RSS facebook
Dziś mamy: piątek
- 28 lutego 2020 roku

59 dzień roku, 9 tydzień roku.
Wschód słońca: 6:26
Zachód słońca: 17:19

Imieniny obchodzą: Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor, Roman

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 45

ZARZĄDZENIE NR 120.Z.39.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie:
zmian do „Regulaminu pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu”.


Na podstawie art.1042 § 2 oraz 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

W „Regulaminie pracy Urzędu Miasta w Nowym Targu” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0152-26/09 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 lipca 2009 r. (tekst jednolity, Zarządzenie nr 120.Z.32.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 sierpnia 2016 r. z późn. zm.) wprowadza się poniższe zmiany:

 1. w § 3 wprowadza się tiret 4 o poniższym brzmieniu:

  „– osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu, którego niepełnosprawność została potwierdzona stosownym orzeczeniem.”
 1. w 16 ust.1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

  „1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.”
 1. w 17 ust.1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

  „1. Na żądanie sekretarza miasta pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym.”
 1. wprowadza się § 28’ o poniższym brzmieniu:
  „§28’
  1. Pracownik o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

   • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się pracownik,

   • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy.

  2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy o którym mowa w ust. 1 oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.”

 1. w § 30 wprowadza się ust. 6 o poniższym brzmieniu:
  „6. Osobie zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku od dnia zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.”
 1. w § 45 wykreśla się ust. 4 i 5 o poniższym brzmieniu:

  „4. Osoby zatrudnione na stanowiskach doradców i asystentów są zatrudnione w systemie czasu pracy właściwych dla osób, dla których zostali zatrudnieni na stanowisko doradcy albo asystenta.
  5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach decyzją burmistrza może być stosowany dowolny system czasu pracy przewidziany w Kodeksie pracy.”
 1. w § 45 wprowadza się ust. 4-6 o poniższym brzmieniu:

  „4. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

  5. Czas pracy pracownika zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

  6.Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.”
 1. w § 51 wprowadza się ust. 3 o poniższym brzmieniu:

  „3. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Zasady ustalania przerw w pracy reguluje kierownik komórki organizacyjnej w porozumieniu z pracownikiem.”
 1. w § 53 ust. 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

  „2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych oraz, bez ich zgody, do pracowników sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Pliki do pobrania

zarz_bur_2018_120z_039.pdf (225) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 07-11-2018
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 413

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE