RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 76

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 9 października do 5 listopada 2018r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje;

 1. W dniu 12.10.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Drukarstwa w Nowy Targu połączone z polsko-słowacką konferencją pt. Śladem zabytków techniki na Podhalu i Liptowie. - wydarzenie współfinansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
 2. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. Budowy drogi Niwa - Grel w Nowym Targu w km 0+000 do 1+296,03 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 3. W dniu 26.10.2018 odebrano dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Targu - Budżet Obywatelski 2018." Firma projektowa: BMS4U, Automatyka Budynkowa Radosław Wnuk. Koszt prac projektowych to 2 460,00 zł brutto.
 4. W dniu 19.10.2018 odebrano dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu." ." Firma projektowa: BMS4U, Automatyka Budynkowa Radosław Wnuk. Koszt prac projektowych to 2 460,00 zł brutto.
 5. Przekazano plac budowy pod realizację inwestycji pn. Kanalizacja deszczowa - nowy cmentarz w Nowym Targu. Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane i Sieci Sanitarnych ASTEX Sądelscy sp.j., Zaskale, wartość inwestycji: 57 213,45 zł.
 6. Zakończono zadanie inwestycyjne: "Budowa oświetlenia drogowego ul. Roberta Schumana i Bohaterów Tobruku Boczna w Nowym Targu". Zakres zadania obejmował wykonanie oświetlenia kablowego na długości ok. 480 m wraz z montażem 13 opraw oświetleniowych typu LED na słupach stalowych. Wykonawca: Firma PE2B, Bogusław Bryja - Sromowce Niżne. Koszt wykonana zadania: 88 451,72 zł.
 7. W dniu 19.10.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania inwestycyjnego Dobudowa i przebudowa oświetlenia drogowego na os. Bór (w okolicy budynku przedszkola miejskiego), ul. Kowaniec Boczna i os. Oleksówki (nad prewentorium) oraz przekazano plac budowy. Wykonawca: Firma PE2B, Bogusław Bryja - Sromowce Niżne. Umowny koszt wykonania zadania: 43 696,72 zł.
 8. Zakończono zadanie inwestycyjne pn. Remont sali szkoleniowej oraz dyżurki w remizie OSP w Nowym Targu. Wykonawca: Firma POWIK, Jan Skupień, Zaskale, wartość zadania: 43 050,00 zł. Na realizację przedmiotowej inwestycji uzyskano dofinansowanie w kwocie 17 500,00 zł w ramach konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2018.
 9. Zakończono inwestycję pn. "Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu". Wykonawca: Pan Jan Skupień, Firma Remontowo-Budowlana "POWIK", Suche. Koszt wykonanej inwestycji: 1 094 700 zł brutto (w tym pożyczka z WFOŚ) 400 000 zł.
 10. 25 października zakończono kolejny etap remontu alejek na Cmentarzu Komunalnym. Zakres prac obejmował wymianę oświetlenia oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Wykonawcą robót była firma Remontowo-Budowlana Pana Artura Kołacza z Nowego Targu. Wartość wykonanych prac to 209 967,58 zł. brutto

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

 1. Na starej części cmentarza komunalnego zakończono I etap prac przy rewitalizacji kwatery wojennej z lat 1914-1923. W ramach tego etapu:
  - odrestaurowano Pomnik poległym w Wojnie Światowej 1914-1923 Miasto Nowy Targ
  - usunięto wtórne nagrobki funkcjonariuszy MO i KBW
  - odrestaurowano i przeniesiono do kwatery nr 16 figurę Matki Boskiej
  - wyremontowano 206 m2 pobliskich alejek.
  Prace wykonał Jan Chodorowicz. Na ten cel otrzymaliśmy dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Małopolskiego w wysokości 98 720 zł.
 2. W czwartek 18 października br. o godz. 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców Miasta dotyczące rządowego programu "CZYSTE POWIETRZE".
  Program Priorytetowy "CZYSTE POWIETRZE" to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na: wymianę starego kotła grzewczego, docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki w ramach programu będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 3. Miło mi poinformować Państwa, o otrzymaniu pełnego dofinansowania dla projektu pn.: "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia" w zakresie dotacji na montaż mikroinstalacji OZE z RPOWM Poddziałanie 4.1.1.
  Pozytywny wynik w ramach tego naboru udało się osiągnąć dzięki dobrej współpracy z sąsiednią Gminą Nowy Targ, która jest liderem projektu oraz pozostałymi samorządami, z którymi razem złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego programu.
  Na terenie miasta Nowy Targ w latach 2019-2020 będzie instalowanych aż 590 instalacji OZE, na które dla naszych mieszkańców pozyskano dofinansowanie w wysokości 7 181 865,00 zł brutto. Planowane dofinansowanie dla mieszkańca wyniesie 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Obecnie trwają przygotowania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy dotacji z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 4. W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, skierowałem do pani Małgorzaty Mrugała słowa podziękowania. Mając na względzie dotychczasową owocną współpracę oraz zrealizowane przez nasze miasto liczne projekty współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, bardzo dziękuję Pani Małgorzacie Mrugała za tak mocne zaangażowanie w walkę z niską emisją na terenie Województwa Małopolskiego, w tym także Nowym Targu - Stolicy Podhala. Dzięki współpracy w przedmiotowym zakresie:
  " zrealizowaliśmy program "PONE", w którym mieszkańcy uzyskali dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych do wymiany starych niskosprawnych i nieekologicznych piecy i kotłów centralnego ogrzewania na nowe niskoemisyjne koły na gaz z sieci, pellet i ekogroszek. Na ten cel Gmina Miasto Nowy Targ uzyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1 101 750,00 zł, które stanowiły 50% dotacji. Gmina Miasto Nowy Targ z własnego budżetu dołożyła do realizacji przedmiotowych inwestycji 35% dotacji co stanowi łącznie 771 225,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 203 500,00 zł. W ramach programu dofinansowanych zostało 170 inwestycji;
  " przyznanie dotacji w wysokości 1 308 218,75 zł, tj. do 80% kosztów kwalifikowanych zadania wynoszących 2 600 000,00 zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: "Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe"
  Dziękuję także za docenienie podejmowanych przez nasz samorząd licznych działań w walce z zanieczyszczeniem powietrza przez przyznanie Gminie Miasto Nowy Targ nagród: #ekoLIDERZY2017 województwa małopolskiego w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się do oszczędności energii oraz nagrody #ekoLIDERZY 2018 województwa małopolskiego w kategorii #ekoGMINA miejska.
 5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zakończył letnie działania kontrolne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. W tym okresie skupiono się na kontroli zbiorników na nieczystości ciekłe oraz na podłączaniu nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, których właściciele nie wykonali dotychczas tego obowiązku.
 6. W związku z rozpoczęciem się sezonu grzecznego Wydział rozpoczął kontrole i akcję informacyjną dotyczącą prawidłowego ogrzewania nieruchomości. Jednym z działań podejmowanych podczas kontroli nieruchomości jest naklejanie na kotły naklejek informacyjnych z obowiązkowym terminem wymiany kotła, wynikającym z zapisów tzw. Uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego
 7. Nasze miasto realizuje z własnego budżetu program pomocowy dla mieszkańców miasta Nowy Targ celem podłączenia budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej. Obecnie podpisano 10 umów dotacji. Wartość dofinansowania wynosi do 8 tys. zł dla jednej inwestycji. Pierwsze cztery inwestycje zostały już zrealizowane, odebrane i wypłacone mieszkańcom. Ponadto w dniu 2 listopada br. złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego dla 189 mieszkańców zapisanych do nowego programu dofinansowania gdzie przewidziano w 2019 i 2020 r. wymiany starych kotłów celem podłączenia również do sieci ciepłowniczej miejskiej a także montażu kotłów na gaz z sieci, oraz pellet.

III. Drogownictwo i Transport;

 1. W ramach remontów bieżących zakończono i rozliczono zadanie pn. "Przebudowa drogi osiedlowej w m. Nowy Targ - ulica Osiedle Bór w Nowym Targu. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodnika na długości 126,5 m na kostkę betonową, odbudowano również odcinek kanalizacji deszczowej na długości 128 m. Wykonane prace poprawią bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu, szczególnie dzieci uczęszczające do przedszkola, ale również podniosą komfort innych użytkowników drogi. Wartość zadania wyniosła: 114 880,21 zł Wykonawcą remontu była firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA z Szaflar.
 2. W ramach poprawy systemu odwodnienia dróg zlecono czyszczenie rowów odwadniających miejskie drogi. Wykonawcą jest firma USŁUGI ZIEMNE REMONTOWO-BUDOWLANE Stanisław Handzel, os. Robów 7b, 34-400 Nowy Targ. Wartość umowna robót wynosi 30 000 zł.
 3. Wykonano i oznakowano nowe przejścia dla pieszych na ul. Krzywa (przy galerii Buy&fly) i na ul. Nadwodniej w rejonie skrzyżowania z ul. Jana Kazimierza. Ich wykonanie powinno unormować zasady przekraczania jezdni przez pieszych uczestników ruchu w tak newralgicznych miejscach a także poprawić ich bezpieczeństwo.
 4. W celu poprawy bezpieczeństwa przez wymuszenie ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się po drodze, wykonano i oznakowano dwa progi zwalniające na ul. Klikuszówka i ul. Wojska Polskiego.
 5. Zatwierdzono kolejnych 6 projektów organizacji ruchu oraz zlecono ich wprowadzenie w terenie (zakup znaków i umieszczenie). Przewidywany termin to listopad 2018 r.
  1) ul. Grel na odcinku od ul. Św. Anny do ul. Krakowskiej wraz ze skrzyżowaniami - uporządkowanie oznakowania poprzez wyłączenie pojazdów zaopatrzenia oraz służb komunalnych i MZK z ograniczenia wjazdu pojazdów ciężarowych w ul. Grel z obu stron;
  2) pl. Słowackiego na odcinku od ul. Krzywej do ul. Parkowej - wyznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych na końcu zatoki postojowej przed posesją nr 11;
  3) ul. Targowa na odcinku od ul. Waksmundzkiej do skrzyżowania z ul. Polną - wyznaczenie pierwszeństwa łamanego w stronę ul. Targowej;
  4) os. Bór rejon WKU - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się;
  5) ul. Rynek - przywrócenie przejścia dla pieszych wraz ze zmianą lokalizacji przystanku autobusowego na północnej pierzei Rynku oraz aktualizacją oznakowania Strefy Płatnego Parkowania w zakresie objęcia miejsc postojowych na północnej i południowej pierzei Rynku;
  6) ul. Generała Maczka - wprowadzenie strefy zamieszkania na odcinku wskazanym przez Zamawiającego.
 6. Podpisano umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich na zadanie obejmujące wykonanie aktywnej informacji wizualnej w postaci oświetlenia przejścia dla pieszych dwiema lampami asymetrycznymi wraz z czujnikiem obecności pieszego na ul. Ludźmierskiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kolejową, a torami kolejowymi. Szacunkowa wartość zadania wynosi 30 000,00 zł., z czego udział Miasta wynosi 15 000,00 zł czyli 50 %.
 7. W celu poprawy oświetlenia drogi na os. Gazdy, zamontowano dodatkową oprawę oświetleniową.

IV. Gospodarka przestrzenna;

 1. W dniu 31 października zakończyło się wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. Uwagi można składać do 21 listopada.
 2. Końcem października upłynął termin składania ankiet ewaluacyjnych do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wyniki badania ewaluacyjnego będą publikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz zostaną przekazane Radzie Miasta do wykorzystania w pracach nad kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku.

V. Gospodarka nieruchomościami;

 1. W dniu 19 października 2018 roku podpisano umowę notarialną sprzedaży działki ew. nr 9938/252 o pow. 6267 mkw. ( teren w granicach b/NZPS-u ) na rzecz firmy Centrum Usług Pralniczych Eko-Majka s.c. z Nowego Targu za cenę w wysokości 630 000 zł netto. Sprzedaż jest wynikiem przeprowadzonego w dniu 2 października 2018 roku przetargu licytacyjnego. Cena wywoławcza wynosiła 550 000 zł netto.
 2. W dniu 24 października 2018 roku podpisano porozumienie z Państwową Podhalańską Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu w sprawie współfinansowania rozbiórki obiektów budowlanych na terenie "starego szpitala" w Nowym Targu. Ogólny koszt rozbiórki wyniesie ponad 312 tyś. zł brutto. Gmina będzie partycypować w kosztach rozbiórki w wysokości 18 281,49 zł brutto. Termin zakończenia prac rozbiórkowych 21 grudnia 2018r.

VI. Kultura, promocja i sport;

 1. 18 października 2018 r. - wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych został zorganizowany Dzień Seniora. Podczas spotkania uczestnicy mogli m.in. wysłuchać wykładu na temat ubezpieczeń społecznych dla Seniora. Uroczystość uświetniły występy chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku i grupy młodzieżowej z Miejskiego Ośrodka Kultury.
 2. W dniu 18 października 2018 r. - W Restauracji Ruczaj odbyło się uroczyste, jubileuszowe - XX rozstrzygnięcie konkursu "Najpiękniejszy ogród" . Każdy zgłoszony ogród został nagrodzony bonem upominkowym. Laureatem tegorocznego konkursu zostali Państwo Bożena i Wojciech Groń.
 3. W dniu 24 października 2018 r. - zamontowano nową rampę w skateparku przy Al. Solidarności. Poprzednia uległa nieodwracalnym uszkodzeniom, w związku z czym musiała zostać zdemontowana. Nowa jest większa i nieco bardziej funkcjonalna - umożliwia zjazd w dwóch różnych kierunkach.
 4. Dnia 1 listopada 2018 r.- odbyła się XIX Nowotarska Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków. Jak co roku, zebrane środki przeznaczone będą na renowację zabytkowych nagrobków. Do hojności na rzecz ratowania i odnowy pereł cmentarnej architektury zachęcali: m.in. Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha z dziećmi, II zastępca Burmistrza Pani Joanna Iskrzyńska-Steg, radni, górale z Oddziału Związku Podhalan, ekipy ze szkół nowotarskich, harcerze, przedstawiciele organizatora Kwesty, czyli Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wolontariusze. Strażacy z OSP przez cały dzień "obstawiali" bramę od strony ul. Szpitalnej, a od ul. Norwida Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 5. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu zorganizowała projekt NIEPODLEGŁA W KAŻDYM WIEKU, na który składały się warsztaty oraz gra miejska. W projekcie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Targu oraz ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Targu. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z bohaterami związanymi z Nowym Targiem i Podhalem, którzy walczyli o niepodległość Polski. Następnie wzięli udział w tworzeniu pytań do gry miejskiej, która została rozegrana metodą questingu. Metoda ta polega na odkrywaniu dziedzictwa lokalnych miejsc poprzez przemierzanie nieoznakowanych szlaków.
  Warsztaty odbyły się w dniu 23 października w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu, natomiast tydzień później 30 października młodzież rozegrała grę NOWY TARG DROGA WOLNOŚCI na terenie miasta. W akcji wzięło udział około 35 uczniów oraz nauczyciele a także pracownicy Biblioteki Miejskiej.
 6. Wydarzenia w Muzeum Podhalańskim, w Nowym Targu
  Przez cały październik, w każdą środę w Muzeum Podhalańskim zorganizowano cykl spotkań pod hasłem "Seniorze, opowiedz nam Twoja nowotarską historie". Inicjatywa dedykowana jest seniorom z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. Spotkania służą wspólnej rozmowie, opowieściom i wspomnieniom. Również przez cały październik odbywały się warsztaty edukacyjne z cyklu "Lniany Październik" wśród, których znaleźć można kilka warsztatów związanych z kulturą i tradycją miasta Nowego Targu m.in. warsztat "Życie w góralskiej chacie", "Lniany Październik", czy warsztat "Na straganie w dzień targowy" a także warsztat patriotyczny "Moja mała ojczyzna", który realizowany jest w ramach projektu "Zaginiony legion Piłsudskiego.
 7. Od 1 do 16 października z okazji przypadającego miesiąca Pamięci św. Jana Pawła II, Muzeum Podhalańskie udostępniło dla wszystkich zainteresowanych izbę pamięci, organizowało warsztaty edukacyjne dla młodzieży oraz pokazy filmów dokumentalnych związanych z pobytem św. Jana Pawła II w Nowym Targu i na Podhalu.
 8. 8. Od 15 października 2018 r. w holu Auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu można było oglądać wystawę historyczną zatytułowaną "Skrzydła niepodległej. Nieznani i zapomniani podhalańscy lotnicy", przygotowaną przez Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego.
 9. 18 października 2018 r. w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego z udziałem Burmistrza Miasta Nowego Targu Grzegorza Watychy odbyła się wieczornica pamięci Emila Pyzowskiego - przywódcy pierwszej konspiracyjnej organizacji niepodległościowej w Nowym Targu. Podczas tego spotkania zaprezentowano Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadanego pośmiertnie Emilowi Pyzowskiemu przez Prezydenta RP, który został przekazany do zbiorów Muzeum Podhalańskiego.
 10. Dnia 22 października 2018 r. w Muzeum Podhalańskim im. Cz. Pajerskiego w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która rozstrzygnęła Konkurs Plastyczny I Fotograficzny pt. "Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie - miejsca pamięci narodowej w Nowym Targu i na Podhalu" zorganizowanego w ramach programu edukacyjno-naukowego "Zaginiony Legion Piłsudskiego. Kwatera wojenna z lat 1914 - 1923 w Nowym Targu" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas grudniowego podsumowania i zakończenia realizacji programu.

VII. Sprawy społeczne;

 1. W ramach obchodów XVIII Dnia Papieskiego, w kościele pw. św. Jana Pawła II w Nowym Targu odbył się Wieczór Uwielbienia z zespołem Matula. Nastrojowy koncert, do którego włączyła się również parafialna schola i dzieci ze świetlicy środowiskowej "Totus Tuus", odbył się w ramach 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, gromadząc wielu nowotarżan.
 2. W remizie nowotarskiej Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się podsumowanie realizacji dwóch projektów, których celem jest poprawa warunków funkcjonowania organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa. Obydwa projekty współfinansowane są ze środków Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miasto Nowy Targ. W tym roku druhowie wzbogacili się o 10 nowych mundurów bojowych wraz z dodatkowymi akcesoriami. Środki na ten cel pozyskano w ramach programu "Bezpieczna Małopolska 2018". Drugim źródłem dofinansowania był program "Małopolskie Remizy" unikatowy w skali kraju. W ramach tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace budowlane w remizach OSP.. W tym roku wyremontowana została sala tradycji mieszcząca mini muzeum strażackie oraz dyżurka.
 3. W związku z nadchodzącą zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu rozpoczął kampanię informacyjną w trosce o szczególną wrażliwość na los osób: bezdomnych, starszych, samotnych, chorych czy niepełnosprawnych. Osoby bezdomne przebywające na terenie Miasta Nowy Targ oraz osoby wymagające wsparcia mogą zgłaszać się do:
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu, który oferuje pomoc finansową jak również niefinansową tj: pomoc w uzyskaniu schronienia, pracę socjalną, poradnictwo, pomoc w formie bezpłatnych posiłków, pomoc w uzyskaniu odzieży, pomoc w formie usług opiekuńczych, pomoc w formie zakupu opału na zimę. Ponadto Polski Komitet Pomocy Społecznej świadczy pomoc w zakresie: wydawania odzieży, bielizny pościelowej, żywności, gorących posiłków. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu udziela również pomocy w formie schronienia osobom bezdomnym, których ostatnim meldunkiem stałym była Gmina Miasto Nowy Targ w: Schronisku - Dom Na Granicy, w Lipnicy Wielkiej - Winiarczykówce oraz Nowosądeckim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu. OPS zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych przebywających np. na klatkach schodowych, w piwnicach, pustostanach lub w innych miejscach niemieszkalnych. Zgłoszenia można kierować telefonicznie bezpośrednio do Ośrodka bądź na numer alarmowy 112.

VIII. Zamówienia publiczne;

 1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.". Umowa zostanie podpisana z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z Warszawy. Cena oferty wynosi 1 244 625,26 zł.
 2. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe" Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Kelvin Sp. z o.o. z Bielska Białej z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 1 512 900,00 zł wartością ryczałtową jednego nadzoru autorskiego wynoszącą 500,00 zł.
 3. W powtórnie ogłoszonym przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ ofertę złożyło Konsorcjum firm:
  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. Tylmanowa - lider konsorcjum, IB Odpady Sp. z o. o. Nowy Targ - partner Konsorcjum z ceną oferty - 7 998 237,65 zł.
 4. Ogłoszono powtórnie przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa węzła przesiadkowego "PARK & RIDE" - ul. Kościuszki" w ramach projektu pn. "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary" Termin składania ofert wyznaczono na 15 listopada 2018r.
 5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na "Remont odwodnienia wraz z przebudową istniejących zjazdów w ciągu drogi gminnej os. Marfiana Góra w Nowym Targu w km od 0+ 000 do 0+490 obustronnie. Termin składania ofert wyznaczono na 2 listopada 2018r. Wpłynęła jedna oferta.
 6. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020r., wybrano ofertę złożoną przez Pocztę Polską S. A. Warszawa, z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 173 708,25 zł i terminem płatności wynoszącym 14 dni kalendarzowych liczony od wystawienia prawidłowej faktury VAT.
 7. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji boiska do hokeja przy Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu - Budżet Obywatelski 2018. Termin składania ofert wyznaczono na 2 listopada 2018r. Wpłynęły dwie oferty.

IX. Pozostałe;

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:

 • 10 października pan Waldemar Wojtaszek wziął udział w wernisażu wystawy Rasta Frica, laureata konkursu Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora,
 • 11 października uczestniczyłem w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej na PPWSZ poświęconej dziedzictwu kulturowemu i duchowemu, a motywem wiodącym była zabytkowa świątynia w Harklowej,
 • Na ten sam dzień zwołałem konferencję prasową, podczas której przedstawiono wynik głosowania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim,
 • 12 października wziąłem udział z zastępcą w polsko - słowackiej konferencji pt. "Śladem zabytków techniki na Podhalu i Liptowie" inaugurującej uroczystość otwarcia Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu, a następnie z licznie zebranymi gośćmi dokonałem otwarcia stałej ekspozycji w nowo powstałym obiekcie Muzeum.
 • 12 października wziąłem również udział w X Podhalańskim Spotkaniu Służb BHP,
 • 15 października wziąłem udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz w związku z Jubileuszem 30-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 11, natomiast mój zastępca wziął udział w podpisaniu umowy między partnerami projektu pn. "III Etap Szlaku wokół Tatr" w siedzibie Ośrodka Współpracy Polsko - Słowackiej w Nowym Targu,
 • 16 października wziąłem udział w konferencji zorganizowanej na PPWSZ poświęconej Karolowi Wojtyle, w 40. rocznicę wyboru na papieża, a następnego dnia w Inauguracji Roku Akademickiego. Również 16 października w ramach obchodów Dnia Papieskiego złożyłem w towarzystwie Panów, Przewodniczącego Andrzeja rajskiego i Wiceprzewodniczącego Jacentego Rajskiego kwiaty pod obeliskiem św. Jana Pawła II na nowotarskim lotnisku,
 • 17 października uczestniczyłem w wieczernicy patriotycznej połączonej z w promocją ksiązki autorstwa Jerzego Roszkowskiego pt. "Zapomniane kresy",
 • 18 października w Urzędzie Miasta dokonałem otwarcia uroczystości Dnia Seniora, a później udałem się na uroczyste spotkanie Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju zorganizowanego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • W godzinach popołudniowych wziąłem udział w wieczornicy patriotycznej poświęconej osobie Emila Pyzowskiego, założyciela aktywnej podczas okupacji pierwszej konspiracyjnej grupy niepodległościowej w Nowym Targu,
 • 19 października wziąłem udział w uroczystym otwarciu sali komputerowej w szkole Podstawowej nr 3,
 • 20 października udałem się na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu, a następnie na zaproszenie Małopolskiego Centrum Edukacji uczestniczyłem w Inauguracji Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu, która odbyła się w Hotelu Casa,
 • 24 października p. Waldemar Wojtaszek wraz z delegacją z Nowego Targu, w tym przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku udał się na uroczyste otwarcie zrekonstruowanego fragmentu, wąskotorowej Považskej Kolejki Leśnej, w ramach wspólnego projektu pn. " Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów", będącego jednym z 15. projektów dotyczących utworzenia nowych transgranicznych produktów turystycznych,
 • W dniu 25 października w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu zorganizowano po raz 10-ty "Święto Chleba", w którym w imieniu Burmistrza Miasta uczestniczyła p. sekretarz Stanisława Szołtysek,
 • 26 października zastępca p. Waldemar Wojtaszek wraz z Dyrektorem i Księgową MZK oraz pracownikami Referatu Drogownictwa i Transportu wzięli udział w spotkaniu roboczym w Urzędzie Gminy Nowy Targ ws. porozumienia międzygminnego, na podstawie którego będzie opierała się dalsza współpraca w zakresie transportu publicznego,
 • 29 października udałem się do Łopusznej na uroczystość 125. rocznicy urodzin majora Jerzego Lgockiego,
 • 1 listopada wraz z p. Wiceburmistrz Joanną Skrzyńską - Steg oraz Radnymi wzięliśmy czynny udział w tegorocznej Kweście Nowotarskiej na rzecz odnowy zabytków nowotarskiego cmentarza,
 • 2 listopada zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w roboczym spotkaniu z prezesami MZWiK i MPEC dotyczącym planowanych na 2019 rok przedsięwzięć inwestycyjnych, szczególnie tych, które będą realizowane w obrębie pasa drogowego na wybranych odcinkach dróg i ulic w obrębie Miasta Nowy Targ.

Pliki do pobrania

sbmzd_20181009_20181105.pdf (892) KB

Wytworzył: Agnieszka Czopek
Data wprowadzenia: 05-11-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 396

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE