RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 210

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 12 września do 23 października 2017r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

 

I. Finanse

1. Sporządzono sprawozdania budżetowe za III kw. 2017 r. z wykonania dochodów, wydatków oraz o należnościach i zobowiązaniach. Sprawozdania dostępne są na stronie www.nowytarg.pl Dochody w tym okresie wykonane zostały na kwotę 102.736.565,50 zł (79% rocznego planu), a wydatki na kwotę 88.559.585,72 zł (66,7% rocznego planu).

2. W dniu 07.09.2017 r. podpisano umowę z firmą doradczą na opracowanie audytu organizacyjno-finansowego sieci jednostek szkolnych Miasta Nowy Targ z terminem realizacji do dnia 07.11.2017 r. Raport z przeprowadzonego audytu zostanie zaprezentowany na najbliższej sesji Rady Miasta.

3. W ramach projektu realizowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową podpisano w dniu 28.09.2017 r. umowę na obsługę płatności bezgotówkowych, dzięki której możliwe jest dokonywanie płatności z użyciem kart płatniczych oraz smartfonów w kasie Urzędu Miasta. Planuje się ponadto uruchomienie płatności bezgotówkowych poprzez stronę internetową, które będą zintegrowane z platformą umożliwiającą dokonywanie płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych. W ramach umowy otrzymano bezpłatnie 2 terminale płatnicze. Do 31.03.2020 r. Urząd nie będzie również ponosił żadnych opłat i prowizji z tytułu realizowanych płatności bezgotówkowych.

 

II. Fundusze Pomocowe i Inwestycje

1) Przekazano plac budowy dla zadania inwestycyjnego pn. Nowotarska Strefa Relaksu – Budżet Obywatelski 2017.

2) Podpisano umowy na wykonanie:

- dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Schumana i ul. Młynówka,

- dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego w okolicach lotniska,

- oświetlenia drogowego Al. Solidarności  w Nowym Targu,

- monitoringu na ul. Podhalańskiej, Podtatrzańskiej i os. gen. Maczka w Nowym Targu
w ramach zadania pn.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Targu poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego – Budżet Obywatelski 2017,

- dostawy oraz montażu urządzeń i obiektów małej architektury dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w Nowym Targu. – projekt współfinansowany w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

3) Odbyły się odbiory końcowe zadań inwestycyjnych pn.:

- Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu. Zakończono wykonanie muru kolumbariowego z 66 wnękami na urny w okolicy domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane i sieci sanitarnych „ASTEX” z siedzibą
w Zaskalu. Wartość robót wyniosła 169 507 zł. W ramach inwestycji wykonano również wymianę posadzki placu w okolicy budowanego kolumbarium.

- Konserwacja kapliczki św. Jana Kantego na Rynku w Nowym Targu.

- Przebudowa drogi dojazdowej do pól od ul. Słonecznej w Nowym Targu. Zakończono i rozliczono z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotację na zadanie: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ulicy |Słonecznej w Nowym Targu” na długości 258 m, realizowanej z dofinansowaniem ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wykonawca: Firma „KIERNIA” Sp. z o.o. Ratułów 208. Wartość robót: 109 992 zł przy dofinansowaniu w kwocie 30 000 zł. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnie bitumiczną na długości 187 m wraz z poboczami żwirowymi, a na końcowym odcinku nawierzchnię z tłucznia kamiennego na długości 71 m.

4) Otrzymano dofinansowanie w kwocie 30 000 zł ramach drugiego naboru ze środków budżetu Województwa Małopolskiego na realizację I etapu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Kokoszków Boczna o długości ok. 275 m.

5) Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę wieży widokowej zlokalizowanej na Polanie Łapsowej w Nowym Targu. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy wieży w ramach programu Interreg V-A, Polska Słowacja 2014 – 2020 pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego w miastach Nowy Targ i Kieżmark poprzez budowę wieży oraz montaż kamer widokowych w Nowym Targu i Kieżmarku.

 

III. Drogownictwo i Transport

1. Zakończono i rozliczono z Urzędem Wojewódzkim dotację na zadanie „Remont nawierzchni bitumicznej i poboczy drogi nr K362729209 na os. Oleksówki w km 0+300 – 1+100” realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wykonawcą była Firma Handlowo-Usługowa „KAL-TRANS” Spółka jawna Kalata, os. Nowe 1e, 34-424 Szaflary. Wartość robót wyniosła 108 040,76 zł przy dofinansowaniu w wysokości 62 695,20 zł. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinkach najbardziej zniszczonych, uzupełniono pobocza oraz wykonano elementy odwodnienia.

2. Dla drugiego z zadań dofinansowanych w ramach tych samych środków t.j. „Remont drogi bitumicznej ul. Klikuszówka w km 0+050 – 0+150 i w km 0+250 – 0+310 wzdłuż potoku Klikuszówka, droga nr K 362640120” dofinansowanie wyniosło 106 239,00 zł przy wartości robót wynoszącej 139 962,20 zł. Wykonawcą była firma Usługi Drogowo-Budowlane Zygmunt Jurczak, ul. Dożynkowa 20, 33-300 Nowy Sącz. W ramach zadania zabezpieczono korpus drogi od strony potoku elementami siatkowo-kamiennymi a także odnowiono nawierzchnię bitumiczną.

3. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową ul. Składowej polegającą na wydłużeniu pasa włączenia ul. Składowej do ul. Ludźmierskiej. Wykonawcą jest firma Usługi w Zakresie Instalacji Inżynierskiej i Konstrukcji Budowlanej Janina Szlaga, 34-741 Kasina Wielka 628.

4. W ramach przygotowania dekoracyjnego oświetlenia Miasta w okresie świątecznym wymieniono wąż świetlny na wieży ratusza. Ponieważ wykonanie prac uzależnione było od warunków atmosferycznych (prace na wysokości z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego) należało je podjąć z odpowiednim wyprzedzeniem. Kolejne elementy będą sukcesywnie sprawdzane, remontowane i uzupełniane aby w odpowiednim czasie oświetlenie podkreśliło świąteczną atmosferę.

5. Ponownie odnowiono oznakowanie poziome niektórych ulic miejskich, głównie na ul. Rynek i ul. Kościuszki

6. W ramach poprawy bezpieczeństwa wykonano i oznakowano progi zwalniające na os. Zadział oraz na ul. Podtatrzańskiej.

 

III. Rozwój i urbanistyka

Do końca października trwa głosowanie na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2018. Przypominam, że głosować może każdy mieszkaniec miasta który ukończył 16 lat. Głos można oddać na zadania w jednym z czterech okręgów lokalnych, w zależności od zamieszkania, jak i w okręgu ogólnomiejskim. Szczegóły głosowania są dostępne na stronie www.obywatelski.nowytarg.pl.

Wraz z głosowaniem przeprowadzane jest badanie ewaluacyjne. Uzyskane w trakcie badania informacje pozwolą lepiej poznać oczekiwania i potrzeby mieszkańców Nowego Targu oraz będą przydatne przy organizowaniu kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście."

 

IV. Gospodarka nieruchomościami

1. W dniu 28 września 2017 roku odbył się przetarg licytacyjny na sprzedaż działki ew. nr 9938/247 o pow. 2458 m2, położonej na terenie b/NZPS, przeznaczonej pod zabudowę usługową ( usługi komercyjne). Cena wywoławcza wynosiła 375 tys. zł netto. Do przetargu zgłosiło się 6 oferentów wpłacając stosowne wadium ( 20 tys. zł ). Żaden z oferentów nie dokonał przebicia ceny wywoławczej, w związku z powyższym nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

2. W dniu 17 października 2017 roku rozstrzygnięto przetarg licytacyjny na sprzedaż gminnych nieruchomości o pow. 3752 mkw., położonych przy ul. Targowej, przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, usługową lub składowo – magazynową. Cena wywoławcza wynosiła 700 tys. zł netto. Do przetargu zgłosiło się 2 oferentów wpłacając stosowne wadium ( 50 tys. zł ). Nieruchomość została sprzedana za cenę 714 000 zł – netto, a nabywcą została Spółka z o.o. „Nowa Targowica”.

3. Umową notarialną podpisaną w dniu 18 października 2017 roku Gmina Miasto Nowy Targ nabyła działkę ew. nr 1532/2 o powierzchni 0.6134 ha położoną pomiędzy ul. Grel, a rzeką Czarny Dunajec. Teren ten jest niezbędny do podjęcia działań regulacji dolnego biegu potoku Klikuszówka wraz z uporządkowaniem terenów wzdłuż potoku oraz ewentualnym zagospodarowaniem na cele rekreacyjne.

4. W związku z pismem Wojewody Małopolskiego wzywającego do zmiany nazwy ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza, która to nazwa zdaniem IPN, narusza postanowienie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, został przygotowany projekt uchwały Rady Miasta o nadaniu nowej nazwy tej ulicy. Moja propozycja jest by nadać nazwę ul. Marii Pajerskiej co byłoby upamiętnieniem tej bohaterki w 75 rocznicę jej tragicznej śmierci. Projekt ten zostanie poddany konsultacjom poprzez ogłoszenie na stronie internetowej miasta.

 

V Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. W dniu 22 września br. na nowotarskim Rynku odbył się piknik ekologiczny organizowany w ramach Podhalańskich Dni Recyklingu. Przez cały dzień mieszkańcy miasta wraz z uczniami z nowotarskich szkół mogli obejrzeć interaktywną wystawę eksponatów, które obrazowały zasady fizyki i wybrane prawa natury. Między innymi: koła ze złudzeniami optycznymi, rower – generator prądu czy kołyskę Newtona. Uczniowie mieli okazję zrobić sobie ekologiczną torbę lub eko-przypinkę. W trakcie pikniku zaprezentowano wystawę ilustrowanych plansz edukacyjnych na temat recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizatorem akcji była firma Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Patronat honorowy objęła posłanka Anna Paluch.

 

2. We wrześniu zakończyła się tegoroczna akcja „Sprzątamy Swoje Miasto”. Mieszkańcy miasta, a przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich sprzątali ogólnodostępne tereny naszego miasta. Akcja została podzielona na akcję wiosenną i jesienną w ramach której zebrano łącznie 21,12 m3.

3. Zakończono prace związane z likwidacją barszczu Sosnowskiego na terenie naszego Miasta. W trzech etapach wykonano opryski mieszanką herbicydów Chikara i Roundaup, a w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych rośliny zostały wykoszone. Główne siedliska występowania barszczu Sosnowskiego zlokalizowane są przy brzegach potoku Biały Dunajec i rzeki Dunajec. Dodatkowo stwierdzono występowanie tej rośliny na działkach w rejonie ulic Kokoszków, Nad Czerwonką, Targowej i Szaflarskiej. Łącznie prace prowadzono na powierzchni ponad 5,5 ha. Koszt robót wyniósł 18 000 zł. Działanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w wysokości 15 255,00 zł.

 

4. W ramach prowadzonych działań informacyjnych oraz edukacyjnych Ekodoradca oraz Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaprojektowali i rozmieścili na terenie miasta 30 sztuk tablic przedstawiających bieżący stan powietrza atmosferycznego w Nowym Targu. Na ww. tablicach znajdują się również informacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów zanieczyszczeń w powietrzu. Przedmiotowe tablice zostały przekazane do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum miejskiego, szkół średnich, Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Starostwa Powiatowego, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o., Punktu Informacji Turystycznej, Pływalni Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do ośrodków zdrowia zlokalizowanych w Nowym Targu. Dwie tablice zostały także zamontowane w budynku Urzędu Miasta. Każdorazowo przy przekazaniu tablicy sporządzono protokół odbioru, w którym odbierający zobowiązał się do umieszczenia otrzymanej tablicy w miejscu ogólnie dostępnym oraz do bieżącej aktualizacji informacji dotyczącej stanu jakości powietrza. We wszystkich miejscach do których trafiły tablice wyznaczeni zostali koordynatorzy odpowiedzialni za aktualizację informacji o stanie powietrza.

Akcja zrealizowana została w ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

 

 

5. We wrześniu br. zakończyliśmy program wymiany kotłów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-2023 zrealizowany na podstawie podpisanej w dniu 10 września 2015 roku umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. To bardzo obszerne zadanie inwestycyjne, którego pełna realizacja dała wymierne korzyści w postaci poprawy jakości powietrza, a zarazem poprawiła także komfort życia mieszkańców. W ramach tego Programu mieszkańcy wcześniej deklarujący wymianę nieekologicznych źródeł ciepła c.o. w budynkach mieszkalnych uzyskali dofinansowanie do wymiany starych kotłów c.o. na paliwa stałe, na nowoczesne na gaz – kondensacyjny, ekogroszek – 5 klasy oraz biomasę – 5 klasy. Program objął łącznie 170 inwestycji w budynkach mieszkalnych (wcześniej zadeklarowanych i uwzględnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym do wniosku o dotację do WFOŚiGW w Krakowie). W ramach programu „PONE” mieszkańcy uzyskali dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Na ten cel Gmina Miasto Nowy Targ uzyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 1 101 750,00 zł, które stanowiły 50% dotacji. Gmina Miasto Nowy Targ z własnego budżetu dołożyła do realizacji przedmiotowych inwestycji 35% dotacji co stanowi łącznie 771 225,00 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 2 203 500,00 zł.

 

 

6. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 28 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. W związku z prowadzoną działalnością kontrolną skierowano dwa wnioski do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Nowym Targu. W dniu 18 września br. został skierowany pierwszy wniosek o ukaranie w związku ze stwierdzeniem zanieczyszczania środowiska ściekami poprodukcyjnymi, w dniu 2 października br. skierowano drugi wniosek o ukaranie w związku ze stwierdzeniem spalania odpadów. W obu przypadkach zawnioskowano o wymierzenie kary grzywny w wysokości 5 tys. zł. Efektem działań kontrolnych jest pobranie kolejnej próbki w celu jej przebadania przez akredytowane laboratorium na okoliczność spalania odpadów.

 

VI. Sprawy społeczne

1. Zakończyła się ogólnopolska kampania profilaktyczna „Zachowaj trzeźwy umysł”, w której brały udział nowotarskie dzieci. Laureaci ogólnopolskich konkursów zostaną nagrodzeni podczas dzisiejszej sesji.

2. Podjąłem decyzję przeprowadzeniu kolejnej edycji programu profilaktycznego „Archipelag Skarbu” adresowanego do uczniów drugich klas gimnazjów oraz kolejnej edycji „Szkoły Trzeźwych Kierowców”.

3. W dniu 21 września w związku z ciągłym opadem deszczu i przekroczonym stanem alarmowym rzek na terenie miasta wprowadziłem pogotowie przeciwpowodziowe. W Urzędzie Miasta odbywał się całodobowy dyżur odpowiednich służb. Woda nie wyrządziła większych szkód.

4. Urząd Miasta koordynował wojewódzkie ćwiczenia obronne pn. „Trening Decyzyjny – Razem 2017”. Udział w tym treningu wzięły udział gminy: Nowy Targ, Jabłonka, Łapsze Niżne, Lipnica Wielka.

5. Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu szkolenia pracowników Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie powszechnej samoobrony. W szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia związane z obroną cywilną i ochroną ludności.

6. W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych do 20 października br. do systemu teleinformatycznego Karty Dużej Rodziny wprowadzono łącznie 2558 rekordów. Od początku roku wydano 283 karty.

7. Od początku roku wydano 4595 dowodów osobistych w tym 553 dla mieszkańców sąsiednich gmin.

 

VII. Oświata 

1. W dniu 13 października br. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu, zorganizowano miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obchody były także okazją do świętowania okrągłego jubileuszu 50 – lecia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Józefa Rajskiego w Nowym Targu. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor, nauczycielom, uczniom jak również wszystkim pozostałym pracownikom szkoły za przygotowanie tej wyjątkowej imprezy.

Podczas uroczystości, 27 nauczycielom, wręczona została nagroda Burmistrza Miasta za wyróżniającą się pracę na rzecz nowotarskiej oświaty. Gratuluję.

2. W dniu 19 października odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Do konkursu przystąpiła tylko jedna osoba. Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, zarekomendowała kandydaturę Pani Dominiki Snakowskiej z Zakopanego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3.

 

VIII. Kultura, promocja i sport

1. 12 września br. - Združenie Euroregión „Tatry” w Kieżmarku, w partnerstwie ze Związkiem Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu zorganizowało Forum Miast Euroregionu „Tatry”, podczas którego przedstawiciel miasta zaprezentował dziedzictwo kulturowe i historyczne Miasta Nowy Targ .

2. 16-17 września 2017 r.- odbył się VII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ. Wzięło w nim udział 19 zespołów  z całej Polski, a także goście z Wiednia. Turniej stał się już imprezą cykliczną i wpisuje się w kalendarz organizowanych w całej Polsce imprez promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia oraz piękny i kulturalny sport, jakim niewątpliwie jest siatkówka.

3. 17 września 2017 r. – w ramach 78. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę, w Kościele pw. św. Katarzyny odbyła się Msza Święta w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie. Burmistrz Miasta wraz z przedstawicielami Rady Miasta Nowy Targ złożyli kwiaty pod Krzyżem Katyńskim, oddając hołd Polakom zesłanym na Syberię, inne tereny Rosji i Związku Radzieckiego. Miejskie i powiatowe obchody 78. Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę poszerzone były w tym roku o uroczystości na rondzie im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, które zostało w tym dniu oficjalnie poświęcone.

4. 21 września 2017 r. – w Muzeum Podhalańskim odbyła się promocja książki Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Publikacja wydana przy wsparciu finansowym: Burmistrza Miasta Nowego Targu, Wójta Gminy Jabłonka, Polskiego Towarzystwa Historycznego. Prezentowana książka jest kolejną, 23-cią publikacją naukową wydaną nakładem nowotarskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Monografia zatytułowana „Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej to kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej”, została przygotowana pod redakcją Pana Roberta Kowalskiego. Jest ona plonem ubiegłorocznej międzynarodowej konferencji naukowej jaka odbyła się w nowotarskim ratuszu pod honorowym patronatem Konsula Generalnego Węgier i Słowacji.

5. 22 września 2017 r. - na hali sportowej „Gorce” odbyły się mistrzostwa Miasta Nowy Targ w piłce halowej chłopców. Podobnie jak w latach ubiegłych najlepsza okazała się reprezentacja SP2, drugie miejsce w turnieju zajęła SP3, trzecie SP4. Najlepsze dwie drużyny uzyskały awans na kolejny szczebel rozgrywek, czyli powiatowe Igrzyska Ośrodka Sportowego Nowy Targ. Wszystkie szkoły uczestniczące w turnieju otrzymały puchar, dyplom oraz piłkę.

6. 30 września 2017 r. – w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu odbył się Festyn Rodzinny. Impreza była zorganizowana na wysokim poziomie, w programie znalazły się m.in. występy muzyczne, pokazy tańca i crossfit; pokaz walk w wykonaniu Stowarzyszenia „Horda włóczni i młota”, spektakl teatralny „Legenda o św. Kindze”, kickboxing, kyokushin i fittnes oraz mnóstwo zabaw, sportowych turniejów, konkursów, warsztatów, m.in. warsztaty robotyki, dmuchańce, grill, domowe wypieki.

7. 1 października 2017 r. –na nowotarskim Rynku miała miejsce XIII edycja wydarzenia ZJEDZ NA POLU, odbywająca się pod hasłem "Smak kontrolowany" i nawiązująca do epoki PRL-u. W ramach wydarzenia na płycie Rynku pojawiły się stoiska z regionalnymi przysmakami. Wśród atrakcji nie zabrakło również pokazów gotowania, degustacji, występów artystycznych, kina plenerowego oraz atrakcji dla najmłodszych.

8. W dniach Od 6 do 8 października 2017 r. - na rynku w Nowym Targu odbyło się wydarzenie z cyklu Strefa Funduszy Europejskich „Małopolska Myśli o Tobie”. Była to okazja, by bezpośrednio porozmawiać z ekspertami na temat funduszy unijnych i skorzystać z dofinansowania na stworzony przez siebie projekt. Podczas wydarzenia również Miasto Nowy Targ wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury prezentowało swoje projekty.

9. Dnia 8 października 2017 r. - Dzień Papieski w Nowym Targu uczczono pod pomnikiem św. Jana Pawła II na placu przy lotnisku. Nieszpory prowadziła Parafia NSPJ, a program artystyczny przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im Jana Pawła II. Wcześniej delegacja władz miasta złożyła wiązankę i znicze pod tablicą pamiątkową miejskiego ratusza.

10. Dnia 13 października 2017 r. - W Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Rajskiego w Nowym odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele św. Jadwigi Królowej, po której uczniowie, nauczyciele, goście zaproszeni udali się do budynku szkoły. Jubileuszu gratulował szkole burmistrz Grzegorz Watycha w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Rajskiego.

11. W dniu 16 października 2017 r. – odbył się V Miejski Rajd Rowerowy „Kocham Rower” adresowany do uczniów klas IV- VII.

12. W dniach 19 -22 października 2017 r. – Po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 5 Nowym Targu odbyła się Międzynarodowa Wystawa Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Do Nowego Targu przyjechali hodowcy z całej Polski oraz Słowacji, którzy prezentowali najlepszy dorobek hodowlany w roku 2017.

IX. Zamówienia publiczne

1. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ oraz MZWiK sp. z o.o. zostały złożone następujące oferty:

1) ONICO Energia Sp. z o. o. Sp. kom-akcyjna ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

- cena oferty część I - 347 742,94 zł, część II - 1 076 483,09 zł

2) Fortum Marketing and Sales Polska S. A. ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

- cena oferty część I – 346 008,89 zł, część II – 1 071 733,53 zł

3) ENERGOGAS Sp. z o.o. ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

- cena oferty część I - 346 583,05 zł, część II – 1 075 826,70 zł. Trwa weryfikacja ofert.

2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej. do budynku Urzędu Miasta Nowy Targ, jednostek Gminy Miasto Nowy Targ oraz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w okresie od 1.01 2018r. do 31.12.201 Termin składania ofert wyznaczono na 7 listopada 2017r.

3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi od Al. 1000 – lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu” Termin składania ofert wyznaczono na 24 października 2017r.

4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ. Termin składania ofert wyznaczono na 20 października 2017r. Wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożyło Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.(Lider Konsorcjum ) i A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.(Partner Konsorcjum). Cena zamówienia 5 680 914,10 zł brutto.

5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Nowotarska Strefa Relaksu – Budżet Obywatelski 2017” i podpisano umowę w I części zamówienia z Panem Arturem Kołaczem - Firma Remontowo – Budowlana 34-400 Nowy Targ z ceną wykonania zamówienia w I części zamówienia wynoszącą 238 950,20 zł i 5 letnim okresem rękojmi i gwarancji.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy unieważniono II część postępowania ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie II części zamówienia przeznaczył kwotę 26 630,00 natomiast oferta z najniższą ceną wynosi 40 605,60 zł.

6. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie usług konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1889-1918 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Targu i podpisano umowę z następującymi wykonawcami:

1) w I części zamówienia z Panią Ewą Narkiewicz Konserwatorem Dyplomowanym, 03-289 Warszawa z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 20 000,00 zł i terminem wykonania zamówienia do 16 listopada 2017r.

2) w II części zamówienia z Panią Darią Kordowską 50-570 Wrocław
z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 44 240,00 zł i terminem wykonania zamówienia do 30 listopada 2017r.

3) w III części zamówienia z Panią Darią Kordowską 50-570 Wrocław z ceną wykonania zamówienia wynoszącą 37 485,00 i terminem wykonania zamówienia do 30 listopada 2017r.

7. Udzielono zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP do zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2017 na wykonanie bieżących remontów ulic, chodników, placów, mostów i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2017r. oraz podpisano umowę na kwotę 399 996,00 zł z Firmą Handlowo – Usługową „KAL-TRANS” Kalata sp. j. 34-424 Szaflary.

8. Rozstrzygnięto przeprowadzone ponownie zapytanie ofertowe na wykonanie usług wydawniczych i drukowanie dla projektu „Dziedzictwo materialne i społeczno - kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Interreg V-A  Polska- Słowacja 2014-2020.

Umowę podpisano z Agencją Wydawniczą PAJ-Press s.c. Andrzej Kucharczyk, Jacek Mrozowicz, 97-200 Tomaszów Mazowiecki z ceną wykonania całości zamówienia w wysokości brutto 52 500,00 zł.

9. Rozstrzygnięto przeprowadzone ponownie zapytanie ofertowe na dostawę oraz montaż urządzeń i obiektów małej architektury dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w Nowym Targu. Umowę podpisano z Panem Wiesławem Borkowskim prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bor Ars Reklamy i Szyldy, Tablice Przyrodnicze, Usługi Budowlane, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, z ceną wykonania całości zamówienia w wysokości 48 900,00 zł i okresem rękojmi wynoszącym 48 miesięcy.

10. Unieważniono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: „Wymiana wyznaczonych, skorodowanych słupów na ul. Krakowska i ul. Długa” ponieważ nie złożono żadnej oferty.

11. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego Al. Solidarności  w Nowym Targu” z Panem Tomaszem Jachymiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FHU „MAGNUM” Zabrzeż, 33-390 Łącko z ceną wykonania całości zamówienia w wysokości 101 763,25 zł brutto.

12. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od ul. Kokoszków Boczna w Nowym Targu – etap I”. Wybrano wykonawcę P.U.P.H. DROGBUD Kazimierz Sobaniak 34-222 Zawoja, z ceną wykonania wynoszącą 115 081,88 zł brutto.

13. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleksówki (za GOPR) w Nowym Targu. Zostały złożone 4 oferty. Trwa weryfikacja ofert.

14. Pozyskano kwotę 18 668,01 zł brutto z tytułu sprzedaży tzw. „Białych certyfikatów” uzyskanych na podstawie działań służących poprawie efektywności energetycznej zrealizowanych przez Gminę Miasto Nowy Targ w latach 2011-2015.

 

X. Pozostałe

1. W związku z planowanym przeniesieniem sali ślubów do budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Targu w okresie od 21 sierpnia 2017r. do 15 września 2017r. dokonano remontu sal reprezentacyjnych w tym budynku. Koszt remontu zamknął się kwotą 19 800 zł. Pierwszy ślub w Ratuszu planowany jest na dzień 28 października 2017r.

2. W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:

w dniach 11- 12 września mój Z- ca Waldemar Wojtaszek wziął udział w polsko- słowackim Forum Miast Euroregionu Tatry, podczas którego przedstawiciele polskich i słowackich miast- członków Euroregionu „Tatry” zaprezentowali mało znane walory kulturowe i przyrodnicze.

14 września wraz z Z-cą Waldemarem Wojtaszkiem uczestniczyłem w podpisaniu porozumienia powołującego do życia Klaster Energii „Zielona Generacja”. Jego głównym celem jest produkcja ekologicznej energii, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza w mieście. Partnerami, którzy przystąpili do Klastra Energii są: powiat nowotarski, miasto Nowy Targ, Podhalański Szpital Specjalistyczny, Miejski zakład Wodociągów i Kanalizacji, przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Produkcyjne „Eltronik”, Nowotarska Telewizja Kablowa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej.

15 września wraz z Z-cą Waldemarem Wojtaszkiem uczestniczyłem w otwarciu I Ekologicznego Dnia, który został zorganizowany w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Do udziału w akcji zostali zaproszeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz hokeiści MMKS Podhale, którzy mieli okazję wziąć udział w licznych konkursach, zwiedzić teren elektrociepłowni oraz wspólnie zasadzić nowe drzewo.

17 września wręczałem puchary w finale VII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej kobiet i Mężczyzn o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ, który miał miejsce w hali „Gorce”. Natomiast w godzinach popołudniowych wraz z Zastępcami wziąłem udział w obchodach 78. Rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Obchody połączone były z poświęceniem Ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

18 września razem z Panią V-ce Burmistrz miałem przyjemność dokonać otwarcia projektu „Małe Miasto” realizowanego w Miejskim ośrodku Kultury z inicjatywy Fundacji Educato i przy wsparciu partnera strategicznego Fundacji BGK. Projekt zakładał naukę dzieci poprzez zabawę m.in. zasad oszczędzania, gospodarowania pieniędzmi i wydawania ich na najpilniejsze potrzeby. W projekcie wzięło udział ponad 120 dzieci z nowotarskich szkół.

19 września w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu wziąłem udział w spotkaniu, którego głównymi tematami było omówienie zagrożeń wynikających z zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, kwestia finansowania rozwoju samorządu i sprawa wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej.

21 września wziąłem udział w międzynarodowej konferencji Pt. Outsiderzy pogranicza polsko- słowackiego. Konferencja poprzedziła wernisaż wystawy rzeźb Edwarda Sutora w stulecie urodzin artysty zatytułowany „Szukający głowy”. Całość została zoorganizowania przez Związek Euroregionu „Tatry”, Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu oraz Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Także w tym samym dniu mój Z- ca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w prezentacji najnowszej publikacji wydanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Targu zatytułowanej „Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej”. Książka ta jest owocem międzynarodowej konferencji, która miał miejsce w ubiegłym roku i która już od 3 lat wpisuje się w kalendarz ważnych wydarzeń naukowych w Stolicy Podhala.

Natomiast Pani V- ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska- Steg w tym dniu obecna była na uroczystości wojewódzkich obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w Krakowie.

22 września na nowotarskim rynku dokonałem otwarcia Pikniku Ekologicznego, który został zorganizowany w ramach Podhalańskich Dni Recyklingu. Podczas pikniku zaprezentowana została interaktywna wystawa- Park praw fizyki i natury. Także w tym dniu w Miejskim Ośrodku Kultury zakończyłem trwający przez cały tydzień w nowotarskim MOK-u projekt edukacyjny zatytułowany „Małe Miasto”.

23 września na zaproszenie Prezesa Zarządu Pana Leszka Bajorka wraz z moim Z- cą Waldemarem Wojtaszkiem miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystym Jubileuszu 20- lecia Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

25 września wraz z Panią V-ce Burmistrz uczestniczyłem w Jubileuszu 60- lecia Koła Polskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących w Nowym Targu. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia i medale, na ręce Pani prezes Anny Tylki przekazany został Medal Pamiątkowy Podhala oraz odznaczenie rangi wojewódzkiej- Medal „Polonia Minor”.

27 września razem Panią V-ce Burmistrz wzięliśmy udział w II edycji Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportowej i Sprzętu Sportowego infra SPORT. Podczas Kongresu mieliśmy okazję porozmawiać z ekspertami z całego świata, zobaczyć jak prawidłowo powinien zostać przeprowadzony proces inwestycji, w jaki sposób można pozyskiwać środki i unikać zadłużenia oraz jak inwestować i planować w sektorze rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

29 września miałem przyjemność wręczyć medale za długoletnie pożycie małżeńskie trzem parom.

30 września Pani V- ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska- Steg wzięła udział w zorganizowanym już po raz XVII Festynie Rodzinnym przy Szkole Podstawowej nr 2. Organizatorzy przygotowali ponad trzydzieści różnych aktywności, takich jak warsztaty fotograficzne, malowanie na szkle, pokazy rekonstrukcji historycznej, czy warsztaty z robotyki.

1 października miałem przyjemność otwarcia oraz dekoracji uczestników V etapu Polsko- Słowackiego Wyścigu Rowerowego Euroregion Tatry Tour, a także wraz z Panią Joanną Iskrzyńska- Steg wziąłem udział w zorganizowanej na nowotarskim rynku 5. już odsłonie Małopolskiego Festiwalu Smaku, podczas którego miłośnicy regionalnych smaków mogli zakupić naturalne produkty od lokalnych, ale nie tylko producentów, a także skosztować wyśmienitych dań przyrządzonych na bazie regionalnych produktów.

4 października wraz z moim Z- cą Waldemarem Wojtaszkiem wzięliśmy udział w wyjazdowej Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, której głównym celem była wizytacja miejsc znajdujących się na terenie Miasta i wymagających prac remontowych.

6 października w urzędzie Gminy Szaflary wziąłem udział w spotkaniu oraz konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe prace związane z rozwojem sieci geotermalnej w kierunku Szaflar oraz Nowego Targu. W konferencji udział wzięli parlamentarzyści Anna Paluch, Edward Siarka i Jan Hamerski, a także Pani Małgorzata Mrugała- Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wójt Gminy Szaflary Pan Rafał Skaradziński, Prezes Zarządu MPEC Pan Grzegorz Ratter oraz Pan Wojciech Ignacok Prezes i Pan Paweł Kupczyk Wiceprezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A.

7 października byłem obecny na zakończeniu zawodów „XVII Memoriału im. Franciszka Dworskiego” w strzelaniu sportowym o Puchar Burmistrza Miasta Nowego Targu, które miały miejsce na terenie strzelnicy sportowej Ligii Obrony Kraju.

8 października razem z Panem Przewodniczącym uczciliśmy XVII Dzień Papieski. Najpierw wiązanki i znicze zostały złożone pod tablicą pamiątkową miejskiego ratusza, a w godzinach popołudniowych pod obeliskiem na nowotarskim lotnisku podczas uroczystych Nieszporów. Oprawa muzyczna została zapewniona przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3, a hasłem tegorocznych obchodów było „Idźmy naprzód z nadzieją”.

9 października w towarzystwie inwestorów spółki NOWOTARSKA na czele z Prezesem Panem Zbigniewem Głowackim, przedstawicieli firmy FB ANTCZAK oraz Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera wziąłem udział w uroczystym wmurowaniu aktu erekcyjnego pod powstający największy obiekt handlowo –rozrywkowy na Podhalu ”COLOR PARK”.

10 października Pani V- Ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska- Steg uczestniczyła w zorganizowanej przez Podhalańskie Amazonki w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu, szóstej kampanii profilaktycznej dotyczącej raka piersi. Odbywa się ona pod hasłem "Żebyś raka nie dostała, idź się zbadaj moja mała", którego autorem są podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Targu.

12 października wziąłem udział w audycji radiowej w radiu ALEX, natomiast mój Z-ca Waldemar Wojtaszek wziął udział w spotkaniu jakie miało miejsce w Urzędzie Gminy Nowy Targ, w temacie wniosku parasolowego dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

13 października wraz z panem Przewodniczącym byliśmy obecni na uroczystościach zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 6 z okazji Dnia Edukacji Narodowej połażonych z tegorocznymi obchodami Jubileuszu 50- lecia Szkoły im. Józefa Rajskiego Burmistrza Miasta Nowego Targu.

14 października uczestniczyłem w tegorocznym zjeździe „Duże Rodziny Siłą” X Spotkaniu Kół i Oddziałów Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, które miało miejsce w Zespole Szkół w Czarnym Dunajcu.

17 października udałem się do Krakowa na VI Małopolską Konferencję- Szybka Kolej Aglomeracyjna, natomiast Pani V- Ce Burmistrz reprezentowała mnie na Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Centralnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru, ufundowanego przez Związki Podhalan w Polsce, Ameryce Północnej, Kanadzie i Austrii. Na jego awersie znalazło się godło PPWSZ, a na rewersie godło Polski i słowa "Bóg Honor Ojczyzna".

21 października na zaproszenie Małopolskiego Centrum Edukacji oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu uczestniczyłem w Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018. W tym dniu wziąłem także udział w uroczystej Eucharystii, w czasie której Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski dokonał poświęcenia świątyni oraz ołtarza pw. Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu.

Pliki do pobrania

sbmzd_20170912_20171023.pdf (1 847) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 24-10-2017
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 686

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE