RSS facebook
Dziś mamy: czwartek
- 25 kwietnia 2019 roku

115 dzień roku, 17 tydzień roku.
Wschód słońca: 5:30
Zachód słońca: 19:45

Imieniny obchodzą: Jarosław, Marek, Wasyl

Międzynarodowy Dzień Sekretarki
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

eUrząd
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 81

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki w Nowym Targu”


Prace projektowe obejmują dla każdego zakresu oddzielnie:

 1. projekt budowlany (w przypadku pozwolenia na budowę) – 2 egz.
 2. projekt wykonawczy – 4 egz.
 3. projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz.
 4. kosztorys inwestorski – 2 egz.
 5. przedmiar robót – 2 egz.
 6. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.
 7. płytę CD z wersją elektroniczną prac projektowych – 1 egz. (pliki w formacie pdf, dodatkowo kosztorys inwestorski i przedmiar robót w formacie xls)
 8. zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu bądź pozwolenie na budowę.

Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje:

 1. rozwiązania sytuacyjne (jezdnia, chodniki, miejsca postojowe, zieleń),
 2. zaprojektowanie pełnej konstrukcji jezdni, chodników i krawężników (wraz z podbudową) oraz alternatywnego rozwiązania - remont nawierzchni,
 3. przebudowę oświetlenia ulicznego (wymiana lamp ulicznych oraz kabla),
 4. dostosowanie elementów małej architektury,
 5. przebudowę kanalizacji deszczowej w zakresie wynikającym z warunków uzyskanych w MZWiK oraz podłączenie do niej rur spustowych z budynków,
 6. likwidację ewentualnych kolizji.

Założenia szczegółowe:

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu.
 2. Projektant wykona prace projektowe zgodnie z umową i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
 3. Wszystkie niezbędne materiały i dane potrzebne do wykonania prac projektowych w tym także mapę do celów projektowych, zabezpiecza na własny koszt Projektant .
 4. Projektant uzyska na własny koszt wszelkie warunki i dane do projektowania: zgody, uzgodnienia, oświadczenia, postanowienia, decyzje, uzgodnienia branżowe i opinie (w tym wyniki badań geotechnicznych o ile będą konieczne).
 5. Projektant wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę kolidujących drzew i krzewów.
 6. Rozwiązania projektowe i zakres opracowań, także w części kosztowej należy konsultować z Zamawiającym w trakcie prac projektowych.
 7. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.
 8. Projektant uzyska oświadczenia od prywatnych właścicieli gruntów (jeżeli będzie to konieczne) do złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane niezbędnego do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenia na budowę.
 9. Projektant działając w imieniu Zamawiającego dokona zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z uzyskaniem potwierdzenia nie wnoszenia sprzeciwu bądź uzyska pozwolenie na budowę.
 10. Projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu muszą być zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem, po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem ds. Drogownictwa i Transportu.
 11. W kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić ceny rynkowe z terenu przedmiotowej inwestycji.
 12. Projektant przyjmuje do wykonania wszelkie czynności wymagane do zrealizowania zamówienia, a podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją.
 13. Projektant ma prawo powierzyć częściowe wykonanie prac projektowych innej osobie, stosownie do zakresu branżowego. W takim przypadku odpowiada on wobec Zamawiającego za jej działanie i zaniechanie jak za własne.
 14. Wynagrodzenie płatne na podstawie faktury, której podstawą wystawienia jest podpisany przez obydwie strony protokół zdawczo-odbiorczy prac projektowych.
 15. Czynności nadzoru autorskiego zgodne z treścią ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) na podstawie wezwania Zamawiającego. Czynności nadzoru autorskiego trwać będą przez cały okres realizacji robót.
 16. Projektant będzie odpowiedzialny za wady prac projektowych. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem niniejszego zaproszenia.

Wymagania Zamawiającego:

 1. wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:
  a) w przypadku zgłoszenia robót z potwierdzeniem nie wnoszenia sprzeciwu – do 15.06.2018r.
  b) w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę - do 30.06.2018 r.
 2. ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać: w Wydziale Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ, pokój nr 214, tel. 18 26 11 277, inż. Jacek Budz, e-mail: jacek_budz@um.nowytarg.pl

Ofertę należy złożyć: do dnia 28.03.2018 r. na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Przebudowa ul. Ogrodowej ”

(*) Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny lub zamknąć
postępowanie o udzielenie zamówienia.

Pliki do pobrania

oferty_do_20000_7734.pdf (1 743) KB
oferty_do_20000_7734_z01.pdf (44) KB

Wytworzył: Jacek Budz
Data wprowadzenia: 22-03-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 421

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE