RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 86

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 25 lipca do 11 września 2017r.


W okresie sprawozdawczym, tj. od ostatniej Sesji Rady Miasta, podjęto wiele różnych decyzji, a najważniejsze z nich przedstawiam poniżej:

I. Finanse

 1. Sporządzono sprawozdania budżetowe za II kw. 2017 r. z wykonania dochodów, wydatków oraz o należnościach i zobowiązaniach. Sprawozdania dostępne są na stronie www.nowytarg.pl
  Dochody w tym okresie wykonane zostały na kwotę 68 331 177,08 zł (55,5% rocznego planu), a wydatki na kwotę 58 108 093,72 zł (46% rocznego planu).
 2. Sporządzono i przekazano Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Podjęto 10 zarządzeń w zakresie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r. oraz 7 decyzji w zakresie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych nie powodujących zmian w Uchwale Budżetowej. Budżet uległ zwiększeniu o kwotę 533.930 zł w związku z otrzymanymi dotacjami, w tym kwota 241.585 zł na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, 442.656 zł na zakup podręczników szkolnych oraz kwota 49.719 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej, jednocześnie zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji zaplanowanej na budowę miasteczka ruchu drogowego o kwotę 200.000 zł.

II. Fundusze Pomocowe i Inwestycje

 1. Przekazano place budów dla zadań inwestycyjnych pn.
  - Remont i konserwacja zabytkowego obiektu techniki z przełomu XIX i XX wieku - wieży wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu,
  - Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w Nowym Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa,
  - Przebudowa ul. Podhalańskiej w Nowym Targu.
 2. Podpisano umowy na:
  - Przebudowę oświetlenia drogowego ul. Długiej w Nowym Targu,
  - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych: Budowa chodnika w DK 47 – os. Niwa oraz Budowa chodnika DK 49 – Al. Tysiąclecia.
  - Konserwację kapliczki św. Jana Kantego na Rynku w Nowym Targu,
  - Wykonanie prac projektowych dla zadania pn. Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu.
 3. Odbyły się odbiory końcowe zadań inwestycyjnych pn.:
  - Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu,
  - Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu,
  - Remont placu wjazdowego przy Przedszkolu Nr 4 w Nowym Targu,
  - Dobudowa oświetlenia drogowego w Nowym Targu obejmująca os. Oleksówki (wzdłuż żółtego szlaku i nad prewentorium), os. Gazdy, ul. Klikuszówkę, os. Niwa, os. Buflak i ul. Słoneczną.
 4. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Grel w Nowym Targu. Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

III. Drogownictwo i Transport

 1. Przekazano plac budowy dla zadania „Remont drogi bitumicznej ul. Klikuszówka w km 0+050 – 0+150 i w km 0+250 – 0+310 wzdłuż potoku Klikuszówka, droga nr K 362640120” realizowanego z dofinansowaniem z budżetu państwa przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wykonawcą jest firma Usługi Drogowo-Budowlane Zygmunt Jurczak, z Nowego Sącza. Wartość umowy wynosi 139 962,20 zł przy dofinansowaniu w wysokości 106 239,00 zł.
 2. Przekazano także plac budowy realizowanego remontu nawierzchni drogi na os. Gazdy działka ewid nr 9006/2. Wykonawcą jest firma Kiernia Sp. z o.o., 34-407 Ciche. Wartość robót wynosi 52 997,99 zł.
 3. W dniu 14.08.2017r. przekazano plac budowy dla zadania pn. „Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 362272K os. Gazdy w km 0+153 w Nowym Targu” Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane i Sieci Sanitarnych „ASTEX” Sądelscy Spółka Jawna z siedzibą Zaskale, os. Zatorem 3, 34-324 Szaflary. Wartość umowna wynosi 125 502,25 zł a termin realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy.
 4. Wykonano progi zwalniające na os. Zadział oraz ul. Podtatrzańskiej zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami ruchu.

IV. Rozwój i urbanistyka

 1. Trwa nabór na członków Komitetu Rewitalizacji. Deklaracje przystąpienia można składać do 18 września. Przypominam, że prócz przedstawicieli organów wymienionych w uchwale Rady Miasta z 24 lipca tego roku czekamy na zgłoszenia przedstawiciela przedsiębiorców, przedstawiciela lokalnych organizacji pozarządowych, przedstawiciela mieszkańców miasta Nowy Targ oraz dwóch przedstawicieli interesariuszy, którzy złożyli karty projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023.
 2. Wyłoniono projektanta, który wykona projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ oraz projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 Kowaniec - Kokoszków. Projektantem który złożył najkorzystniejsze oferty na sporządzenie tych opracowań jest dobrze znana w Nowym Targu P. Maria Modzelewska z Nowego Sącza.
 3. Trwa nabór na propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018. Propozycje zadań, wraz z listami poparcia można składać na specjalnych formularzach do 18 września 2017 r. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl

V. Gospodarka nieruchomościami

 1. W wykonaniu uchwał Rady Miasta z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości oraz z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności podpisano w dniu 25 lipca 2017 roku notarialną umowę zamiany nieruchomości z Okręgową Spółdzielnią Mleczarska w Radomsku, która w szczególności reguluje stan prawny gminnych terenów użytkowanych jako rodzinne ogrody działkowe „Krokus”. Gmina -miasto Nowy Targ nabyła od Spółdzielni teren o powierzchni 0.8528 ha w zamian przekazując Spółdzielni jako użytkownikowi wieczystemu własność terenu o powierzchni 0.7919 ha. Miasto dopłaciło kwotę 123 zł. Jednocześnie ustanowiono dla Spółdzielni służebność gruntową dostępu do istniejącego kolektora ściekowego za jednorazową opłatę w wysokości 25 635 zł netto.
  Aktualna powierzchnia terenu ogrodów działkowych „Krokus” stanowiących własność gminy- miasta Nowy Targ wynosi 2,1775 ha.
 2. W dniu 28 lipca 2017 roku ogłoszono dwa przetargi licytacyjne na sprzedaż gminnych nieruchomości:
  - działki ew. nr 9938/247 o pow. 2458 mkw., położonej na terenie b/NZPS, przeznaczonej pod zabudowę usługową ( usługi komercyjne). Ustalono cenę wywoławczą w wysokości 375 tys. zł netto. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września b.r.
  - terenu o pow. 3752 mkw., położonego przy ul. Targowej, przeznaczonego pod zabudowę produkcyjną, usługową lub składowo – magazynową. Ustalono cenę wywoławczą w wysokości 700 tys. zł netto. Przetarg odbędzie się w dniu 17 października b.r.
 3. Finalizując rozstrzygnięcie przetargu w dniu 10 sierpnia 2017 roku podpisano notarialną umowę oddającą w użytkowanie wieczyste na rzecz AW INVEST sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Targu grunt położony przy ul. Kolejowej celem budowy hotelu. Rozpoczęcie budowy nastąpi w marcu 2018 roku.
 4. W sierpniu 2017 roku podpisano kolejne trzy umowy dzierżawy w Strefie Aktywności Gospodarczej:
  - teren o powierzchni 0.4388 ha – Spółka Cywilna ZF SPROCKETS z siedzibą w Nowym Targu;
  - teren o powierzchni 1.3610 ha – Firma Rusnak z siedzibą w Nowym Targu;
  - teren o powierzchni 1.3550 ha – Garbarnia Rusnak Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Targu.
  Aktualnie zawartych jest 11 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 8.1894 ha ha, gdzie wg deklaracji powstaną co najmniej 45 nowych miejsc pracy.
  W SAG pozostał jeszcze teren o powierzchni ok. 1,5 ha, na który już złożono oferty i prowadzone są negocjacje warunków umowy dzierżawy.
 5. W okresie między sesyjnym wydano także kilka zarządzeń dotyczących ogłoszenia wykazów w stosunku do 12 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę, a także dotyczących przedłużenia aktualnie obowiązujących umów najmu lub dzierżawy.

VI Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska

 1. Podpisano umowę z Panem Janem Chodorowiczem na remont mogiły ofiar II wojny światowej w kwaterze nr 29 na Cmentarzu Komunalnym, gdzie w ubiegłym roku zostało pochowanych 8 nieznanych żołnierzy, którzy zginęli w walkach prowadzonych na Orawie w 1945r. Zadanie finansowane jest z budżetu Wojewody Małopolskiego. Zgodnie z porozumieniem zakończenie finansowe zadania ma nastąpić do 6 listopada 2017 r.
 2. Złożony przez Gminę Miasto Nowy Targ wniosek o przyznanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji, po przejściu oceny formalnej, finansowej oraz merytorycznej został rozpatrzony pozytywnie. Zgodnie z zapisami § 35-36 Regulaminu konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 sierpnia 2017 roku podjął Uchwałę Nr 1392/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania. Na mocy ww. uchwały nasz projekt został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 1 749 529,00 złotych.
 3. Drugi ze złożonych przez Gminę Miasto Nowy Targ wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) w mieście Nowy Targ ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji pozytywnie przeszedł etapy oceny formalnej oraz finansowej. W chwili obecnej prowadzona jest ocena merytoryczna naszego wniosku. Wnioskowana kwota dofinansowania to 899 280,75 złotych.
 4. W dniu 30.08.2017 roku o godz. 16:00 na stadionie obok Miejskiej Hali Lodowej przy współpracy z Forum Rozwoju Efektywnej Energetyki zorganizowana została akcja edukacyjno-ekologiczna BALON.LAB. Akcja skierowana w szczególności do dzieci miała na celu wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie skutków oraz przyczyn zanieczyszczenia powietrza. W punkcie edukacyjnym prowadzonym przez Ekodoradcę oraz przedstawicieli Forum Rozwoju Efektywnej Energetyki dostępne były bezpłatne materiały edukacyjne na temat wpływu smogu na zdrowie oraz metod walki z zanieczyszczeniem powietrza. Dla dzieci przewidziano liczne atrakcje, m.in.: bańki mydlane XXL, modelowanie balonów, zabawy z chustą animacyjną, słodki poczęstunek oraz możliwość lotu balonem. Uruchomienie balonu z mobilnym laboratorium do pomiaru jakości powietrza było kulminacyjnym punktem wydarzenia. Mieszkańcy mogli na żywo śledzić poziom stężenia cząstek stałych - zanieczyszczeń pyłowych zawieszonych w powietrzu. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
 5. Do skrzynek pocztowych mieszkańców Nowego Targu trafił, bądź trafi w najbliższych dniach, mój list, dotyczący uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Do listu dołączona jest ulotka przedstawiająca założenia przedmiotowej uchwały. List jest kolejnym działaniem informacyjno-edukacyjnym mającym na celu przybliżenie mieszkańcom przepisów, które zakładają ograniczenie powstawania nowych źródeł emisji, a w perspektywie kolejnych lat wyeliminowanie wszystkich kotłów nie spełniających norm emisji.
  Przypomnę, iż w dniu 18 lipca 2017 roku w sali obrad Urzędu Miasta Nowy Targ zorganizowane zostało nieodpłatne szkolenie dotyczące praw i obowiązków organów gminy oraz jej mieszkańców w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, w związku z wejściem w życie tzw. uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego. Akcja zrealizowana została przy wsparciu projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.
 6. Od ostatniej Sesji Rady Miasta Nowy Targ pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili łącznie 40 kontroli nieruchomości w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach posiadanych kompetencji. W związku z prowadzoną działalnością kontrolną skierowano dwa wnioski do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Nowym Targu. W dniu 30 sierpnia został skierowany pierwszy wniosek o ukaranie w związku ze stwierdzeniem nielegalnego poboru wody do celów produkcyjnych z cieku wodnego biegnącego wzdłuż nieruchomości, w dniu 31 sierpnia skierowano drugi wniosek o ukaranie w związku ze stwierdzeniem spalania odpadów. W obu przypadkach zawnioskowano o wymierzenie kary grzywny w wysokości 5 tys. zł. Efektem działań kontrolnych jest pobranie kolejnej próbki popiołu z kotła w celu przebadania przez akredytowane laboratorium na okoliczność spalania odpadów.
 7. Podjęto działania związane z kompleksowym rozwiązaniem problemu wykaszania traw w okresie wegetacji terenu wzdłuż wałów potoków Białego i Czarnego Dunajeca znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Nowy Targ. W związku z powyższym zostało m. in. podpisane porozumienie z Dyrektorem Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczące dofinansowania jednokrotnego koszenia w/w terenów w kwocie 3 000 zł.
 8. W ramach rozbudowy mini punków selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu ustawił 14 nowych stanowisk w następujących lokalizacjach:
  • Aleja Tysiąclecia 36-40 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Wojska Polskiego 1 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Generała Stanisława Maczka 9 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Generała Wł. Sikorskiego 31,
  • ul. Generała Wł. Sikorskiego 3,
  • ul. Podtatrzańska 72 – przy istniejącym boksie śmietnikowym,
  • ul. Willowa,
  • ul. Jana Pawła II,
  • os. Niwa – okolice SP nr 4,
  • ul. Wojska Polskiego,
  • os. Polana Szaflarska,
  • os. Wincentego Witosa,
  • ul. Powstańców Śląskich pomiędzy blokami nr 14 i 17,
  • os. Na Skarpie 4.
 9. W dniach 25 – 27 września br. odbędzie się jesienna akcja sprzątania Miasta. Zachęcam wszystkich do czynnego udziału.
 10. W dniu 22 września br. na nowotarskim Rynku odbędzie się kolejna edycja Podhalańskich Dni Recyklingu organizowana przez Biosystem- Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA przy udziale Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Ekodoradcy. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.

VII. Sprawy społeczne

 1. W ramach zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym przeprowadzono wspólne ćwiczenia wraz z Państwową Strażą Pożarną w Zakładzie Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu.
 2. W ramach zadań obronnych przeprowadzono ćwiczenia pn. „Stały Dyżur”. Stały Dyżur – to wewnętrzna struktura organizacyjna zapewniająca uprawnionym organom ciągłość przekazywania decyzji do uruchamiania zadań obronnych.
 3. W ramach akcji „Lato w mieście” odbyły się dwie edycje wakacji w siodle organizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem Jeździeckim Pro Nati w stadninie koni w Ludźmierzu.
 4. W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych do 7 września br. do systemu teleinformatycznego Karty Dużej Rodziny wprowadzono łącznie 2506 rekordów. Od początku roku wydano 242 karty.
 5. Od początku roku wydano 3781 dowodów osobistych w tym 465 dla mieszkańców sąsiednich gmin. W miesiącu lipcu wpłynęło 676 a w sierpniu 615 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

VIII. Oświata

 1. W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu została wybrana nauczycielka tejże szkoły Pani mgr Elźbieta Jankowska. W konkursie udział brało 2 nauczycieli.
 2. Do czasu wyłonienia w trybie konkursu Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr3 w Nowym Targu obowiązki dyrektora powierzono Pani inż. Romanie Tomczewskiej.
 3. W dniu 25 sierpnia br. po przeprowadzeniu egzaminu - stopień nauczyciela mianowanego uzyskało kolejnych 7 nauczycieli szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ.
 4. W dniu 4 września br. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2017/2018.
  W roku szkolnym 2017/2018 do szkół podstawowych uczęszczać będzie 2655 uczniów (bez uczniów klas gimnazjalnych w SP 1), w tym 155 uczniów w klasach „0”, 341 uczniów w klasach I (tj.17 oddziałów), 367 uczniów w klasach VII (tj.18 oddziałów- w tym 9 przeniesionych z klas I gimnazjów). Naukę w klasach „0” w przedszkolach publicznych odbywać będzie 125 dzieci.
  W przekształconej z Gimnazjum Nr 1 Szkole Podstawowej Nr 1 naukę w klasach gimnazjalnych kontynuować będzie 330 uczniów (14 oddziałów), a w Gimnazjum Nr 2, 257 uczniów (11 oddziałów). Razem klasy gimnazjalne = 587 uczniów.
  (SP Nr 1 – kl. „0” -12 uczniów, klasa I - 44 uczniów, klasa VII – 24 uczniów + gimnazjaliści 330 uczniów).
 5. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu otrzymała tytuł Szkoły z Klasą 2.0 za pracę w roku szkolnym 2016/2017.
  We wszystkich przedszkolach i szkołach w okresie wakacji prowadzone były w mniejszym lub większym zakresie prace remontowe i modernizacyjne oraz doposażenia szkół w konieczny sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

IX. Kultura, promocja i sport

 1. W dniach 29-30 lipca 2017 - na torze treningowym AMK GORCE przy ulicy Szaflarskiej 103a odbyły się Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz Puchar MACEC w Trialu. W grupie najmocniejszej zwyciężył nowotarżanin jeżdżący w barwach AMK Gliwice, Gabriel Marcinów. W grupie B niezniszczalny okazał się prezes AMK Gorce, Rafał Luberda. Grupę C wygrał Piotr Ryncarz (Smok Kraków),
 2. W dniu 1 sierpnia 2017 - W godzinie "W" przy dźwiękach syren alarmowych, mieszkańcy Nowego Targu oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego, dokładnie w 73. rocznicę jego wybuchu. Uroczystości skoncentrowane wokół symbolicznej godziny 17:00 odbyły się w całej Polsce.
 3. W dniach 12-13 sierpnia 2017 – na nowotarskim lotnisku odbył się IX Nowotarski Piknik Lotniczy. Podczas wydarzenia można było podziwiać wielu znakomitych pilotów. Do ich grona, po raz pierwszy w historii dołączył Jurgis Kairys, niezwykły pilot. Coroczny Piknik zorganizowany został przez Aeroklub Nowy Targ i dofinansowany przez miasto w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
 4. W dniu 15 sierpnia 2017 – przedstawiciele władz Miasta uczestniczyli w obchodach Dnia Wojska Polskiego, Cudu nad Wisłą 1920 r. oraz inauguracji Roku Generała Józefa Hallera. Przed Tablicą Pamiątkową Wojny polsko-bolszewickiej i Cudu nad Wisłą 1920 r., złożono wieńce i wiązanki. Kolejnym punktem programu był wernisaż wystawy pt. „Generał Józef Haller i jego podhalańscy żołnierze”, przygotowanej przez Roberta Kowalskiego, historyka i kierownika Muzeum Podhalańskiego.
 5. 18-20 sierpnia br. – 17. Jarmark Podhalański rozpoczęła parada gazdowska, prowadząca z Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza do Rynku. Organizatorzy wydarzenia przygotowali wiele atrakcji. Dla najmłodszych zorganizowano Strefę Dziecięcą na Placu Słowackiego z malowankami, zabawami oraz spektaklami. Jak co roku Runek zapełnił się stoiskami z rękodziełem, gdzie można było kupić, m.in. pamiątki, biżuterię, rzeźby, obrazy czy zabawki. Nie zabrakło również ogródków gastronomicznych. Stoisko z daniami regionalnymi miał m.in. nowotarski oddział Związku Podhalan. Uwagę smakoszy przyciągnęły stoiska z litewskimi przysmakami m.in. wędzoną spyrką i słodkim, ciemnym chlebem oraz stoisko z kuchnią węgierską.
  Pierwszym mocnym muzycznym akcentem tegorocznego Jarmarku był koncert Kamila Bednarka. Gwiazdor polskiej sceny reggae przyciągnął tłumy, bijąc tym samym rekord publiczności i nawiązał niezwykły kontakt z publicznością. Na zakończenie pierwszego dnia imprezy wystąpił także nowotarżanin Piotr Lupi Lubertowicz i Mr Pollack. Drugiego dnia imprezy na scenie pojawiła się Orkiestra Obligato pod batutą Jerzego Sobeńki, która najpierw akompaniowała solistom (Monika Węgiel, Andrzej Lichosyt, Alexander Martinem, Justyna Pustówka, Julia Jarząbek) podczas wykonań festiwalowych przebojów, a następnie wystąpiła na scenie wspólnie z zespołem Dżem. Mimo ulewy, symfonicznych wersji przebojów legendarnej grupy przyszły posłuchać tłumy. Wśród wykonań nie zabrakło szlagierów, ale również nowych utworów grupy. Na trzeci dzień Jarmarku zaplanowano muzyczno-słowne widowisko "Uśmiechnij się z Kiepurą" skierowane było do miłośników operetki. Jarmark zakończył hip-hopowy event - składający się z sześciu muzycznych setów festiwal raperów związanych z Drużyną Anatom i Żaru, Arkadio Roman Bosski oraz cieszący się największą popularnością Pih i KaeN.
 6. Dnia 24 sierpnia 2017 –Zastępca Burmistrza Miasta Pani Joanna Iskrzyńska - Steg, podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie, odebrała nagrodę – wyróżnienie dla inwestora Gminy Miasta Nowy Targ w Konkursie MODERNZACJA ROKU 2016 za budowę Nowotarskich Kawiarenek na płycie Rynku w Nowym Targu. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.
 7. Dnia 26 sierpnia 2017r. – na Jeziorze Czorsztyńskim odbyły się regaty o Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ. Organizatorem wydarzenia był Yacht Club Polski Nowy Targ, który zadbał o uroczystą oprawę na przystani w Mizernej. W zawodach uczestniczyło ponad 20 jachtowych załóg z różnych klubów. Trasa oznaczona bojami wiodła od przystani YKP Nowy Targ w Mizernej w kierunku Frydmana i z powrotem. Wśród żaglówek różnych klas znalazł się i jeden katamaran. W imieniu burmistrza zawody otwierał wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek, prywatnie załogant jachtu „Ja Stawiam”. Puchar Burmistrza wywalczyła załoga JMP Sport ze sternikiem Janem Pirógiem.
 8. W dniu 27 sierpnia 2017r. - z płyty nowotarskiego rynku wystartował 22 Rowerowy Rajd wokół Tatr. Wzięła w nim udział rekordowa w historii tej imprezy liczba 250 zawodników i zawodniczek. Łącznie do przebycia zawodnicy mieli 205 kilometrów z sumą przewyższeń 2500 metrów. Tradycyjnie trasa prowadziła przez malownicze polsko-słowackie miejscowości. Na starcie zawodnikom towarzyszyli burmistrz Grzegorz Watycha w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Rajskiego. Rajd ma też i swoje charytatywne przesłanie. Znaczną część dochodu organizatorzy przekażą na rzecz pomocy jednego z podopiecznych Fundacji im. Adama Worwy Andrzeja Tkaczyka, który po wypadku walczy o powrót do zdrowia.
 9. Dnia 1 września 2017r. - Od uroczystej Mszy św. odprawionej w kościele św. Katarzyny w intencji Ojczyzny i Poległych rozpoczęły się nowotarskie obchody 78. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Tuż po nabożeństwie nastąpił uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji pod ścianę Pamięci Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego, by tam upamiętnić bolesną rocznicę poprzez Apel Poległych, złożenie wiązanek, wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego i Roty oraz wysłuchanie programu artystycznego przygotowanego przez grupę wokalną "Septyma".
 10. Dnia 1 września 2017r. – w Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu odbyła się 7. edycja Polki Folki. Motywem przewodnim wydarzenia była "Tradycja jak diament..", wokół którego skupiona była koncepcja artystyczna eventu. Dodatkową atrakcją imprezy była próba ustanowienia nowego Rekordu Guinessa w ilości osób w strojach regionalnych, zgromadzonych w jednym miejscu.
 11. W dniu 2 września 2017r – odbyła się 13. edycja Maratonu Gorce. Zawodnicy tradycyjnie wyruszyli z Krościenka nad Dunajcem, aby pokonać trasę prowadzącą przez cały masyw Gorców - czerwonym szlakiem przez Lubań, Przełęcz Knurowską na Turbacz i zielonym szlakiem do Nowego Targu.
 12. Dnia 3 września 2017r. - na nowotarskim rynku odbyła się impreza pod hasłem "Pożegnanie lata". Głównym punktem imprezy był I Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza, a towarzyszył mu festyn na rzecz Fundacji "Szczęśliwe Jutro", występy dzieci z "Septymy" i ogólnopolska akcja "Narodowe Czytanie".
 13. W dniu 3 września 2017r. – w ramach akcji Narodowe Czytanie na nowatorskim Rynku odczytano fragmenty jednego z najwybitniejszych, polskich dramatów „Wesele”, przy niezwykłej oprawie muzycznej, o którą zadbał pan Wiesław Bieniasz. W role bohaterów dramatu wcielili się: Grzegorz Watycha (Poeta), Krzysztof Kuranda (Narrator), Krzysztof Łapsa (Pan Młody), Urszula Starzyk (Panna Młoda), Zofia Sokołowska (Isia), Tomasz Zieliński (Chochoł), Bolesław Bara (Jasiek).
 14. 30 sierpnia w ramach obchodów 75. Rocznicy Zagłady Żydowskich Mieszkańców Powiatu Nowotarskiego razem z moimi zastępcami uczestniczyłem w Koncercie Muzyki Żydowskiej zespołu „Klezmer Trio”, który wraz z wystawą zdjęć „Nowotarscy Żydzi” pochodzących ze zbiorów Muzeum Podhalańskiego oraz programem słowno- muzycznym zespołu „Śwarni” pt.: „Pamięć tych, którzy żyli z Nami” miał miejsce w nowotarskim MOK-u. Natomiast 3 września o godzinie 14:00 rozpoczęła się główna części obchodów 75. rocznicy Holocaustu na ziemiach powiatu nowotarskiego. Tuż po przemówieniach, spod byłej Synagogi ruszył Spacer Pamięci w kierunku cmentarza żydowskiego. Jego uczestnicy trzymali w dłoniach kamienie z nazwami podhalańskich miejscowości, z których pochodziły ofiary - zostały one następnie złożone na zmurszałych nagrobkach nowotarskiego kirkutu. Organizatorami obchodów byli: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Urząd Miasta Nowy Targ, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni”, Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Karolina Panz – doktorantka ISNS UW, Zespół Historia Rabki, Fundacja Wolna Republika Ochotnicka.

X. Zamówienia publiczne

 1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację następujących zadań wchodzących w zakres projektu „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ”: Działanie 2.1. - Zakup sprzętu – stacje robocze - 50 sztuk. Działanie 3.1. - Wdrożenie i instalacja zakupionego sprzętu wraz oprogramowaniem i podpisano umowę z Panem Krzysztofem Lechem F.H.U. „HORYZONT” z Gorlic z ceną wykonania zamówienia 172 815,00 zł.
 2. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Remont i konserwacja zabytkowego obiektu techniki z przełomu XIX i XX wieku – wieży wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu” i podpisano umowę z Panem Krzysztofem Gutem Firma Budowlana z Poronina na kwotę 1 014 639,36 zł.
 3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w Nowym Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa” i podpisano umowę z Panem Rafałem Koniecznym PROFES Firma Remontowo – Budowlana z Rabki - Zdrój na kwotę 2 959 304,61 zł.
 4. Rozstrzygnięto drugi przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka ul. Podhalańskiej w Nowym Targu” i podpisano umowę z Panem Arturem Kołaczem Firma Remontowo – Budowlana Nowy Targ na kwotę 422 507,87 zł
 5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przekształcenie i adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Szkołę Podstawową nr 1 w Nowym Targu” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Stanisława Guta Firma Inżynieryjno-Remontowo Budowlana Z Zakopanego - cena oferty w części I zamówienia – 351 443,36 zł w części II zamówienia 194 158,42 zł. Wykonawca odmówił podpisania umowy.
 6. Ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przekształcenie i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 w Szkołę Podstawową nr 1 w Nowym Targu”. Wpłynęła jedna oferta i trwa jej weryfikacja.
 7. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie usług konserwacji i renowacji ksiąg dawnych z lat 1889-1918 dla Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Targu zostały złożone następujące oferty:
  a) Marcin Zjeżdżałka Pracownia Konserwacji Zabytków, 62-070 Dąbrówka
  - cena oferty: część I zamówienia – 75 900,00 zł, część II zamówienia – 74 500,00 zł, część III zamówienia - 71 900,00 zł
  - termin wykonania I, II i III części zamówienia - 16 listopada 2017r.
  b) Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S. A. Warszawa,
  - cena oferty: część I zamówienia – 43 050,00zł
  - termin wykonania I części zamówienia - 30 listopada 2017r.
  c) Ewa Narkiewicz Konserwator Dyplomowany Warszawa,
  - cena oferty: część I zamówienia – 20 000,00 zł
  - termin wykonania I części zamówienia - 16 listopada 2017r.
  d) Daria Kordowska Wrocław,
  - cena oferty: część I zamówienia – 39 280,00, część II zamówienia 44 240,00 zł, część III zamówienia 37 485,00 zł,
  - termin wykonania I, II i III części zamówienia - 30 listopada 2017r.
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 8. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Nowotarska Strefa Relaksu – Budżet Obywatelski 2017” z terminem składania ofert 18 wrzesień 2017r.
 9. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie usług wydawniczych i drukowanie dla projektu „Dziedzictwo materialne i społeczno - kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020. Postępowanie zamknięto nie dokonując wyboru najkorzystniejszego wykonawcy.
 10. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia drogowego Al. Solidarności w Nowym Targu” z terminem składania ofert 7 wrzesień 2017r. Zostały złożone 4 oferty. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 11. W zapytaniu ofertowym na dostawę oraz montażu urządzeń i obiektów małej architektury dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w Nowym Targu zostały złożone 2 oferty:
  1)Szymański Wojciech PPHU „EL-WIKA” ul. J. Korczaka 5/3, 82-300 Elbląg cena oferty 56 400,00 okres rękojmi 60 miesięcy,
  2) Artur Kołacz Firma Remontowo – Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ cena oferty 118 000,00 zł, okres rękojmi 60 miesięcy.
  Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 12. W zapytaniu ofertowym na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy i ostatecznie umowę podpisano z kolejnym wykonawcą Panią Eweliną Piotrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ewelina Piotrowska „MAJA” z siedzibą w Małkinii Górnej na kwotę 119 973,86 zł.

XI. Pozostałe

W niżej wymienionych dniach wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w spotkaniach, naradach, imprezach:

25 lipca mój Z-ca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w Posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
30 lipca uczestniczyłem w zakończeniu Mistrzostw Polski, Pucharu Polski oraz Pucharu MACEC w Trialu zorganizowanych przez Auto Moto Klub GORCE.
1 sierpnia przedstawiciele władz miasta złożyli wiązanki na grobach uczestników powstania Warszawskiego na nowotarskim cmentarzu, a następnie wzięliśmy udział w symbolicznej uroczystości pod Kopcem Wolności, gdzie odczytano Apel Poległych i odśpiewano hymn narodowy.
3 sierpnia uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala działającej przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
7 sierpnia oficjalnie przekazaliśmy quada dla nowotarskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
12 sierpnia wziąłem udział w uroczystym otwarciu IX Nowotarskiego Pikniku Lotniczego, który został zorganizowany przez Aeroklub Nowy Targ przy dofinansowaniu z Budżetu Obywatelskiego.
15 sierpnia wraz z Panią V-ce Burmistrz w 97 rocznicę „Cudu nad Wisłą” oddaliśmy hołd tym, którzy walczyli za wolną Polskę przy tablicy sławiącej to wydarzenie.
18 sierpnia wręczałem medale i puchary na zakończeniu turnieju „Dzikich Drużyn”, które miało miejsce na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 11. natomiast późnym popołudniem miałem przyjemność dokonać uroczystego otwarcia 17. już Jarmarku Podhalańskiego.
24 sierpnia mój Z-ca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu dotyczącym przygotowania realizacji kolejnego etapu inwestycji na Historyczno- kulturowo- przyrodniczym szlaku wokół Tatr, w ramach wspólnego projektu z Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014- 2020, które miało miejsce w siedzibie Euroregionu Tatry.
Natomiast Pani V-ce Burmistrz uczestniczyła w gali, na której zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody XXI edycji Konkursu Modernizacja Roku.
27 sierpnia- w godzinach porannych byłem obecny na starcie XXII Ogólnopolskiego Rajdu Wokół Tatr , a w godzinach popołudniowych miałem przyjemność uczestniczyć w Jubileuszu 30- lecia powstania Yacht Klub Polski Nowy Targ, na przystania w Mizernej nad Zalewem Czorsztyńskim.
29 sierpnia wraz z Panią V-ce Burmistrz oraz delegacją złożoną z pracowników urzędu oraz przedstawiciela Rady Miasta odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu . Wizyta miała na celu zapoznanie się z rozwiązaniami jakie zostały zastosowane i tym samym wpłynęły na atrakcyjność obiektu zarówno pod kątem rozwiązań konstrukcyjnych, ale także jeżeli chodzi o zachęcenie mieszkańców miasta do bliższego obcowania z kulturą.
30 sierpnia miało miejsce spotkanie instytucji współpracujących w ramach Klastra Energii „EKO Nowy Targ”. Głównym punktem spotkania było uzgodnienie treści wzajemnego Porozumienia oraz kwestie możliwości pozyskania finansów przez Klaster z programów rządowych.
1 września uczestniczyłem w obchodach 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Poległych. Natomiast w godzinach popołudniowych udałem się na wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Marianna Beleć- Kuskowska, Stanisław Kuskowski, który został zorganizowany w Galerii sztuki BWA JATKI. Wieczorem wraz z Zastępcami zasiadłem na trybunach Miejskiej Hali Lodowej, gdzie został zorganizowany pokaz mody POLKI FOLKI, który jednocześnie zainaugurował Sezon Hokejowy 2017/2018.
2 września uczestniczyłem w ostatnim pożegnaniu mjr. Stanisława Mroszczaka- żołnierza walczącego w II wojnie światowej o niepodległą Polskę, uczestnika walk pod Tobrukiem, uhonorowanego wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowy Targ. Natomiast mój Z-ca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w ceremonii wręczenia nagród laureatom 13. już edycji Maratonu Gorce, która odbyła się w piknikowej atmosferze na szczycie Długiej Polany.
3 września na nowotarskim Rynku dokonałem otwarcia imprezy Pożegnanie Lata, następnie w ramach akcji Narodowe czytanie, która odbyła się już po raz 6. również na Rynku czytaliśmy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
4 września wziąłem udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018, które zostało zorganizowane w szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika.
6 września mój Z-ca Waldemar Wojtaszek wraz z V-ce Przewodniczącym Rady Miasta Panem Grzegorzem Luberdą uczestniczyli w wizji na os. Nowe. Wizja dotyczyła zagospodarowania wód gruntowych na tym terenie, a ja w tym dniu uczestniczyłem w Forum Ekonomicznym zorganizowanym w Krynicy Zdroju. Jednym z punktów Forum była konferencja prasowa poświęcona projektowi "Montevideo - widzę góry", który zakłada usunięcie reklam znajdujących się na zakopiance. Wieczorem odbyła się uroczysta gala, na której rozdane zostały nagrody Gospodarny Samorząd 2017. To pierwsza edycja rankingu, który przygotowali eksperci Centrum Gospodarczego im. Mikołaja Kopernika, Instytutu Studiów Wschodnich oraz organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy. Nowy Targ uplasował się na 3. pozycji rankingu Obywatelski Samorząd w kategorii gminy miejsko-wiejskie i miejskie.
7 września mój Z-ca Waldemar Wojtaszek uczestniczył w spotkaniu w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Krakowie ws. bieżących dotyczących rozwoju sieci gazowej oraz dalszej współpracy Miasta i PSG.

Pliki do pobrania

sbmzd_20170725_20170911.pdf (2 889) KB

Wytworzył: Stanisława Szołtysek
Data wprowadzenia: 11-09-2017
Wprowadził: Józef Bryś
Oglądane: 640

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE