RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 83

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 26 czerwca do 23 lipca 2018r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje

 1. Przekazano plac budowy w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
  1) Budowa oświetlenia drogowego na ul. Roberta Schumana i os. Bohaterów Tobruku Boczna w Nowym Targu. Wykonawca: Firma PE2B Sp. z o.o., Bogusław Bryja, Sromowce Niżne. Koszt inwestycji: 88 451,00 zł.
  2) Remont sali szkoleniowej oraz dyżurki w remizie OSP w Nowym Targu. Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana POWIK Jan Skupień, Suche. Koszt inwestycji: 43 050,00 zł.
  3) Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu. Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana POWIK Jan Skupień, Suche. Koszt inwestycji: 1 094 700,00 zł.
 2. Przeprowadzono odbiory częściowe następujących inwestycji:
  1) Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu. Wykonawca: Podhalańskie Drogi sp. z o.o., ul. Składowa 12 c, 34-400 Nowy Targ. Koszt umowny inwestycji: 5 624 711,18 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
  2) Budowa drogi od Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu. Wykonawca: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie. ul. Szwedzka 5,55-040 Kobierzyce. Wartość umowna prac budowlanych: 6 773 680,02 zł. - Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  3) Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Hertza i utworzenie Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu. Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana PROFES, Rafał Konieczny, Rabka Zdrój. Koszt inwestycji: 2 959 304,00 zł. - Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.
 3. Dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego p.n. Remont i konserwacja zabytkowego obiektu techniki z przełomu XIX i XX wieku - wieży wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gut-Wierchowy Sp. z o.o., ul. Kościuszki 36 b, 34-520 Poronin. Wartość umowy: 1 014 639,36 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.
 4. Zawarto umowę na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu pn. Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. Wykonawca: Firma Premium Outdoor sp. zo.o., Lublin, koszt opracowania i dostawy materiałów promocyjnych według umowy: 35 670,00 zł.
 5. Dokonano rozeznania cenowego rynku dotyczącego opracowania i druku przewodnika dla projektu pn. Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020. Zamówienie w trakcie rozstrzygnięcia.
 6. W dniu 16.07.2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i przedstawicielami Zakładów Gazowniczych oraz Radnymi Miejskimi w sprawie realizacji sieci i współpracy przy odtworzeniu nawierzchni drogowych.

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

 1. W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych ze wszystkich rejonów Nowego Targu w pierwszym półroczu 2018r. odebrano od mieszkańców 321,14 Mg (marzec: 94,44 Mg, lipiec: 226,70 Mg). Koszt odbioru i zagospodarowania tych odpadów wyniósł 173 415,6 zł.
 2. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 17 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 3. W związku z pożarem na oczyszczalni ścieków w dniu 10 lipca b.r. zniszczeniu uległa całkowicie rozdzielnia energetyczna obsługująca dwie niezależne linie zasilające oczyszczalnię ścieków. Pożar uszkodził również kable na trasie w kierunku do transformatorów oraz w kierunkach zasilania oczyszczalni. Agregat prądotwórczy został dostarczony na oczyszczalnię i około godz. 16.30 przywrócono pracę oczyszczalni w zakresie podstawowych instalacji i ciągów technologicznych, umożliwiając proces oczyszczania ścieków. Ilość ścieków jakie trafiły do Dunajca szacujemy na około 4.500 m3. Obecnie oczyszczalnia funkcjonuje poprawnie w zakresie oczyszczania ścieków. Nie uruchomiono jeszcze w pełni ciągów osadowych. Spółka organizuje procesy zakupu i montażu urządzeń, które zagwarantują docelowe odtworzenie systemów zasilania, sterowania i zabezpieczeń oczyszczalni ścieków. Trwa również wyjaśnianie przyczyn pożaru i możliwości działań korygujących w przyszłości (zlecono ekspertyzę jednostce zewnętrznej).
 4. Zakupiono samochód marki Fiat Panda (s.2 Easy), który będzie wykorzystywany dla potrzeb kontroli prowadzonych przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Koszt zakupu: 35.301 zł brutto.

III. Rozwój i urbanistyka;

 1. W dniu 27.06.2016 została przyjęta przez Radę Miasta Nowy Targ uchwała nr XXV/214/2016 w sprawie: przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, przed sporządzeniem właściwego projektu uchwały i wdrożeniem ustawowej procedury została sporządzona koncepcja uchwały, którą poddano konsultacjom społecznym. W dniach od 8 stycznia 2018r. do 5 lutego 2018r. koncepcja ww. uchwały poddana była konsultacjom społecznym w związku z czym była dostępna do wglądu na stronie internetowej Miasta Nowy Targ oraz w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ.
  Obecnie ukończono pracę nad przygotowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - 5 lipca br. projekt ww. uchwały został przesłany do opiniowania i uzgodnień. Przewidywany termin wyłożenia do wglądu publicznego projektu uchwały : sierpień -wrzesień 2018r
 2. Od 12.07.2018 r. trwa wyłożenie do wglądu publicznego projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec - Kokoszków).
  Wyłożenie potrwa do dnia 03.08.2018 r., dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 03.08.2018 r. Pisemne uwagi do zmiany planu można składać do dnia 17.08.2018 r. na formularzach dostępnych na stronie internetowej oraz w tut. Urzędzie.
 3. 16 lipca upłynął termin zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Mieszkańcy miasta zgłosili łącznie 17 zadań na kwotę prawie 1,5 mln złotych. Obecnie trwa analiza, weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych zadań. Zgodnie z harmonogramem lista zadań, które spełniły wymagania formalne i merytoryczne z podziałem na okręgi konsultacyjne wraz z listą zadań odrzuconych zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie Budżetu Obywatelskiego najpóźniej do 3 września. Głosowanie na zgłoszone zadania odbędzie się od 11 września do 1 października. Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości do 12 października tego roku.

IV. Drogownictwo i Transport;

 1. W ramach bieżących remontów ulic, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ realizowane jest zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. "Remont drogi wewnętrznej i placu przy Przedszkolu nr 2 w Nowym Targu". Wykonawcą remontu jest firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA z Szaflar. Przewidywany termin zakończenia zadania to 31.07.2018r.
 2. Podpisano Umowę na wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego ulic miejskich w szczególności malowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych na niebieskim tle.
 3. Podpisano Umowę na wykonanie projektów organizacji ruchu:
  1) ul. Klikuszówka - wykonanie progu zwalniającego oraz aktualizacja oznakowania.
  2) ul. Wojska Polskiego - wykonanie progu zwalniającego, przeniesienie zakazu zatrzymywania się oraz aktualizacja oznakowania.
  3) ul. Skotnica Górna - wprowadzenie ograniczenia tonażu do 3,5 t na odcinku od ul. Norwida do ul. Ustronie oraz aktualizacja oznakowania.
  4) ul. Nadwodnia na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Jana Kazimierza - wykonanie nowych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Jana Kazimierza oraz aktualizacja oznakowania.
  5) ul. Krzywa na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do al. Tysiąclecia - wykonanie przejścia dla pieszych oraz aktualizacja oznakowania.

V. Kultura, promocja i sport;

 1. Dnia 1 lipca 2018 r. odbył się w Nowym Targu 71. Rajd Tatrzański, rywalizacja odbyła się w ramach 7 i 8 rundy Mistrzostw Polski, Pucharu Polski oraz Classic Trial. Baza rajdu zlokalizowana była na Długiej Polanie. Choć zawody odbywały się w głębokim lesie - nie brakowało kibiców, którzy mocno dopingowali zawodników i gromkimi brawami nagradzali najlepsze przejazdy. Odcinki obserwowane zlokalizowane zostały wzdłuż potoku w Dolinie Małego Kowańca i miejscami sprawiały one wiele trudności zawodnikom. Najlepsi okazali się Michał Łukaszczyk, Jan Gąsienica Daniel i Krzysztof Martyna, w grupie B zwyciężył Michał Pyzowski, który pokonał Rafała Luberdę i Sebastiana Cyrwusa a w grupie C Łukasz Konieczko, Hubert Galica i Tomasz Siaśkiewicz.
 2. Od pianistycznego koncertu Grzegorza Kolusza rozpoczął się letni cykl Muzycznych Niedziel w Altanie. Podobnie jak w zeszłym roku, w niemal każdą niedzielę parkowa altana stanie się miejscem kameralnych koncertów. Koncerty będą odbywać się zawsze o godzinie 17:00 i są bezpłatne.
 3. W dniach 4-7 lipca 2018 r. na Lotnisku w Nowym Targu odbyły się 8 Rajdowe Samolotowe Mistrzostwa Polski. W zawodach wzięło udział 11 załóg z 6 klubów sportowych na samolotach Cesna 152 i Diamond DA20. Zawody wygrała załoga w składzie Janusz Darocha i Zbgniew Chrząszcz- Częstowchowa, drugie miejsce Wieczorek Michał i Wieczorek Marcin- Kraków, trzecie miejsce Chrząszcz Michał i Chrząszcze Marcin- Wrocław.
 4. W dniu 6 lipca 2018 r. Przedstawiciele z Nowego Targu tj. Pani wiceburmistrz Joanną Iskrzyńską - Steg i Przewodniczący Rady Euroregionu "Tatry" Bogusław Waksmundzki brali udział w otwarciu 28. Festiwalu Europejskiego Rzemiosła Ludowego EL'RO w Kieżmarku
 5. W dniach 7-8 lipca 2018 r. odbył się X Nowotarski Piknik Lotniczy. Pasjonaci lotnictwa nie mogli narzekać na brak atrakcji - w Nowym Targu zaprezentował się bowiem cały przekrój rozmaitych maszyn lotniczych: od samolotów ultralekkich, akrobacyjnych przez zabytkowe i wojskowe, aż po śmigłowce, wiatrakowce i motoparalotnie.
 6. W dniach 7-8 lipca 2018 r. odbyła się piąta edycja Turnieju Tatry Football Cup 2018 pod patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ. Pierwsze miejsce FB Wojtas, drugie XXXIV drużyna z Krakowa, trzecie TS Patroni, czwarte Sparta Spytkowice. Najlepszy bramkarz: Mateusz Borzęcki (FB Wojtas), Król strzelców: Marcin Krywoborodenko (FB Wojtas), MVP: Adam Piskorz (XXXIV).
 7. W dniach 14 i 15 lipca 2018 r. odbyła się XXIII i XXIV Krajowa Wystawa Psów Rasowych na terenie stadionu sportowego obok Hali Lodowej w Nowym Targu.
  Podczas Wystawy można było obejrzeć jednych z najpiękniejszych przedstawicieli czworonogów. W programie były pokazy szkolenia psów oraz konkursy.
 8. Dnia 15 lipca 2018 r. na Rynku odbył się Małopolski Festiwal Smaku. Wydarzeniu promującemu twórców lokalnych specjałów, przyświecało w tym roku hasło "100% Made in Małopolska" - oznaczające powrót do korzeni, swojskich smaków kojarzonych z sielskim dzieciństwem na wsi, naturą, babcinymi obiadami.
 9. Od 22 -29 lipca 2018r. od godz.12.00-18.00 na Lotnisku w Nowym Targu odbywa się Piknik Jeździecki Wielka Nowotarska Gonitwa . W programie moc atrakcji w tym: wyścigi konne, skoki koni przez przeszkody, pokazy ułanów, jazdy w damskim siodle, zaprzęgi tradycyjne, bezpłatne przejażdżki dla dzieci na kucykach i hucułach konkursy z nagrodami i inne atrakcje oraz zaplecze gastronomiczne.

VI. Sprawy społeczne;

 1. W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na Dunajcu ogłoszono na terenie miasta pogotowie przeciwpowodziowe. Zarządzeniem powołałem również komisję, której zadaniem będzie oszacowanie strat w mieniu komunalnym. Z magazynu sprzętu OC przekazano ok. 800 worków, które po wypełnieniu piaskiem służyły do ochrony dobytku na ul. Nadmłynówka.
 2. Zakończyły się półkolonie profilaktyczne zorganizowane na terenie Szkół Podstawowych nr 2, 5, 11. Dzieci z Parafii pw. św. Jana Pawła II spędziły czas na kolonii letniej śladami Jana Pawła II na ziemi włoskiej. Program był dotowany przez miasto.
 3. Trwa program "Lato w mieście" adresowany do dzieci, które spędzają wakacje w miejscu zamieszkania. W ramach tej akcji kontynuowany jest m. in. program "Wakacje w siodle".

VII Oświata;

W wyniki przeprowadzonego postępowania konkursowego, Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2018r. powierzyłem Panu Pawłowi Zychowi stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu na okres 5 lat szkolnych.

VIII. Zamówienia publiczne;

 1. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego w Nowym Targu z przełomu XIX i XX wieku" w ramach projektu utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu zostały złożone następujące oferty:
  1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GUT-WIERCHOWY Sp. z o. o. - cena oferty 5 824 050,00 zł,
  2) Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana Nowy Targ - cena oferty 4 425 182,07 zł,
  3) Maciej Sikora Firma Budowlana Sikora Nowy Targ - cena oferty 3 647 787,43 zł,
  4) Jan Skupień Firma Remo-Budowlana "POWIK" Poronin - cena oferty 5 351 980,11zł,
  5) Stanisław Potoczak PHU "POTOCZAK" Skawa - cena oferty 4 207 209,43 zł.
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 2. Unieważniono drugi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 4 na os. Bór w Nowym Targu", ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 140 000,00 zł natomiast cena najtańszej oferty wynosi 159 963,00 zł.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę podwozia samochodowego wraz z montażem i uruchomieniem kontenera ze zgniotem typu KP7 na odpady komunalne.
  Wyznaczono termin składania ofert na 26 lipca 2018r.
 4. Podpisano umowę na wykonanie aranżacji ekspozycji wystawienniczej dla Muzeum Drukarstwa w budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Nowym Targu do zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w Nowym Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa" z MAGIT Sp. z o. o. z Wrocławia na kwotę 446 080,41 zł.
 5. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: " Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu" z Firmę Remontowo -Budowlana "POWIK" Jan Skupień Poronin na kwotę 1 094 700,00 zł.
 6. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia drogowego ul. Schumana i Bohaterów Tobruku Boczna w Nowym Targu" oraz podpisano umowę z PE2B Sp. z o. o. Sromowce Niżne na kwotę 88 451,72 zł.
 7. Ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich przy elementach kwatery wojennej z lat 1914-1923 na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu. Umowę podpisano z Janem Chodorowiczem Konserwacja Zabytków Nowy Targ na kwotę 98 720,00 zł.
 8. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grel Boczna w Nowym Targu" i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Kiernia Sp. z o.o Ciche z ceną wykonania zamówienia w wysokości 99 227,18 zł.

IX. Pozostałe;

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:

 • 27 czerwca wraz z moim Zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem wzięliśmy udział w posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • 28 czerwca Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
 • 30 czerwca wziąłem udział w uroczystym wręczeniu nagród podczas wernisażu wystawy pokonkursowej 38. Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego im. Jana Sunderlanda "Krajobraz górski". I Nagroda i Złoty Medal Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP trafiły w tym roku w ręce nowotarżanina, Marcina Kęska za zimową fotografię zatytułowaną "Wolność",
 • 3 lipca uczestniczyłem w posiedzeniu Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY,
 • 4 lipca dokonałem otwarcia 8. Rajdowych Samolotowych Mistrzostw Polski na nowotarskim lotnisku,
 • 6 lipca pani Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg na zaproszenie miasta partnerskiego Kieżmark udała się z delegacją na Międzynarodowy Festiwal Europejskiego Rzemiosła Ludowego ELRO,
 • 7 czerwca pan Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek wziął udział w otwarciu X Nowotarskiego Pikniku Lotniczego ,
 • 14 lipca pani Wiceburmistrz uczestniczyła w otwarciu Krajowej Wystawy Psów Rasowych,
 • 15 lipca pan Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek uczestniczył w otwarciu wydarzenia, jakim była XIV edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku, ja natomiast wręczyłem nagrody laureatom konkursu na najlepsze produkty prezentowane na Rynku,
 • 16 lipca pan Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami MZWiK i PSG w sprawie koordynacji prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej i rozwojem sieci gazowej na terenie Niwy,
 • 17 lipca pan Wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek wraz z Grzegorzem Ratterem Prezesem MPEC uczestniczyli w spotkaniu w WGOŚIGW w Krakowie w sprawie realizacji projektu magistrali geotermalnej,
 • 19 i 20 lipca pani Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg uczestniczyła w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich Absolwentom PPWSZ na kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne oraz Fizjoterapia i Kosmetologia,
 • 21 lipca uczestniczyłem w Święcie Policji związanym z obchodami 99 rocznicy powstania polskiej policji a 22 lipca dokonałem otwarcia Pikniku Jeździeckiego i wyścigów konnych na nowotarskim lotnisku.

Pliki do pobrania

sbmzd_20180626_20180723.pdf (127) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 23-07-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 386

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE