RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 61

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 24 kwietnia do 28 maja 2018r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje

 1. W dniu 21.05.2018 r. odbył się Piknik Rowerowy w którym uczestniczyło 140 dzieci ze wszystkich nowotarskich szkół podstawowych. W spotkaniu brali udział również zaproszeni goście ze Słowacji. Wydarzenie było częścią realizowanego projektu pn. "Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark" współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
 2. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu. Wykonawca: Firma Projektowo-Budowlana TEBEO - PROJEKT Marcin Kowalski i Tomasz Łach z Nowego Targu, wartość zlecenia: 5 719,00 zł.
 3. Odebrano dokumentację projektową dla zadania pn. Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 4 na os. Bór w Nowym Targu. Wykonawca: Firma ARCHING Agnieszka Rusnak z Nowego Targu, wartość prac: 6 027,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.
 4. Przeprowadzono odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. Nowotarska Strefa Relaksu. Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz z Nowego Targu, wartość robót: 238 950,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
 5. Przeprowadzono odbiory częściowe następujących inwestycji:
  " Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu. Wykonawca: Podhalańskie Drogi sp. z o.o. z Nowego Targu. Koszt umowny inwestycji: 5 624 711,18 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
  " Budowa drogi od al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu. Wykonawca: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Wartość umowna prac budowlanych: 6 773 680,02 zł. - Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

 1. 1. W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi oraz prowadzonych przez Miasto działań proekologicznych w dniach od 23 do 25 kwietnia br. w Biurze Obsługi Mieszkańca wydano mieszkańcom nieodpłatnie 500 szt. sadzonek jodły, świerka, buka i klonu.
 2. Również w tych dniach odbyła się kolejna edycja akcji "Sprzątamy Swoje Miasto". Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, a także dzieci z Przedszkola nr 4, sprzątali ogólnodostępne tereny miasta. Łącznie zebrano 74 worki odpadów zmieszanych.
 3. W ramach realizowanych programów dofinansowań do wymian starych kotłów centralnego ogrzewania na nowe niskoemisyjne media grzewcze ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego do chwili obecnej podpisaliśmy 31 umów z mieszkańcami na dofinansowane przedmiotowych inwestycji. W takcie przygotowania są także umowy na dofinansowanie w ramach miejskiego programu do wymiany starych kotłów na przyłącz budynków do sieci ciepłowniczej MPEC.
 4. W dniu 24.05.2018 r. w ramach akcji "Green Week" Ekodoradca wziął udział w zajęciach w Szkole Podstawowej Nr 3 dotyczących ochrony powietrza. Uczniowie zapoznali się tematem zanieczyszczeń powietrza, negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz konieczności ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.
 5. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 25 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 6. W dniu 14 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał wyrok nakazowy nakładając karę grzywny w wysokości 5.000 zł plus koszty sądowe na osobę obwinioną za spalanie niedozwolonych substancji w postaci odpadów drewnopodobnych.
 7. Ponadto w związku z prowadzoną działalnością kontrolną i stwierdzonymi przez pracowników Wydziału przypadkami spalania odpadów trwają postępowania odwoławcze przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu w sprawach o wykroczenie. W ostatnim czasie pracownicy Wydziału dwukrotnie stawili się na rozprawy w charakterze świadków w związku z odwołaniami od wyroków nakazowych.
 8. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim - Miejskie Koło Nr 28 w Nowym Targu oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu w dniu 25 maja przeprowadzili kontrole cieków wodnych na terenie miasta Nowy Targ. Dokonano przeglądu zarówno niewielkich potoków w północnej części miasta jak i potoku Biały oraz Czarny Dunajec. Akcja miała na celu sprawdzenie jakości wód, stanu zarybienia oraz wykrycie ewentualnych zrzutów nieczystości ciekłych.

III. Rozwój i urbanistyka;

 1. Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji "Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2018 - 2023 z perspektywą do roku 2030".
 2. Rusza kolejna, piąta już edycja Budżetu Obywatelskiego 2019. Mieszkańcy naszego miasta w okresie od 11 czerwca do 16 lipca mogą zgłaszać propozycje zadań. Harmonogram działań oraz Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 zostały już przyjęte Zarządzeniami Burmistrza Miasta.
 3. Informuję, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe), obejmującego obszar pomiędzy Al. Tysiąclecia, Białym Dunajcem, granicą mpzp Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) i drogą krajową nr 47 (ul. Krakowską), będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 4 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r., a dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 1200.

IV. Drogownictwo i Transport;

 1. W ramach bieżących remontów ulic, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ prowadzone są prace związane z pozimową likwidacją ubytków nawierzchni dróg gminnych. W ramach wykonywanych prac oprócz likwidacji niewielkich ubytków wykonywane są remonty nawierzchni na całej szerokości. W tym etapie zostały wykonane nakładki z betonu asfaltowego w ciągu ul. Partyzantów długości około 325 m oraz w ciągu ul. Skotnica Górna długości około 84,50 m., trwają prace wykończeniowe po ułożeniu nakładki z betonu asfaltowego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej, bocznej do ul. Nadmłynówka. Wykonawcą remontów jest firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA z Szaflar.
 2. Podpisano porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego przekazujące zadania utrzymania odcinka o długości 2,899km DW 957 - ul. Ludźmierska w zakresie oczyszczania nawierzchni, pielęgnacji drzew, podcinania gałęzi i konarów, koszenia traw na cztery sezony 2018, 2019, 2020 2021. Na mocy porozumienia Gmina Miasto Nowy Targ będzie otrzymywała na ten cel w formie corocznych dotacji celowych kwotę 25 890,00 zł/rok.
 3. Wyłoniono wykonawcę i przygotowywana jest Umowa na przeprowadzenie pomiaru natężenia ruchu oraz sprawdzenia warunków widoczności na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Kolorowej.
 4. Złożono wniosek o współfinansowanie w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich przebudowę przejścia zlokalizowanego na ul. Ludźmierskiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kolejową, a torami kolejowymi. Po pozytywnej ocenie projektu i zakwalifikowaniu go do realizacji, na podstawie udzielonego przez Radę Miasta pełnomocnictwa podpisana zostanie umowa uściślająca zasady współpracy. Program zakłada wykonanie aktywnej informacji wizualnej w postaci oświetlenia przejścia dla pieszych dwiema lampami asymetrycznymi wraz z czujnikiem obecności pieszego.
 5. 27 kwietnia br. zostało uruchomione kolejowe połączenie Nowego Targu z Zakopanem w ramach Podhalańskiej Kolei Regionalnej. W celu ułatwienia podróżnym dotarcie do dworca PKP podjęto współpracę w zakresie ustanowienia biletu łączonego obowiązującego w komunikacji miejskiej MZK i pociągach. Podpisana została umowa ze Spółką Przewozy Regionalne sp. z o.o. w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie realizowania oferty specjalnej "Taryfa specjalna" i prowadzenia sprzedaży biletów. Wszelkie czynności związane z realizacją umowy wykonywać będzie Miejski Zakład Komunikacji jako jednostka organizacyjna gminy, której statut obejmuje m.in. zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego.
 6. W celu umożliwienia podróżnym możliwości nabywania biletów na przejazd pociągami Podhalańskiej Kolei Regionalnej i autobusami komunikacji miejskiej w Nowym Targu i Zakopanem, w ramach "Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej", wystąpiłem do Urzędu Marszałkowskiego woj. Małopolskiego o przydział 4 biletomatów. Planowane miejsca ustawienia to dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, Rynek i ulica Szaflarska w rejonie placu EVRY.

V. Kultura, promocja i sport;

 1. W dniu 27.04.2018 r. - odbyła się konferencja prasowa, mająca na celu przybliżenie wydarzeń, które zostały przygotowane w związku z obchodami 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wspólnie z Panią wiceburmistrz Joanną Iskrzyńską - Steg oraz przedstawicielami miejskich jednostek i wydziałów, omawialiśmy kolejne wydarzenia, które w najbliższych miesiącach uczczą podniosłą, okrągłą rocznicę.
 2. Dnia 29.04.2018 r. - blisko 100 dzieci, chłopców i dziewczyn wzięło udział w turnieju unihokeja zorganizowanego z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Targu. Zawody dostarczyły wiele emocji dzieciakom jak i licznie zgromadzonej publiczności, złożonej głównie z rodziców.
 3. Dnia 1 maja 2018 r. - na nowotarskim Rynku odbył się XVII Tatrzański Zlot Pojazdów Zabytkowych. W trakcie wydarzenia można było obejrzeć wyjątkowe kolekcjonerskie okazy. Wśród eksponatów nie zabrakło kultowego malucha i garbusa. Duże wrażenie robił zabytkowy motocykl z 1942 roku.
 4. W dniu 03.05.2018 r. - przedstawiciele władz Miasta Nowy Targ uczestniczyli w 227. Rocznicy Uchwalenie Konstytucji. W ramach uroczystości odbyła się Msza Święta w Ogrodach Kościoła św. Katarzyny, przemarsz delegacji na Rynek przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej, przemówienia okolicznościowe oraz złożenie kwiatów pod Tablicą Pamiątkową.
 5. 11.05.2018 r. - w Muzeum Podhalańskim odbył się kolejny wykład z cyklu "Nowotarżan drogi do Niepodległości", poświęcony postaci mjr Ottokara "Brzozy" Brzeziny, dowódcy oddziałów które przywróciły wolność Stolicy Podhala w nocy z 31 października na 1 listopada 1918 r. Tym samym nasze miasto znalazło się w gronie kilku miejscowości w Małopolsce, które jeszcze w październiku przywróciły
  polską administrację. Cykl spotkań kierowanych do młodzieży prowadzi Robert Kowalski Kierownik Muzeum.
 6. W dniach 12-13.05.2018 r. - w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu odbyły się 23. Targi Budownictwa, Instalacji i Wnętrz. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to: "Walczymy o czyste powietrze na Podhalu". W tegorocznej edycji wzięło udział 80 wystawców, których stoiska zlokalizowano zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz hali lodowej. Swoje stoisko przygotował również Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Nowym Targu, na którym Ekodoradca udzielał informacji dotyczących dostępnych programów dofinansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródeł energii oraz uchwały antysmogowej dla małopolski. Na stoisku rozdawane były mieszkańcom sadzonki świerków jako kolejny element walki z zanieczyszczeniem powietrza. Nagrodę Burmistrza Miasta Nowy Targ: w kategorii EKO-PRODUKT otrzymała firma:- KOŁTON 2 Wojciech Kołton - Orawka za prezentację Pompy Ciepła wraz z kotłem na pellet w układzie hybrydowym
 7. W dniu 13.05.2018 r. -odbył się Maraton i Półmaraton Podhalański. Blisko 130 zawodników stanęło na starcie w Nowym Targu i Bańskiej Niżnej. Biegli przez Ludźmierz, Maruszynę i Ząb do mety w Zakopanem. Zwycięzcą Maratonu Podhalańskiego 2018 w klasyfikacji mężczyzn został Bochnak Maciej z Raby Wyżnej natomiast wśród kobiet wygrała Ginszt Renata z Augustowa. Półmaraton Podhalański 2018 zwyciężył Gałdyn Kamil z Szaflar, a w klasyfikacji kobiet Mejka Małgorzata z Lubawy.
 8. W dniu 15.05.2018 r. - na płycie Rynku odbyły się uroczyste Obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Również w tym dniu miała miejsce pierwsza edycja Kolarskiego Grand Prix Nowego Targu zorganizowana przez Nowotarski Klub Kolarski i współfinansowana przez Urząd Miasta Nowy Targ. Zawody rozegrane zostały na tzw. "Kole" obok Miejskiej Hali Lodowej. Odbyły się dwa wyścigi tj. wyścig eliminacyjny rozgrywany na zasadach wyścigu australijskiego oraz wyścig główny rozgrywany na zasadach wyścigu punktowego. W obu wyścigach zawodnicy pokonali około 20 km po 400 metrowym torze.
 9. Dnia 19.05.2018 r. - odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy w którym udział wzięło 250 osób. Rowerzyści mieli do wyboru trzy trasy o różnych dystansach (38, km, 26 km i 14 km), a całe wydarzenie miało swoją kontynuację w Parku Miejskim, gdzie na wszystkich uczestników Rajdu czekały przygotowane atrakcje - festyn sportowy z licznymi konkursami, animacjami dla najmłodszych, dmuchańcami, grami i zabawami. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe medale.
 10. 19.05.2018 r.- odbyła się kolejna 8. już edycja Nocy Muzeów. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia były "Dzieje z perspektywy roweru". Mieszkańcy naszego miasta mieli niepowtarzalną okazję, aby zapoznać się z historią roweru, obejrzeć zabytkowe pojazdy, uczestniczyć w prezentacji książki o modzie kobiecej w okresie okupacji i towarzyszącym jej pokazie strojów historycznych oraz wysłuchać koncertu pt. "Miłość Ci wszystko wybaczy", na koniec uczestniczyć w projekcji filmu z 1939 r. pt. "Sportowiec mimo woli". Głównym organizatorem wydarzenia, cieszącego się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem, było Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego a partnerami Galeria BWA Jatki, Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej oraz Urząd Miasta Nowego Targu.
 11. W niedzielę 20.05.2018 r. - na nowotarskim Rynku odbył się XII Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych. Festiwal jest powiatowym przeglądem kwalifikacyjnym do Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w Nowym Sączu obejmującym swym zasięgiem całe województwo małopolskie.
 12. Dnia 26.05.2018 r. - odbył się VI Bieg o Puchar Rektora PPWSZ w Nowym Targu. Zawodnicy startujący z Rynku w Nowym Targu wyruszyli ulicami miasta i ścieżką rowerową, pokonując dwie trasy: 10 lub 4 km Meta obu dystansów znajdowała się w siedzibie Uczelni na Kokoszkowie. Na trasie 10 km na szczycie podbiegu pod os. Nowe usytuowana była premia górska.
 13. W dniu 27.05.2018 r. - w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbył się Uroczysty Koncert "Z biało-czerwoną przez wieki Nowotarżanie dla Nowotarżan" .
 14. Wydział Kultury Promocji i Sportu zaprasza do udziału w XX edycji konkursu: "Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy". Karty zgłoszeniowe przyjmowane są najpóźniej do dnia 8 czerwca 2018 r. Serdecznie zachęcamy do podniesienia walorów estetycznych miasta Nowy Targ poprzez czynny udział w powyższym konkursie. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w formie pucharów oraz bonów towarowych.
 15. Zapraszamy również do udziału w konkursie pt.: "MOJE SPOTKANIE Z OJCEM ŚW. JANEM PAWŁEM II". Konkurs ogłoszony w ramach projektu: "Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark" realizowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Interreg V- A Polska- Słowacja 2014-2020. Prace konkursowe (fotografie) będą przyjmowane od 18.05.2018 r. do 18.07.2018 r. Szczegółowe informacje na temat wymieniowych konkursów znajdują się na stronie Urzędu Miasta

VI. Sprawy społeczne;

 1. W poniedziałek 14 maja br., w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty profilaktyczne, w których udział wzięli uczniowie I i II LO w Nowym Targu. Zajęcia poprowadzili członkowie "Drużyny Mistrzów". Warsztaty muzyczno - sportowo-profilaktyczne miały na celu motywowanie uczniów do rozwoju poprzez sport, muzykę, pasje oraz wartości patriotyczne i rodzinne. Poprowadzili je Roman "Bosski" Lachowolski prezes fundacji "Drużyna Mistrzów" we współpracy z Marcinem Molsą, zawodnikiem i trenerem Muaythai. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i zostały sfinansowane ze środków budżetu miasta.
 2. Urząd Miasta był współorganizatorem V Kongresu Trzeźwości na Podhalu, który odbył się w dniach od 18 do 20 maja w Ludźmierzu i Nowym Targu. Wydarzenie zorganizowano w 30. rocznicę I Kongresu Trzeźwości. Do Nowego Targu i Ludźmierza przybyły osoby należące do ruchów abstynenckich i członkowie wspólnot z całej Polski, terapeuci, wykładowcy akademiccy, animatorzy oraz przedstawiciele Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu. Kongres zakończył się przyjęciem tez, które zostały przesłane do władz państwowych i samorządowych.
 3. W Urzędzie Miasta zostało przeprowadzone szkolenie w ramach powszechnej samoobrony. Przeszkolono pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta. Tematyka szkolenia obejmowała udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, zagrożenia spowodowane uwolnieniem substancji trującej oraz zapoznanie z sygnałami alarmowymi. W dniu 25 maja odbyła się planowa ewakuacja Urzędu Miasta.
 4. Urząd Miasta pozyskał dotację w ramach programu "Bezpieczna Małopolska 2018" na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. W ramach zadania za kwotę uzyskaną z programu w wysokości 17.241 zł zostanie zakupiony sprzęt bojowy dla OSP Nowy Targ.
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targi i Grupa Podhalańska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprasza na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy realizowane w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 w Nowym Targu. Szczegóły na stronach internetowych OSP i miasta.

VII Oświata;

 1. W dniu 24 maja 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu wystawili spektakl w języku angielskim pt." Beauty Is a Beast".
 2. W dniu 27 maja 2018r. odbył się Festyn Środowiskowy pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł" w Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu.
 3. Drużyna dziewcząt Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu zdobyła tytuł Mistrza Polski w unihokeju. Najlepszą zawodniczką turnieju została Dominika Buczek. Trenerem tej drużyny jest pan Bartosz Kotkiewicz.

VIII. Gospodarka nieruchomościami;

W dniu 24 maja 2018 roku podpisano umowę notarialną zakupu na rzecz Miasta Nowy Targ działki ew. nr 11111/4 o powierzchni 373 mkw. w obrębie parkingu przy ul. Kościuszki, niezbędnej do realizacji projektu "park&ride". W wyniku prowadzonych negocjacji ustalono ostatecznie cenę zakupu na kwotę 365 tys. zł., która mieści się w granicach ceny rynkowej z operatu szacunkowego wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. W związku z powyższym nie było konieczności wykorzystania uchwały Rady Miasta podjętej w dniu 23 kwietnia 2018 roku wyrażającej zgodę na zakup nieruchomości po cenie wyższej niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

IX Zamówienia publiczne;

 1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu zamiatarko-polewaczki drogowej w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz podpisano umowę z KAMIŃSKI Sp. z o. o. Technika Lotniskowa i Komunalna Sp. Komandytowa z Gdyni na kwotę - 1 130 001,00 zł.
 2. Unieważniono drugi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu" ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 600 000,00 zł natomiast oferta z najniższą cena wynosi 863 157,51 zł.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019r. Wyznaczono termin składania ofert na 23 maja 2018r.Zostało złożonych 6 ofert. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Remont drogi i placu przy Przedszkolu nr 2 w Nowym Targu".
  Wyznaczono termin składania ofert na 30 maja 2018r.
 5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na prowadzenie konserwacji i bieżących napraw sieci i urządzeń oświetlenia terenów publicznych w Nowym Targu od 1.07.2018r. do 30.06.2019r., zgodnie z obowiązującymi przepisami i Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. Wyznaczono termin składania ofert na 30 maja 2018r.
 6. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 4 na os. Bór w Nowym Targu".
  Wyznaczono termin składania ofert na 4 czerwca 2018r.
 7. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie aranżacji ekspozycji wystawienniczej dla Muzeum Drukarstwa w budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Nowym Targu do zadania inwestycyjnego pn.:" Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w Nowym Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa". Wyznaczono termin składania ofert na 5 czerwca 2018r.
 8. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu". Wyznaczono termin składania ofert na 6 czerwca 2018r.
 9. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku dworca kolejowego w Nowym Targu z przełomu XIX i XX wieku" w ramach projektu utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu.
  Wyznaczono termin składania ofert na 21 czerwca 2018r.
 10. Ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie remontu z adaptacją pomieszczenia w budynku przy Al. Tysiąclecia 42 w Nowym Targu dla potrzeb Klubu Seniora dla zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +" oraz podpisano umowę z Firmą Budowlano Instalacyjną "WRAAS" z Nowego Targu na kwotę 106 239,88 zł.

IX. Pozostałe;

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:

 • 24.kwietnia mój zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w wizji w terenie w sprawie odwodnienia chodników w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA,
 • 25 kwietnia wziąłem udział w obradach XXIV Kongresu Związku Euroregion "Tatry",
 • 26 kwietnia uczestniczyłem w IV Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie a mój zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, w Departamencie Funduszy Europejskich w kwestiach formalno finansowych dotyczących realizacji projektów, na które Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych,
 • 27 kwietnia miało miejsce zakończenie roku szkolnego klas maturalnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, podczas którego wręczyłem nagrodę najlepszemu tegorocznemu absolwentowi. W tym samym czasie pani Wiceburmistrz wzięła udział w uroczystym wkopaniu pamiątkowego dębu przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości,
 • 3 maja wraz z zastępcami uczestniczyliśmy w obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji,
 • 8 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów II kadencji, podczas której wręczyłem radnym zaświadczenia o wyborze,
 • 9 maja odbyło się spotkanie z mieszkańcami os. Niwa w sprawie gazyfikacji,
 • 10 maja gościłem delegację ambasady amerykańskiej. Z wizytą do Nowego Targu przyjechał Zastępca Ambasadora USA w Polsce, p. John Law. Ambasadorowi towarzyszył Konsul Generalny USA w Krakowie, p. Walter Braunohler oraz Konsul ds. Polityczno-Ekonomicznych, p. Tom Zia. Spotkanie odbyło się przy udziale kilku nowotarskich przedsiębiorców, którzy zostali zaproszeni w celu podzielenia się z gośćmi m.in. opiniami na temat sytuacji gospodarczej, klimatu dla inwestycji, a także przedstawienia własnych przedsięwzięć,
 • 11 maja w PPWSZ wziąłem udział w otwarciu konferencji poświęconej ks. prof. Józefowi Tischnerowi, a następnie na zaproszenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wraz z zastępcami uczestniczyliśmy w uroczystości rozpoczęcia rozbudowy i modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach realizacji projektu, na który MPEC otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW,
 • 12 maja pani wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg dokonała otwarcia XXIII Podhalańskich Targów Budownictwa,
 • Tego samego dnia w Krakowie uczestniczyłem w jubileuszu 60-lecia Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, a w godzinach popołudniowych na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej na Kowańcu w Dniu Strażaka,
 • 15 maja wziąłem udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
 • Tego samego dnia na nowotarskim Rynku wraz z zastępcami wziąłem udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka,
 • 16 maja wziąłem udział w posiedzeniu Kapituły Konkursowej Koalicji Marek Ziem Górskich w Żywcu w związku corocznym Konkursem "Osobowość Ziem Górskich".
 • Również 16 maja Zastępca Burmistrza p. Waldemar Wojtaszek uczestniczył w otwarciu w Miejskim Ośrodku Kultury II Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Tanecznym Krokiem ku Integracji", natomiast drugiego dnia pani Joanna Iskrzyńska Steg uczestniczyła w podsumowaniu i wręczeniu wyróżnień,
 • 18 maja w moim imieniu pani sekretarz Stanisława Szołtysek uczestniczyła w spotkaniu w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej z Zespołem oceniającym Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która dokonywała oceny programowej nauczania praktycznego na kierunkach studiów; Gospodarka przestrzenna oraz Inżynieria środowiska, a Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła wziął udział w rozpoczęciu V Kongresu Trzeźwości na Podhalu,
 • 19 maja pani Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg przywitała uczestników Rodzinnego Rajdu Rowerowego i dokonała jego otwarcia, w otwarciu Podhalańskiego Festiwalu Orkiestr Dętych na nowotarskim Rynku,
 • 21 maja mój Zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu w Szaflarach w sprawach dotyczących funkcjonowania Podhalańskiej Kolei Regionalnej oraz autobusowych połączeń transgranicznych,
 • 22 maja wziąłem udział w comiesięcznej audycji Radia "Alex",
 • 24 maja wziąłem udział w Walnym Zebraniu Członków Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • 25 maja uczestniczyłem w otwarciu XVI Olimpiady Notarialnej na Stadionie im. J. Piłsudskiego, w której udział wzięli sportowcy z Polski, Armenii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Rosji, Rumunii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier a mój Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w konferencji naukowej "Transgraniczność- społeczność - współpraca", która miała miejsce w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu,
 • 26 maja na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 5 wziąłem udział w zakończeniu dziecięcego turnieju tańca towarzyskiego CUBANA CUP 2018, który miał miejsce w Hali Sportowej GORCE,
 • 27 maja Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nowym Targu zorganizowała Festyn Rodzinny, na który udał się mój Zastępca pan Waldemar Wojtaszek wraz z Przewodniczącym Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta panem Markiem Modzyniewiczem.

Pliki do pobrania

sbmzd_20180423_20180528.pdf (2 844) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 30-05-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 521

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE