RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 60

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 24 października do 20 listopada 2017r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Fundusze Pomocowe i Inwestycje

 1. Przekazano plac budowy dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia drogowego os. Oleksówki za Długą Polaną.
 2. Podpisano umowy na wykonanie:
  - dokumentacji projektowej dla zadań pn.:
  Budowa toru rowerowego Pumptrack przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu.
  Remont kładki za Miejską Halą Lodową w Nowym Targu.
  Remont kładki w okolicach ul. Kowaniec w Nowym Targu.
 3. Dokonano odbioru końcowego zadań inwestycyjnych pn.:
  - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kokoszków Boczna I etap. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 30 000,00 zł. Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Drogbud Kazimierz Sobaniak, Zawoja. Koszt inwestycji: 115 081,00 zł.
  - Przebudowa odcinka ul. Podhalańskiej w Nowym Targu. Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz, Nowy Targ. Koszt inwestycji: 421 880,00 zł.
  - Przebudowa oświetlenia ul. Długiej na odcinku od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego w Nowym Targu. Wykonawca: Firma Manstel s.j., Maniowy. Koszt inwestycji: 92 373,00 zł.
  - Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu - Budżet Obywatelski. Wykonawca: Ewelina Piotrowska, Firma "MAJA", Małkinia Górna. Koszt inwestycji: 122 310,00 zł.
 4. Odebrano dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu.
 5. W dniu 26.10.2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1743/17 zatwierdził wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. "Budowa miasteczek ruchu drogowego (rowerowego) w województwie małopolskim". Przyznana kwota dofinansowania - 200 000,00 zł.
 6. W dniu 02.11.2017 r. podpisana została umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki" . Całkowita wartość projektu 8 353 321,63. Wartość dofinansowania przyznana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 wynosi 5 071 804,88 zł.
 7. W dniu 27.10.2017 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn. Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 387 956,65 zł, dofinansowanie uzyskane wynosi: 601 956,74 zł, wkład własny Miasta wynosi: 785 999,91 zł. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
 8. W dniu 20.11.2017 r. Małopolski Urząd Wojewódzki ogłosił wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek Gminy Miasto Nowy Targ znalazł się na 8 miejscu z zadaniem pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Grel w Nowym Targu". Koszt zadania to 6 669 705 zł. Wnioskowane dofinansowanie wyniesie 3 000 000,00 zł.
 9. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap III, w którym Gmina Miasto Nowy Targ występuje jako Partner Projektu. Wartość wydatków kwalifikowanych dla miasta Nowy Targ wynosi 3 119 670,92 zł. Wartość dofinansowania 85 % - 2 651 720,28 zł, wkład własny Miasta wyniesie 467 950,00 zł. Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020(Planuje się budowę ścieżki na Lotnisku, w korycie Młynówki, na ul. Schumana, remont dwóch kładek na Dunajcu, II etap Nowotarskiej Strefy Relaksu ).

II. Drogownictwo i Transport

 1. Zakończono remont nawierzchni drogi na os. Gazdy działka ewid nr 9006/2. Wykonawcą była firma Kiernia Sp. z o.o., Ratułów. Wykonano nawierzchnię asfaltową drogi oraz żwirowe pobocza. Wartość robót wyniosła 52 997,99 zł.
 2. Zakończono i rozliczono zadanie pn. "Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 362272K os. Gazdy w km 0+153 w Nowym Targu" Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych "ASTEX" Sądelscy Spółka Jawna z siedzibą Zaskale. Wartość zadania wyniosła 125 502,25 zł
 3. W ramach umowy nr ZP.272.22.2017 z dnia 17.10.2017r. w zakresie bieżących remontów ulic, chodników, placów, mostów i przepustów ułożono nawierzchnię mineralno-bitumiczną w ciągu ul. Mikołaja Halikowskiego wraz ze zjazdami do posesji. Wykonawcą robót była firma Handlowo-Usługowa "Kal-Trans" Spółka Jawna KALATA, Szaflary. Wartość zadania wyniosła 195 738,60 zł.
 4. W ramach akcji uzupełniania brakujących oraz zniszczonych tablic z nazwami ulic miejskich zakupiono i zamontowano 12 nowych tablic.
 5. W celu poprawy oświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach krajowych o dużym natężeniu ruchu pojazdów wymieniono 3 oprawy oświetlenia drogowego na ul. Krakowska na LED
 6. W celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z placu zabaw w rejonie bloku przy ul. Szaflarskiej 148 przez wzmocnienie oświetlenia terenu dobudowano 1 oprawę oświetleniową, ponadto wymieniono 3 skorodowane słupy na osiedlu przy ul. Szaflarskiej.

III. Rozwój i urbanistyka

Zakończyło się głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2018. W glosowaniu oddano 6335 ważnych kart, z czego 60% w wersji papierowej. Przypomnę, że głosy można było oddać na 30 zadań dopuszczonych do głosowania. Z wynikami głosowania można zapoznać się na stronach internetowych www.obywatelski.nowytarg.pl lub www.nowytarg.pl oraz na tablicy ogłoszeń. Projekty wybranych w głosowaniu przez mieszkańców zostały wpisane do projektu budżetu miasta Nowy Targ na 2018r. Ich realizacja nastąpi w przyszłym roku.
Obecnie trwa badanie ewaluacyjne. Do końca listopada można składać specjalne ankiety ewaluacyjne w BOM Urzędu Miasta lub wypełnić ankietę on-line na stronie internetowej miasta. Zachęcam wszystkich do wyrażenia swoich uwag i opinii dotyczących ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wasze sugestie będą przydatne przy organizowaniu kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście.

IV. Gospodarka nieruchomościami

W dniu 15 listopada 2017 roku została zawarta pomiędzy gminami Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Czarny Dunajec, Łapsze Niżne, Miasto Nowy Targ, Szaflary oraz Gminą Nowy Targ, a IB Odpady Spółka z o.o., wieloletnia umowa dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II w Nowym Targu, na której usytuowany jest Zakład Zagospodarowania Odpadów.

V. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 1. Zakończono remont mogiły ofiar II wojny światowej w kwaterze nr 29 na Cmentarzu Komunalnym, gdzie w ubiegłym roku zostało pochowanych 8 nieznanych żołnierzy, którzy zginęli w walkach prowadzonych na Orawie w 1945r. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody Małopolskiego. Prace wykonał konserwator zabytków Jan Chodorowicz. Koszt robót: 79 520 zł
 2. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 14 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. Efektem działań kontrolnych jest pobranie dwóch kolejnych próbek w celu ich przebadania przez akredytowane laboratorium na okoliczność spalania odpadów.
  W dniu 16 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział II Karny wydał wyrok nakazowy na obwinionego mieszkańca Nowego Targu nakładając grzywnę w kwocie 2.000 zł plus koszty sądowe za spalanie odpadów. Prowadzone jest również postępowanie w związku z podrzucaniem odpadów komunalnych nad brzeg potoku Biały Dunajec, gdzie po przesłuchaniu stron ustalono sprawcę, wniosek o ukaranie zostanie skierowany do Sądu Rejonowego w Nowym Targu. Ponadto uzupełniono dwa wnioski do Sądu Rejonowego w Nowym Targu w związku z prowadzonym postępowaniem o zanieczyszczanie ściekami przemysłowymi środowiska wodno - gruntowego i nielegalnym poborem wody do celów produkcyjnych.
 3. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzili 4 kontrolne składów opału zlokalizowanych na terenie miasta, w zakresie dostępności mułów i flotów węglowych. Podczas realizowanych działań kontrolnych przedsiębiorcy prowadzący przedmiotowe składy opału mieli możliwość wypełnienia deklaracji "Rzetelny skład opału", w której zadeklarowali, iż nie posiadają w swoim asortymencie paliw stałych niskiej jakości (mułów i flotów węglowych oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%). W najbliższym czasie planowane są kolejne kontrole.
 4. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Gmina Miasto Nowy Targ we współpracy z zewnętrzną firmą sporządza wniosek o pozyskanie dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła typu powietrze do ciepłej wody użytkowej. W tym zakresie do chwili obecnej zebrano 559 ankiet mieszkańców wyrażających chęć montażu ww. urządzeń. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska analizują złożone ankiety oraz weryfikują poprawność wpisanych w nich informacji, a także sporządzają dokumenty niezbędne do złożenia przedmiotowego wniosku. Równocześnie informuję, że nabór ankiet do programu wciąż trwa, na tzw. "listę rezerwową". Zachęcam wszystkich mieszkańców wyrażających chęć montażu ww. odnawialnych źródeł energii do złożenia ankiety. Szczegółowych informacji dotyczących programu dofinansowań udziela Ekodoradca oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 5. W dniu 14 listopada 2017 roku z okazji przypadającego Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza, Ekodoradca zatrudniony w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przyjmował zainteresowanych mieszkańców do godziny 18:00. Dzięki wydłużonym godzinom pracy, w tym dniu mieszkańcy Nowego Targu, w szczególności ci, których czas pracy pokrywa się z godzinami pracy Urzędu Miasta, mieli możliwość uzyskania porad dotyczących dostępnych programów dofinansowań do wymiany kotłów, odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji budynków oraz uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.
 6. Zakończyła się XIX edycja konkursów recyklingowych "Zbiórka makulatury" i "Zbiórka puszek aluminiowych". W konkursie wzięło udział ok. 3 200 dzieci i młodzieży z nowotarskich szkół i przedszkoli. Zebrano łącznie 2,3 ton puszek aluminiowych i 58 ton makulatury. Wręczenie nagród odbędzie się na początku grudnia.

VI. Sprawy społeczne

 1. Uczniowie nowotarskiego Gimnazjum Nr 1 przez dwa dni uczestniczyli w czterogodzinnych, wyjątkowo żywych, interaktywnych spotkaniach z moderatorami programu "Archipelag Skarbów". Program profilaktyczny pod tym hasłem adresowany jest też do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty odbyły się w sali obrad Urzędu Miasta w dniach 14 oraz 15 listopada 2017 r. "Archipelag Skarbów" uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał - zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią mass-media. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. W osobnych spotkaniach uczestniczą przedstawiciele rady pedagogicznej i rodzice.
 2. W dniu 16 listopada 2017 r. w nowotarskim Urzędzie Miasta odbyła się kolejna edycja spotkania pn. ,,Szkoła Trzeźwych Kierowców". Spotkanie było adresowane do kursantów prawa jazdy i miało na celu przeciwdziałanie przypadkom jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. Część szkolenia, dotyczącą zagadnień związanych z nadużywaniem alkoholu poprowadził Pan Tadeusz Waradzyn - terapeuta. Następnie uczestnicy szkolenia wysłuchali zagadnień prawnych, które omówił Pan Jerzy Kozieł - przedstawiciel Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Wykład ten był ilustrowany fotografiami z wypadków, które wydarzyły się na terenie powiatu nowotarskiego z udziałem nietrzeźwych kierowców. Ta forma ,,terapii wstrząsowej" wywarła na uczestnikach szkolenia największe wrażenie. Ważne zagadnienia podejmował również Pan Wojciech Nowak - egzaminator Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Kolejną częścią spotkania były warsztaty, dotyczące korzystania z licznika trzeźwości, na podstawie którego można w przybliżeniu określić zawartość alkoholu we krwi oraz śledzić czas pozostawania pod jego wpływem. Zarówno liczniki trzeźwości, ulotki ,,Kierowca miał tylko czy aż 0,2 %", jak również broszura ,,Alkohol i kierowca" zostały przekazane uczestnikom szkolenia. Szkolenie zostało zorganizowane przez: Burmistrza Miasta Nowego Targu, Komendę Powiatową Policji, Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Miejska Komisja Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała komunikat do sprzedawców napojów alkoholowych, w którym informuje, iż Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II GSK982/17 z dnia 13 lipca 2017 r. stwierdził, że eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej - jako oknie wystawowym - znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę tych napojów w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponadto uzasadnia cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mając na uwadze powyższy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca uwagę na konieczność przestrzegania obowiązującego zakazu reklamy napojów alkoholowych. Jednocześnie w terminie do 31 grudnia 2017 r., prosimy o zaaranżowanie witryn sklepowych, w których eksponowane są napoje alkoholowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w taki sposób, aby nie dochodziło do naruszenia ustawowego zakazu reklamy poprzez popularyzację znaków towarowych napojów alkoholowych.

VII. Oświata

W dniu 31 października 2017 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Uroczystość była zwieńczeniem programu "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.
W Małopolsce to szczególne wyróżnienie przyznano jedynie 22 placówkom, wśród których znalazły się aż dwie szkoły z Nowego Targu:
Szkoła Podstawowa Nr 4 i
Szkoła Podstawowa Nr 5.
Gratuluję. Korzystając z okazji, chciałbym także bardzo gorąco podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego wymagajacego przedsięwzięcia.

VIII. Kultura, promocja i sport

 1. W dniach 27-29 października 2017 r. - odbyła się już 3 edycja wydarzenia ANIMUJĘ MOJE MIASTO, organizowana w ramach Międzynarodowego Dnia Animacji, w tym roku obchodzonego po raz 16. Jest to wydarzenie kulturalne, które od trzech lat gromadzi zarówno dzieci jak i dorosłych. Kolejny raz staramy się zainteresować mieszkańców Nowego Targu i okolic animacją filmową. Celem obchodów jest ukazanie zakresu i osiągnięć animacji, która otacza nas z każdej strony.
 2. W dniu 1 listopada 2017 r.- odbyła się XVIII Nowotarska Kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków. Jak co roku, zebrane środki przeznaczone będą na renowację zabytkowych nagrobków. Do hojności na rzecz ratowania i odnowy pereł cmentarnej architektury zachęcali: m.in. Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha z dziećmi, II zastępca Burmistrza Pani Joanna Iskrzyńska-Steg, radni, górale z Oddziału Związku Podhalan, ekipy ze szkół nowotarskich, harcerze, przedstawiciele organizatora Kwesty, czyli Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wolontariusze. Strażacy z OSP przez cały dzień "obstawiali" bramę od strony ul. Szpitalnej.
 3. W dniach 7-8 listopada 2017 r. -na sali sportowej przy SP 4 w Nowym Targu odbyły się Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych w Unihokeju Dziewcząt oraz Chłopców. W turnieju wzięły udział reprezentacje dziewcząt z czterech oraz chłopców z sześciu szkół podstawowych. Najlepsze trzy drużyny z tych turniejów.
 4. Z okazji Święta Niepodległości uroczyste akademie odbyły się we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie Miasta.
 5. Dnia 10 listopada 2017 r. - Władze Miasta Nowy Targ, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Targ i uczniowie nowotarskich szkół uczcili miejsca pamięci narodowej, składając wiązanki na grobach zasłużonych dla Nowego Targu oraz Regionu Podhala.
  Dalsza część uroczystości odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie miało miejsce wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ. Jak co roku, uroczystości święta narodowego są okazją do wręczenia honorowych wyróżnień za długoletnią służbę i szczególne osiągnięcia. W tym roku wicewojewoda małopolski Józef Gawron w asyście burmistrza Grzegorza Watychy wręczył Markowi Morawskiemu Medal za Ofiarność i Odwagę, przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz uhonorował sześcioro pracowników samorządowych prezydenckimi Medalami za długoletnią służbę na rzecz państwa. Medale "Zasłużony dla sportu" przyznane przez Radę Miasta otrzymali młodzi sportowcy: Aleksandra Król i Dawid Kubacki. Oprawę artystyczną zapewniły wydarzeniu solistki z działającego przy MOK Studia Piosenki "Septyma" pod kierunkiem Doroty Kret, wykonując szereg interpretacji utworów należących do polskiej klasyki - Anny German, Anny Jantar, czy Czesława Niemena.
 6. Uroczystości Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. rozpoczęła Msza święta w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. Stamtąd uczestnicy przemaszerowali za Miejską Orkiestrą Dęta i banderią konną przed nowotarski Ratusz. Pod tablicą upamiętniającą wojnę polsko-bolszewicką złożono wiązanki kwiatów, odczytano Apel Poległych oraz odśpiewano Hymn Państwowy i Rotę. Uroczystość uświetniły występy Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Marcina Musiaka
 7. 12 listopada 2017 r. - w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się "Wieczór Cecyliański", którego gospodarzem jest Chór "Echo Gorczańskie". Wykonawcy, który uczestniczyli w wydarzeniu to:
  - Dziecięcy Chór Rabczański z Rabki dyr. Kinga Brandys - Wójciak
  - Chór "Cantantes Angelicus" z Rabki dyr. Kinga Brandys- Wójciak
  - Chór Parafii Św. Stanisława ze Szczepanowa dyr. Wojciech Oleksyk
  - Oaza Młodzieżowa przy parafii N.S.P.J. w Nowym Targu dyr. Ks. Michał Mroszczak
  - Oaza Dzieci Bożych przy parafii N.S.P.J. w Nowym Targu dyr. Ks.Michał Mroszczak
  - Orkiestra Parafii N.S.P.J. w Nowym Targu dyr. Aleksandra Cabaj
  - Chór "Echo Gorczańskie" z Nowego Targu dyr. Piotr Augustyn
  Zadanie jest dotowane przez Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 8. W dniu 18 listopada w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej odbył się Jubileuszowy koncert z okazji 65 lecia Chóru Nauczycielskiego "Gorce".

IX. Zamówienia publiczne

 1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ oraz MZWiK sp. z o. o., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Fortum Marketing and Sales Polska S. A. z Gdańska z ceną w I części zamówienia - 346 008,89 zł, w części II części zamówienia - 1 071 733,53 zł. Umowy będą podpisywane przez dyrektorów poszczególnych jednostek.
 2. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ oraz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w okresie od 1. 01 2018r. do 31. 12. 2018, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Energia i Gaz Sp. z o. o. z Poznania z ceną wynoszącą - 3 520 084,39 zł. Cena jednostkowa netto 0,2142 zł/kWh. Umowy będą podpisywane przez dyrektorów poszczególnych jednostek.
 3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi od Al. 1000 - lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu", jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Eurovię Polska S. A. Bielany Wrocławskie, z ceną wykonania zamówienia 6 773 680,02 zł i 7 letnim okresem rękojmi i gwarancji. Umowa zostanie podpisana do końca miesiąca listopada.
 4. Unieważniono przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych oraz przesyłek kurierskich na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 128 009,10 zł natomiast cena złożonej oferty wynosi 248 572,40 zł.
 5. Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach nad realizacją zadania inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków unijnych, pn.: "Budowa drogi od Al. 1000 - lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu" Termin składania ofert wyznaczono na 24 listopada 2017r.
 6. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleksówki (za GOPR) w Nowym Targu. Umowę podpisano z Panem Jakubem Wielkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. EL-SAT Nowy Targ z ceną wykonania całości zamówienia w wysokości 48 340,41 zł brutto w tym podatek VAT 23%.
 7. Ogłoszono ponowne zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: "Wymiana wyznaczonych, skorodowanych słupów na ul. Krakowska i ul. Długa "w którym zostały złożone następujące oferty:
  1) F.H.U. EL-SAT Jakub Wielkiewicz Nowy Targ - cena oferty 146 701,68 zł,
  2) F.H.U. AGMAR Agnieszka Biel-Habieda Mszana Dolna - cena oferty 67 984,81 zł,
  3) MANSTEL Bednarczyk, Słowik, Wiącek sp. j. Maniowy - cena oferty 84 870,00 zł.

X. Pozostałe

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:
24 października w Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalu im. Jana Pawła II wraz z pracownikami szpitala, starostą Krzysztofem Faberem, dyrektorami placówek medycznych z regionu oraz przedstawicielami instytucji i firm współpracujących z nowotarskim szpitalem
wziąłem udział w oficjalnym otwarciu nowoczesnego oddziału kardiologicznego.
Również w tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjnym jakie miało miejsce na Sali Obrad tut. Urzędu Miasta przed XVIII już Kwestą Nowotarską na nowotarskim cmentarzu. Ofiary zebrane podczas kwesty zostaną przeznaczone na odnowienie kolejnych zabytkowych nagrobków.
25 października uczestniczyłem w zwołanym przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicji Marek Ziem Górskich Walnym Zebraniu Członków w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu. Porządek obrad obejmował m.in. Sprawozdanie Zarządu KMZG, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a także udzielenie absolutorium Zarządowi i przedstawienie planu pracy na rok 2017 i lata następne.
26 października wziąłem udział w IX już edycji szkolnego "Święta Chleba" zorganizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu. 27 października w gabinecie Marszałka Województwa Małopolskiego wziąłem udział w spotkaniu Członków Rady Partnerów, którego głównym celem było ustalenie zasad partycypacji w kosztach funkcjonowania wahadła kolejowego Nowy Targ- Zakopane od rozkładu jazdy 2017/2018, omówienie kwestii związanych z finansowaniem realizacji studium wykonalności oraz ustalenie harmonogramu dalszych działań.
28 października miałem przyjemność w sali reprezentacyjnej nowotarskiego Ratusza, która została świeżo odnowiona i wyremontowana po ośmiu latach przerwy, udzielić dwóch ślubów cywilnych.
31 października na zaproszenie młodzieży, grona pedagogicznego oraz dyrekcji I Liceum ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu wziąłem udział w uroczystym Apelu Poległych, który odbył się przed Tablicami Pamiątkowymi w budynku Liceum.
31 października mój Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu samorządów zainteresowanych utworzeniem Podhalańskiej Kolei Regionalnej (PKR) dotyczącym wypracowania wspólnego stanowiska na temat połączeń kolejowych w ramach PKR, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,
3 listopada br. Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w kolejnym roboczym spotkaniu w siedzibie Euroregionu "TATRY" w sprawie przygotowania projektu realizacji III etapu "Historyczno - kulturowo- przyrodniczego szlaku wokół Tatr".
6 listopada Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu z gminami partnerskimi, które miało miejsce w Urzędzie Gminy Nowy Targ, a dotyczyło wspólnego przygotowania i realizacji projektu montażu kolektorów słonecznych/ pomp ciepła/ ogniw fotowoltaicznych/ kotłów biomasowych w gospodarstwach domowych na terenie partnerskich gmin.
8 listopada w Krakowie uczestniczyłem we współorganizowanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki i MIB regionalnej konferencji "Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne inicjatywy legislacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa". Na konferencji obecni także byli Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Krajowy Zasób Nieruchomości został uruchomiony we wrześniu 2017 roku i aktualnie zbiera informacje o nieruchomościach Skarbu Państwa, które można wykorzystać na cele mieszkaniowe.
9 listopada w siedzibie Urzędu Miasta, Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w II spotkaniu dotyczącym koordynacji inwestycji, remontów nawierzchni oraz sieci i urządzeń umieszczonych w pasie dróg gminnych Miasta Nowy Targ. Efektem wcześniejszych działań w przeprowadzeniu prac w obrębie pasa drogowego w odpowiedniej kolejności, czasie ograniczając utrudnienia z nimi związane. jest koordynacja
W dniach od 10- 11 listopada wzięliśmy udział w Uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości.
12 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury wziąłem udział w corocznie organizowanym koncercie "Wieczór Cecyliański".
15 listopada br. Zastępca Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu koordynacyjnym z firmami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg.
15 listopada mój z-ca Waldemar Wojtaszek wziął udział w otwarciu Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY, które zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury wraz z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie. Program Forum obejmował m.in. wykład prof. Marka Krajewskiego dotyczący edukacji kulturowej, panel dyskusyjny z uczestnikami SYNAPS, warsztaty oraz występ zespołu "Mali Śwarni". Ja natomiast uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Związku Euroregionu "Tatry". W godzinach popołudniowych Pan Wojtaszek był również obecny na finale zakończenia Ligii szkolnej na strzelnicy Ligii Obrony Kraju.
16 listopada br w Urzędzie Miasta Nowy Targ odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie projektu drogi ul. Szuflów. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Waldemar Wojtaszek.
18 listopada wraz z Waldemarem Wojtaszkiem wzięliśmy udział w uroczystych obchodach Jubileuszu 65- lecia Miejskiego Nauczycielskiego Chóru "Gorce", natomiast Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz reprezentował Nowy Targ na obchodach również 65- lecia istnienia Zespołu "Skalni".
W godzinach wieczornych razem z Zastępcami wziąłem udział w 15. już Charytatywnym Balu Andrzejkowym, z którego dochód zostanie przekazany na rzecz nowotarskiej "Chatki". Tradycyjnie organizatorem tej imprezy było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu wspólnie z Rycerzami Kolumba Rady im. Matki Bożej Ludźmierskiej.

Pliki do pobrania

sbmzd_20171024_20171120.pdf (1 549) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 20-11-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 791

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE