RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 102

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 30 grudnia 2017 do 29 stycznia 2018r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Finanse

 1. Sporządzono sprawozdania budżetowe za styczeń-grudzień 2017 r. z wykonania dochodów, wydatków. Dochody w tym okresie wykonane zostały na kwotę 136.063.564,13 zł (102,9% rocznego planu), a wydatki na kwotę 124.726.574,73 zł (95,1% rocznego planu).
 2. Otrzymano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie refundację odsetek od kredytu zaciągniętego na wkład własny do projektu "Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu" w kwocie 69.942,40 zł.
 3. W związku z Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, w której to uchwale stawka podatku od autobusów uległa znacznemu obniżeniu na terenie miasta zarejestrowanych zostało 105 nowych autobusów i 13 nowych podatników.

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

 1. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 29 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Efektem działań kontrolnych Wydziału jest skierowanie w dniu 15 stycznia 2018 r. dwóch, kolejnych wniosków o ukaranie przedsiębiorców do Sądu Rejonowego w Nowym Targu w związku z potwierdzonym procederem spalania odpadów. Ponadto w dniu 23 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu wydał wyrok nakazowy za spalanie odpadów obciążając obwinionego przedsiębiorcę karą grzywny w kwocie 2.000 zł plus koszty sądowe .
 2. Skierowano apel do mieszkańców z informacją o konsekwencjach spalania odpadów i możliwości ubiegania się o dofinansowanie na wymianę kotłów na nowe ekologiczne.
 3. Podpisano umowę na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. W okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., opiekę taką zapewniają zamiennie trzej weterynarze: P. Andrzej Gołąb, P. Jacek Stopka-Studencki i P. Janusz Stanek. Zgodnie umową, lekarze podejmują interwencje na podstawie zlecenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji bądź upoważnionego pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 4. W dniu 23 stycznia 2018 roku na Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło się spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu, na którym Ekodoradca mgr Sylwester Magiera wygłosił wykład pt. Ochrona powietrza na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
  Wykład dotyczył: działań realizowanych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, informowania mieszkańców o stanie jakości powietrza, prowadzonej edukacji ekologicznej, programie LIFE, uchwale antysmogowej, dostępnych programach dofinansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródłach energii, termomodernizacji budynków oraz innych kwestiach związanych z przedmiotowym tematem.
  Wszyscy słuchacze obecni na wykładzie otrzymali materiały edukacyjne z zakresu ochrony powietrza, a także ankiety do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków. Zainteresowani otrzymali również deklaracje uczestnictwa do programów dofinansowań: do wymiany kotłów oraz ankiety do instalacji odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy mieli możliwość zapisania się do akcji związanej z badaniem budynków kamerą termowizyjną.
 5. Miasto Nowy Targ bierze udział w edukacyjnej kampanii społecznej "Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci" organizowanej przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Celem projektu jest szeroko rozumiana edukacja w zakresie zagrożeń związanych ze smogiem. Działania skierowane są do lokalnych społeczności. W ramach przedmiotowej akcji nasze Miasto możne wygrać Naukową Stację Zabaw PGNiG. W związku z powyższym, zachęcam do oddawania głosów na zaproponowaną przez nas lokalizację stacji zabaw przy ul. Stanisława Józefczaka 1 w Nowym Targu - obok Orlika przy Szkole Podstawowej nr 2.
  Głosowanie trwa od 24 stycznia 2018 roku do 28 lutego 2018 roku. Codziennie można oddać 1 głos. Informacje dotyczące przedmiotowej kampanii dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na profilu Facebook.
 6. W związku z uczestnictwem w projekcie "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" nasza Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego zestawy oszczędności energii, które Ekodoradca oraz pracownicy WGKiOŚ przekazują osobom będącym klientami Ośrodka Pomocy Społecznej. Zestawy służą do edukacji mieszkańców w zakresie oszczędności energii i mają ich zachęcić do korzystania z energooszczędnych rozwiązań w swoich domach.

III. Drogownictwo i transport;

 1. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok 200 m w ciągu drogi miejskiej bez nazwy na os. Nowe (Niwa). Wykonawcą jest firma Nadzory Budowlane Kosztorysowanie, Projekty Janina Urban Ludźmierz. Wartość umowna prac wynosi 9 471,00 zł.
 2. Rozliczono dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 11 979,00zł, otrzymaną na letnie oczyszczanie nawierzchni drogi wojewódzkiej ul. Ludźmierska. Zadanie to realizował Miejski Zakład Komunikacji.
 3. Przygotowano wniosek o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remonty bieżące ulic, chodników, placów, mostów i przepustów w 2018 roku. W ramach umowy likwidowane będą uszkodzenia dróg zagrażające bezpieczeństwu użytkowników a jeśli wystarczy środków realizowane będą remonty całych odcinków dróg z listy przedstawionej radnym na posiedzeniu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju.
 4. Podpisano aneksy umów w sprawie partycypacji w kosztach usług transportowych MZK z gminą Nowy Targ i gminą Szaflary.

IV. Rozwój i urbanistyka;

 1. Trwają konsultacje społeczne koncepcji tzw. uchwały reklamowej, która określa zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ. Konsultacje trwają do 5 lutego br. W dniu 25 stycznia odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym omówiono koncepcję uchwały. Do końca trwania konsultacji można składać zastrzeżenia do przedstawionej koncepcji. Po zakończeniu konsultacji zostanie zredagowany projekt uchwały, który zgodnie z procedurą zostanie wysłany do opiniowania i uzgodnień a następnie wyłożony do wglądu publicznego. Przypomnę, że podjęte przez Władze Miasta działania wpisują się w kampanię społeczną "Krajobraz mojego miasta" zainaugurowaną w 2016 r. przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Ponadto przygotowany dokument jest odpowiedzią na program zainicjowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod nazwą "Montevideo" czyli "widzę góry", mającego zachęcić gminy położone wzdłuż "Zakopianki" do podjęcia działań na rzecz poprawy jakości krajobrazu wzdłuż drogi Kraków - Zakopane. Dowolne i niekontrolowane umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych szpeci krajobraz miasta i Podhala. Uchwalenie w przyszłości powyższej uchwały winno zapobiec dalszej degradacji przestrzeni publicznej, czego obecnie jesteśmy świadkami. Dotyczy to szczególnie obszaru historycznego centrum miasta oraz terenów wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, w tym "Zakopianki", które są niechlubnym przykładem degradacji krajobrazu w skali kraju."
 2. "Rozpoczęto procedurę aktualizacji i zmiany Strategii Rozwoju Miasta. Do końca lutego tego roku przewiduje się przeprowadzenie procesu ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta. Sam proces aktualizacji i zmiany Strategii potrwa do końca maja. Informacja o prowadzonych pracach, powoływanych zespołach i spotkaniach będzie przekazywana na bieżąco. Partnerem zewnętrznym procesu ewaluacji, który również sporządzi aktualizację dokumentu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna. Przypomnę, że to samo Stowarzyszenie przygotowało w zeszłym roku Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023, dzięki czemu możliwym było wystąpienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w naszym mieście."

V. Kultura, promocja i sport;

 1. Dnia 02.01.2018 r. - wziąłem udział w spektaklu muzyczno-kabaretowym autorstwa Stanisława Apostoła pt. KolędoLandia. Sam spektakl to opowieść kolędników oparta na bazie utworów m. in. Ernesta Brylla, Kazimierza Grześkowiaka, Wojciecha Młynarskiego i Andrzeja Waligórskiego oraz włoskich piosenek ludowych. Nie zabrakło utworów operowych. Mocną oprawę muzyczną zapewnił New Market Jazz Band.
 2. W dniu 05.01.2018 r. - W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbył się po raz 12 Noworoczny Koncert Galowy. Podczas tego wyjątkowego powitania Nowego Roku publiczność miała okazję posłuchać filmowej klasyki - w postaci "Walca Barbary" z "Nocy i dni", także walca z "Trędowatej", a partie orkiestrowe przeplatały się z operowymi ariami i szlagierami operetkowymi w wykonaniu energetycznej sopranistki Julii Ponomar i oklaskiwanego już wcześniej na nowotarskiej scenie znakomitego tenora Leszka Świdzińskiego. Pojawił się i towarzyszący sopranistce Niccolo Paganini w osobie pierwszego skrzypka Orkiestry - Zbigniewa Kawalca. Nie zabrakło również podziękowań dla wykonawców, sponsorów oraz noworocznych życzeń złożonych zebranym przez Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 3. 06.01.2018 r. - Po raz dziesiąty w Polsce, po raz pierwszy w Nowym Targu odbył się Orszak Trzech Króli. Przemaszerował spod kościoła NSPJ na nowotarski Rynek, gdzie Mali Śwarni zainscenizowali żywą szopkę. W maszerującym tłumie, oprócz księży, ministrantów, scholi oraz innych parafialnych grup z "nowego" i "starego" kościoła - prym wiodła góralska gromada "Małych Śwarnych" i członków Związku Podhalan oraz Władze Miasta Nowy Targ.
  W ramach akcji "Mędrcy dla Wschodu" wolontariusze zbierali datki na rzecz polskich szkół na Ukrainie. Styczniowe słońce sprzyjało pozostaniu na rynku, gdzie trwały jeszcze gry i konkursy. Debiut Orszaku był tłumny, efektowny i radosny.
 4. 07.01.2018 r. -"Winter Classic IV" Był okazją zarówno do wspaniałej zabawy, jak i okazania serca. W tym roku bohaterem wieczoru był Kuba Zawada. Dziecko cierpi na miopatię mięśniową. Podczas meczu prowadzona była zbiórka pieniędzy na specjalny wózek, dzięki któremu Kuba będzie mógł poruszać się samodzielnie. A mecz - czyli potyczka z hokeistami TatrySki Podhale Nowy Targ, był tylko jedną z atrakcji. W programie znalazła się loteria z cennymi nagrodami, licytacja wartościowych przedmiotów.
 5. W dniu 12.01.2018 r. - w Ratuszu odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne. W trakcie spotkania wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta złożyliśmy zebranym noworoczne życzenia. Wśród gości zaproszonych na 28. raut przybyli, m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, poseł Wiesław Janczyk, poseł Anna Paluch, poseł Edward Siarka. Nie zabrakło radnych, szefów jednostek podległych miastu, nauczycieli, duchowieństwa, a także władz powiatu nowotarskiego.
 6. Dnia 14 stycznia 2018 r. - w Parafii pw. św. Jana Pawła II w Nowym Targu odbył się "Koncert Kolęd w animacji laserowej". W jego trakcie można było podziwiać animacje laserowe nawiązujące m.in. do ewangelicznych wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa. Tłem muzycznym były kolędy i pieśni świąteczne w wykonaniu parafialnej scholi, nagrodzone dużymi brawami. Koncert został dofinansowany kwota 4.000 zł z budżetu miasta.
 7. W dniu 20.01.2018r. - W Hali GORCE w Nowym Targu odbył się IX Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego dla grup "senior" i "hobby". W rywalizacji wzięły udział pary taneczne, m.in. z takich ośrodków jak: Kraków, Zamość, Olsztyn, Poznań i Gdynia. Jury oceniało zmagania w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Po rozpoczętej polonezem uroczystej gali nagrody wręczali burmistrz Grzegorz Watycha oraz wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska -Steg w asyście organizatora Turnieju - Leszka Kusiaka prowadzącego Szkołę i Klub Tańca Towarzyskiego "Hart". Wydarzenie objął Honorowym Patronatem Burmistrz Miasta Nowy Targ.

VI. Sprawy społeczne;

 1. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2018. Obecnie są zawierane umowy z realizatorami poszczególnych zadań.
 2. Odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w międzyszkolnych konkursach: szopek bożonarodzeniowych, na kartkę świąteczną i świątecznego anioła. Dziękuję za udział w konkursach przede wszystkim dzieciom ich rodzicom i ich realizację przez dyrektorów oraz personel Szkół Podstawowych nr 5, 6 i 11.
 3. Podjąłem decyzję o sfinansowaniu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych programu profilaktycznego opartego na spektaklu "Pamiętnik narkomanki".
 4. Złożono wniosek na wykonanie prac adaptacyjnych lokalu przewidzianego na Klub Senior plus z ministerialnego programu pod tą samą nazwą. Kwota dofinansowania wynosi 120 tys. zł przy wkładzie własnym 30 tys zł. Obecnie wniosek przechodzi ocenę formalną i merytoryczną.
 5. W roku 2017 Wydział Spraw Społecznych wydał 5485 dowodów osobistych w tym 660 dla mieszkańców spoza Nowego Targu,
 6. W roku 2017 w zakresie ewidencji działalności gospodarczej rozpatrzono 2205 wniosków w tym 450 spoza terenu Nowego Targu. Wydano 218 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w czym mieszczą się też ich przedłużenia na kolejne okresy.

VII. Zamówienia publiczne;

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacja zadań wchodzących w zakres projektu "Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ".
  Wyznaczono termin składania ofert na 30 styczeń 2018r.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu oraz budowę tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu w ramach projektu Finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych"
  Wyznaczono termin składania ofert na 31 styczeń 2018r.
 3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu".
  Wyznaczono termin składania ofert na 5 luty 2018r.
 4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2018.
  Wyznaczono termin składania ofert na 9 luty 2018r.
 5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczonym na świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego dla Gminy Miasto Nowy Targ oraz pozostałych jednostek oraz w dniu 9 stycznia 2018r. podpisano umowę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S. A. Warszawa na kwotę 161 174,33 zł.
 6. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczonym na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych".
  Postępowanie w części I zamówienia unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie złożono żadnej oferty.
  W II części zamówienia podpisano umowę z SUPERSNOW S. A. Maniowy na kwotę 121 770,00 zł.
  W III części zamówienia podpisano umowę z TRACKTECH Sp. z o.o. Maniowy na kwotę 103 764,89 zł.

VIII. Pozostałe;

 1. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego .
  USC Nowy Targ pracuje w systemie elektronicznym w pełnym zakresie. W 2017 roku USC załatwił 35651 spraw, tj:
  1807 urodzeń, w tym zdarzenia zagraniczne 266
  475 małżeństw, w tym zdarzenia zagraniczne 118,
  Zgony 953 , w tym zdarzenia zagraniczne 27
  Wzrosła ilość rejestrowanych zdarzeń zagranicznych, ponieważ mieszkańcy innych gmin załatwiają sprawy w USC w Nowym Targu. Zmigrowano w 2017 roku - czyli przeniesiono do nowego modułu BUSC- Baza Usług Stanu Cywilnego Aplikacji Źródło - 19 287 aktów stanu cywilnego.
  Wydano - 12 787 odpisów
  Ilość zarejestrowanych rozwodów - 106
  Uznania ojcostwa - 236
  Najpopularniejsze imiona:
  żeńskie:
  JULIA, ZUZANNA, WIKTORIA, MARIA
  imiona męskie to: ANTONI, JAN, SZYMON, KACPER
 2. W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:
  W dniu 4 stycznia 2018r na zaproszenie Starosty Nowotarskiego oraz Rady Powiatu wziąłem udział w zorganizowanym w Państwowej Szkole Muzycznej Spotkaniu Noworocznym;
  6 stycznia na zaproszenie Związku Podhalan oddział Nowy Targ mój zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w Spotkaniu Opłatkowym Zarządu, Ja z V-ce burmistrz Joanną Iskrzyska - Steg w Orszaku Trzech Króli.
  Natomiast w godzinach wieczornych wraz z grupą pracowników Urzędu Miasta, jak co roku, rozważaliśmy Tajemnice Radosne Różańca w Sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu w intencji mieszkańców Nowego Targu.
  8 stycznia miałem przyjemność zasiąść na widowni zorganizowanego już po raz dziewiąty
  W Nowym Targu Festiwalu na najwyższym artystycznym poziomie "Inter Show".
  9 stycznia br. Wspólnie z moim Zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem uczestniczyłem w spotkaniu z Panią Dyrektor Agnieszką Wachowską GDDKiA w Krakowie oraz w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z Panem Jackiem Krupą Marszałkiem Województwa Małopolskiego.
  10 stycznia udałem się do Warszawy by w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski uczestniczyć w tradycyjnym Spotkaniu Opłatkowym Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Miast i Miejscowości Papieskich;
  12 stycznia wziąłem udział w posiedzeniu Rady Związku Euroregionu "Tatry". Głównym tematem obrad były informacje na temat stanu wdrażania Projektów Parasolowych realizowanych przez Związek Euroregionu "Tatry" w ramach programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 oraz informacja na temat sytuacji finansowej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Natomiast mój z-ca Waldemar Wojtaszek w tym dniu uczestniczył w terenowej komisji z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, radnych i policji. Komisja dotyczyła zmiany ustawień sygnalizacji świetlnej na ostatnio dość kolizyjnym skrzyżowaniu Alei Tysiąclecia z ul. Szaflarską.
  14 stycznia w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy miałem okazję po raz drugi wystąpić na deskach nowotarskiego MOK-u w spektaklu "Baja na Mikołaja";
  18 stycznia br. Zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. kierownikiem ds. klienta oraz kierownikiem ds. rozwoju. Tematem spotkania były sprawy związane z dalszym rozwojem sieci gazowej na terenie Miasta, gazyfikacja Kowańca, Niwy oraz podjęcie wspólnych działań skutkujących przyłączeniem się mieszkańców z centrum Miasta;
  19 stycznia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury wziąłem udział w koncercie "Godny Cas". Występom zespołów regionalnych towarzyszyła zbiórka pieniędzy dla podopiecznej Fundacji im. Adama Worwy;
  20 stycznia wraz z Zastępcami zasiedliśmy na widowni IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar prof. Mariana Wieczystego;
  21 stycznia na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II oraz strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej wziąłem udział w Środowiskowym Dniu Babci i Dziadka, który wzorem lat ubiegłych zorganizowany został w remizie OSP na Kowańcu;
  23 stycznia na Sali Obrad tut. Urzędu Miasta miałem przyjemność wręczenia podziękowań i dyplomów dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, które wzięły udział w tegorocznej edycji konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową, Kartkę Świąteczną i Anioła. Dzieci jak zwykle zaangażowały się w swoje prace o czym świadczy różnorodność zarówno materiałów, z których korzystały jak i sposobów przedstawienia powyższych zagadnień;
  24 stycznia br. wspólnie z zastępcą Waldemarem Wojtaszkiem i Naczelnikiem Dariuszem Jabconiem uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem WIOŚ P. R Listwanem i pracownikami delegatury WIOŚ w Nowym Sączu w sprawie współpracy w zakresie działań środowiskowych;
  W dniu 26 stycznia w godzinach porannych w Miejskim Ośrodku Kultury wysłuchałem Noworocznego Koncertu Kolęd i Pastorałek w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11, natomiast w godzinach popołudniowych wziąłem udział w wieczorze kolęd przygotowanym przez Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2;
  W dniu 27.01.2018 r.- wspólnie z zastępcami wzięliśmy udział w III Noworocznym Balu Burmistrza , który odbył się Restauracji "Goralsko Strawa" w Nowym Targu, a z którego dochód przeznaczony jest na zakup profesjonalnego sprzętu do rehabilitacji dla Fundacji im. Adama Worwy.

Pliki do pobrania

sbmzd_20171230_20180129.pdf (108) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 29-01-2018
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 677

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE