojazdowa do Przedszkola Miejskiego) - wartość robót: 25 472,57 zł.
  - Dobudowa oświetlenia drogowego w ul. Kowaniec Boczna, wartość robót: 8 915,88 zł.
  - Dobudowa oświetlenia drogowego na os. Oleksówki (nad prewentorium), wartość robót:
  11 033,85 zł.
  Wykonawcą robót była firma Bogusław Bryja, PE2B sp. z o.o. , Sromowce Niżne.
 4. Odebrano dokumentację projektową realizacji oświetlenia drogowego dla zadań inwestycyjnych;
  - Oświetlenie drogi dojazdowej od stacji paliw PKN Orlen na os. Niwa, wartość prac: 7 626,00 zł,
  - Oświetlenie drogi na os. Oleksówki za Długą Polaną - II etap od przepustu na potoku Kowaniec do końca, wartość prac: 8 118,00 zł.
  Wykonawcą dokumentacji jest firma Pana Józefa Cybulskiego, Tecel, Rabka Zdrój.
 5. Odebrano roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 4 na os. Bór w Nowym Targu. Wykonawca: ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski, Małkinia Górna, wartość robót: 159 963, 00 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.
 6. Został przekazany plac budowy dla zadań:
  - Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu. Wartość umowy: 87 449,00 zł.
  - Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Targu - Budżet Obywatelski 2018.
  Wartość umowy: 57 349,06 zł.
  Wykonawcą zadań jest: P.H.U.P. Perfect e-Line s. c. R. Kowalski, A. Świda, Klucze.
 7. Został przekazany plac budowy dla zadania Modernizacja Boiska do hokeja przy Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu. Wykonawca: Firma TEBEO-PROJEKT, Nowy Targ, kwota umowy 126 999,46 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

 1. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 30 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 2. W związku z podejmowanymi działaniami przez Wydział GKiOŚ, w dniu 19 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał wyrok nakazowy na osobę obwinioną za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska w zakresie spalania odpadów. Nałożono karę grzywny w kwocie 4 000 zł plus koszty sądowe w wysokości 520 zł.
 3. Trwają badania jakości powietrza przeprowadzane w ramach współpracy z Nowotarskim Alarmem Smogowym. Pyłomierz, którym dysponuje Wydział pozwala na pomiar zanieczyszczenia pyłami PM1, PM2,5 oraz PM10, dzięki czemu pracownicy podczas czynności w terenie mogą na bieżąco informować mieszkańców o stanie jakości powietrza.
 4. Kontynuowana jest akcja informacyjna dla mieszkańców o obowiązkowym terminie wymiany wysokoemisyjnych kotłów na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Podczas kontroli nieruchomości pracownicy Wydziału naklejają na urządzenia informację z obowiązkowym terminem wymiany kotła, wynikającym z zapisów tzw. Uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego. Ponadto mieszkańcy są informowani o możliwości uzyskania dofinansowania z programów pomocowych na wymianę kotłów centralnego ogrzewania.
 5. W ramach rozbudowy mini punków selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tworzywo sztuczne, szkło) Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ustawił 14 nowych stanowisk w następujących lokalizacjach:
  " Osiedle Polana Szaflarska,
  " ul. Al. Tysiąclecia 34 - przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  " ul. Generała Wł. Maczka 1,
  " ul. Generała Wł. Maczka 9,
  " ul. Generała Wł. Sikorskiego 15,
  " Osiedle Bór 1 - przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  " ul. Wojska Polskiego 12 - teren miejski obok drogi,
  " ul. Wojska Polskiego 20 - teren miejski obok drogi,
  " ul. Podtatrzańska 44,
  " ul. Podtatrzańska 47 E - przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  " ul. Podtatrzańska 64 - przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  " ul. Szaflarska 124 - przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  " ul. Szaflarska 146.
 6. W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców miasta w 2018r. odebrano 883,92 tony. Koszt odbioru i zagospodarowania powyższych odpadów wyniósł 477 316,80 zł.
 7. Zestawienie tabelaryczne w zakresie dopłat dla mieszkańców Nowego Targu do wymiany starych palenisk węglowych na nowoczesne kotły c.o.


  Bilans wydatków na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ od 2015 r do 2018 r. oraz z prognozą do 2023 r. (WYMIANY KOTŁÓW)

rok

ilość dofinansowanych

stan realizacji na dzień 20.12.2018 r.

rodzaj zainstalowanego medium grzewczego

kwota dofinansowania
/ w zł/

program i zasada dofinansowania

Czy w trakcie realizacji ?

Kwoty wypłaconych dotacji /w zł/

Kwota łącznej dotacji do 2020 r./w zł/

Kwota przewidzianej dotacji

2015

8

8

gaz

28462,76

Kwotowo z budżetu

ZAKOŃCZONY

---

---

---

SUMA

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 2017

34

34

gaz

1101750,00

WFOŚiGW (50 %) z budżetu (35%) w ramach PONE

ZAKOŃCZONY

---

---

---

6

6

pellet

ZAKOŃCZONY

---

---

---

130

130

ekogroszek

ZAKOŃCZONY

---

---

---

5

5

gaz

52800,00

Kwotowo z budżetu

ZAKOŃCZONY

---

---

---

SUMA

175

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2020

50

57

gaz

1 749 529,00 (do 2020 r.)

RPOWM 4.4.2 (I nabór)

TAK

744043,82

1749529,00

---

75

pellet

TAK

---

100

29

ekogroszek

759 710,93 (do 2020 r.)

RPOWM 4.4.3

TAK

240305,00

759710,93

---

10

10

Sieć MPEC

80000,00

Kwotowo z budżetu

ZAKOŃCZONY

---

---

---

SUMA

235

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2023

103

---

gaz

---

RPOWM 4.4.2 (II nabór)

OCENIANY

---

---

3874648,55

38

biomasa

48

Sieć MPEC

SUMA

189

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁĄCZNIE

607

279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Drogownictwo i Transport;

 1. Zakończono prace związane bieżącymi remontami ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie Miasta Gminy Nowy Targ. Wartość robót wyniosła wg zawartych umów: 2 129 335,95 zł. W ramach umowy wykonywano drobne prace zabezpieczające ale również remonty ulic na całej szerokości. Łączna powierzchnia wykonanych remontów cząstkowych nawierzchni jezdni asfaltobetonem - 7 933,61 m2,
  regeneracja nawierzchni jezdni emulsją asfaltową i grysami - 3 674,62 m2
 2. Wykonano dokumentację projektową remontu odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 200m w ciągu drogi bez nazwy na os. Nowe (wjazd od os. Niwa). Dokumentację opracowała firma Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty Janina Urban, z Ludźmierza. Koszt opracowania wyniósł 9 471,00 zł.

IV. Gospodarka przestrzenna;

Zakończyły się wyłożenia do publicznego wglądu :
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków),
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).
Uwagi do powyższych planów można jeszcze składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2019 r."

W dniu 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło się II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.
Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Waldemar Wojtaszek wręczył nowym członkom Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ akty powołania i życzył wszystkim udanej współpracy.
Przedmiotem II posiedzenia było m.in. omówienie "Raportu z monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017 - 2023".

V. Gospodarka nieruchomościami;

 1. W dniu 15 listopada 2018 roku podpisano umowę notarialną zamiany nieruchomości, w wyniku której Gmina Miasto Nowy Targ nabyła nieruchomość o powierzchni 1096 m2 w rejonie Ustronia przeznaczoną w całości pod realizację obwodnicy miasta.
 2. W ramach modernizacji obiektów miejskich:
  - wykonano wewnętrzną instalację ogrzewania wraz z przyłączem c.o. do sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Józefczaka dzierżawionej przez Nowotarską Telewizję Kablową, za kwotę 15 tys. zł.
  - wykonano nowy system grzewczy ( zakup pieca ekologicznego, montaż instalacji wewnętrznej, budowa nowego komina ) w obiekcie miejskiej strzelnicy sportowej za kwotę 25 tyś. zł.

VI. Oświata

 1. W dniu 7 grudnia br. przeprowadzono kolejny egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 2. Przy współpracy z Centrum Onkologii w Warszawie rozpoczęto działania w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania czerniaka. Projektem objęci będą uczniowie klas VII-VIII i klas gimnazjalnych.
 3. W dniu 15 grudnia br. zakończono przyjmowanie wniosków o refundację wydatków poniesionych w okresie od września do grudnia br. przez rodziców w ramach przyznanych im stypendiów szkolnych na rok szkolny 2018/2019 . Na ten cel wydatkowanych będzie we wskazanym okresie ponad 90.000,00 zł (191 stypendiów).
 4. W dniu 21 grudnia br. odbyło się spotkanie świąteczne z kadrą kierowniczą przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
 5. Rozpoczęto przygotowania do realizacji w 2019r. kolejnej edycji projektu jazdy na nartach pt. "Jeżdżę z Głową" Projekt o wartości ponad 107 000,00 zł współfinansowany będzie przez Województwo Małopolskie (ok.30%).
 6. W dniach 18-20 grudnia w szkołach miasta przeprowadzono próbny egzamin ośmioklasistów na zakończenie szkoły podstawowej.
 7. Zakończono w 2018r. refundację 30 nowotarskim pracodawcom ich wydatków w zakresie szkolenia młodocianych pracowników.
  Na ten cel wydatkowano w 2018r. kwotę 198 2000,00 zł., w całości zrefundowaną gminie przez Fundusz Pracy.

VII. Kultura, promocja i sport;

 1. W dniach od 3 do 21 grudnia 2018 r. realizowano cykl świątecznych warsztatów edukacyjnych pt. "Polskie Betlejem" w tym warsztaty: "Od Alzacji na Podhale. Historia ozdób choinkowych" oraz warsztat opowiadający tradycje bożonarodzeniowe poprzez teatr jakim są jasełka pt. "Betlejem polskie. Teatr o narodzeniu w dalekim Betlejem małego Jezusa".
 2. Dnia 14 grudnia 2018 r. z udziałem Burmistrza Miasta Grzegorza Watychy, Karola Skrzypca - Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz Ppłk. Pawła Wójcika - Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Targu miało miejsce uroczyste podsumowanie i zakończenie realizacji programu edukacyjno-naukowego "Zaginiony Legion Piłsudskiego. Kwatera wojenna z lat 1914-1923 w Nowym Targu", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. W dniach od 15 do 23 grudnia odbyły się Targi Bożonarodzeniowe, podczas których miasto gościło wielu handlowców i rękodzielników. W ramach Targów gościliśmy na płycie rynku Alpaki z Hodowli El SALVADO wraz z opiekunem. Te urocze zwierzęta budziły ogromny podziw i gromadziły rzesze nie tylko dzieci ale i dorosłych.
 4. W dniu 15 grudnia 2018 r. - miało miejsce uroczyste otwarcie Targów, podczas którego uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 ubrali choinkę w przepiękne ozdoby, które samodzielnie wykonali oraz przygotowali świąteczne przestawienie "Jasełka". Na mobilnym lodowisku na rynku można było również podziwiać pokaz jazdy figurowej w wykonaniu Podhalańskiego Klubu Figurowego Zwyrtany. A skoro zima, lodowisko i Nowy Targ, nie mogło zabraknąć również młodych hokeistów z MMKS Podhale, którzy dali popis swojej sprawności w zawodach Ice Cross. W tym dniu każdy mógł bezpłatnie skorzystać z lodowiska oraz przygotowanych atrakcji.
 5. W dniach 23-24 grudnia gościliśmy na płycie Rynku zagrodę św. Mikołaja wraz z prawdziwymi reniferami, każde dziecko mogło bezpłatnie zrobić i odebrać sobie zdjęcie.
 6. W dniach 10-11 grudnia 2018 r. - na sali sportowej przy SP 6 oraz SP 4 w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Dzieci (klasy 4-6) oraz Młodzieży Szkolnej (klasy 7-8 oraz 3 gimnazjum) w Piłce Ręcznej Dziewcząt oraz Chłopców. Największą liczbę drużyn zgłoszono do turnieju Młodzieży Szkolnej Dziewcząt i Chłopców. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich siedmiu nowotarskich podstawówek. Grano systemem "każdy z każdym" z podziałem na dwie grupy.Turniej dziewcząt w obydwu kategoriach wiekowych zdominowała Szkoła Podstawowa nr 3 zajmując pierwsze miejsce. Turnieje stały na bardzo wysokim poziomie, a rywalizacja toczyła się w duchu Fair Play. Zarówno zawodnicy jak i ich trenerzy, dali z siebie wszystko aby zawody dostarczyły wielu emocji. Najlepsze dwie drużyny z każdej kategorii wiekowej uzyskały awans na kolejny szczebel rozgrywek, czyli Igrzyska Powiatu Nowotarskiego. Wszystkie szkoły uczestniczące w turnieju otrzymały puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową.
 7. W dniu 22 grudnia 2018 r. - odbyła się tradycyjna Wigilia w Mieście, organizowana przez nowotarski Oddział Związku Podhalan, już dwunasty raz, przypadła w ostatnim dniu Targów Bożonarodzeniowych. Z powodu żałoby narodowej po śmierci polskich górników w czeskiej kopalni brakło jednak muzyki, tańca i śpiewu. Zamiast programu artystycznego była minuta ciszy dla uczczenia tych, którzy zginęli podczas wybuchu metanu w czeskiej kopalni Stonava. Harcerze ze szczepu Salamandra, jak zwykle, przynieśli na rynek Betlejemskie Światełko Pokoju, przez słowackich skautów. Oddali je w ręce Burmistrza Miasta.
 8. Narciarskie trasy biegowe.
  Po intensywnych opadach śniegu, 26 grudnia udało się przygotować trasę biegową w obrębie lotniska, która prowadzi po niedawno wybudowanej ścieżce rowerowej wzdłuż "Boru na Czerwonem" do Szaflar (3,5 km) i wraca z powrotem do Nowego Targu pod kładkę na Dunajcu obok restauracji Ranczo (łącznie 7km). W najbliższych dniach zostanie również przygotowana 5-cio kilometrowa narciarska trasa biegowa w "Borze Kombinackim".
  Od 21 grudnia czynna jest sztucznie naśnieżana, narciarska trasa biegowa na "KOLE" obok Hali Lodowej. Trasa otwarta jest w godzinach od 8 do 21, ma długość 400m, założone są dwa tory do stylu klasycznego i jest oświetlona dzięki czemu można biegać po zmroku. W godzinach funkcjonowania trasy można również korzystać z szatni znajdującej się bezpośrednio przy trasie biegowej w budynku lodowiska.
  Trasy przygotowuje Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu we współpracy z wydziałem Kultury Sportu i Promocji.
 9. Mobilne lodowisko na Rynku
  Od 9 grudnia br. na nowotarskim Rynku czynne jest sztuczne lodowisko, czynne od godziny 8:00 do 22.00. Bilet normalny jednorazowy kosztuje 8 zł, bilet ulgowy 6 zł. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia 18 roku życia oraz studentom do ukończenia 26 roku życia, emerytom, rencistom po okazaniu ważnej legitymacji. Nie trzeba nawet mieć własnych łyżew, by spróbować swoich sił na lodzie. Przy obiekcie działa wypożyczalnia łyżew. Lodowisko jest oświetlone, a korzystającym z niego towarzyszy oprawa muzyczna.
 10. Od 27 grudnia po przerwie technicznej związanej z przeglądem technicznym oraz czyszczeniem niecek i wymiany wody, czynna jest już miejska pływalnia.

VIII. Sprawy społeczne;

 1. Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert w zakresie pomocy społecznej obejmujące następujące zadania:
  - Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób, transport uczestników zajęć do ośrodka, w roku 2019.
  - Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2019.
  - Świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2019.
  - Udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2019.
  - Aktywizacja osób poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2019.
  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w zakładce organizacje pozarządowe.
 2. Uczniowie Szkół Podstawowych nr 1,2 i 6 przez dwa dni uczestniczyli w czterogodzinnych, wyjątkowo żywych, interaktywnych spotkaniach z moderatorami programu "Archipelag Skarbów". Warsztaty odbyły się w sali obrad Urzędu Miasta. Innowacyjna profilaktyka jest finansowana ze środków miejskiego programu przeciwdziałania uzależnieniom. "Archipelag Skarbów" uczy zdrowego i mądrego stylu życia.
 3. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych wzięli udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez rapera Arkadio. Spotkania pt. "Rób to co kochasz", składają się z konferencji na temat drogi do życia z pasją i talentami, połączone są z prezentacją video z wypowiedziami gwiazd i specjalistów na temat ich doświadczenia na tej drodze. Wystąpienie przeplatane było utworami Arkadio wykonanymi na żywo, które pogłębiły dany temat. Spotkanie swoim charakterem wpisało się w profilaktykę uzależnień, działając nie poprzez zakazy, a przez pozytywne przykłady, które są alternatywą dla życia w uzależnieniu.
 4. Zorganizowano międzyszkolne konkursy szopek i aniołów bożonarodzeniowych oraz kartek świątecznych. Efekty prac dzieci można podziwiać na wystawie w holu Urzędu Miasta.
 5. Na Sali obrad zorganizowano szkolenie obronne dla Stanowisk Kierowania, Zespołów Kierowania Obroną Cywilną oraz Zespołów Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowy Targ oraz Urzędów Gmin Nowy Targ, Jabłonka, Lipnica Wielka, Szaflary.
  Szkolenie obejmowało część teoretyczną dotyczącą problematyki obronnej, informacji niejawnych oraz zasad udzielania pomocy humanitarnej, jak również część praktyczną czyli tzw. "Trening decyzyjny".
 6. Do dnia 28 grudnia wydano 3686 dowodów osobistych w tym 613 dla mieszkańców innych gmin.
 7. W zakresie realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny do dnia 28 grudnia wydano łącznie 2964 karty.

IX. Zamówienia publiczne;

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do pot. Czarny Dunajec. Etap I - koryto otwarte". Termin składania ofert wyznaczono na 31 grudnia 2018r.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej GORCE". Termin składania ofert wyznaczono na 8 stycznia 2019r.
 3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Nowy Targ.
  Unieważniono postępowanie w I części zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 52 000,00 zł natomiast cena oferty najkorzystniejszej wynosi 56 277,42. Oferta z najniższą ceną została odrzucona ponieważ zawierała błąd w obliczeniu ceny.
  Jako najkorzystniejszą wybrano:
  - w II części zamówienia ofertę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. Radom z ceną 3 548,55 zł,
  - w III części zamówienia ofertę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. Radom z ceną 63 960,00 zł.
 4. W wyniku ogłoszonego przetarg nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kokoszków" zostały złożone następujące oferty:
  a) SAN BUD Zakład Robót Sanitarnych i Budowlanych Kaczor&Wszołek Sp. j. Nowy Targ - cena oferty 1 245 782,40 zł,
  b) Firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Sp. j. Szaflary - cena oferty 1 059 569,13 zł,
  c) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy Sp. j. Zaskale, Szaflary - cena oferty 1 174 051,25 zł,
  d) TBP Łukaszczyk Sp. J. Zaskale, Szaflary - cena oferty 1 092 477,92 zł.
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 5. W wyniku ogłoszonego przetarg nieograniczonego na budowę wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu oraz budowę tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu w ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych" została złożona następująca oferta:
  - w I części nie złożono żadnej oferty,
  - w II części ofertę złożył Stanisław Grzegorczyk Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna "Grzegorczyk" 34-400 Nowy Targ, cena oferty - 983 400,00zł.
 6. Podpisano umowę na wykonanie rozbudowy systemu monitoringu w Nowym Targu z P.H.U.P. Perfect e- Line s. c. R. Kowalski, A. Świda , Klucze na kwotę 144 798,06 zł.
 7. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na "opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa węzła przesiadkowego "PARK & RIDE" - ul. Kościuszki" w ramach projektu pn. "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary", jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: lider - Michał Piotrowski Piotrowski Budownictwo 34-400 Nowy Targ, partner - Bartłomiej Piotrowski Przedsiębiorstwo Budowlana-Usługowe Piotrowski 34-400 Nowy Targ z którą podpisano umowę na kwotę - 2 790 000,00 zł.
 8. Podpisano umowę na wykonania usługi związanej z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miasto Nowy Targ z Panią Celinę Pawluśkiewicz Schronisko dla bezdomnych zwierząt 34- 400 Nowy Targ na kwotę - 119 527,80 zł.

X. Pozostałe;

Ponadto, w niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, naradach i uroczystościach:

 • 11 grudnia zostałem zaproszony przez Szkołę Podstawową nr 5 do Ratusza na coroczny Konkurs wiedzy o Nowym Targu,
 • 13 grudnia uczestniczyłem w Mszy św. w intencji Ojczyzny i Ofiar Stanu Wojennego odprawionej w kościele św. Katarzyny w Nowym Targu,
 • 14 grudnia wziąłem udział w posiedzeniu Rady Euroregionu "Tatry", a w godzinach popołudniowych uczestniczyłem w Spotkaniu Opłatkowym Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a następnie udałem się na Międzynarodowy Turniej w Kręgle organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Polska, Region Nowy Targ,
 • 14 grudnia Zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w Ogólnopolskim Otwarciu Sezonu Zimowego 2018/2019 w Krynicy na Stacji Narciarskiej "Słotwiny",
 • 15 grudnia wziąłem udział w audycji Radia Alex, a w godzinach popołudniowych udałem się na zakończenie i wręczenie pucharów w Turnieju Piłki Halowej,
 • 15 grudnia w godzinach popołudniowych wraz z zastępcami i przedstawicielami Rady Miasta dokonałem uroczystego otwarcia Targów Bożonarodzeniowych na nowotarskim Rynku.
 • Tego samego dnia na zaproszenie Miejskiej Orkiestry Dętej uczestniczyłem w kolacji wigilijnej członków i przyjaciół Miejskiej Orkiestry,
 • 16 grudnia podziwiałem kunszt taneczny uczestników Turnieju Tańca Winter Tatry Cup, a także wziąłem udział w otwarciu szkoły językowej,
 • 17 grudnia Pani Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg wzięła udział w posiedzeniu Rady Seniorów, a ja na zaproszenie p. Wojewody i Marszałka udałem się z Wiceprzewodniczącym Rady i Skarbnikiem Miasta na spotkanie świąteczne, tzn. Małopolski Opłatek Samorządowy,
 • 20 grudnia wraz z moimi zastępcami i Wiceprzewodniczącym Rady Miasta p. Jacentym Rajskim uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym z pracownikami Urzędu Miasta,
 • 21 grudnia z-ca p. Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na zaproszenie księdza Rektora, a ja po spotkaniu świątecznym z dyrektorami szkół i przedszkoli udałem się w godzinach wieczornych na zakończenie sezonu motorowego Klubu AMK GORCE,
 • 22 grudnia uczestniczyłem w wieczerzy wigilijnej z podopiecznymi Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
 • 23 grudnia na nowotarskim Rynku wraz z zastępcami i przedstawicielami Rady Miasta, na czele z Przewodniczącym, wziąłem udział w Wigilii organizowanej jak co roku przez Związek Podhalan,
 • 24 grudnia uczestniczyłem w organizowanym od wielu lat przez Panią Czesławę Worwa wraz z Rodziną, obiedzie wigilijnym dla osób samotnych i ubogich, w ramach ogólnopolskiej akcji Opłatek Maltański.

Pliki do pobrania

sbmzd_20181211_20181228.pdf (851) KB

Wytworzył: Agnieszka Czopek
Data wprowadzenia: 28-12-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 380

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE