RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 9 kwietnia 2020 roku

100 dzień roku, 15 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:00
Zachód słońca: 18:22

Imieniny obchodzą: Dobrosława, Dymitr, Maja, Marceli, Matron

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 101

ZARZĄDZENIE Nr 0050.Z.138.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 15 października 2018r. w sprawie
udostępniania informacji publicznej i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ.


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), § 15 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68), art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Miasta Nowy Targ następuje w drodze:
    1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ oraz wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
    2) wstępu na posiedzenia organów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia
  2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  3. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

  1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd Miasta obowiązany do udostępnienia informacji ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  2. Wyznaczenie kosztów udostępnienia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej powinno być wyznaczone indywidualnie do każdego przypadku. Ustalenie opłaty następuje zgodnie z art. 264 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
  3. Urząd Miasta, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

§ 3.

W Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w § 1 ust 1, mogą być zamieszczane informacje dotyczące miejskich jednostek organizacyjnych, jednakże jednostki te zobowiązane są do prowadzenia własnych Biuletynów Informacji Publicznej.

§ 4.

Ustala się "Regulamin publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ" stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenie powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

§ 6.

Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Kierownikowi Wydziału Administracji i Kadr w zakresie ich kompetencji.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Uchwała Nr 19/V/2002 Zarządu Miasta w Nowym Targu z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie opłat związanych z udostępnianiem informacji publicznej, oraz Zarządzenie Nr 120.Z.21.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: wdrożenia regulaminu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2018_0050z_138.pdf (144) KB
zarz_bur_2018_0050z_138_z01.pdf (151) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 18-10-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 497

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE