RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 77

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 5 grudnia do 29 grudnia 2017r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Inwestycje;

 1. Dokonano odbioru końcowego zadań inwestycyjnych pn.;
  1) Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w Nowym Targu. Wykonawca: Firma BOR-ARS Reklamy, Szyldy, Tablice Przyrodnicze, Usługi Budowlane - Wiesław Borkowski, Krościenko n/Dunajcem. Koszt inwestycji: 48 900,00 zł. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.
  2) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Targu poprzez rozbudowę instalacji miejskiego monitoringu. Wykonawca: Nowotarska Telewizja Kablowa sp. z o.o., Nowy Targ. Koszt inwestycji: 60 885,00 zł.
  3) Budowa oświetlenia drogowego ul. Oleksówki (za GOPR) w Nowym Targu. Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa EL-SAT Jakub Wielkiewicz, Nowy Targ. Koszt inwestycji: 48 340,00 zł.
  4) Przebudowa oświetlenia drogowego Al. Solidarności w Nowym Targu. Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa MAGNUM Tomasz Jachymiak, 33-390 Łącko. Koszt inwestycji: 101 763,25 zł.
 2. Odebrano dokumentację projektową dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. Wykonawca: Pracownia Architektoniczna PA&B Jarosław Głosek, 91-510 Łódź.
  Koszt usługi: 496 920,00 zł.
 3. W dniu 11.12.2017 r. odbyło się przekazanie placu budowy dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi od al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu. Wykonawca: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce. Wartość umowna prac budowlanych: 6 773 680,02 zł. - Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 4. W dniu 05.12.2017 r. Urząd Miasta otrzymał potwierdzenie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o przyznaniu pożyczki w kwocie 900 000,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup zamiatarko-polewaczki w celu wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej". Zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.
 5. Miasto Nowy Targ znalazło się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z zadaniem pn. Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu. Wartość projektu: 4 104 164,13 zł, pozyskane dofinansowanie: 2 818 149,70 zł.
 6. Miasto Nowy Targ uzyskało dofinansowanie na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wartość projektu: 6 669 705,91 zł, uzyskane dofinansowanie: 3 000 000,00 zł.

II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

 1. W miesiącu grudniu uruchomiono internetową wyszukiwarkę miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu administrowanym przez Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji. www.ecmentarz.nowytarg.pl .Wyszukiwarka pozwala zlokalizować groby osób pochowanych na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu oraz wyznaczyć drogę od dowolnej bramy cmentarza.
 2. Od ostatniej Sesji Rady Miasta pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 16 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji.
 3. W dniu 12 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał wyrok nakazowy nakładając karę grzywny w wysokości 2.000 zł plus koszty sądowe na właściciela myjni samochodowej za pozbywanie się zebranych odpadów komunalnych na terenie myjni w sposób niezgodny z przepisami. Obwiniony przedsiębiorca kilkukrotnie wyrzucał odpady nad brzeg potoku Biały Dunajec. Ponadto w dniu 15 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał wyrok nakazowy nakładając karę grzywny w wysokości 3.500 zł plus koszty sądowe na pracownika firmy o profilu garbarskim za spalanie odpadów.
 4. Efektem działań kontrolnych Wydziału jest potwierdzenie spalania odpadów przez akredytowane laboratorium na dwóch kolejnych nieruchomościach, w związku powyższym zostaną skierowane wnioski o ukaranie właścicieli powyższych nieruchomości do Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 5. W dniu 12 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XIX edycji konkursów recyklingowych "Zbiórka makulatury" i "Zbiórka puszek aluminiowych". W konkursie wzięło udział ok. 3200 dzieci i młodzieży, zebrano 2 231,00 kg puszek aluminiowych i 58 170,00 kg makulatury. Nagrody w postaci m.in. cymbergaja, artykułów komputerowych, radiomagnetofonów CD, zestawów i zabawek edukacyjnych oraz sprzętu sportowego wybrane zostały przez koordynatorów konkursu w szkołach i przedszkolach, zakupione natomiast przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ze środków z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za łączną kwotę 7 794,00 zł.
 6. W dniu 08.12.2017 r. rozstrzygnięty został I konkurs plastyczno-fotograficzny zorganizowany przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. pt. ''NOWY TARG - PRZYRODA I PRZEMYSŁ''. Wyróżniono 6 prac z czego 4 zostały opublikowane na kalendarzu MZWiK na rok 2018, dwie pozostałe w postaci plakatów zdobią siedzibę zakładu.
 7. Odpady komunalne w roku 2018 - W związku z wejściem w dniu 1 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/354/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lipca 2017r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ, przypominamy iż od 1 stycznia 2018r. na terenie miasta Nowy Targ odpady będą zbierane wg złożonych deklaracji od właścicieli nieruchomości według nowych zasad. (szczegóły w załączniku).

III. Gospodarka nieruchomościami;

 1. W wykonaniu uchwały Rady Miasta z dnia 5 września 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej podpisano w dniu 5 grudnia 2017 roku z firmą IB Spółka z o. o. notarialną umowę sprzedaży nieruchomości o pow. 0.6287 ha położonej na terenie b/NZPS. Sprzedaż nastąpiła w trybie bezprzetargowym na rzecz wieloletniego dzierżawcy tej nieruchomości za cenę 807 000 zł netto.
 2. W dniu 6 grudnia 2017 roku podpisano z "Nową Targowicą" Spółka z o. o. notarialną umowę sprzedaży nieruchomości o pow. 3752 mkw., położonej przy ul. Targowej, przeznaczoną pod zabudowę produkcyjną, usługową lub składowo - magazynową. Nieruchomość ta została sprzedana w wyniku przeprowadzonego przetargu licytacyjnego za cenę 714 000 zł - netto.
 3. W wyniku prowadzonych negocjacji z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie przejęcia przez miasto terenu ( działka ew. nr 4394/1 o pow. 333 mkw.) przyległego do ulicy Zacisze, Minister Infrastruktury i Budownictwa orzekł w formie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do ww. działki, który przysługiwał Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Aktualnie teren ten znajduje się w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa. Prowadzone są czynności w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego, a projekt stosownej uchwały w tej kwestii zostanie przedstawiony na kolejnej sesji Rady Miasta.

IV. Drogownictwo i transport;

 1. Zakończono prace związane bieżącymi remontami ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie Miasta Gminy Nowy Targ. Wartość robót wyniosła wg zawartych umów 1 373309,50 zł. W ramach umowy nr ZP.272.22.2017z dnia 17.10.2017r. wykonano między innymi remont chodnika przy Al 1000-lecia wzdłuż bloków mieszkalnych 42 i 44 i pomiędzy nimi za kwotę 110 527,30 zł., oraz remont chodnika przy ul. Podtatrzańskiej 44 za kwotę 52 564,00 zł. Wykonawcą robót była firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA, 34-424 Szaflary.
 2. Zakończono oczyszczanie rowów i ścieków przydrożnych odprowadzających wody opadowe z dróg miejskich. Wykonawcą była firma USŁUGI ZIEMNE REMONTOWO-BUDOWLANE Stanisław Handzel, 34-400 Nowy Targ. Oczyszczono łącznie 1000 mb rowów a wartość robót wyniosła 15 000 zł.
 3. 10 grudnia w ramach otwarcia Jarmarku Bożonarodzeniowego uruchomiono nową dekorację świąteczną Rynku. W bieżącym roku wymieniono kurtyny świetlne na drzewach rosnących w chodnikach, ozdobiono latarnie na płycie Rynku, ustawiono sanie i renifery.
  Kontynuując akcję świątecznego ozdabiania Miasta w parku przy ul. Wojska Polskiego, pod choinką ustawiono 2 renifery.

V. Rozwój i urbanistyka;

W dniu 19 grudnia dobyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, na którym wręczyłem członkom Komitetu akty powołania. Na przewodniczącego Komitetu, w drodze głosowania został wybrany P. Waldemar Wojtaszek, na zastępcę P. Bolesław Bara. Przypomnę, że Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza. Przypominam również, że trwa nabór ciągły na członków Komitetu. Mogą jeszcze do niego wejść czterej przedstawiciele. Szczegóły na stronach internetowych Urzędu Miasta.

VI. Oświata;

 1. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy Targ w dziedzinie edukacji w roku 2018 polegający na transporcie i opiece w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Nowym Targu w celu spełniania obowiązku szkolnego. Zadanie, zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej, realizowane będzie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu, z którym w najbliższych dniach zostanie podpisana stosowna umowa.
 2. Zakończono wypłatę pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wszyscy pracodawcy, którzy w tym roku wystąpili z wnioskiem, otrzymali stosowne dofinansowanie. Łącznie w 2017r. tą formą wsparcia objętych zostało 30 przedsiębiorców, którym wypłacono w sumie 264.694 zł. Środki w całości pozyskane z Funduszu Pracy.

VII. Kultura, promocja i sport;

 1. W dniu 4 grudnia 2017 r. na hali sportowej "Gorce" odbył się miejski turniej szkół podstawowych "BAW SIĘ RAZEM Z NAMI". W turnieju wzięły udział Szkoły Podstawowe Nr 3, Nr 5, Nr 11 z terenu Miasta Nowy Targ. Szkoły reprezentowało blisko 100 uczniów z klas I, II, III. Dzieci z każdej kategorii wiekowej rywalizowały w 4 zabawach sprawnościowych. Cały turniej przebiegał w atmosferze dobrej zabawy. Po zakończonych zmaganiach odbył się pokaz gimnastyczny w którym wystąpiły dziewczynki ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz każde dziecko otrzymało słodki poczęstunek. Organizatorzy dziękują wolontariuszom z Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu oraz wszystkim opiekunom za pomoc i sprawne przeprowadzenie zawodów.
  Wyniki:
  Miejsce I - Szkoła Podstawowa Nr 11- 29 pkt.
  Miejsce II - Szkoła Podstawowa Nr 3- 25 pkt.
  Miejsce III - Szkoła Podstawowa Nr 5- 18 pkt.
 2. W dniu 5 grudnia 2017 r w Sali Obrad Urzędu Miasta odbyła się promocja "21 Almanachu Nowotarskiego". Tradycyjnie już almanachową księgę otwiera poezja (swoisty dwugłos: "Budzi się Miasto" Wandy Szado-Kudasikowej i "Miasto nigdy nie zasypia" Krzysztofa Kokota), a zamyka ją Kronika Nowotarska, rejestrująca najważniejsze fakty z życia miasta w 2016 roku, gdzie szczególne miejsce zajmują uroczyste obchody jubileuszu 670-lecia lokacji Królewskiego Wolnego Miasta Nowy Targ. Do wydawnictwa dołączona jest płyta z zapisem wizyty kardynała Stefana Wyszyńskiego na nowotarskim rynku w sierpniu 1957 roku. Fragment nagrania można było usłyszeć również podczas promocji książki.
  Wydarzenie uświetniły występy Miejskiego Nauczycielskiego Chóru "Gorce" pod dyrekcją Joanny Szczerby.
 3. W dniu 6 grudnia Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbył się Mikołajkowy wieczór z cyklu "Znani i lubiani w bajce dla dzieci" pt. "Baja na Mikołaja". Paczki pozyskane w tym dniu zostały przekazane dla dzieci z rodzin potrzebujących w nowotarskich szkołach. Św. Mikołaj rozdawał też indywidualnie paczki dla dzieci po spektaklu w jednej z sal Miejskiego Ośrodka Kultury.
 4. Dnia 10 grudnia 2017 r w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Brata Alberta na Niwie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 pod kierunkiem Pani R. Staszel, D. Piekarczyk, L.Jaróg, zaprezentowali chwytający za serce spektakl. W pełnym cudownego, świątecznego nastroju przedstawieniu "O tym, kto może zostać świętym Mikołajem" - na listy odpowiadał święty Mikołaj
 5. W dniach 10 - 22 grudnia na dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia zainaugurowano w Nowym Targu przedświąteczny czas poprzez otwarcie Targów Bożonarodzeniowych. Inauguracji targów, w tradycyjnych pełnych uroku budkach- towarzyszyło również otwarcie mobilnego lodowiska na płycie rynku. Ozdoby świąteczne, choinki, tradycyjne pieczywo, wędliny, biżuteria, ciasta, zabawki - to asortyment, jaki odnaleźć można było na straganach. Nie brakło ciepłego jedzenia i picia do konsumpcji na miejscu. Wśród dodatkowych atrakcji skierowanych do najmłodszych była przejażdżka zaprzęgiem psów husky i możliwość zrobienia sobie zdjęcia w klimatycznych, rozświetlonych saniach św. Mikołaja. Ogromny podziw i zainteresowanie wzbudził pokaz jazdy figurowej w wykonaniu zawodników Podhalańskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego "Zwyrtany" pod kierunkiem Doroty Pieńkoś. Wystąpiły zarówno trzy-czteroletnie maluszki, dzieci wczesnoszkolne, jak i nastoletnie zawodniczki, solo i w dużych, choreograficznych układach. Po występach łyżwiarzy figurowych, lodowisko opanowali hokeiści MMKS Podhale, dając pokaz ice - crossowej rywalizacji, wymagającej prędkości i niezwykłej zręczności w jeździe na skomplikowanym, lodowym torze przeszkód. Po zakończeniu pokazów, z lodu darmowo mogli skorzystać wszyscy chętni do zabawy na ślizgawce. 20 grudnia 2017 oraz 23 grudnia każdy mógł spotkać w zagrodzie żywe renifery oraz Mikołaja i Królową Śniegu.
 6. W poniedziałek 11 grudnia 2017 r. w Muzeum Podhalańskim im Cz. Pajerskiego w Nowym Targu odbył się wernisaż prac laureatów konkursu plastycznego i fotograficznego pn. "Nieznane i zapominane miejsca pamięci narodowej w Małopolsce i na Podkarpaciu", realizowanego w ramach programu edukacyjno-naukowego "Zaginiony Legion Piłsudskiego.
 7. W dniu 11 i 12 grudnia 2017 r. na sali sportowej przy SP 4 w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. W rozgrywkach dziewcząt wzięły udział reprezentacje czterech nowotarskich szkół podstawowych, natomiast w turnieju chłopców pięć: SP2, SP3, SP4, SP5, SP11.
 8. W dniu 12 grudnia 2017 r odbyło się spotkanie podsumowujące 19 edycję Konkursu na Najpiękniejszy Ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy. Z 15 uczestników 9 startowało w kategorii posesji jednorodzinnych, a 6 - w kategorii posesji wielomieszkaniowych. Główne trofeum - Puchar Przechodni w formie kielicha kwiatu - zdobyła Henryka Górecka z Robowa. Wręczenie pucharów, nagród pieniężnych i bonów towarowych na zakup nasion odbyło się, jak zwykle, przy obiedzie w restauracji "Ruczaj" państwa Worwów. Właścicieli najpiękniejszych ogródków podejmowała pani Czesława Worwa.
 9. Dnia 13 grudnia 2017 r Członkowie Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego "Solidarność" w Nowym Targu oraz władze Miasta wzięły udział w mszy Św. w Kościele Św. Katarzyny w intencji Ojczyzny i Ofiar Stanu Wojennego. Po mszy świętej Apel Poległych i złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim.
 10. W dniach od 7-22 grudnia 2017 r. w Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu oraz w Miejskim Ośrodku Kultury z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyły się warsztaty pt. Historia ozdób choinkowych podczas, których dzieci poznały historię i genezę ozdób choinkowych, tradycje związane z przystrajaniem drzewka oraz poznały krótkie legendy związane z tym zwyczajem.
 11. W dniu 14 grudnia 2017r. w sali reprezentacyjnej nowotarskiego ratusza odbyło się podsumowanie i zakończenie realizacji Programu edukacyjno-naukowego "Zaginiony Legion Piłsudskiego. Kwatera Wojenna z lat 1914-1923 w Nowym Targu". Projekt, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miał na celu przywrócenie społecznej pamięci o zmarłych i pochowanych żołnierzach spoczywających na nowotarskim cmentarzu.
 12. Dnia 17 grudnia 2017r .na nowotarskim Rynku odbyła się Wigilia w Mieście. Zarząd nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan już po raz jedenasty zaprosił mieszczan na "Wigilię w Mieście". Tego wieczoru do Nowego Targu dotarło też Betlejemskie Światełko Pokoju. jako pierwszy na scenie zaprezentował się Miejski Nauczycielski Chór Gorce, Mali Śwarni zaprezentowali jasełka, a zgromadzeni przed sceną - jak każe obyczaj - zostali obsypani ziarnem owsa. Błogosławieństwa zgromadzonym udzielił kapelan Związku Podhalan ks. Mieczysław Łukaszczyk i ks. Zbigniew Płachta. Na Rynku stanęła żywa szopka. Wieczór upłynął na kolędowaniu z chórzystami - także tymi z UTW, zespołem góralskim, składaniu sobie życzeń, łamaniu opłatkiem i degustacji potraw wigilijnych przygotowanych przez gaździny ze Związku Podhalan.
 13. 22 grudnia 2017r. odbył się Świąteczny koncert na nowotarskim Rynku. Wokalno-gitarowy duet: Daniel Lipiec i Łukasz Rajski prostymi środkami wyczarowali niezwykły, bożonarodzeniowy nastrój. Duet wykonał utwory Franka Sinatry, Beatles'ów, Michaela Buble, ale i znane kolędy czy świąteczne piosenki..
 14. TatrySki Podhale Nowy Targ - GKS Tychy 2:1. Hokeiści TatrySki Podhala Nowy Targ sprawili świąteczny prezent swoim kibicom. "Szarotki" w meczu 27 kolejki spotkań PHL po dogrywce na własnym lodzie aktualnego lidera tabeli GKS Tychy. To pierwsza ligowa wygrana nowotarżan pod wodzą Aleksandras Belavskisa. To też było ostatnie spotkanie nowotarżan w 2017 roku. W przerwach meczu emitowane były życzenia świąteczne Burmistrza Miasta.

VIII. Sprawy społeczne;

 1. Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert w zakresie pomocy społecznej obejmujące następujące zadania:
  1) Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kalectwem sprzężonym, które ukończyły 18 rok życia, średniomiesięcznie dla 30 osób, transport uczestników zajęć do ośrodka, w roku 2018.
  2) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego w Nowym Targu prowadzonej w formie świetlicy w roku 2018.
  3) Świadczenie usług w postaci opieki pielęgniarskiej w ambulatorium i środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w roku 2018.
  4) Udzielanie posiłku osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo w roku 2018.
  5) Aktywizacja osób poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach Uniwersytetu III Wieku w roku 2016.
  6) Prowadzenie mieszkania chronionego dla mieszkańców Gminy Miasta Nowy Targ z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie w roku 2018.
 2. Ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z terminem składania wniosków do dnia 12 stycznia 2018 r.
 3. Zorganizowano międzyszkolne konkursy szopek i aniołów bożonarodzeniowych oraz kartek świątecznych. Efekty prac dzieci można podziwiać na wystawie w holu Urzędu Miasta.

IX. Zamówienia publiczne;

 1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego dla Gminy Miasto Nowy Targ oraz pozostałych jednostek . Termin składania ofert wyznaczono na 22 grudnia 2017r. Złożono następujące oferty:
  1/ InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków cena oferty - 235 308,00 zł,
  2/ Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A. al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa cena oferty 161 174,33 zł. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu finansowanego ze środków Unii EU w ramach Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych". Termin składania ofert wyznaczono na 15 grudnia 2017r.
  Dla część I zamówienia zakup ciągnika nie złożono żadnej oferty.
  Dla II i III części złożono następujące oferty:
  1) SUPERSNOW S. A. ul. ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy, cena oferty: część II zamówienia zakup armatki do naśnieżania - 121 770,00 zł,
  2) TRACKTECH Sp. z o.o. ul. ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy, - cena oferty: część III zamówienia /frez do przygotowywania narciarskich tras biegowych, płyty do tyczenia narciarskich tortów biegowych/ - 103 764,89 zł,
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 3. W dniu 6 grudnia 2017r. podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku z Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa na kwotę 5 680 914,10 zł.
 4. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczonym na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją zadania inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków unijnych, pn.: "Budowa drogi od Al. 1000 - lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu" oraz w dniu 12 grudnia 2017r. podpisano umowę z Panią Justyną Polaczek GEO-ART Geodezja i Budownictwo ul. Mościckiego 21, 34-470 Czarny Dunajec na kwotę 59 040,00 zł.
 5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
  Umowa zostanie podpisana z Pocztą Polska S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, na kwotę 115 534,35 zł.
 6. W dniu 6 grudnia 2017 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP podpisano umowę z Firmą Handlowo - Usługową "KAL-TRANS" Kalata sp. j. os. Nowe 1 E, 34-424 Szaflary na wykonanie bieżących remontów ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2017r. na kwotę - 49 997,50 zł.
 7. W dniach 8 i 12 grudnia 2017r. przeprowadzono negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do zamówienia publicznego nr ZP.271.16.2016 na zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w strefie I, II, IV i V z firmą Kiernia Sp. z o. o. Ratułów 208, 34-407 Ciche, Panem Ludwikiem Cyrwus Usługi Transportowe, Usługi Leśne, Handel os. Oleksówki 22, 34-400 Nowy Targ i Panem Janem Adamczyk Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne, 34-404 Klikuszowa.
  Podpisano następujące umowy z:
  1) KIERNIA Sp. z o. o. Ratułów 208, 34-407 Ciche dla strefy I na kwotę 8 872,00 zł,
  2) Panem Janem Adamczyk Roboty Ziemne Usługi Sanitarne i Pokrewne, 34-404 Klikuszowa dla strefy II na kwotę 10 075,00 zł,
  3) Panem Ludwikiem Cyrwus Usługi Transportowe, Usługi Leśne, Handel Ludwik Cyrwus, 34-400 Nowy Targ dla strefy IV na kwotę 6 850,00 zł,
  4) Panem Ludwikiem Cyrwus Usługi Transportowe, Usługi Leśne, Handel Ludwik Cyrwus 34-400 Nowy Targ dla strefy V na kwotę 4 521,00 zł,
 8. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na 24 miesięczną dzierżawę urządzeń drukujących oraz w dniu 19 grudnia 2017r. podpisano umowę z Mariuszem Okońskim KOLOREKS 33 -300 Nowy Sącz na kwotę - 46 641,60 zł.
 9. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn: Wymiana wyznaczonych, skorodowanych słupów na ul. Krakowskiej i ul. Długiej i w dniu 18 grudnia 2017 r. podpisano umowę z Panią Agnieszką Biel-Habiedą Firma Handlowo-Usługowa "AGMAR" 34-730 Mszana Dolna na kwotę 67 984,81 zł.
 10. Ogłoszono i rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie usługi związanej z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz uprzątnięcie i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Umowa zostanie podpisana z Panią Celiną Pawluśkiewicz Schronisko dla bezdomnych zwierząt Celina Pawluśkiewicz ul. Kokoszków 101, 34-400 Nowy Targ na kwotę 91 415,52 zł.

X. Pozostałe;

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:
Dnia 5 grudnia br. miałem przyjemność dokonać otwarcia XIV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Nowym Targu dla klas od I-III, który został zorganizowany tradycyjnie już przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5. Natomiast mój Z-ca Waldemar Wojtaszek w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich w Krakowie uczestniczył w spotkaniu nt. Powierzenia świadczenia usług transportowych.
Dnia 6 grudnia uczestniczyłem w uroczystym wręczeniu prywatnych stypendiów naukowych w Szkole Podstawowej Nr 11,
Dnia 7 grudnia br. w Zakopanem wziąłem udział w IX Międzynarodowym Forum Górskim Zakopane 2017 i miałem także przyjemność już po raz kolejny gościć w zakopiańskim radiu ALEX. Natomiast mój Z-ca Waldemar Wojtaszek w tym dniu reprezentował Miasto Nowy Targ podczas świątecznego spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Niepołomicach. Podczas uroczystości laureatom Rankingu Gmin Małopolski 2017 wręczone zostały nagrody. Gmina miasto Nowy Targ zajęła wysoką 20. pozycję wśród łącznie 179 gmin małopolskich i tym samym utrzymała pozycję lidera powiatowego.
8 grudnia br. w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej mój Z-ca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu inicjującym działania na rzecz utworzenia Geoparku "Pieniny". Spotkanie poprowadził p. prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Doktor z Krakowskiej AGH. Ja natomiast wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym emerytowanych policjantów, które zostało zorganizowane w restauracji "Ruczaj" oraz w III Międzynarodowym Turnieju w kręgle zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Polska Region Nowy Targ.
9 grudnia uczestniczyłem w uroczystej Mszy Św. z okazji obchodów 70- lecia założenia Koła Łowieckiego "PONOWA".
W dniu 10 grudnia miałem przyjemność, już po raz drugi, dokonać uroczystego otwarcia świątecznych Targów Bożonarodzeniowych.
11 grudnia w tut. Urzędzie Miasta Klub Honorowych dawców Krwi Kropla zorganizował akcję krwiodawstwa. Celem akcji było wsparcie Naszego kolegi- Jana Klaga, który końcem listopada uległ poważnemu wypadkowi. Do zbiórki krwi przyłączyło się również kilku pracowników nowotarskiego starostwa, wszyscy wspólnie oddali łącznie ponad 10 litrów krwi
W dniu 11 grudnia br. w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego miałem przyjemność uczestniczyć w wernisażu prac laureatów konkursu plastycznego i fotograficznego pn. "Nieznane i zapomniane miejsca pamięci narodowej w Małopolsce i na Podkarpaciu:. Konkurs został zrealizowany w ramach programu edukacyjno- naukowego "Zaginiony Legion Piłsudskiego".
W godzinach popołudniowych uczestniczyłem w krótkim spotkaniu opłatkowym z emerytowanymi pracownikami Urzędu Miasta.
12 grudnia mój Z-ca Waldemar Wojtaszek dokonał wręczenia nagród i dyplomów, przedszkolakom, które wzięły udział w kolejnej edycji już "Konkursu recyklingowego".
Ja natomiast gościłem w restauracji Ruczaj, gdzie już po raz 19. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na Najpiękniejszy Ogród w Nowym Targu.
W dniu 13 grudnia 2017r. miałem przyjemność wraz z Panem Przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Rajskim uczestniczyć w uroczystości Jubileuszu Złotych i Diamentowych Godów. Medale przyznane przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie wręczono 50- ciu parom. Tradycyjnie już miejscem świętowania Jubilatów była Karczma u Borzanka.
13 grudnia br. uczestniczyłem także w uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny i Ofiar Stanu Wojennego. Natomiast po mszy św. wraz delegacją Radnych uczestniczyliśmy w Apelu Poległych ora złożyliśmy wiązanki pod Krzyżem Katyńskim.
W dniu 13 grudnia mój Zastępca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w ewaluacyjnym spotkaniu partnerów projektu flagowego pt "Historyczno- kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II" w Ośrodku Współpracy Polsko - Słowackiej w Nowym Targu.
14 grudnia na zaproszenie prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego wziąłem udział w VI Klimatycznym Forum Metropolitalnym. Tematyka Forum oscylowała głównie wokół strategii adaptacji do zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza.
14 grudnia Pani V-ce Burmistrz w tym czasie uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, a p. Waldemar Wojtaszek wziął udział w uroczystym Benefisie ks. Władysława Zarębczana w Miejskim Ośrodku Kultury.
15 grudnia wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym w gronie przyjaciół Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego Podhale Nowy Targ.
16 grudnia byłem obecny w finale rozgrywek Górali, natomiast w godzinach wieczornych na zaproszenie Kapelmistrza Miejskiej Orkiestry Dętej wziąłem udział w uroczystej kolacji wigilijnej.
Dnia 17 grudnia na zaproszenie pszczelarzy Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy wziąłem udział w tradycyjnym święcie pszczelarskim pn. "Pszczelarski Rój", które w tym roku połączone zostało z obchodami Jubileuszu 30- lecia Podhalańskiego Zrzeszenia Pszczelarzy.
Dnia 18 grudnia sekretarz miasta Stanisława Szołtysek wraz z Przewodniczącym Rady Panem Andrzejem Rajskim wzięli udział w Małopolskim Opłatku, który tradycyjnie odbył się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego Krakowie, a gospodarzami był Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik i Marszałek Województwa Pan Jacek Krupa.
21 grudnia br. uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Targu oraz na zaproszenie Rektora i Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu wziąłem udział w Spotkaniu Wigilijnym zorganizowanym na uczelni.
22 grudnia br. na płycie nowotarskiego Rynku miałem przyjemność zamknięcia 2. edycji Targów Bożonarodzeniowych oraz byłem obecny na spotkaniu opłatkowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Dnia 24 grudnia w Restauracji Ruczaj uczestniczyłem w tradycyjnym już Opłatku Maltańskim zorganizowanym przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, grupę charytatywną działająca przy Parafii NSPJ, CARITAS przy Parafii Św. Królowej Jadwigi w Nowym Targu oraz Panią Czesławę Worwę wraz z Rodziną.

Uzupełnieniem niniejszego sprawozdania jest prezentacja slajdów z inwestycji miejskich zrealizowanych i rozpoczętych w 2017r oraz krótki film dot. remontu ul. Halikowskiego i innych dróg w mieście.

Pliki do pobrania

sbmzd_20171205_20171229.pdf (1 109) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 29-12-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 672

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE