RSS facebook
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

eUrząd

ePUAP
Znajdź żłobek

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
MMKS Nowy Targ
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Nasze Osiągnięcia

ISO9001:2015

#ekoLiderzy2018

JP II Nowy Targ
Nad Dunajcem
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPUZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
WKU Nowy Targ
Pakiet dla średnich
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 88

Burmistrza Miasta Nowy Targ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony ( licytacja) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej


Przedmiot przetargu:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Miasta Nowy Targ, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 9938/247 opisana w KW nr NS1T/00076325/1 o powierzchni 0,2458 ha.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 15.I w/w działka zlokalizowana jest w terenie o symbolu U1 – tereny zabudowy usługowej (usług komercyjnych).

Przedmiotowy grunt nie posiada bezpośredniego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 957 oznaczonej jako dz. ew. nr 9937/6.

Dostęp do terenu z drogi gminnej klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.1 i drogi wewnętrznej KDW.2 oraz drogi po terenie ZU.1

 

CENA WYWOŁAWCZA: 375 000,00 zł netto (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) + 23% podatku od towarów i usług VAT

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 1100 w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1, pokój nr 117, I piętro.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu, przed przystąpieniem do niego wpłacają wadium w pieniądzu w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wpłata winna znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Nowy Targ, Bank PeKaO S.A. o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A nr:  45 1240 1574 1111 0010 2422 2171 najpóźniej w dniu 25 września 2017 r.

Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, odmówi czy też sama zrezygnuje z podpisania umowy lub jeśli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych z warunkami przetargu określonymi regulaminem, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu i nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1 (pok. 301 – tel. 18 26 11 283 lub pok. 302 – tel. 18 26 11 205), gdzie znajduje się regulamin przetargu, z którym wszyscy przystępujący do przetargu winni się zapoznać Wydział Rozwoju i Urbanistyki w zakresie przeznaczenia wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pok. 230 – tel. 26 11 271). Informacja o organizowanym przetargu znajduje się również na stronach internetowych Urzędu Miasta www.nowytarg.pl.

Na serwerze nie ma plików powiązanych z tym dokumentem


Wytworzył: Natalia Bełtowska
Data wprowadzenia: 02-08-2017
Termin składania ofert 28-09-2017, o godz. 11:00
Wprowadził: Mariusz Foryt
Oglądane: 1858

Print Wersja do druku

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
Klauzula informacyjna RODO
SLE