RSS facebook
Dziś mamy: środę
- 20 marca 2019 roku

79 dzień roku, 12 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:44
Zachód słońca: 17:51

Imieniny obchodzą: Aleksander, Aleksandra, Ambroży, Anatol, Bogusław, Cyriaka, Eufemia, Klaudia, Patrycjusz, Ruprecht, Wasyl, Wincenty

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 50

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na prace związane z kontrolą gospodarstw domowych, w których wymieniono stare nieefektywne kotły c.o. i/lub piece na nowe proekologiczne kotły c.o. 5 klasy z certyfikatem EkoProjekt (EcoDesign) na pellet i na gaz z sieci w celu sprawdzenia zgodności z realizowanym projektem pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ".


W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro Burmistrz Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na prace związane z kontrolą gospodarstw domowych, w których wymieniono stare nieefektywne kotły c.o. i/lub piece na nowe proekologiczne kotły c.o. 5 klasy z certyfikatem EkoProjekt (EcoDesign) na pellet i na gaz z sieci w celu sprawdzenia zgodności z realizowanym projektem pn.: „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie kontroli gospodarstw domowych, w których wymieniono stare nieefektywne kotły na nowoczesne i proekologiczne kotły c.o. w celu sprawdzenia zgodności z realizowanym projektem pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakres obowiązków kontrolera:

 1. Sprawowanie kontroli gospodarstw domowych, w celu sprawdzenia zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie realizowanego projektu oraz „Regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwa stałe na nowoczesne, proekologiczne kotły na pellet z certyfikatem EkoProjekt (EcoDesign) i gaz z sieci w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, ujętych do realizacji z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020” przyjętym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 0050.Z.11.2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16 stycznia 2018 roku, a w szczególności:
  • wykonania obowiązku likwidacji starego kotła i jego bezpiecznego unieszkodliwienia,
  • użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
  • braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt w przypadku kotła na pellet) oraz braku dodatkowych innych źródeł grzewczych w budynku,
  • zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,
  • weryfikacji zgodności wykonania inwestycji stosownie do zawartej umowy dotacji z Gminą Miasto Nowy Targ, w tym terminów realizacji, rodzaju zainstalowanych urządzeń, wykonania obowiązku termomodernizacji budynku (jeśli dotyczy),
  • weryfikacji zgodności wykonania inwestycji objętej dofinansowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi.
 2. Terminowe i właściwe realizowanie całości zadań związanych z systemem kontroli.
 3. Komunikowanie się z wyznaczonymi pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ w zakresie organizowania systemu kontroli.
 4. Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami rozliczającymi projekt.
 5. Realizacja systemu kontroli w terminie i zgodnie z harmonogramem projektu.
 6. Realizacja systemu kontroli w pełnej zgodności z przepisami prawa, w szczególności z regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz Instytucji Zarządzającej RPOWM.
 7. Raportowanie o wynikach przeprowadzonych kontroli, sporządzanie sprawozdań kwartalnych.
 8. Natychmiastowe informowanie Zamawiającego o przypadkach naruszeń w zakresie objętym kontrolą. Należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach na jednej nieruchomości będzie należało dokonywać kilkukrotnych kontroli, w tym także rekontroli, o czym będzie decydował Zamawiający.
 9. Współpraca merytoryczna z Zamawiającym oraz udzielanie informacji i wyjaśnień również po zakończeniu realizacji projektu i po zakończeniu okresu niniejszej umowy, na każdą zgłaszaną przez Zamawiającego potrzebę.
 10. Sporządzanie protokołu z kontroli zgodnie z przyjętym wzorem wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej i dołączenie jej do przedmiotowego protokołu w wersji papierowej wraz z opisem (adres, podpis kontrolera, data wykonania) oraz elektronicznej i przekazywania protokołu w wersji papierowej ze zdjęciami z kontroli najpóźniej do 3 dni od dnia odbycia czynności kontrolnych do siedziby Zamawiającego (pokój 205). Przekazywanie również wersji elektronicznej zdjęć na adres e-mail: mateusz_skupień@um.nowytarg.pl, (przykładowy opis pliku: „Krzywa1(1).jpg”, „Krzywa1(2).jpg”, itd.).
 11. Zainteresowany oferent wraz z ofertą winien złożyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do nadzorowania inwestycji budowlanych wynikających z ustawy Prawo budowlane tzw. „Inspektor Nadzoru”, stosownych do wykonywanych prac w ramach przedmiotu zamówienia wraz z kopią aktualnego zaświadczenia, że jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 12. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020 roku.
 13. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty i zlecenia jej do realizacji Wykonawcy będzie kierował się ceną.
 1. Termin złożenia przedmiotowej oferty: Termin złożenia oferty upływa w dniu 20.06.2018 roku o godzinie 15.00.
 1. Ilość kontroli do wykonania:
 • 75 szt. w zakresie modernizacji kotłowni na pellet,
 • 50 szt. w zakresie modernizacji kotłowni na gaz z sieci.
 1. Miejsce złożenia oferty:

Wypełnioną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta Nowy Targ w pok. 101, I piętro, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, do godziny 1500.

 1. Informacji w przedmiocie sprawy udziela Pan Mateusz Skupień – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ pod nr tel. 18 26 11 291.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub ograniczenia zakresu zamówienia bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 • formularz ofertowy,
 • wzór protokołu z kontroli.

Pliki do pobrania

oferty_do_30000_7886.zip (172) KB

Wytworzył: Mateusz Skupień
Data wprowadzenia: 14-06-2018
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 220
Wyświetlane do: 20-06-2018

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE