RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 27 lutego do 26 marca 2018r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje

 1. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu wraz z miejscami postojowymi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 4 104 164,13 zł, pozyskane dofinansowanie: 2 818 149,70 zł, wkład własny: 1 286 014,43zł.
 2. Złożono wnioski o dofinansowanie zadań:
  - Termomodernizacja i wymiana stolarki okiennej budynku przy Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
  - Konserwacja kapliczki św. Leonarda w ramach Programu Małopolskie Kapliczki 2018 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  - Remont pomieszczeń remizy OSP na ul. Kowaniec w ramach Programu Małopolskie Remizy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 3. W dniu 12.03.2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu. Wykonawca: Podhalańskie Drogi sp. z o.o., z Nowego Targu. Koszt umowny inwestycji: 5 624 711,18 zł.

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

 1. Od ostatniej Sesji Rady Miasta pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 17 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Efektem działań podejmowanych przez pracowników Wydziału jest stwierdzanie wycieku nieczystości ciekłych ze zbiornika na jednej z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Nowego Targu. Sprawę skierowano do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, a właściciel nieruchomości został ukarany karą grzywny.
 2. Badania dwóch próbek odpadów paleniskowych pobranych przez pracowników Wydziału potwierdziły proceder spalania odpadów na nieruchomościach położonych na terenie miasta. W związku z powyższym zostaną skierowane do Sądu Rejonowego w Nowym Targu Wydział II Karny wnioski o ukaranie karą grzywny w kwocie 5000 zł.
 3. Rozpoczęliśmy realizację programu wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania na nowe niskoemisyjne media grzewcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W chwili obecnej podpisywane są pierwsze umowy z mieszkańcami uwzględnionymi w przedmiotowym programie.
 4. W dniu 15 marca 2018 roku o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Nowy Targ odbyło się darmowe szkolenie dla mieszkańców będących uczestnikami programu dofinansowań do wymiany kotłów w ramach RPO WM. Szkolenie skierowane było do mieszkańców, którzy uwzględnieni zostali w programie do wymian starych źródeł ogrzewania na nowe kotły na gaz z sieci. Przedmiotem szkolenia było przedstawienie regulaminu programu dofinansowań w ramach Poddziałania 4.4.2 oraz omówienie zasad prawidłowego sporządzania dokumentów wymaganych do rozliczania dotacji. Wszyscy słuchacze obecni na szkoleniu otrzymali wzory przedmiotowych dokumentów. Ponadto przedstawiciel PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. przedstawił kwestie związane z przyłączami gazowymi do budynków oraz dostarczaniem paliwa gazowego do indywidualnych odbiorców. Natomiast Mistrz Kominiarski omówił istotną rolę systemów powietrzno-spalinowych oraz wentylacyjnych.
 5. Podczas XII Festiwalu Nauki w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, Ekodoradca zatrudniony w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy z przedstawicielami Nowotarskiego Alarmu Smogowego przeprowadzili zajęcia dla młodzieży z zakresu ochrony powietrza.
 6. Pismem z dnia 15 marca 2018 r wystąpiłem do Pani Jadwigi Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z prośbą o uwzględnienie Gminy Miasta Nowy Targ w Rządowym Programie Termomodernizacji "STOP SMOG". Nasze Miasto nie zostało ujęte w tym programie, ponieważ nie znalazło się na opublikowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) liście 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, na którą trafiły aż 33 Polskie miasta. Przedmiotowa lista tworzona była w czasie gdy na terenie Nowego Targu nie były prowadzone pomiary jakości powietrza. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie dopiero w marcu 2016 roku po moich interwencjach i staraniach zainstalował stałą stację pomiarów jakości powietrza, która została wprowadzona do ogólnopolskiej sieci Państwowego Monitoringu Środowiska.
 7. Analogiczne pismo skierowałem także do Pana Piotra Woźnego Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze".
  Mam nadzieję, że prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie i mieszkańcy naszego Miasta będą mogli skorzystać z programu dofinansowań do termomodernizacji budynków.

III. Rozwój i urbanistyka;

Rozpoczęły się prace nad kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego. Zarządzeniem z 15 marca br. powołałem Zespół Zadaniowy do przygotowania zasad i organizacji konsultacji społecznych projektu wydzielonej części budżetu Miasta Nowy Targ na 2019r. zwanej "Budżet Obywatelski". Tworzony jest nowy regulamin, z uwzględnieniem badania ewaluacyjnego poprzedniej edycji budżetu. Niestety zainteresowanie tym badaniem było niewielkie, przypomnę, że tylko 28 osób wypełniło ankietę. Natomiast pomocnym przy pracach nad tym regulaminem będą postulaty zgłoszone przez Radnych podczas dyskusji, która odbyła się na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju.

IV. Drogownictwo i Transport;

 1. Przygotowano zaproszenie do złożenia ofert, w trybie zamówienia do 20.000,00 złotych, na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania przebudowy istniejących chodników w ciągu ul. Józefczaka w Nowym Targu długości ok. 177 m po stronie lewej i ok. 118 m po stronie prawej wraz z utwardzeniem zatoki postojowej przy wjeździe do Nowotarskiej Telewizji Kablowej. Zadanie realizowane będzie w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.
 2. Przygotowano i złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 30 tys. euro, na wykonywanie mechanicznego oczyszczania ulic miejskich poprzez zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. We wniosku uwzględniono również odcinek ul. Ludźmierskiej dla której, po podjęciu przez Radę Miasta Nowy Targ stosownej uchwały, zostanie zawarte porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego utrzymania.
 3. Przygotowano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla wykonania zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej bocznej do ul. Nadmłynówka na długości ok. 215 m w Nowym Targu". Zadanie będzie realizowane w ramach oszczędności na zadaniach bieżących, jeżeli takowe się pojawią.
 4. Wyłoniono, w trybie zamówienia poniżej 30.000,00 EURO, wykonawcę na odnowienie starego oznakowania poziomego oraz wykonywanie nowego oznakowania poziomego ulic miejskich (przygotowywana jest Umowa). Odnowienie oznakowania planuje się wykonać w miesiącu maju, po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych. Dla skutecznego wykonania oznakowania niezbędna jest aura bez opadów atmosferycznych oraz utrzymujące się temperatury w nocy powyżej 5oC
 5. Przygotowano i opublikowano na stronie Urzędu Miasta zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie 6 projektów organizacji ruchu:
  - ul. Grel na odcinku od ul. Św. Anny do ul. Krakowskiej wraz ze skrzyżowaniami - uporządkowanie oznakowania poprzez wyłączenie pojazdów zaopatrzenia oraz służb komunalnych i MZK z ograniczenia wjazdu pojazdów ciężarowych w ul. Grel z obu stron;
  - pl. Słowackiego na odcinku od ul. Krzywej do ul. Parkowej - wyznaczenie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych na końcu zatoki postojowej przed posesją nr 11;
  - ul. Targowa na odcinku od ul. Waksmundzkiej do skrzyżowania z ul. Polną - wyznaczenie pierwszeństwa łamanego w stronę ul. Targowej;
  - os. Bór rejon WKU - wprowadzenie zakazu zatrzymywania się;
  - ul. Rynek - przywrócenie przejścia dla pieszych wraz ze zmianą lokalizacji przystanku autobusowego na północnej pierzei Rynku oraz aktualizacją oznakowania Strefy Płatnego Parkowania w zakresie objęcia miejsc postojowych na północnej i południowej pierzei Rynku;
  - ul. Generała Maczka - wprowadzenie strefy zamieszkania na odcinku wskazanym przez Zamawiającego.
 6. Wyłoniono wykonawcę i przygotowywana jest Umowa na przeprowadzenie pomiaru natężenia ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Grel.

V. Kultura, promocja i sport;

 1. Dnia 01.03.2018 r. - na stadionie obok Miejskiej Hali Lodowej odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Narciarstwie Biegowym. W zawodach wzięły udział Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 11 z terenu Miasta Nowy Targ. Dzieci startowały indywidualnie z podziałem na dwie grupy klasy III-IV dystans 800m i klasy V-VI dystans 1200m. Biegano stylem klasycznym. Szczególne podziękowania należą się pracowników Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji za pomoc w przygotowaniu zawodów.
 2. W dniu 01.03.2018 r. - w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kościele Parafialnym pw. Świętej Katarzyny w Nowym Targu odbyła się Msza Święta, po której nastąpiło złożenie wiązanek pod Krzyżem Katyńskim.
 3. W dniu 01.03.2018 r. - w Miejskiej Hali Widowiskowej w Krośnie odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików z udziałem 288 zawodników z 34 ośrodków Kyokushin. Przeprowadzono także konkurencje w przepisach Karate WKF. Nasz Klub Klub Yokozuna reprezentowali: Adrian Sobolak-kumite seniorów WKF, Aleksandra Dudzik - kumite seniorek full kontakt, Adam Gniadek - kumite i kata juniorów młodszych, Patrycja Iglar - kumite juniorek, Eryk Wyrostek i Zuzanna Mroczka - kata i kumite młodzików, młodziczek. Najlepiej spisał się Adam Gniadek , który w kumite wywalczył srebro, a w kata po 2 turze uplasował sięna 6 miejscu oraz Aleksandra Dudzik, która w kumite zajęła 3 miejsce.
 4. W dniu 07.03.2018 r.- zakończyły się rozgrywki w Nowotarskiej Amatorskiej Lidze Piłkarskiej. Po blisko czterech miesiącach zmagań, w trakcie których rozegrano 14 kolejek, tytuł mistrzowski, podobnie jak w rozgrywkach trawiastych, wywalczyła drużyna Gazdy. Impreza była objęta patronatem Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 5. Dnia 08.03.2018 r. - na stoku narciarskim "Zadział" odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Narciarstwie Alpejskim. W zawodach wzięły udział Szkoły Podstawowe Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 11 z terenu Miasta Nowy Targ. Szkoły reprezentowało 100 uczniów z klas III-VI. Dzieci startowały indywidualnie z podziałem na dwie grupy klasy III-IV i V-VI, w konkurencji slalom gigant. Na podstawie punktów zdobywanych przez zawodników wyłoniono również najlepsze szkoły. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 5, drugie Szkoła Podstawowa nr 2, trzecie Szkoła Podstawowa nr 3, czwarte Szkoła Podstawowa nr 4 i piąte Szkoła Podstawowa nr 11.
 6. Dnia 08.03.2018 r. - w Muzeum Podhalańskim otwarto wystawę pt. "Czar, szyk i wdzięk kobiety na archiwalnej fotografii" przygotowana z okazji 100- lecia przyznania wyborczych kobietom w Polsce.
 7. Dnia 10.03.2018 r. - w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbył się spektakl "Misterium Męki Pańskiej". Tegoroczne Misterium odbyło się pod hasłem "Spojrzenie Jezusa". Scenariusz inscenizacji, w którym udział wzięli aktorzy amatorzy, napisał dk. Marcin Napora, a reżyserii podjął się Piotr Piecha. Spektakl odbył się również 11,17 i 18 marca 2018 r.
 8. W dniu 11.03.2018 r. - Nowy Targ był gospodarzem III Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego Kadetów w Tenisie Stołowym. KS Gorce do rywalizacji zgłosiło 12 zawodników. Zdecydowanie lepiej zaprezentowały się dziewczęta bo 4 z nich znalazło się w pierwszej "6" turnieju, natomiast żaden z chłopaków nie awansował do najlepszej "8" zawodów. Wysokie drugie miejsce wywalczyła Kamila Małysiak, co zagwarantowało Jej awans do turnieju głównego III Grand Prix Polski.
 9. Od poniedziałku 12 marca do końca miesiąca Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu serdecznie zaprasza na cykl warsztatów edukacyjnych pn. "Wielkanoc w Muzeum". Zajęcia przygotowane zostały z myślą o różnych grupach wiekowych: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych ale również dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niesłyszących.
 10. W dniach 22 - 29.03.2018 r. - na nowotarskim Rynku odbywają się Targi Wielkanocne, podczas których można było skosztować węgierskich specjałów i win, domowych wypieków, a także znaleźć oryginalne ozdób i dekoracje. Ponadto wśród atrakcji przygotowano pokaz rzeźbienia w drewnie i mini ZOO. W ramach tegorocznej edycji Targów zostały przeprowadzone warsztaty plecenia koszyków, podczas których można było zapoznać się z podstawowymi technikami plecenia koszyka.
 11. W dniu 24.03.2018 r. - w Parafii św. Jana Pawła II w Nowym Targu odbył się wokalno-organowy koncert pasyjny w wykonaniu artystów - Elżbiety Towarnickiej - sopran oraz Marka Stefańskiego - organy. W programie znalazły się utwory organowe oraz wokalno-organowe podejmujące tematykę Męki Pańskiej i wielkopostną.
 12. W dniu 24.03.2018 r. - blisko 300 uczestników z Polski, Białorusi, Ukrainy i Estonii zmierzyło się w kolejnej edycji turnieju Tatry Cup Dance Festival. Wielką Galę w hali Gorce otwierał burmistrz Grzegorz Watycha, a w wydarzeniu - organizowanym przez nowotarską Akademię Tańca - nie brakło jej reprezentantów, którzy w tym roku stawili się w wyjątkowo licznej i zróżnicowanej wiekowo grupie.

VI. Sprawy społeczne;

 1. W dniu 16 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta Nowy Targ odbyło się spotkanie z pedagogami nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Spotkanie było poświęcone przystąpieniu Miasta Nowy Targ do kampanii profilaktycznej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł". Podczas spotkania zostały przekazane pedagogom materiały, które będą wykorzystane do realizacji kampanii w poszczególnych szkołach.
 2. W Urzędzie Miasta odbyła się kolejna edycja spotkania pn. "Szkoła Trzeźwych Kierowców". Spotkanie było adresowane do kursantów prawa jazdy i miało na celu przeciwdziałanie przypadkom jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.
 3. Została podpisana umowa na pierwszy etap realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. "Ucz się ucz, bo nauka to do życia klucz - bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla GOPR i OSP". Złożyłem też wniosek o dotację na zakup umundurowania bojowego dla OSP Nowy Targ w ramach programu "Bezpieczna Małopolska 2018".
 4. W związku z upływem kadencji Nowotarskiej Rady Seniorów ogłosiłem zarządzeniem Burmistrza nabór kandydatów. Kandydatami do Rady mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Nowy Targ. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady przysługuje przedstawicielom podmiotów działających na rzecz osób starszych i grupie 15 seniorów. Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 20 marca do dnia 16 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się w gablotach Urzędu Miasta, tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej miasta, w zakładce Nowotarska Rada Seniorów. Zostały również przesłane do poszczególnych organizacji i środowisk zrzeszających seniorów.

VII Oświata

 1. Dwie drużyny szkolne uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 reprezentować będą Miasto Nowy Targ w finale ogólnopolskim w Gdyni w programie "Odyseja umysłu". Jest to jedyna szkoła na Podhalu, która reprezentować będzie nasz region w tym programie
  "Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe." Dr Sam Micklus - twórca Odysei Umysłu
 2. Trzem uczniom klas 5-7 Szkoły Podstawowej Nr 11w Nowym Targu przyznano stypendia naukowe w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego 2017/2018.
 3. W międzyszkolnym konkursie czytelniczym organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr4w Nowym Targu pt. "W świecie wierszy Jana Brzechwy
  I miejsce - zajęła Julia Udziela -SP - 6
  II miejsce - zajęli Michał Krauzowicz - SP 3, oraz Milena Marek - SP4
  III miejsce - Bartosz Sreczkowski - SP 2
  Drugi konkurs literacki "Nowe przygody znanych książkowych bohaterów" - w trakcie oceny.

VIII. Zamówienia publiczne;

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Remont instalacji wod - kan i toalet w Szkole Podstawowej nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej". Wyznaczono termin składania ofert na 27 marca 2018r.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu".
  Wyznaczono termin składania ofert na 5 kwietnia 2018r.
 3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczonym na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją, współfinansowanego z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu" oraz podpisano umowę z Pawłem Ceterą Biuro Obsługi Inwestycji z Szaflar na kwotę 48 400,00 zł.
 4. Podpisano umowę na realizację zadań wchodzących w zakres projektu "Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ" z REKORD SI Sp. z o.o. Bielsko-Biała z ceną realizacji usługi wynoszącą 769 980,00 zł.
 5. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu" z liderem konsorcjum firm: Podhalańskie Drogi Sp. z o. o. Nowy Targ, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 5 624 711,18 zł.
 6. Podpisano umowę na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2018 r. z Firmą Handlowo-Usługową "Kal-Trans" Sp. j. Szaflary z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 1 489 630,50 zł.
 7. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ - związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w 2018r. oraz podpisano umowę z firmą Usługi Geodezyjne "GEOSTRADA" s. c. z Piekielnika na kwotę 73 418,70 zł
 8. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie badania mającego na celu optymalizację ruchu. Badania napełnień autobusów, badania rentowności linii autobusowych, optymalizacja sieci połączeń autobusowych, wykonanie rozkładów jazdy komunikacji świadczonej przez Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu oraz jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez VIA VISTULA Franek i Sapoń Spółka Jawna z Krakowa z ceną wykonania całości zamówienia w wysokości 78 338,70 zł.
 9. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie mechanicznego oczyszczania ulic miejskich poprzez zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni w okresie 01.04.2018r. - 30.06.2018r. Termin składania ofert upływa 27 marca 2018r.

IX. Pozostałe;

 1. Złożono wniosek do Krajowego Funduszu Szkoleniowego na o przyznanie środków na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników administracji.
 2. W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:
  28 lutego na zaproszenie Związku Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu i Kieżmarku wziąłem udział w wernisażu wystawy pokonkursowej w ramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art. Brut Pogranicza Polsko- Słowackiego im. Edwarda Sutora, który został zorganizowany w Ośrodku Współpracy Polsko- Słowackiej w Nowym Targu;
  1 marca wziąłem udział w audycji w Radiu ALEX;
  2 marca uczestniczyłem w konferencji prasowej jaka została zorganizowana w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Tematem konferencji była sprawa utworzenia kampusu na terenach starego szpitala, które uczelnia przejęła od starostwa już prawie 10 lat temu;
  5 marca miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystości przejęcia obowiązków przez nowego Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu, Pana ppłk Pawła Wójcika;
  6 marca w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu wziąłem udział w promocji książki zatytułowanej "Rektor zbójnik", która jest rozmową Jerzego Sadeckiego z prof. Stanisławem Chodorowiczem;
  9 marca na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy, Prezesa Polska Press Oddział w Krakowie Pani Małgorzaty Cetera- Bulka oraz Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, a zarazem Przewodniczącego Kapituły Plebiscytu Pana Leszka Zegzdy moi Zastępcy uczestniczyli w uroczystości rozstrzygnięcia XV Plebiscytu "Najlepsza Stacja Narciarska Małopolski 2017/ 2018 Bezpiecznie i Rozważnie", ja natomiast wziąłem udział w rozstrzygnięciu konkursu "Misie nadziei, który stanowi kontynuację corocznej akcji Pola Nadziei, organizowanej przez Fundację im Adama Worwy.
  11 marca uczestniczyłem w Sprawozdawczym walnym Zgromadzeniu Miejskiego Koła Nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Targu, które odbyło się w Sali Obrad tut. Urzędu Miasta;
  12 marca razem z Panem Przewodniczącym Andrzejem Rajskim wzięliśmy udział w ostatniej już Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów, której towarzyszyło podsumowanie podjętych działań oraz uroczyste podziękowania dla członków Rady;
  16 marca Pani V-ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska- Steg wzięła udział III edycji "Kreatywnego Dnia z Jajem", zorganizowanego przez Fundację im. Adama Worwy w Sali Obrad budynku administracji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Wykonane w tym dniu pisanki wesprą działalność statutową Fundacji;
  19 marca na zaproszenie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu wziąłem udział w uroczystych obchodach Dnia Patrona Szkoły;
  21 marca mój Z-ca Waldemar Wojtaszek wziął udział w pierwszym dniu sesji wyjazdowej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, które zostało zorganizowane w Bukowinie Tatrzańskiej, ja natomiast wziąłem udział w Forum w drugim dniu jego trwania tj. 22 marca.

Pliki do pobrania

sbmzd_20180227_20180326.pdf (124) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 26-03-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 614

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE