RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 24 czerwca 2018 roku

175 dzień roku, 25 tydzień roku.
Wschód słońca: 4:34
Zachód słońca: 20:49

Imieniny obchodzą: Dan, Danisz, Danuta, Emilia, Jan, Wilhelm

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 110

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na prace związane z kontrolą gospodarstw domowych, w których wymieniono stare nieefektywne kotły c.o. i/lub piece na nowe proekologiczne kotły c.o. 5 klasy z certyfikatem EkoProjekt (EcoDesign) na pellet i na gaz z sieci w celu sprawdzenia zgodności z realizowanym projektem pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ".

Informacja z dnia 21.06.2018 o unieważnieniu postępowania.


W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na prace związane z kontrolą gospodarstw domowych, w których wymieniono stare nieefektywne kotły c.o. i/lub piece na nowe proekologiczne kotły c.o. 5 klasy z certyfikatem EkoProjekt (EcoDesign) na pellet i na gaz z sieci w celu sprawdzenia zgodności z realizowanym projektem pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie kontroli gospodarstw domowych, w których wymieniono stare nieefektywne kotły na nowoczesne i proekologiczne kotły c.o. w celu sprawdzenia zgodności z realizowanym projektem pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres obowiązków kontrolera:

 1. Sprawowanie kontroli gospodarstw domowych, w celu sprawdzenia zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie realizowanego projektu oraz „Regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwa stałe na nowoczesne, proekologiczne kotły na pellet z certyfikatem EkoProjekt (EcoDesign) i gaz z sieci w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, ujętych do realizacji z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020” przyjętym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 0050.Z.11.2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 stycznia 2018 roku, a w szczególności:
  • wykonania obowiązku likwidacji starego kotła i jego bezpiecznego unieszkodliwienia,
  • użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
  • braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt w przypadku kotła na pellet) oraz braku dodatkowych innych źródeł grzewczych w budynku,
  • zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,
  • weryfikacji zgodności wykonania inwestycji stosownie do zawartej umowy dotacji z Gminą Miasto Nowy Targ, w tym terminów realizacji, rodzaju zainstalowanych urządzeń, wykonania obowiązku termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy),
  • weryfikacji zgodności wykonania inwestycji objętej dofinansowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi.
 2. Terminowe i właściwe realizowanie całości zadań związanych z systemem kontroli.
 3. Komunikowanie się z wyznaczonymi pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ w zakresie organizowania systemu kontroli.
 4. Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami rozliczającymi projekt.
 5. Realizacja systemu kontroli w terminie i zgodnie z harmonogramem projektu.
 6. Realizacja systemu kontroli w pełnej zgodności z przepisami prawa, w szczególności z regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz Instytucji Zarządzającej RPOWM.
 7. Raportowanie o wynikach przeprowadzonych kontroli, sporządzanie sprawozdań kwartalnych.
 8. Natychmiastowe informowanie Zamawiającego o przypadkach naruszeń w zakresie objętym kontrolą. Należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach na jednej nieruchomości będzie należało dokonywać kilkukrotnych kontroli, w tym także rekontroli, o czym będzie decydował Zamawiający.
 9. Współpraca merytoryczna z Zamawiającym oraz udzielanie informacji i wyjaśnień również po zakończeniu realizacji projektu i po zakończeniu okresu niniejszej umowy, na każdą zgłaszaną przez Zamawiającego potrzebę.
 10. Sporządzanie protokołu z kontroli zgodnie z przyjętym wzorem wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej i dołączenie jej do przedmiotowego protokołu w wersji papierowej wraz z opisem (adres, podpis kontrolera, data wykonania) oraz elektronicznej i przekazywania protokołu w wersji papierowej ze zdjęciami z kontroli najpóźniej do 3 dni od dnia odbycia czynności kontrolnych do siedziby Zamawiającego (pokój 205). Przekazywanie również wersji elektronicznej zdjęć na adres e-mail: mateusz_skupień@um.nowytarg.pl, (przykładowy opis pliku: „Krzywa1(1).jpg”, „Krzywa1(2).jpg”, itd.).
 11. Zainteresowany oferent wraz z ofertą winien złożyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do nadzorowania inwestycji budowlanych wynikających z ustawy Prawo budowlane tzw. „Inspektor Nadzoru”, stosownych do wykonywanych prac w ramach przedmiotu zamówienia wraz z kopią aktualnego zaświadczenia, że jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 12. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020 roku.
 13. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty i zlecenia jej do realizacji Wykonawcy będzie kierował się ceną.
 1. Termin złożenia przedmiotowej oferty: Termin złożenia oferty upływa w dniu 20.06.2018 roku o godzinie 15.00.
 1. Ilość kontroli do wykonania:
 • 75 szt. w zakresie modernizacji kotłowni na pellet,
 • 50 szt. w zakresie modernizacji kotłowni na gaz z sieci.
 1. Miejsce złożenia oferty:

Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta Nowy Targ w pok. 101, I piętro, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, do godziny 1500.

 1. Informacji w przedmiocie sprawy udziela Pan Mateusz Skupień – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ pod nr tel. 18 26 11 291.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 • formularz ofertowy,
 • wzór protokołu z kontroli.

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_7886.zip (172) KB

Wytworzył: Mateusz Skupień
Data wprowadzenia: 14-06-2018
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 73
Wyświetlane do: 20-06-2018

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE