RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 20 marca 2019 roku

79 dzień roku, 12 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:44
Zachód słońca: 17:51

Imieniny obchodzą: Aleksander, Aleksandra, Ambroży, Anatol, Bogusław, Cyriaka, Eufemia, Klaudia, Patrycjusz, Ruprecht, Wasyl, Wincenty

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60

ZARZĄDZENIE NR 0050.Z.106.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 3 SIERPNIA 2018 r. w sprawie:
zasad rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza Miasta Nowy Targ


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 oraz 39 ust.1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z poźn. zm.), art. 143 § 1, 1a, 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), art. 68 ust. 2 pkt. 1 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza Miasta Nowy Targ.

§ 2

 1. Upoważnienia i pełnomocnictwa wydawane w imieniu organu gminy oraz kierownika Urzędu Miasta podpisuje Burmistrz Miasta Nowy Targ.
 2. Na upoważnieniach udzielanych na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym kontrasygnatę składa Skarbnik Miasta Nowy Targ.

§ 3

 1. Projekt upoważnienia i pełnomocnictwa przygotowuje właściwy wydział, referat, stanowisko samodzielne lub miejska jednostka organizacyjna.
 2. Projekt upoważnienia lub pełnomocnictwa winien być zaparafowany przez naczelnika wydziału, kierownika referatu, pracownika zatrudnionego na stanowisku samodzielnym lub kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej, a następnie przekazany do podpisu Burmistrzowi Miasta.

§ 4

 1. Podpisane przez Burmistrza upoważnienia oraz pełnomocnictwa podlegają rejestracji.
 2. Upoważnienia lub pełnomocnictwa gromadzone są w teczkach aktowych oznaczonych zgodnie z JRWA symbolem 0052 lub 077.
 3. Rejestry upoważnień i pełnomocnictw, o których mowa w ust. 2, prowadzi Wydział Administracji i Kadr.
 4. Rejestry prowadzone są oddzielnie na każdy rok kalendarzowy.

§ 5

 1. Upoważnienia i pełnomocnictwa sporządza się co najmniej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla osoby upoważnionej, drugi do rejestru upoważnień i pełnomocnictw, trzeci do teczki rzeczowej sporządzającego (do akt sprawy, której dotyczy).
 2. W przypadku stałego upoważnienia sporządza się dodatkowy egzemplarz, który umieszczany jest w aktach osobowych upoważnionego pracownika.
 3. Jeżeli upoważnienie trzeba pozostawić w miejscu okazania, sporządza się kolejny egzemplarz.

§ 6

 1. Upoważnienie lub pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
  1) oznaczenie zgodne z aktualnym jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz kolejny numer z rejestru upoważnień i pełnomocnictw oraz datę;
  2) podstawę prawną jego wydania, za wyjątkiem pełnomocnictw i upoważnień, o których mowa w ust. 2;
  3) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, której upoważnienie lub pełnomocnictwo ma być udzielone;
  4) w przypadku pełnomocnictwa lub upoważnienia wydanego osobie nie będącej pracownikiem urzędu lub jednostki organizacyjnej gminy, należy także podać serię i numer dowodu tożsamości;
  5) treść upoważnienia lub pełnomocnictwa (zakres umocowania);
  6) okres obowiązywania;
  7) klauzulę o niemożności udzielania dalszych upoważnień lub pełnomocnictw;
  8) ewentualną klauzulę o utracie mocy dotychczasowego upoważnienia lub pełnomocnictwa (w przypadku zmiany treści upoważnienia lub pełnomocnictwa).
 2. Podanie podstawy prawnej nie jest wymagane w przypadku pełnomocnictw udzielanych radcom prawnym w związku z pełnieniem przez nich zastępstwa procesowego.

§ 7

 1. Upoważnienie lub pełnomocnictwo ustaje z powodu:
  1) cofnięcia przez osobę, która go udzieliła;
  2) wygaśnięcia wraz z upływem terminu, na jaki zostało udzielone;
  3) realizacji czynności określonych w treści dokumentu;
  4) ustania stosunku pracy osoby, której udzielono upoważnienie lub pełnomocnictwo.
 2. Każde upoważnienie upoważniający ma prawo cofnąć lub zmienić w każdym czasie, z zachowaniem formy pisemnej.

§ 8

Kierownicy komórek organizacyjnych i ich pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych monitorują aktualność udzielonych upoważnień i pełnomocnictw, a w przypadku zmiany przepisów prawa podejmują działania mające na celu cofnięcie lub zmianę udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

§ 9

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz ścisłego przestrzegania jego postanowień.

§ 10

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Administracji i Kadr.

§ 11

Traci moc Zarządzenie Nr 120.27.2012 z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zasad rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Pliki do pobrania

zarz_bur_2018_0050z_106.pdf (59) KB

Wytworzył: Agnieszka Młynarczyk
Data wprowadzenia: 06-08-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 306

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE