RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 87

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 27 marca do 23 kwietnia 2018r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje

 1. W dniu 17.04.2018 r. odbyło się spotkanie Partnerów Projektu pn. Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów dotyczące śródokresowego przeglądu realizacji projektu. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta wraz z Burmistrzem Miasta Grzegorzem Watychą oraz jego zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem, przedstawiciele Partnerów ze Słowacji tj. Gminy Ludrova i Żylińskiego Kraju Samorządowego oraz kontrolerzy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt współfinansowany w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 2. Podpisano umowę na sporządzenie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego Przebudowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu. Wykonawca: Marcin Chryczyk, ARCHI PLAN, os. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna, wartość prac: 11 990,00 zł brutto.
 3. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja boiska do hokeja przy Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu. Wykonawca: Firma Projektowo-Budowlana TEBEO - PROJEKT Marcin Kowalski i Tomasz Łach, ul. Szaflarska 124/58, 34-400 Nowy Targ, wartość prac: 6 027,00 zł brutto. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.
 4. Odebrano dokumentację projektową dla zadania pn. Remont drogi i placu przy Przedszkolu nr 2 w Nowym Targu. Wykonawca: Firma ARCHING Agnieszka Rusnak, ul. św. Katarzyny 4, 34-400 Nowy Targ, wartość prac: 10 000,00 zł brutto. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.
 5. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań:
  - Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu km 0+002,75 - 0+535,90w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
  - Modernizacja Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu w ramach Programu Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

 1. W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi oraz prowadzonych przez Miasto działań proekologicznych w dniach od 23 do 25 kwietnia br. w Biurze Obsługi Mieszkańca zostaną wydane mieszkańcom nieodpłatnie sadzonki jodły, świerka, buka i klonu.
 2. W tych dniach odbędzie się również kolejna edycja akcji "Sprzątamy Swoje Miasto" w której to uczniowie nowotarskich szkół będą sprzątać ogólnodostępne tereny miasta. Zachęcam wszystkich do włączenia się do ww. akcji.
 3. Przypominam o zakazie spalania odpadów zielonych takich jak: trawa gałęzie i liście. Obowiązujący na terenie Gminy Miasto Nowy Targ system gospodarowania opadami komunalnymi zapewnia odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym również odpadów z ogrodów). W związku z tym spalanie trawy i liści w przydomowych ogródkach, a także innych odpadów powstałych po wiosennych porządkach jest zupełnie niezasadne i zabronione. Za tego typu działania grozi surowa kara - grzywna do 5 000 zł!
 4. W dodatku apeluję o zdrowy rozsądek związany z wypalaniem traw. Oprócz tego, że ich wypalanie jest niebezpieczne i niekorzystne dla człowieka, jest tez prawnie zabronione i karalne. Zgodnie z art. 124 i art. 131 pkt 12 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 142 z późn. zm) "kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny".
 5. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 23 kontrole nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. W tym okresie Wydział GKiOŚ skierował dwa wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nowym Targu w związku ze stwierdzonym spalaniem odpadów.
 6. W ramach działań mających na celu poprawę stanu jakości powietrza na terenie Miasta Nowy Targ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zainstalował w ramach testów elektrofiltr kominowy na jednej z nieruchomości przy ul. Św. Anny. W przedmiotowym budynku zlokalizowana jest piekarnia z kotłem opalanym węglem, co jest przyczyną występowania intensywnego zadymienia z emitora przez cały rok. Aktualnie trwają prace nad kalibracją urządzenia i jego testy przeprowadzane wspólnie z Grupą CZH S.A. oraz Politechniką Śląską.
  Elektrofiltr jest nowoczesnym urządzeniem pozwalającym ograniczyć niską emisję pochodzącą z kotłów na paliwa stałe. Jego skuteczność w odpylaniu spalin wynosi do 90% i został opracowany przez zespół naukowców z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Grupę CZH S.A. O wynikach będą Państwo informowani w najbliższym czasie.
 7. W związku z prowadzoną działalnością kontrolną i stwierdzonymi przez pracowników Wydziału przypadkami spalania odpadów trwają postępowania odwoławcze przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu w sprawach o wykroczenie. W ostatnim czasie pracownicy Wydziału dwukrotnie stawili się na rozprawy w charakterze świadków w związku z odwołaniami od wyroków nakazowych. W obydwu przypadkach Sąd Rejonowy w Nowym Targu II Wydział Karny nałożył na obwinionych kary grzywny w kwocie po 5 tys. zł każda plus koszty sądowe.
 8. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania pn.: "Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Nowy Targ", w wysokości 20 261,89 zł. Jest to kontynuacja działań prowadzonych wcześniej przy współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.
  W związku z tym 18 kwietnia br. podpisano umowę z firmą EKO Branch pana Grzegorza Gałęzia z Olkusza, na likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie Nowego Targu metodą chemiczną i mechaniczną. Prace prowadzone będą w okresie od 1 maja do 15 października 2018r. Całkowity koszt usługi wyniesie 27 000 zł.
 9. W ramach programu "LIFE" Gmina Miasto Nowy Targ otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 87 zestawów oszczędności energii, celem przekazania ich mieszkańcom Nowego Targu. Zestawy służą do edukacji mieszkańców w zakresie oszczędności energii oraz mają ich zachęcić do korzystania z energooszczędnych rozwiązań w swoich domach. W celu dystrybucji zestawów nawiązano współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Targu. Pracownicy OPS rozdali podopiecznym OPS przedmiotowe zestawy oraz materiały edukacyjne z zakresu ochrony powietrza.

III. Rozwój i urbanistyka;

Trwają prace nad aktualizacją "Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2018 - 2023 z perspektywą do roku 2030".
Został opracowany raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012-2020 oraz odbyły się dwie sesje warsztatowe w dniach 12 i 19 kwietnia 2018 r.
W najbliższym czasie rozpoczną się konsultacje projektu wypracowanego dokumentu, zapraszam do uczestnictwa w dwóch różnych działaniach uspołeczniających Strategię Rozwoju Nowego Targu:
1. Otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w środę 9 maja, o godz. 12:00 w sali obrad Urzędu Miasta.
2. Elektroniczne zgłaszanie uwag oraz możliwość zapoznania się z projektem dokumentu oraz z raportem ewaluacyjnym będzie dostępne na stronie internetowej miasta www.nowytarg.p od 7 maja do 21 maja. Szczegóły dotyczące formy zgłaszania uwag będą opublikowane na stronie internetowej miasta.

IV. Drogownictwo i Transport;

 1. Rozpoczęto wykonywanie bieżących remontów ulic, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ. Wykonawcą jest firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA, 34-424 Szaflary, os. Nowe 1E. Wartość umowy 1 489 630,50zł. W pierwszej kolejności uzupełniane swą ubytki powstałe w sezonie zimowym i zagrażające bezpieczeństwu użytkowników, w kolejnym etapie uwzględnione zostaną również te wpływające na komfort poruszania się po drogach i chodnikach gminnych.
 2. Podpisano Umowy:
  - na odnowienie starego oznakowania poziomego oraz wykonywanie nowego oznakowania poziomego ulic miejskich,
  - na wykonanie 6 projektów organizacji ruchu,
  - na przeprowadzenie pomiaru natężenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Grel
 3. W dniu 21.04.2018 r. (sobota) wraz z zastępcami wziąłem udział w uroczystej inauguracji, przez Marszałka Województwa Małopolskiego przy udziale samorządów zaangażowanych w projekt, przewozów na trasie Nowy Targ - Zakopane nowo powołaną Podhalańską Koleją Regionalną. W celu dodatkowej promocji możliwości korzystania z usług również MZK świadomie główne uroczystości umiejscowione zostały na Rynku Miasta Nowy Targ, po czym podstawionymi autobusami MZK wszyscy chętni (w tym dniu bezpłatnie) zostali dowiezieni na dworzec PKP, z którego (również bezpłatnie) uczestnicy pojechali nowymi pociągami do Zakopanego. Co można sprawdzić na zdjęciach z uroczystości, ta forma komunikacji spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i należy sądzić, że również w przyszłości będzie licznie wykorzystywana przez pasażerów pokonujących trasę z Nowego Targu i okolic do Zakopanego oraz z powrotem. W szczególności umożliwi to osobom pracującym i uczącym się wygodne przemieszczenie się z miejsca zamieszkania do miejsca pracy lub nauki. Docelowo na trasie tej pociągi będą kursować co godzinę od godziny 6.08 rano do 22.14 wieczorem.

V. Kultura, promocja i sport;

23.03.2018 r. - Hokeiści TatrySki Podhala Nowy Targ po raz drugi, tym razem na własnym lodowisku, pokonali w dramatycznych okolicznościach Comarch Cracovię i tym samym po raz 17 w historii sięgnęli po brązowe medale Mistrzostw Polski. To 47 medal nowotarżan.
24.03.2018 r. - w Hali MOSiR w Krośnie został zorganizowany Ogólnopolski Turniej Karate przez Klub Sportowy BUDO. Zgromadził on 178 zawodników z 17 klubów Karate. W turnieju udział wzięły reprezentacje klubów Karate Kyokushin. Z YOKOZUNY wystartowało 6 zawodników i zdobyli oni aż 9 medali. Zuzanna Mroczka brąz w kata i srebro w kumite, Jan i Franciszek Kamińscy złoto w kata w swoich kategoriach, Eryk Wyrostek srebro w kumite, Nadia Wyrostek złoto w kumite i brąz w kata, Adam Gniadek brąz w kumite i złoto w kata.
06-08.04.2018 r. - Mława była gospodarzem III Grand Prix Polski Żaków w Tenisie Stołowym, w którym wystąpiło czworo przedstawicieli z naszego regionu. Cała czwórka znalazła się w najlepszej "32" w kraju. Bardzo dobre zawody rozegrał Wiktor Klag, który ostatecznie zajął VI m-ce.
12-14.04.2018 r. - drużyna Old Boys Podhale Nowy Targ uczestniczyła w XXVI Mistrzostwach Polski "Oldboys" w hokeju na lodzie, które odbyły się w dniach 12-14 kwietnia 2018 r. w Krynicy zajmując najwyższe miejsce na podium. Jest to 11 tytuł mistrzowski i 5 z rzędu zdobyty przez drużynę z Nowego Targu.
10.04.2018 r. - w 78 rocznicę Zbrodni Katyńskiej Władze Miasta Nowy Targ upamiętniły ofiary tej tragedii składając wiązankę kwiatów pod Krzyżem Katyńskim przy kościele pw. Św. Katarzyny. Również w tym szczególnym dniu o godz. 8:41 złożono wiązankę kwiatów upamiętniając ofiary katastrofy smoleńskiej.
10.04.2018 r.- w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbyła się premiera kinowego filmu dokumentalnego w reżyserii Macieja Grabysy i Wojciecha Jachymiaka, pt. "Przyjaźń w cieniu Kremla. Dzisiaj Gruzja". Film ten (pierwszy z cyklu "Przyjaźń w cieniu Kremla") powstał we współpracy z Telewizją Polską S.A. i opowiada o roli śp. Lecha Kaczyńskiego w powstrzymaniu agresji rosyjskiej na Gruzję w roku 2008, został wyprodukowany przez nowotarskie studio filmowe Uniwersytet Człowieka Ognik w koprodukcji z pierwszym kanałem Telewizji Polskiej.
11.04.2018 r. - w Muzeum Podhalańskim odbył się wernisaż wystawy pt. "Piękno zaklęte w drewnie i kamieniu". Wystawa upamiętnia dwóch wybitnych artystów podhalańskich - rzeźbiarzy Wojciecha Kułacha - Wawrzyńcoka oraz jego brata Piotra. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Piękno zaklęte w drewnie i kamieniu. Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających do 15 czerwca br. W Muzeum Podhalańskim.
14-15.04.2018 r. - w miejscowości Chudek odbyły się mistrzostwa Polski juniorek młodszych, które zakończyły się triumfem nowotarżanek. Zespół MMKS Podhale nie miał sobie równych. Miano najlepszej drużyny w kraju wywalczyły: Magda Hobot, Julia Fuksa, Maja Bobrowska, Zuzanna Pudzisz, Amelia Maciaszek, Dominika Buczek, Maria Kula, Liwia Malinowska, Aleksandra Maciaś, Anna Osmala, Anna Skalska, Agata Zubek, Martyna Batkiewicz.
16.04.2018 r. - wręczono nagrody i wyróżnienia uczestnikom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. "Koszyczek Wielkanocny". W konkursie wzięli udział uczniowie nowotarskich szkół podstawowych i dzieci z przedszkola "Dziecięce marzenie". Uroczystość rozdania nagród odbyła się w holu Urzędu Miasta pod przewodnictwem Pani Joanny Iskrzyńskiej - Steg II zastępcy Burmistrza Miasta Nowy Targ.
19.04.2018 r. - w siedzibie Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie mikroprojektów w Euroregionie "Tatry" z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach Projektu Parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura". Burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha wspólnie z miastem Kieżmark podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt." Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko- słowackiego Nowy Targ-Kieżmark".
20-22.04.2018 r. - w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, podczas której gościli badacze zajmujący się dziejami państw grupy wyszehradzkiej. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli wspólnie: Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz dr hab. Adrienne Körmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie.

VI. Sprawy społeczne;

 1. Urząd Miasta uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewody Małopolskiego na realizację w 2018 r. projektu pn. "Rozszerzenie usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu." Celem projektu jest zapewnienie osobom samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego ułatwiających im pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania, poprzez organizację usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta oraz w dni powszednie poza godzinami pracy Ośrodka. Całkowity koszt projektu wynosi 112.901 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 90.321 zł. Na dzień 31 marca 2018 r. pomocą w formie usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta oraz poza godzinami pracy Ośrodka objęto 11 osób i zrealizowano 242 godziny pracy.
 2. Uczniowie nowotarskiego Gimnazjum Nr 2 przez dwa dni, tj. 16 oraz 17 kwietnia 2018 roku uczestniczyli w czterogodzinnych, interaktywnych spotkaniach z moderatorami programu "Archipelag Skarbów". Warsztaty odbyły się w sali obrad Urzędu Miasta. Innowacyjna profilaktyka jest finansowana ze środków miejskiego funduszu przeciwdziałania uzależnieniom, czyli z tzw. "korkowego". "Archipelag Skarbów" uczy zdrowego i mądrego stylu życia. W osobnych spotkaniach uczestniczą przedstawiciele rady pedagogicznej i rodzice.
 3. W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej był organizatorem spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską. Spotkanie w formie szkolenia odbyło się w dniu 16 kwietnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu. Spotkanie zostało podzielone na trzy odrębne wykłady: pierwszy to wykład edukacyjno-profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. W drugim wykładzie uczestniczyły osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, działające na rzecz przeciwdziałania przemocy. Trzeci wykład był wykładem otwartym dla mieszkańców. Tematyką spotkań było: znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły, nowe zagrożenia (cyberprzemoc, grooming, stosowanie używek, zbyt wczesna inicjacja seksualna), zasady odpowiedzialności nieletnich, nowe formy przemocy wobec dziecka (eurosieroctwo, zaniedbanie, wykorzystywanie dziecka w konflikcie około-rozwodowym), mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza, kąciki prawne w szkołach, zachowania, na które należy reagować w ramach procedury Niebieska Karta.
 4. W ramach tzw. "małych grantów" postanowiłem udzielić dotacji na dofinansowanie spotkania "Wesele Wesel". Projekt ten to doroczne ogólnopolskie spotkanie małżeństw, które miały wesela bez napojów alkoholowych. Wesele Wesel krzewi ideę wesel bezalkoholowych, zabaw bezalkoholowych i generalnie spędzania wolnego czasu w 100%-owej trzeźwości. Swój program adresuje do organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych, którym bliska jest troska o trzeźwość społeczeństwa. Inicjatorem spotkań jest znany duszpasterz trzeźwości ks. Władysław Zązel, który obecnie posługuje w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu.
 5. W miesiącach od kwietnia do czerwca w nowotarskich szkołach podstawowych będzie przeprowadzony program profilaktyczny "III Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków". Jest to szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Wszystkie zajęcia - dla młodzieży, rodziców, nauczycieli - prowadzone są metodami aktywnymi ("burza mózgów", praca w małych grupach, metody audio-wizualne, drama, mini wykłady).
 6. Podpisałem umowę z Wojewodą Małopolskim, w wyniku której zostały uruchomione środki na Klub Senior Plus w Nowym Targu. Modernizacja placówki i jej wyposażenie planowane jest na koniec września br.
 7. Ogłosiłem nabór kandydatów do Nowotarskiej Rady Seniorów. Środowiska senioralne zgłosiły 14 kandydatów. Wybory odbyły się w dniu dzisiejszym. Wybrano 11 osobową Nowotarską Radę Seniorów. Pierwsze posiedzenie podczas, którego Rada zostanie ukonstytuowana odbędzie się w terminie uzgodnionym z Przewodniczącym Rady Miasta.

VII Oświata

 1. 10 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się X Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt."SZKOLNY CZAS" dla uczniów klas 1-3. Podczas recytacji jury zwracało uwagę na opanowanie tekstu, jego interpretację, poprawną wymowę i intonację, rekwizyty oraz ogólny wyraz artystyczny. Do konkursu zgłosiło się 36 uczestników z nowotarskich szkół. Wszyscy zaprezentowali wysoki poziom interpretacji wierszy. Szczególne uznanie należy się pierwszoklasistom, którzy dzielnie konkurowali ze starszymi kolegami i koleżankami.
 2. Dwie uczennice Szkoły Podstawowej Nr 2 zostały zakwalifikowane do Finału Sesji Matematycznej klas gimnazjalnych i szkół podstawowych organizowanego przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
 3. Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 został laureatem wojewódzkiego konkursu historycznego "Losy żołnierza i oręża polskiego" uzyskując 93 % punktów.
 4. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Targu od listopada 2017 r. brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, odnosząc liczne sukcesy. Pokazali że posiadają dużą wiedze i spore umiejętności.
  " Jedna uczennica szkoły została laureatką Konkursu Humanistycznego.
  " Druga uczennica szkoły została finalistką Konkursu Matematycznego.
  " Trzecia uczennica szkoły została finalistką Konkursu z Języka Angielskiego.
  " Trzech uczniów szkoły zostało laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego " Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej" pod patronatem Kuratora Oświaty w Krakowie i a czwarty uczeń został finalistą tego konkursu.
  " Uczniowie klas sportowych zostali nieoficjalnymi wice - Mistrzami Polski w kategorii żaka starszego w hokeju na lodzie.
 5. Uczniowie Gimnazjum Nr 2 zdobyli wysokie osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych:
  " W Małopolskim Konkursie Języka Niemieckiego -
  Patryk Guziak -laureat
  Marta Krempaszanka-finalista
  " W Małopolskim Konkursie Języka Angielskiego
  Michał Śmiałkowski -finalista
  " W Małopolskim Konkursie Informatycznym
  Maciej Brożek - finalista
  " W Małopolskich Igrzyskach Młodzieży
  I miejsce w Unihokeju Dziewcząt
  IV miejsce w Koszykówce Dziewcząt
  " W Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Polonistów pod patronatem Urzędu Miasta Krakowa pt: "Gdy pytasz mnie czym jest Ojczyzna -odpowiem"
  Laureaci: Maja Kulman , Amelia Paw

VIII. Zamówienia publiczne;

 1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Remont instalacji wod - kan i toalet w Szkole Podstawowej nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej" oraz podpisano umowę z Panem Arturem Kołaczem Firma Remontowo - Budowlana, 34-400 Nowy Targ na kwotę 309 283,45 zł .
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu zamiatarko-polewaczki drogowej w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  Termin składania ofert upłynął 13 kwietnia 2018r. Została złożona 1 oferta przez INTEGRA KAMIŃSKI Sp. z o. o. Technika Lotniskowa i Komunalna Sp. Komandytowa, Gdynia - cena oferty 1 130 001,00 zł. Trwa weryfikacja złożonej oferty.
 3. Unieważniono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu" ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 600 000,00 zł natomiast oferta z najniższą cena wynosi 869 261,55 zł.
 4. Ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu".
  Wyznaczono termin składania ofert na 8 maja 2018r.
 5. Podpisano umowę na wykonanie badania mającego na celu optymalizację ruchu. Badania napełnień autobusów, badania rentowności linii autobusowych, optymalizacja sieci połączeń autobusowych, wykonanie rozkładów jazdy komunikacji świadczonej przez Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu z VIA VISTULA Franek i Sapoń Spółka Jawna Kraków na kwotę 78 338,70 zł.
 6. Unieważniono zapytanie ofertowe na wykonanie mechanicznego oczyszczania ulic miejskich poprzez zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni w okresie 01.04.2018r. - 30.06.2018r. ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

IX. Pozostałe;

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:
27 marca na sali obrad tut. Urzędu Miasta odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom i laureatom dwóch konkursów organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 4, a mianowicie VI Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego oraz II Międzyszkolnego Konkursu Literackiego. Wręczenia nagród dokonała Pani Sekretarz Stanisława Szołtysek wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Panem Januszem Stopką.
28 marca wziąłem udział w Zgromadzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry.
3 kwietnia na zaproszenie Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ wraz z Zastępcami uczestniczyłem w zakończeniu sezonu hokejowego 2017/2018.
4 kwietnia w Ośrodku Współpracy Polsko- Słowackiej w Nowym Targu wziąłem udział w obradach Rady Związku Euroregionu Tatry.
6 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu z Zarządem Koalicji Marek Ziem Górskich. Tematem spotkania były zarówno sprawy bieżące, jak i plany na przyszłe lata.
10 kwietnia w miejskim Ośrodku Kultury wziąłem udział w projekcji filmu "Przyjaźń w cieniu Kremla" oraz w spotkaniu z Jego autorami, Maciejem Grabysą i Wojciechem Jachymiakiem.
11 kwietnia mój Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w zorganizowanych przez Departament Polityki Regionalnej w Krakowie warsztatach dotyczących potencjałów, wyzwań i szans rozwoju małopolskich miast.
13 kwietnia na sali obrad Urzędu zostało zorganizowane Podhalańskie Forum Proobronności.
Organizatorem Forum była Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku i połączone zostało ono z międzynarodowym sympozjum "Terroryzm zagrożeniem XXI wieku".
16 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu Powiatowego Honorowego Komitetu obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości. Natomiast Pani V-ce Burmistrz w tym czasie uczestniczyła w rozstrzygnięciu Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Koszyczek Wielkanocny".
W tym dniu uczestniczyłem także w zorganizowanym w Miejskim Ośrodku Kultury spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską.
21 kwietnia wraz z Zastępcami wzięliśmy udział w uroczystej inauguracji przewozów na trasie Nowy Targ- Zakopane nowo powołaną Podhalańską Koleją Regionalną. Wydarzenie odbyło się przy współudziale zaangażowanych w projekt samorządów oraz pod Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.
W dniu dzisiejszym Pani Sekretarz Stanisława Szołtysek wzięła udział w zorganizowanej w Miejskim Ośrodku Kultury wystawie pokonkursowej "Orzeł Biały- nasza duma", podczas której miało miejsce oficjalne ogłoszenie wyników etapu okręgowego konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów pamiątkowych.

Pliki do pobrania

sbmzd_20180327_20180423.pdf (2 518) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 23-04-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 641

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE