RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 65

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 6 listopada do 10 grudnia 2018r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje;

 1. Odbył się odbiór inwestycji pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+. Wykonawca robót budowlanych: Pan Roman Plewa, Firma Budowlano-Instalacyjna WRAAS, Nowy Targ, wartość robót: 106 239,88 zł brutto.
  Wykonawca wyposażenia klubu: Pan Jan Włodarczyk, Zakład Stolarsko - Meblarski Jan Włodarczyk, Klikuszowa, wartość robót: 45 387,00.
 2. Odbył się odbiór robót budowlanych dla inwestycji pn. Kanalizacja deszczowa - nowy cmentarz w Nowym Targu. Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy sp.j., Zaskale, wartość inwestycji: 57 213,45 zł.
 3. Odbył się odbiór końcowy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca: Podhalańskie Drogi sp. z o.o., ul. Składowa 12 c, 34-400 Nowy Targ. Koszt umowny inwestycji: 5 624 711,18 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
 4. Odbył się odbiór końcowy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi od Al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej. Trwa procedura odbiorowa. W dniu 6.12. br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie drogi gminnej. Dokonano zgłoszenia zakończenia robót w zakresie drogi krajowej do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlane w Krakowie. Wykonawca: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie. ul. Szwedzka 5,55-040 Kobierzyce. Wartość umowna prac budowlanych: 6 773 680,02 zł. - Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 5. Odbył się odbiór końcowy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu odcinek A-D. Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz, Nowy Targ. Wartość robót: 209 967,00 zł.
 6. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa
  ul. Zalewowej w Nowym Targu. Wykonawca: Firma GFS Grzegorz Szczurek, Nowy Sącz. Wartość umowy: 32 800,00 zł.
 7. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi Niwa - Grel złożony
  w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 uzyskał największą liczbę punktów w Województwie Małopolskim i został zatwierdzony do dofinansowania przez Wojewodę. Kwota dofinansowania wynosi: 3 000 000,00 zł.
 8. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

 1. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 40 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 2. W ramach prowadzonej współpracy, Nowotarski Alarm Smogowy użyczył Wydziałowi GKiOŚ mobilny pyłomierz umożliwiający wykonywanie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Nowy Targ. Urządzenie pozyskane w ramach kampanii edukacyjnej "Czas na czyste powietrze", pozwala na pomiar zanieczyszczenia pyłami PM1, PM2,5 oraz PM10 i będzie do dyspozycji przez sezon grzewczy.
 3. W ramach rewitalizacji kwatery wojennej z lat 1914-1923 na cmentarzu komunalnym, opracowana został dokumentacja projektowa nowej aranżacji tej kwatery. W aranżacji uwzględniono rysunek archiwalny kwatery oraz istniejący kamienny pomnik z lat 30-tych XX wieku, który w tym roku został odrestaurowany. Autorem aranżacji jest architekt Dorota Rozbicka z Pracowni Konserwacji Zabytków "ARKONA" Sp. z .o.o. w Krakowie. Projekt zakłada wykonanie na planie krzyża łacińskiego, 13 steli z nazwiskami poległych, którzy tu zostali pochowani. Na przecięciu się ramion krzyża ma stanąć charakterystyczny dla I wojny ażurowy, metalowy austriacki krzyż. Od strony alejki zostanie również wykonana tablica z nazwą kwatery.
  Dokumentacja została pozytywnie zaopiniowana przez Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Instytut Pamięci Narodowej. Koszt wykonania dokumentacji: 22 140 zł. Na ten cel otrzymaliśmy środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XX edycji konkursów recyklingowych "Zbiórka makulatury" i "Zbiórka puszek aluminiowych". W konkursie wzięło udział ok. 2892 dzieci i młodzieży, zebrano 1 324,00 kg puszek aluminiowych oraz 54 151,00 kg makulatury. Nagrody w postaci m.in., radiomagnetofonów CD, zestawów i zabawek edukacyjnych, perkusyjnych instrumentów muzycznych, oraz sprzętu sportowego wybrane zostały przez koordynatorów konkursu w szkołach i przedszkolach, zakupione natomiast przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ze środków z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za łączną kwotę 8 649,85 zł.
 5. W dniu 2 listopada br. złożyliśmy wniosek pt. "Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ" o dofinansowanie w ramach RPOWM na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji. W ramach przedmiotowego wniosku planowana jest wymiana 189 starych źródeł centralnego ogrzewania na nowe ekologiczne media grzewcze, w tym: kotły gazowe 103 szt., kotły biomasowe 38 szt. oraz przyłącz do sieci ciepłowniczej 48 szt. Całkowita wartość projektu to 3 934 789,40 zł z czego planowane dofinansowanie to 3 874 648,55 zł co stanowi 98,47% kosztów kwalifikowanych. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

III. Drogownictwo i Transport;

 1. W dniu 13.11.2018r. przekazano plac budowy dla zadania pn. "Remont odwodnienia wraz z przebudową istniejących zjazdów w ciągu drogi gminnej os. Marfiana Góra w km od 0+ 000 do 0+490 obustronnie w m. Nowy Targ". Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych "ASTEX" Sądelscy Spółka Jawna z siedzibą Zaskale.
 2. W ramach remontów bieżących wykonano remont nawierzchni i chodnika końcowego odcinka os. Bereki /do Lecznicy Weterynaryjnej/.Wykonawcą remontu była firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA z Szaflar.
 3. Od 4 grudnia prowadzona jest w mieście akcja przystrajania miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku dekoracja rozbudowana będzie o dekorację drzew na płycie Rynku oraz na słupach oświetleniowych ulic Kazimierza Wielkiego, św. Katarzyny i Kościelnej zamontowane będą ozdoby w kształcie aniołów. Dodatkowo ozdoby zostaną zamontowane na słupach na rondzie ks. Prof. Józefa Tischnera i Rotmistrza W. Pileckiego.

IV. Gospodarka przestrzenna;

 1.  Dzisiaj kończy się drugie wyłożenie do wglądu publicznego projektu planu miejscowego NOWY TARG 33 Zajezdnia. Uwagi będzie można składać do 27 grudnia. Przypomnę, że plan ten określa m.in. lokalizację włączenia projektowanej zachodniej obwodnicy centrum miasta do ul. Ludźmierskiej. Droga ta docelowo będzie łączyć drogę wojewódzką - ul. Ludźmierską z drogą krajową "Zakopianką".
 2. Dzisiaj kończy się też drugie wyłożenie do wglądu publicznego projektu planu miejscowego NOWY TARG 34 Spółdzielnie Mieszkaniowe. Uwagi będzie można składać do 27 grudnia.
 3. Trwa drugie wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany planu miejscowego NOWY TARG 25 Kowaniec - Kokoszków. Wyłożenie kończy się 21 grudnia, natomiast uwagi będzie można składać do 11 stycznia przyszłego roku. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się 19 grudnia o godz. 12 w Sali Obrad.
 4. Trwa również wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany planu miejscowego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska. Wyłożenie kończy się 21 grudnia, natomiast uwagi będzie można składać do 11 stycznia przyszłego roku. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się 19 grudnia o godz. 10 w Sali Obrad.
 5. Trwa rozpatrywanie uwag złożonych do wyłożonego do wglądu publicznego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. W terminie wpłynęły 63 uwagi. Kilka uwag wpłynęło też po terminie.
 6. 30 listopada został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych. Całkowita wartość projektu przekracza 16 mln. zł. Konkurs o dofinansowanie został ogłoszony przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Strefy Aktywności Gospodarczej - SPR.
 7. 14 grudnia br odbędzie się spotkanie Komitetu Rewitalizacji. Do komitetu zostali powołani nowi przedstawiciele Rady Miasta oraz przedstawiciel przedsiębiorców. Na spotkaniu, zgodnie z przyjętą zasadą monitorowania będzie przedstawiony raport z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji za ostatni roku oraz odbędzie się dyskusja nad realizacją niektórych, przyjętych w GPR zadań. Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ posiedzenia komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

VI. Kultura, promocja i sport;

 1. W dniach 7 i 9 listopada 2018 r. - na sali sportowej przy SP 4 w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Dzieci (klasy 4-6) oraz Młodzieży Szkolnej (klasy 7-8 oraz 3 gimnazjum) w Unihokeju Dziewcząt oraz Chłopców. Największą liczbę drużyn zgłoszono do turnieju Młodzieży Szkolnej Chłopców, wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich siedmiu nowotarskich podstawówek. Turniej chłopców w obydwu kategoriach wiekowych zdominowała Szkoła Podstawowa nr 11 zajmując pierwsze miejsce. W starszej kategorii chłopcy z SP1 wywalczyli miejsce drugie, trzecią lokatę zajęła SP4. W młodszej kategorii drugie miejsce zajęła SP 2, a trzecie SP6. W turnieju dziewcząt pierwsze miejsce w starszej kategorii zajęła SP1, drugie SP 2, trzecie SP 5. Młodszą kategorię wygrała SP 2, drugie miejsce zajęła SP 6, trzecie SP 4. Najlepsze dwie drużyny z starszej kategorii wiekowej i trzy drużyny z młodszej uzyskały awans na kolejny szczebel rozgrywek, czyli Igrzyska Powiatu Nowotarskiego. Wszystkie szkoły uczestniczące w turnieju otrzymały puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową.
 2. Dnia 08 listopada 2018 r. - z inicjatywy Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego, w Kwaterze Żołnierzy Legionów Polskich na nowotarskim Cmentarzu Komunalnym, odbyła się ceremonia z udziałem młodzieży nowotarskich szkół, przywrócenia społecznej pamięci nieznanych dotychczas z imienia i nazwiska żołnierzom spoczywających w tejże kwaterze. Uroczystości odbyły się w ramach Programu edukacyjno-naukowego "Zaginiony Legion Piłsudskiego. Kwatera wojenna z lat 1914-1923 w Nowym Targu", dofinasowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wpisały się w cykl miejskich i powiatowych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 3. W dniu 09 listopada 2018 r. - odbyło się otwarcie zorganizowanej prze Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Targu wystawy p.t. HALKI I PISTOLETY. KOBIETY W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI. Wystawę można oglądać do 31 grudnia w holu dolnym nowotarskiego MOK-u.
 4. Dnia 9 listopada 2018 r.- w Przedszkolu nr 2 odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości. W tym roku obchody 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miały szczególny charakter i znacznie szerszy zakres niż w poprzednich latach. Przedszkolaki, personel oraz rodzice aktywnie uczestniczyli w uroczystej akademii przygotowanej przez dzieci 5-6 letnie. W programie były piosenki, tańce, montaż słowno- muzyczny, wiersze przepełnione treściami związanymi z historią, tradycjami i pięknem naszej małej i wielkiej ojczyzny. Wiedzę o Polsce przedszkolaki zdobyły podczas zajęć edukacyjnych, słuchania legend, opowiadań, spacerów, wycieczek w ciekawe miejsca naszego miasta i regionu, spotkań z artystami i ludźmi ciekawych zawodów, a także poprzez albumy, fotografie, pocztówki o Polsce, Polakach, obrzędach, zwyczajach i strojach.
 5. 10 listopada 2018 r. - Władze Miasta Nowy Targ, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Targ i uczniowie nowotarskich szkół uczcili miejsca pamięci narodowej, składając wiązanki na grobach zasłużonych dla Nowego Targu oraz Regionu Podhala.
  Dalsza część uroczystości odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie miało miejsce wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ. Jak co roku, uroczystości święta narodowego są okazją do wręczenia honorowych wyróżnień za długoletnią służbę i szczególne osiągnięcia. Medale za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu otrzymali Janina Marcińczak - Maślanka, Dorota Kret, Jan Krzak i Tadeusz Japoł. Cztery pamiątkowe medale wręczono paniom: Marcie Łapczyńskiej, Elżbiecie Kolusz, Bernadecie Szumal i Beacie Korczak - Kuzak.
 6. W dniu 11 listopada 2018 r. - Uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęła Mszą Świętą, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. Stamtąd uczestnicy przemaszerowali za Miejską Orkiestrą Dęta i banderią konną przed nowotarski Ratusz. Pod tablicą upamiętniającą wojnę polsko-bolszewicką złożono wiązanki kwiatów, odczytano Apel Poległych oraz odśpiewano Hymn Państwowy i Rotę. Uroczystość uświetniły występy Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Marcina Musiaka.
  O godz. 18:00 - na Sali widowiskowej MOK , wypełnionej do ostatniego miejsca odbył się piękny Koncert "Nowotarżanie dla Niepodległej", który miał swoją premierę w Nowym Targu. Atmosfera była wspaniała i udzielała się wszystkim obecnym. Dało się odczuć radość artystów zaszczyconych możliwością występu w tak szczególnym dniu, ale też zachwyt nowotarskiej publiczności nad wyjątkowymi interpretacjami znanych polskich utworów, w wykonaniu niezwykłych talentów pochodzących z ich rodzinnego miasta. Był to koncert godny tej pięknej, okrągłej rocznicy. Na scenie pojawili się pochodzący z Nowego Targu lub związani z miastem artyści: Justyna Pustówka, Magdalena Panek, Jagoda Kret, Beata "Beti" Bełtowska, Magdalena Ćwiertnia, Andrzej Lichosyt i Wiktoria Węgrzyn- Lichosyt. Akompaniowała im Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective pod dyrekcją Mateusza Walacha, który odpowiedzialny jest też za nietuzinkowe aranżacje dobrze znanych utworów należących do kanonu polskiej muzyki.
  Podczas kulminacyjnych obchodów 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, jakie odbyły się na nowotarskim Rynku, swój udział zaznaczyło także Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego. Na płycie Rynku przygotowano okolicznościową ekspozycję zatytułowaną "Leżymy teraz niemi w wiernych objęciach ziemi oddanej naszej pieczy. Kwatera wojenna z lat 1914-1923 w Nowym Targu", którą licznie zwiedzali mieszkańcy miasta uczestniczący w uroczystościach. Ponadto, na niewielkim stoisku rozdawane były specjalnie opracowane i wydrukowane na tę okoliczność karty i plakaty prezentujące sylwetki postaci szczególnie zasłużonych dla odzyskania przez miasto niepodległości. Biogramy i zdjęcia lokalnych bohaterów dziś już niemal zapominanych trafiły w ręce dzieci, młodzieży i dorosłych. Drugim ważnym elementem utrwalenia pamięci było wyłożenie przez Muzeum "Księgi Pamiątkowej 100-lecia Odzyskania Niepodległości", towarzyszącej wystawie plenerowej. Swój wpis mógł złożyć każdy z obecnych na uroczystościach i ku naszemu miłemu zaskoczeniu, bardzo wielu mieszkańców taki wpis na kartach księgi złożyli. Już dziś stanowi ona pamiątkę wydarzeń i dla następnych pokoleń stanie się źródłem historycznym, oddającym atmosferę tych niezwykłych dni.
 7. 17 listopada 2018 r. - Przedstawiciele władz miasta Nowy Targ uczestniczyli w 15 Andrzejkowym Balu Charytatywnym organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Chatka" Koło w Nowym Targu wspólnie z Rycerzami Kolumba Rady im. Matko Bożej Ludźmierskiej. Impreza odbyła się w Restauracji "Skalny Dworek" w Nowym Targu. Bal, połączony był z aukcją prac, wykonanych przez podopiecznych "Chatki" oraz rzeczy ofiarowanych przez ludzi dobrej woli.
 8. W dniu 18 listopada 2018 r. - w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Wieczór Cecyliański organizowany przez Chór Echo Gorczańskie z Nowego Targu. Na scenie prezentowały się słynne Rabiańskie Chóry, a także muzycy z Nowego Targu i okolic. Wykonawcy, który uczestniczyli w wydarzeniu to: Chór "Watra" z Raby Wyżnej Chór "Kantylena" z Raby Wyżnej Chór " Św. Marcina" z Klikuszowej Oaza Młodzieżowa przy parafii N.S.P.J. w Nowym Targu Schola "Promyki" z parafii N.S.P.J. w Nowym Targu.
 9. 24 listopada 2018 r. - z okazji wspomnienia Świętej Katarzyny - Patronki Miasta Nowy Targ w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny odbyła się Msza Święta za Parafian i nasze Miasto.
 10. 27 listopada 2018 r. - w auli Państwowej Szkoły Muzycznej odbyła się promocja 22. Almanachu Nowotarskiego. W roku jubileuszowym, również ten periodyk w sposób szczególny skupił się na tematyce niepodległościowej, poświęcając jej cały odrębny dział "Ku Niepodległej" - jeden z dziesięciu, jakie stanowią zawartość tegorocznego wydawnictwa.
 11. 30 listopada 2018 r. - na pływalni w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Pływaniu Indywidualnym i Drużynowym. W zawodach wzięły udział wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Miasta Nowy Targ. Szkoły reprezentowało ponad 120 uczniów z klas II-VIII oraz 3 Gimnazjum. Dzieci startowały indywidualnie z podziałem na trzy grupy rocznikowe 2009 i młodsi, 2006-2008, 2003-2005, w czterech stylach klasycznym, grzbietowym, dowolnym i motylkowym. Rozegrano również zawody sztafetowe reprezentacji szkół 6x50m stylem dowolnym. Sztafetę dziewcząt wygrała Szkoła Podstawowa nr 11, drugie miejsce zajęła SP2, trzecie SP5, czwarte SP3. Wśród chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 11, drugą lokatę zajęła SP5, trzecią SP6, czwartą SP2, piątą SP3.
 12. Dnia 02 grudnia 2018 - odbyła się premiera filmu "Nowotarski Krajobraz z Janem Pawłem II". Emisja filmu odbyła się o godz.11:35 na antenie TVP3 Kraków. Film zrealizowano w ramach mikroprojektu "Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko- słowackiego Nowy Targ Kieżmark" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 13. W dniu 4 grudnia 2018 - Na hali sportowej "Gorce" odbył się miejski turniej szkół podstawowych "BAW SIĘ RAZEM Z NAMI". W turnieju wzięły udział Szkoły Podstawowe Nr 3, Nr 5, Nr 6 oraz 11 z terenu Miasta Nowy Targ. Szkoły reprezentowało ponad 120 uczniów z klas I, II, III. Dzieci z każdej kategorii wiekowej rywalizowały w 4 zabawach sprawnościowych. Po zakończonych zmaganiach odbył się mini turniej "zbijaka" po którym każde dziecko otrzymało słodki poczęstunek. Wyniki:
  Miejsce I - Szkoła Podstawowa Nr 3- 44 pkt.
  Miejsce II - Szkoła Podstawowa Nr 11- 36 pkt.
  Miejsce III - Szkoła Podstawowa Nr 5- 22 pkt.
  Miejsce IV - Szkoła Podstawowa Nr 6- 16 pkt.

VII. Sprawy społeczne;

 1. Ogłoszono otwarte konkursy ofert w zakresie pomocy społecznej obejmujące następujące zadania:
  1) Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób, transport uczestników zajęć do ośrodka, w roku 2019.
  2) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2019.
  3) Świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2019.
  4) Udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2019.
  5) Aktywizacja osób poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2019.
  6) Prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku 2019.
 2. Ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
 3. W Urzędzie Miasta odbyła się kolejna edycja spotkania pn. "Szkoła Trzeźwych Kierowców". Spotkanie było adresowane do kursantów prawa jazdy i miało na celu przeciwdziałanie przypadkom jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.
 4. W dniu 19 listopada odbyła się V Sesja Nowotarskiej Rady Seniorów II kadencji. Radni seniorzy omawiali projekt budżetu miasta na rok 2019 w aspekcie zabezpieczenia środków finansowych na działania skierowane na rzecz seniorów. Analizowali również projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta Nowy Targ.
 5. W dniu 30 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie Nowotarskiej Rady Seniorów w ramach realizacji projektu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak z Krakowa pt. "Aktywni seniorzy w akcji", finansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
 6. Urząd Miasta brał udział w ogólnopolskich ćwiczeniach wojskowych RENEGADE - SAREX 18. W mieście uruchomiono syreny alarmowe w ramach systemu wykrywania i alarmowania.
 7. W dniu 27 listopada odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowy Targ, którego tematyką było przygotowanie miasta do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych.

VIII. Zamówienia publiczne;

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kokoszków". Termin składania ofert wyznaczono na 11 grudnia 2018r.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Nowy Targ. Termin składania ofert wyznaczono na 12 grudnia 2018r.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu oraz budowę tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu w ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych". Termin składania ofert wyznaczono na 20 grudnia 2018r.
 4. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy systemu monitoringu w Nowym Targu. Umowa zostanie podpisana z P.H.U.P. Perfect e- Line s. c. R. Kowalski, A. Świda , 32-310 Klucze na kwotę 144 798,06 zł.
 5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na "Remont odwodnienia wraz z przebudową istniejących zjazdów w ciągu drogi gminnej os. Marfiana Góra w Nowym Targu w km od 0+ 000 do 0+490 obustronnie, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwem Inżynieryjno - Budowlanym i Sieci Sanitarnych "ASTEX" Sądelscy Spółka Jawna Zaskale, z którą podpisano umowę na kwotę 234 881,38 zł.
 6. Podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe" z Kelvin Sp. z o.o. Bielsko Biała z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 1 512 900,00 zł.
 7. Podpisano umowę na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020r. z Poczta Polska S. A. 00-940 Warszawa z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 173 708,25 zł.
 8. Unieważniono powtórnie ogłoszony przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasto Nowy Targ ponieważ oferta z ceną 7 998 237,65 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 5 700 000,00 zł.
 9. Po negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ zostanie podpisana umowa z liderem konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o. o. 34-451 Tylmanowa i FCC Polska Sp. z o. o. 41-800 Zabrze na kwotę 2 840 544,44 zł. i terminem realizacji usługi do 31 marca 2019r. lub do wyczerpania wartości umowy.
 10. W wyniku powtórnie ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa węzła przesiadkowego "PARK & RIDE" - ul. Kościuszki" w ramach projektu pn. "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary" została złożona jedna oferta konsorcjum firm: lider - Michał Piotrowski, Piotrowski Budownictwo 34-400 Nowy Targ, partner - Bartłomiej Piotrowski Przedsiębiorstwo Budowlana-Usługowe Piotrowski, 34-400 Nowy Targ. Cena oferty 2 790 000,00 zł. Trwa weryfikacja złożonej oferty.
 11. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji boiska do hokeja przy Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu - Budżet Obywatelski 2018, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez TEBEO - PROJEKT Firma Projektowo - Budowlana s.c. Marcin Kowalski, Tomasz Łach 34-400 Nowy Targ z którą podpisano umowę na kwotę 126 999,46 zł.
 12. Ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonania wymiany pokrycia dachów w dwóch tymczasowych pawilonach gastronomicznych na Rynku w Nowym Targu. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Pana Romana Plewę Firma Budowlano Instalacyjna "WRAAS", Nowy Targ, z którym podpisano umowę na kwotę 94 802,02 zł.
 13. Ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonania usługi związanej z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Panią Celinę Pawluśkiewicz Schronisko dla bezdomnych zwierząt, 34- 400 Nowy Targ z którą zostanie podpisana umowę na kwotę 119 527,80 zł.

IX. Pozostałe;

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:

 • 17 listopada wraz z Zastępcą p. Joanną Iskrzyńską - Steg uczestniczyliśmy w uroczystości 25 - lecia Restauracji Ruczaj,
 • 23 listopada wziąłem udział w konferencji pn. "Zdrowie w Ontogenezie" zorganizowanej przez Podhalańską Państwową Szkołę Zawodową w Nowym Targu, a następnie udałem się wraz z Wiceprzewodniczącym Rady p. Janem Łapsą do Podsarnia na uroczystości upamiętniające powrót Orawy w granice Państwa Polskiego, podczas których odbyło się spotkanie z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, p. Andrzejem Dudą,
 • 24 listopada wraz z przedstawicielami władz miasta uczestniczyłem w Mszy św. odpustowej ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki Miasta i Parafii,
 • 25 listopada wziąłem udział w Mszy św. z okazji Dnia Kolejarza, która została odprawiona w kościele pw. św. Jadwigi Królowej,
 • 26 listopada wraz z Panią Wiceburmistrz wzięliśmy udział w uroczystościach Święta Patrona Szkoły Podstawowej nr 5, w ramach którego dokonano nasadzenia dębu niepodległości w Parku Miejskim, a następnie udano się do Miejskiego Ośrodka Kultury na projekcję filmu o Konfederacji Tatrzańskiej, akręconego przy współudziale szkoły,
 • 29 listopada Wiceprzewodniczący Rady p. Jan Łapsa wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy i konferencji w ramach projektu "Goszcz dla Niepodległej",
 • 30 listopada uczestniczyłem w konferencji pn "Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej",
 • 1 grudnia wziąłem udział w uroczystym spotkaniu z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej, p. Frantiskiem Różycką, Konsulem Generalnym Republiki Słowackiej i Ambasadorem Słowacji,
 • 3 grudnia wraz z Wiceburmistrzem Waldemarem Wojtaszkiem udaliśmy się do Krakowa na obchody święta górników i gazowników, Barbórka 2018,
 • 5 grudnia wraz z panią sekretarz wzięliśmy udział w spotkaniu z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta,
 • 6 grudnia w ramach dorocznego Mikołajkowego spotkania z Bajką w Miejskim Ośrodku Kultury został wystawiony spektakl dla dzieci pt. "O komarze i Orkiestrze", w ramach którego można było nabyć paczki świąteczne, z których dochód zostanie przekazany na cele charytatywne,
 • 7 grudnia w Szkole Podstawowej nr 11 wziąłem udział w uroczystym wręczeniu prywatnych stypendiów naukowych,
 • 8 grudnia wziąłem udział w Mikołajkowym Turnieju Szachowym zorganizowanym w Miejskim Ośrodku Kultury,
 • 9 grudnia uczestniczyłem w zakończeniu Turnieju Eliminacyjnego Halowego Pucharu Polski o Puchar Prezesa PPPN.

Pliki do pobrania

sbmzd_20181106_20181210.pdf (919) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 10-12-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 468

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE