RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie:
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu oraz wprowadzenia jego tekstu jednolitego.


Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Nowym Targu (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 0050.Z.93.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 10 lipca 2014 r. z późn. zm.) - wprowadza się poniższe zmiany:

 1. w §12 ust. 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "2. Zasady, tryb przygotowywania, obiegu oraz nadzorowania aktów prawnych reguluje odrębne Zarządzenie Burmistrza."
 2. w §13 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "1. Biuro Rady prowadzi rejestr projektów uchwał i podjętych uchwał oraz przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
  2. Zbiór podjętych uchwał przez Radę Miasta prowadzi Wydział Administracji i Kadr.
  3. Zarządzenia Burmistrza - kierownika Urzędu, decyzje, pisma okólne rejestruje i prowadzi ich zbiór Wydział Administracji i Kadr.
  4. Zarządzenia Burmistrza jako organu rejestruje i prowadzi ich zbiór Sekretarz Miasta."
 3. w §15 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "1. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego reguluje ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000r.
  2. Wydział Administracji i Kadr prowadzi w postaci elektronicznej zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu."
 4. w § 20 dodaje się pkt 23) o poniższym brzmieniu:
  "23) nadzór nad reorganizacją i przekształcaniem miejskich jednostek organizacyjnych nad którymi wydział sprawuje kontrolę."
 5. w § 21 ust. 1, pkt 1) lit. m) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "m) nadzorowanie prac związanych z reorganizacją i przekształceniem miejskich jednostek organizacyjnych przy współpracy z wydziałami sprawującymi kontrole nad ich działalnością."
 6. w § 21 ust. 1, pkt 4) (Biuro Obsługi Informatycznej) dodaje się lit. k) o poniższym brzmieniu:
  "k) zapewnienie obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ;"
 7. w § 21 ust. 2a), pkt 14) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "14) wymiar i pobór opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej wraz z przekazywaniem wpływów z ww. opłaty na rachunek bankowy Wód Polskich,"
 8. w § 21 ust. 10, pkt 4) i 5) otrzymują nowe poniższe brzmienie:
  "4) zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro,
  5) przekazywanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powyżej wartości ustalonej przez Ministra, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń UPUE,"
 9. w § 21 ust. 10, pkt 6) wykreśla się lit e) o poniższym brzmieniu oraz dokonuje się odpowiedniej zmiany porządkowej kolejnych liter w pkt 6):
  "e) udostępnianie zainteresowanym oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia,"
 10. w § 21 ust. 10, pkt 6) lit k) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "k) przygotowywanie, zawieranie umów, a w razie konieczności aneksów z wykonawcami,"
 11. w § 21 ust. 10, dodaje się pkt 7) o poniższym brzmieniu:
  "7) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania inwestycyjne o wartości powyżej 30.000 euro oraz wspólnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wspólny zakup usług i dostaw o wartości powyżej 30.000 euro dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ z wyłączeniem Gminnych Instytucji Kultury."
 12. w § 21 ust. 11 (Referat ds. Drogownictwa i Transportu - zakres działania) w zakresie komunikacji i transportu pkt 8) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "8) nadzór nad działalnością Miejskiego Zakładu Komunikacji."
 13. w § 21 ust. 12 (Biuro Obsługi Prawnej - zakres działania) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych organów gminy oraz zarządzeń, decyzji i pism okólnych Burmistrza,
  2) obsługa prawna organów gminy,
  3) obsługa prawna jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ, polegająca na konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności
  ww. jednostek (bez zastępstw procesowych),
  4) doradztwo prawne na rzecz wydziałów,
  5) prowadzenie spraw sądowych,
  6) nadzór nad egzekucją należności miasta,
  7) opiniowanie projektów umów i porozumień,
  8) opiniowanie spraw dotyczących stosunku pracy pracowników samorządowych,
  9) wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
  10) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Urzędu oraz w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutków tych uchybień,
  11) wydawanie opinii prawnych dotyczących umorzenia należności,
  12) udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania gminy i jej organów,
  13) opiniowanie zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw stwierdzenie przestępstwa ściganego z urzędu,
  14) wykonywanie czynności przewidzianych w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych,
  15) opiniowanie materiałów przetargowych."
 14. w § 21 ust. 15 (Stanowisko ds. BHP - zakres działania) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "Zapewnienie realizacji zadań z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Nowy Targ oraz w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Targu, Zakładzie Gospodarczym Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu i Miejskim Zakładzie Komunikacji w Nowym Targu, Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Targu, w tym:
  1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta oraz w ww. jednostkach,
  2) bieżące informowanie pracodawcy i kierowników ww. jednostek o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy i kierownikom ww. jednostek, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy i ww. jednostek oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy i ww. jednostek albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
  6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
  7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach pracy,
  8) przedstawianie pracodawcy oraz kierownikom ww. jednostek wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
  9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
  11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
  12) prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie rejestrów i dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz innych dokumentów z zakresu bhp, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  16) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla pracowników UM i ww. jednostek oraz szkoleń osób skazanych do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczoną w zamian grzywny,
  17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
  18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,
  19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
  20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
      a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
      b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
  21) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  22) realizowanie pozostałych zadań wskazanych w rozporządzeniu RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy."
 15. w załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego (Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych) ust. 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
  "1. Miejskie Jednostki Organizacyjne:
  1) Miejski Ośrodek Kultury,
  2) Miejska Biblioteka Publiczna,
  3) Miejski Zakład Komunikacji,
  4) Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji,
  5) Ośrodek Pomocy Społecznej,
  6) Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji,
  7) Miejskie Centrum Usług Wspólnych,
  8) Przedszkole Nr 2 w Nowym Targu,
  9) Przedszkole Nr 4 w Nowym Targu,
  10) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Targu,
  11) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu,
  12) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  13) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu,
  14) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu,
  15) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu,
  16) Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu,
  17) Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu."
 16. w załączniku nr 3 Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) w pionie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska uwidocznia się "Współpraca z MZWiK Sp. z o.o." oraz "ZGZiR - nadzór w zakresie zadań bieżących w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej, współpraca w zakresie zieleni miejskiej ".
 17. w załączniku nr 3 Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) w pionie Referatu ds. Drogownictwa i Transportu uwidocznia się "współpraca z ZGZiR", "Współpraca z MZWiK Sp. z o.o." oraz "Nadzór nad MZK".
 18. w załączniku nr 3 Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) w pionie Wydziału Oświaty uwidocznia się "Nadzór nad CUW".
 19. w załączniku nr 3 Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) w pionie Wydziału Kultury, Sportu i Promocji uwidocznia się "Nadzór nad MCSiR", "Nadzór nad MOK" oraz "Nadzór nad MBP".
 20. w załączniku nr 3 Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) w pionie Wydziału Spraw Społecznych uwidocznia się "Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom", "Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej" oraz "Nadzór nad OPS".
 21. w załączniku nr 3 Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) w pionie Wydziału Administracji i Kadr uwidocznia się "Stanowisko pracy ds. obsługi Kancelarii Burmistrza (Sekretariat)".
 22. w załączniku nr 3 Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ) w pionie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami uwidocznia się "Współpraca z ZGM Sp. z o.o.".

§ 2

Ustala się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Nowym Targu, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania

zarz_bur_2018_0050z_028.pdf (82) KB
zarz_bur_2018_0050z_028_z01.pdf (291) KB
zarz_bur_2018_0050z_028_z01_z01.pdf (113) KB
zarz_bur_2018_0050z_028_z01_z02.pdf (32) KB
zarz_bur_2018_0050z_028_z01_z03.pdf (45) KB

Wytworzył: Natalia Leśniak
Data wprowadzenia: 13-02-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 1283

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE